Skip to main content

Full text of "Bucolicorum graecorum Theocriti: Bionis, Moschi reliquiae, accedentibus incertorum idylliis"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 3^1 ΗΑΚνΑΚΟ υΝΙΥΕΚδΙΤΥ. 

Ι.ΙΒΕΑΗΥ ΟΚ ΤΗΕ 

ϋΐ355ίοα1 ΟερΗΓίΓηεηΙ:, 

ΗΛΚνΑΚΟ ΗΑΙ.1.. 1 Ι ΒϋΟΟΙΙΟΟΚϋΜ αΚΑΕΟΟΚϋΜ 
ΤΗΕΟΟΕΙΤΙ ΒΙΟΝΙ8 ΜΟ80ΗΙ 

■τ • τ τ 

ΕΕΙΙΟυΐΑΕ 

ΑΟΟΕΟΕΝΤΙΒυβ 

ΙΝΟΕΚΤΟΚϋΜ ΙΒΥ11ΙΙ8. 

ΚΕΟΕΝδϋΙΤ 

ΗΕΝΒΙΟυβ Ι.υΏ0Ι.Γυ8 ΑΗΒΕΙΤ8. ΕϋΙΤΙΟ 8Ε0υΝΒΑ. 
2ΐΙΡ8ΙΑΕ. 

βϋΜΡΤΙΒϋβ ΕΤ ΤΥΡΙ8 Β. Ο. ΤΕϋΒΝΕΚΙ. 

ΜϋΟΟΟΙ,ΧΧΧΙ. ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ ΕϋΙΤΙ0ΝΙ8 8Ε0ΤΙΝΒΑΕ. Οοη%ί( υ( ρποπβ βάίΐίοηίβ, ςαββ α. 1860 Ιαοβιη νίάϋ, 
6Χ6ΐηρΐ8ηΙ)υ8 ΑίνβηΑίΙίβ ηογβαι ρ&Γ«ΓΪ οροΓίθΓβΙ, ςαο ΙθΐηροΓΟ 
ιη&ίοπ8 ΒυοοΗοοΓυηι 6Γ&βοοΓαιη θάίΐίοηίβ Ιοοιαβ ρηιηυβ , Ιβχ- 
Ιυηι ουιη 8ρριΐΓ8(α ΟΓΐΙίοο οοηΐίηβηδ, ίβΓβ 8ΐ)8θ1υΙιΐ8 βΓβΙ. Ιΐ8> 
ςαο λυίυβ Γβοβηβίοηβιη ρΐυπιηίβ αϊ) ίΐΐβ ρποΓβ Αίν6Γδ8ΐη ίΐ6Γ8Γ6 
ρΐ8ουί(, ηίβί ςυοΑ 6( 8ρ1ι&1ιη8ΐ8 (ΐη86(ΐ8ΐη ΙοΠί ροΙβΓβηΙ βΚ 
ΐβοΐίοηββ ίη ΑάΑβηΑίβ βάίΐίοηίβ ιη8ίθΓί8 ρΓθ1)&ΐ86 Γβοίρί. Ουαιη 
γβΓΟ 1ι&60 οονβ Γβοβηδίο οοαιρίορβ 6χΙιίΙ)68(, ςυβο οοιηπίθηΐβ- 
Γϋ8 6( Ιβχίοίβ άββίϋυβηΐίϋαβ ϋΓοηββ , ρ8ΓΗιη «Αβο νίΓΟβ ηοη ίη- 
άοοίοβ ιηοΓ&Γί ροββίηΐ, υΐίΐβ νίβυιη 68( ΙβοΜοηυπι ηον&ΐ8Γυιη, 
ςυβΓαιη ββηβυβ ιηίηυβ ίη 8ρβΓΐ;ο ροβίΐυβ β8( , 1)Γ6Υ6πι ίηΙβΓρρθ- 

(8ΐίθη6ηΐ ρΓ86Πΐίη6Γ6. ΤΗΕΟΟΒΙΤυβ. 

Ιά. Ι, 9' οΐίς άβηιίηαΐίνηηι νοοίβ οϊς , α( αμνός άμνίς. — 
^β. ηνρραιος ι. ς. πυρρός , αΙ Ιρνϋ'ραιός = Ιρνϋ'ρός, οΓ. 
ΙοΙ)6θ1(. Ρ&Γ&Πρρ. ρ. 319• — 55. αίολίχος ΑθίηίηαΙίνυηι Οοη- 
ουπι αάίβοΜνί αΐόλος, υΐ IV, 20. ηνρρίχος & τνυρρός. Ιϋιά. ϋ" ά- 
μα ΟοΓίοβ ρΓΟ ^έαμχχ^ οι. ΌϊΜ. ^^. II. ρ. 342. — 62. ίτίλη- 
^είν^ ο1)]ίγίοη6ΐη ίηίίοβΓΟ, οΓ. Βυϋηι. Ογ. II. ρ. 233. —89. 
λαδρά ί. β. χλευαΰτικώς ^ νί(1. Ρΐιίΐοΐ. VII. ρ. 416. — 106. 
Θυμβρίδος, Ιηΐβΐΐί^θ Γβ^ίοηβπι ρΓορβ δγΓ8θυ888 δίίβηι. — 
110. ^Ε1ί%ας ί. β. Κάλλιστους» — 123. ί^ ορϋ'ώνδο, 6μ- 
μΜτων\ οί. V, 36. 6( δορίι. Ο. Η. 538. ί^ ομμάτων ορϋ'ών. 

Ιά. II, 4. 7ίθ%εί%Βί Οοποο ρΓΟ προσήκει^ ο(, Οί&ΙΙ. II. 
ρ. 344. 586. — 24. λ αχός ψτο λήκος, οί. Ηβ8γο1ι. λάχος (1β§. 
λαχος), ηχος^ ψόφος, — 31. χαλχέον Οοηοβ ρΓΟ χαλχεΓον, 
οί. Οί&Η. II. ρ. 188. — 60. χαϋ'νΛερΛετέρω ας Μτί χαΐ 
ννν^ {ηνίου (νβηβ/ίοηε) ηερηβ αάΗηο, οί. εΙς ίτι χαΐ νυν Ευ. IV ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. 

οίιιη. άβ 88θπί. ο. 14. — 84. Ιξάλλαξε^ τηβηίβηι τηβατη αΐίβηα- 
νίί, νίά. Ρΐιίΐοΐ. νΠ. ρ. 423. — 106. αέρα α Οοηοθ ρρο ?ρ<ίη^ 
ϋρση^ ΌΜ\, Π. ρ. 51. — 111. ΙηΙθΙΗ^ο ,,α$ρβαη8αο β/'βαβηΘ^ ηί 
οαιΙοΒ ίη ίετνατη </^βΓ«η.** — 121. Ιυη^ο ηΒρίΒλι%τάν. — 
127. τα φίλα βαρίιβηιίοβ. — 150. ατρεχές Οοηοβ ρΓΟ άτρε- 
Οίες, ΟίιιΠ. II. ρ. 83. — 151. άκράτως 80. χυά&ους, 

Ιά. III, 21. λίΛΟς 1ιγροοοπ3(ίθ6 αΐ μνρον ΑΡ. V, 113. — 
26. Αροβίορββίβ: ,,β/ ^ί ηοη τηοηαΓ — (βο. ίη οοιηρίβχαιη Ιαυιη 
ρΓορ6Γ&Ι)θ). Οηοά νετο αά ίβρβτίιηβί (ί. β. ϋϋί), άΐ4ΐ€β β$ί^*' βο. 
Μβ ιηοπ. — 28. τΰοτεμάξατο ί. β. προαηνεγκε^ άπέδωκε, — 
29. τνηχυς ομαλός^ αώϋηβ ρ/βηζί^ ίάβοςηβ ρΐ&ΐ&^οηίο ίιηρο- 
βΗο 6( ρβΓοαββο βοηαιη ηοη Γβάάοηβ. — 30. ατ Γραίω, βΠ» 
Γραίον. 

Ιά* Ι ν, 13. ^' ρΓΟ δη 6ΐ ιΐ« ιββρίυβ. — 22. χαχογρά- 
(ίμων^ ί. θ. τίακοφάγος 8 βΙΪΓρβ ΓΡΑ, ηηάβ Ιγραε ΟεΛΙϊϊα, 
Γγ. 250, πολύγραος^ γράατις. — 32. Κρότωνα ρτο Κρότα»ν. 
Αά χαλείοΐ. ΗοιαίΟά. ρ, 382 86ς<|. — 47. εί^ώ, οΓ. &ά 11,4. — 
61. ^^ά ιηοΓίαηηπι ίη ορύτβ βταί^^ οϋδοοβηβ, οί. μαχτριαμός βί 
ιγδις, οϋβοοβηβ ^βηβΓβ β8]ΐ8ΐίοηί8 ΡοΙΙ. IV , 101. ΕίΜ. 464, 50. 
—•63. όρίξειν^ οοηβηβτη €8$β ΗβΓοά. IV, 42. 

Ιά. Γ, 9. ανακλεητω 8 βίιηρΗοί κλίτηω ηοη πι&ς^ίβ άίί- 
ΓβΓΐ ςαβπι αναρτνάξω ιώ αρτνάζω. — 14. μ αυτό ν βχμα αυτόν. 
— 2^ορΐ(ίδε, ορρψΐβτα, οι. Υϊτ^. ΕοΙ.ΙΙΙ, 31. (η άίο ηιβΟΗτη 
φιο ρίρηοΓβ €€τΙβ8. — 38. χυνάς^ οαηίβ ^βτηίηα, νίά. ΡΙιϋοΙ. VII. 
ρ. 440. — 43. υβος ί. β. λάγνος 8ΐ) υς, ηΐβοϋβος IV, 17. (νίά. 
ίηίΓ.) 8 βοϋς. — 62. ηο^έ Οοποβ ρΓΟ πο^ίν. — 95. λειτός 
νηΐ^ο πιίηηβ ΡβοΙβ λιτός Βοτ'ώϊίητ. — 101. ω^, ιι6ί ΒίοβΗββ. — 
145. χερούτίδες, Ιοίοίναβ , νίά. ΡΜΙοΙ. νΐΐ. ρ. 446. 

Ιά. ΓΖΓ, 4. 5. ΙηΙβΙΗ^β ,,ραίΓβ Ιή/οοΓβ ογΗ, ηοΙήΙίεΗιηο 
ίηίβτ ρορηίητη , ηΙίΓα νβτο Ίιιαηο αάβο ΌΙ^ϋαβ βί ΟΗαϊοοηίβ Γερία 
$ΗΓρβ^^. Οβ ίτ άνωθεν οΓ. Αηηιοη. ρ. 48. αηόγονος δ ο ήτοι 
υ[(χη/ευς η Ιτί απυθεν, Ρΐ8(. Ιβςτςτ. XI. ρ. 919* ^ατρί %αΙ μητρί 
χαΐ τοις έτι τούτων εΙς το ανω γένεβι. — 46. ορός ενρυμέ- 
δον 68( ίποηδ Ιαίε άοτηίηαηε ί. θ. Ι8ΐ6 ρΓ08ρθ6ΐ;8η8 , αΚαβ, οΓ. 
ΗθΓ8ΐ. Ερ. Ι, 11, 26. 10043 ε^η9ί Ιαίβ τηαΓΪε ατίηίβτ. — 73. ορός 
αμφ* ίπονεΐτο^ τηοηίβΘ ατοα άοΐ€ΐ?αη(. — 133. οίναρίτ^ύι 
80. χαμευνίύι, άώιΐίΐηιε ρατηρϊηβίε. — 153. διεκρανά-^ 
<ίατε^ αφΛα νεβίΓα /^οηίαηα ί6ϊηρ6τα$Η$, δολοΠ. ίΛηγάίίατε. ΡΒΔΕΕΆΤΙΟ. V 

Ιά, VIII, 33. Λ^Λοκα Οοποβ ρΓΟ Λοίτνοτε. — 48. ω Οο- 
ηοβ ρΓΟ ο^εν ρβΓ «ΗΓ&οΙίοοθΐη ρρο ίκΒΐϋ'εν ον. 

Ιά. IX, 13. Ιυη^θ οσβον τι. — 18. ω ΟοΗοθ ρΓΟ οϋ'εν. — 
27. ίγκαγχάϋατο κόχλω, οί. 8ο1ιο11. Ι^έλαβε χαρίεν ΙλΙ τφ 
τον κόχίον οατράκω^ Ηββγοίι. χαγχάται^ ατάκτως γελ^. — 
36. γαϋ'ενύίν ββΐ <!&(. ρΙαΓ. βο. Βμμααί. 

Ιά» Χ, 18. χροΐξεται, ΙϋΗ οοντατηρϋ ηοοίβηι (ΡΙιια(.Μ6η. 
4, 2, 31.), οΓ. χροίί*», χραίνω. — ^ υτννών Οοποβ ρΓΟ 
υηνουν. 

Ιά. ΣΙ, 19. οφηΐός ί. ς. ΰχληρός νβΐ δρψνς, οΓ. Ηββγοίι. 
8. νν. ΰφηλόν^ αφειλόν, αύφηλοί, (ίΛηλόν. — 39. [ΐανοφό- 
ρ ως ΓβοΙίαβ 86π1)ϋαΓ ςααιη μανν. ββηβα ηοη άίνβΓβο. — 57. 
μααεϋμΛΐ ΓυΙιίΓυπι υθγΙ)! /ιανϋ'άνω ψτο μηΰομαι α βΙίΓρβ 
ΜΗΘ, υηάβ τίρομηΟη^ς^ Προμηϋ'εύς βΠ. •— 69- Λο-^' νίά. 
8αρΓβ •άν, 62. — 65. τεηποχ^ γί<ΐ8ΑΥΙΙΙ, 33. — 66. λεπτύ- 
νοντα^ ιηα€Γ€8€αίίβιη. 

Ιά, ΧΠ, 13. 10 ην ιλ ο ς νβπαβ ββηΜίΗΓ ςυ&ιη εΐαπνηλος 
60<ΐ6ΐιι βθηβα. •— 35. ίτνιβώται• Ιοηίοβ ρρο ίτνιβοαταί. 

Ιά,ΧΙΙΙ^ 13. εΐκων οΓ. βά II, 4. — • 27. Κιανάν βο. γήν. 

— 66. μεταραία ί. ς. μετέοαρος βο. ην. Ιηΐβΐΐί^β ,,ηβνίδ αγ- 
ιηιιιηβηΜβ ίη8(πιοΙ& 6( ίη ηι&Γ6 άθάυοίβ 6γ&(, υΐ ςαί ρΓοΓβοΙυπ 
688βο(; 8βΑ νβ1& υ8ςα6 αά πίθάίβιη ηοοίθΐη 1ι6Γ068 ΗβΓοαΙβιη 
6χρββΙιιιιΐ68 οοη8(π6ΐιι 1βη6ΐ)ΐιη(. ^' 

Ιά. XIV, 1. 2. άλλα τοιαύτα Κ. β. τνολλα' χαίρειν^ 
Αΐΰχίνα 80. λέγω. — 17. βονβος^ ιηαρηηδ, ςαο 8βη8α 8ο- 
ρΙίΓοη 8γΓ&βυ88ηυ8 βνβος (μοτ. βνβος) άίχί88θ Ιγ&ΑιΙογ ΕίΜ. 
216, 55., νοχ 8 βονς άβπναΙ&Ίι( ραΓίίουΙα βρΗλΙίοβ βον νβΐ βν. 
ΙϋίΑβιη χοχλ^ας 68ΐ οίνος καχλάξων^ πορφύρων^ νίηηηι (χι- 
8€ίέτη. „Είη οοΙιβί^βΓ ΚοΙΪιθγ ^πιτάβ νβΓίίΙ^Ι." — ^. τηνώ 
=3 ί»εΐϋ•εν^ Βΐ μαλα^ ρεηαβ, οΓ. ρΓ0Υ6Γΐ>ίυιιι Άϊηο ίΠαβ Ιαοτνηαβ. 

— 46. ονδ^ β ι ΡβΓθ ηοη άίίίβΓΐ 8 8ίπιρ1ίοί ονδέ^ οί. Αη8(. 
νββρ. 352. — 53. ύίτόχαλχο^, ρπέΙΙα (αΐ^α Βί ρ&τ^άα, οΓ. 
Ρ1ηΐ8Γθ1ι. ΜθΓ8ΐ1. ρ. 65• Α. θ& ΗβΓοΑίβη. ρ. 447. Ρί6Γ8. 

Ιά, XV ^ % αν τ ει Οοηοβ ρΓΟ αντον^ οΓ. 8ορ1ι. Ο. 0. 288. 

— 18. ταντ^ \. β. τ^ αντ'^ = ωβαντως. — 25. ήνίδ^ ίγών, 
€η βρο , ί. 6. ρΓθπιρΐ8 8απι 6( ρ8Γ8(8 8ά Γ8θίβηάυπι ςαοά ίαίιββ 
(βά βαηάυπι\ οΓ. 08ΐ]ίπι. 1ι. ΐη ΟβΙ. 132, ΗθΓ8ΐ. 88(. 1, 1, 15. — 
27. αίρε το βάμα, ίοΙΙβρβάβτη, οί.Εαηρ. ΤΓ08ά. 342. — άνιό- VI ΡΒΑΕΪΆΤΙΟ. 

δρυτντε, ϊοη8 ΙαοβΓαία, οΐ. μαατιγίας^ δρνφάς. ΡΓΟΥβΓϋίυιη 
ηάλίν αί γ. μ., χρ. τί, (οΓ. ρΓονβΓΐ)ίαιιι ΐίάλιν α νς Λαρορίνει), 
ηΐΓ$η9 (βίβε ιηοΐΗ$οτηηο ^νηινοίηηί, Ευηοιιβ ρί^ηϋβηι οοΙ;α(. — 
37. 70^ν 'ψυχαν ηροτέθ'εικα άίοϊυηι ββΐ υ( τΐροόιδόναί την 
ψνχην 8ορΙι. ΑηΙ. 322., Λροβάλλενν ^ψυχην Εαπρ.ΚΙι. 183-, οΓ. 
Εαηρ. Ρ1ι. 810. θΌνώτω ηροτεϋ'έντϋί. — 40. Γτγλο^ — οηιί88θ 
ρβΓ αροβίορβδίη λακτίξεί^ ςαοά 1&(θ( ίη ββςηβηΐίϋαβ Υ6Γΐ)ί8 χω- 
λον ο ον δει τι γενεϋϋ'αι, — 49. ίξατνάτας Άεχροτημέ- 
ν 01^ ιη^αΙΙαΰηε εχετοΐΐαϋ^ οΓ. δοΙιοΠ., Ηββγοίι. 8. νν. %ρότημΜ 
6( ακροτον^ δοΐιοΐΐ. Απ8ΐ. Νυΐ). 259. — 73. α^ α ρ έως ί. β. 
νβριβτιτίώς^ οΐ. βαυρρ. ΕρίβΙ. Οή%. ρ. 76• — 88. ^κ ναασάν 
8αη( νηττών τζαιδες (αΐ ΤΗβο^η. 189. 1112. εκ χάχον 68( χακοϋ 
ηαΐς) νβΐ νηττιδεις, ϋβ αβα ρΓονβΓίιί&Η β( αιβΙαρΙιοΗοο Ι&Πυιη 
ιίίοΐίοηυιη ρ&(Γοηγιηίο»ηιιη οί. Αηβίορίι. ?αο, 1067. άλωπετ^ι- 
δενύι 6( ΟΓβΙίηί ^οίΧ^^^ω^ «ριιά Ηοβγοίιίυηι. 8βιι(6η(ί(ΐ ί^ίΙαΓ 
Ιιιιβο „ βίείοηί αηαί€8 οιηηχα Μαηίβ ογβ οΙαη^Βηίβε. " — 9β- τνε- 
ρντιν ϋοήοβ ρΓΟ τάρνβιν. — 101. Χρνβώ βριΐΐιβίοη Υβηθ- 
τίδ. — 126. 127. Μιλατίς ΟοΗοβ ρΓΟ ΜιΙηΰίς ί. ς. Μιλψ 
βία. δβηίβηΐίβ Ιι&βο: τηηΙίβΓ ΜϋβΗα βΐ ροΒίοτ Ξατηίηε άίοβηΐ 
ί^ΐΒΟίΐΑΒ Αάοηίάί 8ίναίη8 ηοΒίβν β8(,^^ 1ι. β. ΙβοΙί 8ΐΓ»^αΐ8 βχ ορ(ί- 
018 1&η& δβιηία ϊβχΐΓίουηι ΜϋββίαΓαιη αγΚθ Γ&οΙα 8αη(. — 143. 
είξεις^ γΊά. Λά Π, 4. 

Ιά. XVIII, 23. ^Λ ι ίβτω^ αά ΙέΙατη ίβχβηάατη. 

Ιά. XIX, 61. ί^ρόχΧοος^ ναΐάβ ραΙΜίΐε. 

Ιά. XX ^ 66. α μ, ματ α ορ^ά 1ι. β. κατ' ορΟΌτΰάλην. — 
213. κρατέουΰι 68( άβΐ. ρΙαΓ. ρ8Γ(ίοίρϋ, οαί ρβΓ ηοίαιη βηβ- 
οοΙα(1ιί&β ^βηαβ νβΓϋυηι ϋηίίαιη &άάί(αΓ ρΓΟ ,, και ίκ κρατέον- 
τος φυ<ίιν.'' 

Ιά. XXI, 1. μαλοηάρανος ΑβοΗοο ρΓΟ μαλοτνάρειος 
ΌΜ\. ι. ρ. 36. 

Ιά. XXII, 4. νηάύϋαΧοζ Αβοΐίοβ ρΓΟ νηόϋαΧοζ. — 6. 
καντιφίΐηύ Ιω^Βί Νίβίαηι νίθί88%ηι ιηϊΗι ΗοεριΗηηι ρΓαέΙ>6νε 
ενηατη. — 15. ακίδρας^ οί. ΟγτίΠ. ακιδρός^ ο άαϋ^ενης, 
Ηβδγοίι. άτιιδρωνάξω (ΓβοΙβ Ιβ. νο88ία8 ακιδρϋοτίάξώ) ^ αμ- 
βίνωτϋώ. 

Ερίρτ. VIII, 5. ηείωριατός ί. β. ηεριβόψος^ οΓ. Ηβ- 
βγοίι. πελωρεύει^ φανερώς ταοιεΐ (\β%. φανεράν), βΐ τιελίύ^ ΡΒΑΕΡΑΤΙΟ. νΐ; ρύειν^ βοάν. — XI, 6. αγρεμόνες ί. ς. λώ^^λ Οτάλιτίες^ οΓ. 
Ηββγοίι. — XXII, % πολλοίς 90. Ινιαντοις ΒΙΟ. Ι• ΟοηΓβΓβΙαΓ λυίηβ ίάγΐΐϋ βάίΐίο βίη^υΐ8Π8. — VI, 3: 
Ιυη^6 τϋοτψοχϋ'είν. — ΥΙΙ, 4. Ιαη^β 7ΰοτίόέχεαϋ•αι. — VIII, 1. 
2. ,,ηοη ίατη ίήηβηί ςηατη αηιαηί,^* ροϋυβ αιηβιιΐ ςαβιη (ίιηβιίΐ. — 
XI, 4. χαλεΛοί ί. β. δεινάγτο 8υϊ)8ΐαη(ίνο. — δ. άλητο Όο- 
ποβ ρΓΟ ηλάτο, — 7. φιοά άβΒίάβΗητη ρΓορηΙεαΜί. — XIII, 
Ι. ροΗα$ Ιον%8 βΚα φιαπι τηαΗε, οΓ. VIII, 1. 

Μ Ο 8 Ο Η υ 8. 

Ι, 5δ. Ιαη^^β αμφίδηνηεντος^ (ήΓΟητηοϋτϋα αΓίίβάοεί; 
δηνψίς ί. ς. τεχνψίς & δηνος. — 66. 67. Ιυη^β ^ραξε ηε- 
τηλά \. β. χαμαίηετη^ χαμαίξηλα^ ΤιπτηίΙία. — 11^1^. βαβ ι- 
λ^α ί. β. βαβίλεΐά, τεςίατη, — V, 7. δει,λο&έτοίς^ β$€α8 
ροηβηΒ^ ίπβεοαίΟΓ Λ δέλος^ δέλεαρ ^ δεΐλαρ. 

Ι Ν Ο Ε Κ Τ Ι. 

Τά. /, 16. ίν υμετέροίς οιτ^δεαι ί. β. ίη Ορρίιβί Τ1ΐΓ8θί8 
πιΟΓίβ. — 38. Οβ ιιςοίΗβ ρίοηιηΐίΐιαβ οί. Ορρίβη. Ιχ. Ι, 2. — 
39. αλοίνονίς ί. ς. αλανών Ε(Μ. 66, 30. ΑροΗ. Η1ι. Ι, 1085. 
αϊγεοί τιΐΓίοΓ <1&1ίνί Γοηη& &Ι) <ίίΙγες, τα γ,νμαχα Δωριείς 
Ηββγβΐι. Οβ ^ηϋ^οΐ. Ορρίιιη. Ιχ. II, 7• χας ωδας δί εΐ ηατα- 
ηανειν μέλλοιείν (αϊ αλκυόνες) , τίηνξ κην^ ΰυνεχώς Ιτνείηον- 
ΰαί βίγόύΟι. — * 60. ν ο μεν ει ί. ς. νωμα^ αηίτηο νβΓεαί. — 84. 
ζρεε^ €αρίέΙ)αί ί. β. άβΙβοΐΕϋλΙ. — 119. ο ν φνγεν ωδάν^ 
ϋαηίη ηοη αΐ^είβττίίηε €$(. — 121. 122. ρΓΟβίετ ϊιαηο ηαβηίατη 
βϋατη Ιααγηήε ίνητη ^νΛητη ρίονο. 

Ιά. 17, 44. Ιαη^θ μηδίτον αδεα^ηε αιηαείητη ς^αιάβηι εηηηι . 

Ιά. III, 13. φορμός^ οηίδβυιη ρίβο&ΙΟΓαιη (β^υιηβη, ςαοά 
Ιιίβ βίηιαΐ ρΓΟ ββΓνίοβΙί βΓβΙ. — 15. κλι/'θ-ραν, οΓ. ΗββγοΗ. 
οιληϋ'ρα^ — μοχλός. — 18. τραφεράν ί. β. ψίείρον. — 
36. η( Ικεαπια ήι ΗΙνα ; 1υ8θίηί8Γυιη αγρυπνία ρΓον6Γΐ)ί&]ί8, νί Α. 
ΡοΓΟβπιίοβτ. Ι. ρ. 443. — 48. Μαηαε ρτοίβηίαβ ίηαίΓναηε ρίεα 
ΙαίΗτη εραϋητη οοπΰβάβΐίαηι. — 58. όγκίνιον άβιηίηαΜγυιη νο- 
018 ογτίΐνος (ιηβΐβ ίη Ι6χίβί8 ογκϊνος)^ νηοϊηιιε, Τιατηιιε. νίΠ ΡΕΑΕΓΑΤΙΟ. 

Ιά, Κ, 8. ^άδα μ,άΧων^ τοίοβ ρβηαπίηι^ Γυ1)0Γ68. — 24. 
λάϋ•ον, οόΐίνΐοηβίη α^Βτβηζ^ οΓ. Ηοη. Οά. ^, 221. φάρματίον 

— χαχών ΙταληϋΌν αηάντίον θ( βαρΓ& βά ΤΙιβοοΓ. 1 , 62. — 
47. 48. ΟοηβίΓαβ ίπερειΰάμ^νος (τω λί^φ) αχρις γείΰίπόδαητ 
τοίχον* — 

Ιά, VI ^ 8. νόμος Οοηοθ ρΓΟ νόμους. Οβίηάβ ίη(6ΓρΓ6- 
(αγθ: „ι/}/€γ Σρ€θΐηβάί8 /!/ία« ηοη αΙίεηάβηίβΒ^ ηβ βο φηάβηι ςμοά 
ΑϋΜΙβί ίη ΌΜατΜοβ αώίοηΐο άοπτΜαί, '* -^18. αειρε ^ Ιαη- 
άϋηίβ εχΜΙβ^αί. 

1ά. VII , 16. λίνον ακριτον^ ρίαρα ρΐηηηιοε βήιβ άίεΰτΐ- 
ηιΐηβ βχοίρίβηί, οί. Νοηη. Οίοη. ΧΙΥΙΙΙ, 286*^Εραηες) εΙς λίνον 
άνδρα φέρονΟί %άΙ αγράβύονβι γννα,ΐγ,α — - 26. κροτέονύι^ 
οτβραηί. — 34. μ αυτό ν ^ νίά. βά ΤΙιβοοΓ. V, 14. — 36. ,,άο- 
πιαβ ρ&βίοηϋαβ β&Ιίβ ραΙοΗηι 68ΐ , υΐ ηογβια «βάίΟοβΓβ ηοη ορη» 
8ί(. '' — 61* ίηί$ ήί83ί3 ηοη ατηρΗιιε οΙ)6άίβηί€ΐη,^* 

Ιά.νΐΙΙ, 23. αυλαί^ ανίε ηίάαε, ηϊ αυλι^ς Ηοη. Οά.Χ, 470. 

— 66. φίλοφληνης^ ηΐίραηαη αηιαηε^ οΐ, Ηββγοίι. φληφος 
(γ60(6 8&Ιαΐ88ίη8 φληνος} βΐ Ε(Η. 796, 10. 13-, ιιΐιί ηιαίο φλη- 
νός 80ΓίρΙυΒΐ , (υπι φληναφος , φΧηναφάω- 

Ιά. IX, ϊ, βοών ίτνίουρος ί. ς. ^ονχαΓο^, 8γ&(ογ 1>ουηι 
ορβ υίβηβ. — 72. αγριον \. β. άγροίκως, — 103. κ ω Χολ ε- 
δαι^ νΧ γυίοτίέδαί^ χειροπίδαι, ϋβίηάβ ηεριϋταδόν 68ΐ ί. φ 
τάρι^^ ΰίΓΟΗΐηοίΓοα ; ίυη^β &η(6Πΐ τνεριβταδόν άμφΐ πόδεβΰιν^ 
αΐ Ορρίβη. Ογη. Π, 259. ηεριϋταδον αμφίχνϋ•ίντες, Ρθ8ΐΓβηιο 
έγγυς απέ ρ γ ων ίηΐ6ΓρΓ6(&Γ6 ,,ίη ρΓορίηςυο ΓβΙίηβηβ β( α 
Ιοη^ίηςπΑ γβ^αΜοηβ ρΓθ1ιί1)6η8.'^ — - 114. ίδνον^ άοηητη, ιι( 
ΟϋΙΙίηι. Γγ. 193. — 248. ευκτέανος \, ς. ευ^τηδων^ φααβ 
Γ€€ία8 /ϋίΓαε Ηαϋβξ, οΓ. Τ1ΐ688ηΓ. — 264. ηχμααα &Ι) ίχμάξειν^ 
οοηβΙπη^βΓβ. — 270. Ιχκαηύβαί ί. ς. αηοχαηύααί. 

Ου&β ίη βοοβηΜϋυβ & νηΐ^η οο'^βηβίοάίηβ άίβοβάηηΐ, βο- 
Γυπι ΓβΓβ οηιηίηπι οβαβ&β ίη ΣβΗν^η ΟηαβεΗοηίΙηιε Ερίοίε θχρθ8ί- 
188 ίηγβηί68. 

Η. ι. Α1ΙΙ61Ι8. ΤΗΕΟΟΕΓΓΙ ΙΒΥΕΜΑ. ι 10 θνρύις η ^ϋιάή, 

ΘΤΡΣΙΣ. 
^Αδν τι το φι^ύριόμα καΐ ά πίτνς αΐπόλε τηνα 
ά ηοτΐ ταΙ$ ηαγαίβι μελίύδεταί , άδύ δ^ χαΐ τύ 
6υρί0δ£ξ ' μετά Πάνα το δεύτερον αΰ'λον αΐίΟίβ^, 
αίκα τηνος ελχι κεραον τράγον^ αίγα τν λαψ^^' 
5 αί^χα ί' αίγα λάβτ] τηνος γέρας ^ εΙς τ^ χαταρρεΐ » 

α χίμαρος' χψάρψ δ% χαΛοι/ χρίας^ Ι6τέ χ άμέλ^ι^ς. 

ΑΙΠΟΑΟΣ, 
"Αδιον ω ηοψην το τεον μέλος, η το χαταχες 
την^ αΐίο τάς ηέτρας χαταλείβεχαι νψόΰ'εν νδωρ, 
αϊχα ταΐ Μοΐβαι, ταν οΐίδα δώρον αγωνται, , 
αρνα τν ύαχίταν λαψ^} γέρας ' αΐ δέχ* άρέύχτι ίο 

τψ;ας αρνα λαβείν, τύ δ^ ταν οϊν υύτερον ϋ^είς, 

ΘΤΡΣΙΣ. 

Α^ς ηοτΐ ταν Ννμφαν, λτ^ς αΐΐίόλε τ είδε χα^'ίί,ας Ι2 
βνρίβδεν ; τας ί ' αίγας έγών έν τφδε νομευύώ, ^4 

ΑΙΠΟΑΟΣ. 
Ου ^έμις ω ηοψτιν το με0αμβρινόν, ον ^έμις αμιν ι& 
15 βυρίόδεν. τον Πάνα δεδοίχαμες ' η γαρ απ άγρας 
τ4χνίχα χεχμακώς αμπανεται ' Ιβτι δϊ ηικρός, 

ως το ηάταντες τοντο γεώλοφον αϊ τε μνρικαι, 13 

ΒϋΟΟΙι. ΟΕ. 1 2 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

χαί οΐ άδΐ δρψεία χολά ποτΐ φίνα χά^ηται, 

άλλα τύ γαρ δη Θνρ6ί τα ^άφνιδος αλγε αείδες 

καΐ τας βονχολικαξ έηΐ χ6 ηλέον ΐχεο μοίόαξ^ » 

20 δενρ νηο τάν Λχελέαν εόδώμεΰ'α^ τω τε Πριήηω 
χαΐ χαν Κρανιάδωα^ χατενανχίον ^ ^Λερ 6 ^ώκος 
χηνος 6 ηοψενιχος τιαΐ χαΐ δρνες, αΐ δ^ χ αείβτ^ς^ 
ως σχα χον Αιβναΰ'ε ηοτΐ Χρόμιν αόας ίρίβδων^ 
αίγα δέ χοι δωβώ διδνμαχότοον ές χρίς άμέλ^αί , % 

25 α δυ Ιχοίό' έρίφως ηο^αμέλγεται ές δύο πέλλας^ 
χάΙ βαϋ^ χίόόνβιον χεχλνύμένον αδέϊ χηρφ, 
άμφώες νεστενχίς , Ιτι γλνφάνοι,ο ποχ&βδον. 
χω ηερί μϊν χείλη μαρύεται ύψό^ε χιβύός^ 
χι,ββοζ ελιχρνόφ χεχομημένοζ ' α δ\ χαχ αυτό 3ο 

30 χαρπω ^Α^ξ είλεΐχαι αγαλλομένα χροχόενχι. 

Ινχοβϋ'εν δΐ γννά^ χΐ ϋ•εών δαίδαλμα χέχυχχαι^ 
άόχηχά ηέηλφ χε χαΐ αμηνχι, ηαρ δέ οΐ άνδρες 
χαλον έ^ειράζονχες άμοίβαδϊζ αλλο^εν άλλος 
νειχείονύ' έπέεόόι. χα δ* ου φρενός απχεχαι ανχάς ' 3δ 

35 αλΧ οχα μίν χηνον ηοχιδέρχεχαι άνδρα γελάύα^ 

αλλοχα δ^ αν ποζΐ χον φιηχεϊ νόον. οΐ δ' νΛ^ Ιρωχος 
δηϋ'ά χνλοιδωωνχες έχώϋια μοχϋ'ίξονχι, 
χώς δΐ μεχά γριηεύς χε γέρων ηίχρα χε χέχνχται 
λεηράς, ίφ α βπενδων μέγα δίχχνον ές βόλον Ιλχει 4ο 

40 ό ηρέββνς , χάμνονχι χο χαρτερον άνδρΐ έοιχως, 
φαίης χα γνίων νι>ν ο<Τοι/ 6%'ένος έλλοηι,εύειν ' 
ωδέ οΐ φδηχανχι χαχ αυχένα πάνχο^εν Ινες 
χαί ηολιφ ηερ έόνχι , το ^^ 6^ένος α%ιον αβας, 
τνχ^ον ί' ο<56ον αΐίω%'εν αλιχρνχοιο γέροντος 45 

<β ηνρραίαις 6χαφνλα16ν χαλον βέβρι^εν άλωά, 
χάν ολίγος χις χώρος έφ αίμαβιαϊόι φνλάό6ει 
ημενος ' άμφΐ δέ νιν δν αλωΐίεχες^ α μ%ν αν ορχως 
φοίχ^ ύινομένα χάν χρώ^ι,μον , α δ' έπΙ Ληρ^ ΙΒΥΙΙ.. Ι. 3 

πάντα δόλσν κεύ^Όΐόα το ηαι6ίον ον ΛςΧν άνη^εΖν 50 
50 φατί πρΙν η άκράτιότον έτά Ι^ηροϊύι τίο^ί^. 

αντάρ ογ άνϋ-ερίχονύν καλάν ηλέκει άκριδο%^ραν 
6%οίνω έφαρμόύάων ' μίλεχαι δ4 οΐ οντέ τι πηρ<κ8 
οντε φντων τούόηνον , ο0ον ΛερΙ ηλέγματι γα%'εΐ. 
παντά δ' άμφΐ δέηας περνηέΐίταταν νγρος άκανθος, βε 
δδ αίολίχσν τοι ΰ'άμα τέραζ τέ τι %'υμον άτνξαι, 
τω μ\ν έγω πορ^μεΐ Καλνδωνίφ άΙγά τ ίδ&κα 
ωνον καΐ τνρόεντα μέγαν λευκοΐο γάλακτος ' 
ονδέ τΐ πω ποτΐ χεΐλοζ έμον %'ζγεν , άλΧ Ιτι κεϊται 
αχραντον. τω κά τν μάλα πρόφρων αρεβαίμαν^ βο 

00 αΐκά μοι τύ φίλος τον έφίμερον ΰμνον άείβαις. 

κουτί τν κερτομέω, ηόταγ ωγαΰ'ί ' τάν γαρ άοιδάν 
ον τι Λα εις *Αΐδαν γε τον έκλά^χ>ντα φυλάξεις. 

ΘΤΡΣ1Σ. 

Ι. "Αρχετε βονκολικας Μοΐ6αι φίλοι ^ρχετ αοιδας, 

α Θνρύις δί' ωξ Αίτνας ^ καΐ Θνρύιος αί' α φωνά, 66 

65 ΛεΖ ποκ αρ ψί^% οκα ^^^άφνις έτάκετο^ ΐίεΐ Λοκα 

Ννμφαι ; 
η κατά Πηνειώ καλά τεμηεα , η κατά Πίνδω ; 
ον γαρ δη χοταμοίο μέγαν φόον είχετ ^Ανάηω^ . 
ονί' Αίτνας 6κοΐίΐάν , ονί ' "Ακίδος Ιερον νδωρ, 

άρχετε βονκολικάς Μοϊβαι φίλαι άρχετ άοιδας. '' 

7® /ϊ' Τηνον μάν ϋ'ώες^ τηνον λνκοι ώρνόαντο^ 
τηνον χωκ δρνμοΐο λέων ίκλανβε %•αν6ντα. 

άρχετε βονκολικας Μοΐ6αι φίλαι άρχετ άοιδάς. 

β' Πολλαί οΐ ηάρ ηοββΐ βόες^ πολλοί δε '^β ταύροι ^ 

τίολλαΐ δ^ αν δαμάλαι καΐ ηόρτιες ώδνραντο. 75 

^ άρχετε βονκολικας ΜοΙΰαι φίλαι άρχετ άοιδάς. 76 

1* 4 ΤΗΕΟβΕΙΤΙ 

α ΗνϋΌν τΓοΙ βσυταν , χοΐ Λοιμένες αΐηόλον Ύΐν%Όν ' βο 

πάντες άνηρώζων, τ£ χά^Όΐ χαχόι/. ην^* 6 Πρίηπος 
κηφα' ^^^άάφνι τάλαν, τίνυ τάχεαι; ά 9^ Ιχι χώρα 
Λά43ας άνα κράνας , χάντ αλΰΒα ΛούύΙ φορεΐταν, 
η ζαλώ <τ', α δνοερώς τις άγαν καΐ αμήχανος ί^βί^' β» 
άρχετε βουκολικας Μοίααν φίλαι αρχετ άοιδάς. 84 

β' ^^ίΙΙπόλος οκκ έβορ^ τας μακάδας οΙα βατεννται , βτ 
τάκεται οφϋ'αλμώς , οτί ου τράγος αντος ίγεντο^' 
άρχετε βουκολικάς ΜοΙόαι φίλαι αρχετ αονδας. 

85 β' ^^ΚαΙ τν δ* έπεί κ ίόορ^ς τάς ηαρ^ένος οία γελαντι , 9ο 

τάχεαι οφ^αλμως , οτί ου μετά τ^0ι χορενεις,^^ 9ΐ 

άρχετε βονκολνκας Μοΐ0αι φίλαι αρχετ άοιδάς, 94 

II. γ' ^Ην^έ γε μάν αδεία τίαΐ α Κνηρις γελόω6α , 95 

λαδρά μίν έκγελόω^α , βαρύν δ* ανά ϋ-υμον ίχοί6α , 
90 χείίίε ' „η; 9^ην χον'Έρωτα κατ ενχεο Ζΐάφνι λνγίζενν ' 
ηρ ουκ αντος'Έρωτος υπ αργαλέω έλυγίχ^ης ;" 
άρχετε βουκολίκας Μοΐόαι ηάλιν αρχετ αοιδας, 

γ Τάν ί ' αρα χω ^άφννς ηοταμείβετο ' ^^Κύΐίρι βαρεία^ ]οο 
Κυπρί νεμε66ατά, Κυπρί ϋ'νατοΐόιν άπεχ^ς' 
» ηδη γάρ φράαδχι πάν^* αλίον αμμι δεδυκεΐν ; 
^άφνις κην *Αΐδα κακ&ν ίόϋεται αλγος'Έρωτί.'^ 
'αρχετε βουκολικας ΜοΙόαν πάλιν αρχετ αοιδας 

γ „Μ λέγεται τάν Κύπριν ο βουχόλος^ ερπε ποτ Τίαν, ιο5 

ην&' ^Ερμάς ηράχιοχος άτι &ρεος^ είπε βέ' /Ιάφνι^ 77 

τίς XV κατατρύχεις τίνος ϋίγα^Ι τόΰΰον ίραΰΰαΐ] 78 

άρχετε βουκολικάς Μοΐααι φίλαι αρχετ αοιδας. 79 βουτάς μάν ΙΧέγευ, ννν δ^ αΙπόΧω άνδρΐ Ιοιχας, 86 τως δ* ουδ^ν τίοτελέξα^^ ο βονκόλος, αλλά τον αυτώ 92 
ανυε πικρον Ιρωτα, καΐ Ις τέλος ανυε μοίρας. §3 ίρπε ποτ ^Αγχίβην, τηνεΐ δρύες^ ωδε κνπειρος^ ιοβ ΙΟΥί.1.. 1. ωραίος χω^Αδωνις οηεϊ ηάί μήλα νομενει. κ» 

100 αντις οχως 6τα6^ ^ιομήδεος αόβσν Ιοΐόα , ιΐ2 

χαΐ λέγε' τον βονζαν νικώ ^άφνιν, άλλα μάχεν μοι.^*" 
αριετε βουκολιχά^ Μοΐ6αι χάλνν αρχετ άοίδας. 

γ ,,^ λύκοι , ω ^ώες^ ω αν ώρεα φωλάδες άρκτοι^ ηβ 
%αίρε%'^ * 6 βονκόλος νμιν έγώ^άάφνίζονκέτ αν νλαν^ 
105 ονκέτ ανά δρυμώζ, ουκ αλύεα. χαΐρ ^Αρέ^οιβα 

καΐ ηοταμοί^ τοί χείτε καλόν κατά Θνμβρίδος ΰδωρ,'^ ]ΐ8 
άρχετε βουκολικάς Μοϊύαι ηάλιν αρχετ άοιδάς. 122 

III. δ^ ,,^2 πάν Πάν, είτ έβάΐ κατ ωρεα μακρά Αυκαίω, 
εϊτε τύγ άμφιηολεΐς μέγα Μαίναλον, ίνθ•* έηΐ νάύον 
110 τάν Σικελάν ,Έλίκας δϊ λίπ ηρίον αΐην τ ε ύάμα ΐ26 

τηνο Ανκαονίδαο, το καΐ μακάρεϋύιν άγατον}^ 
λήγετε βονκολικάς ΜοΙύαι ίτε λήγετ άοιδάς. 

ε ,,'^Ει/θ' άη/αξ καΐ τανδε φέρεν ηακτοΐο μελίπνουν 

έκ κηρώ όνριγγα καλάν , ηερί χείλος ίλικτάν ' 

115 η γάρ έγών νπ Ιρωτος ές *Άϊδος Ιλκομαι ^ίι^, ΐ30 

^(^άφνις έγών οδε τήνος 6 τάς βόας ωδε νομενων, \οο 

Ζΐάφνις 6 τως τανρως καΐ ηόρτιας ώδε ποτίόδων,^^ ΐ2ΐ 

λήγετε βονκολικάς Μοΐόαι ίτε ληγετ άοιδάς. ηι 

ε' ,,Ννν ί ' ία μίν φορέοιτε βάτοι , φορέοιτε ί ' άκανϋ'αι, 
120 α δε καλά νάρκιόβος έτι άρκεν^Όΐΰι κομάόαι ' 

ηάντα ί ' Ιναλλα γένοιντο, και α π(τνς οχνας ένείκαι , 
^άφνις έπεί %'νάύκει, καΐ τάς κύνας ωλαφος ξλκοι, 1 35 
κΎΐ% ορ^'ών τοί όκώπες άηδόύι γαρυΰαιντο^' 

ωβε καλόν βομβευντι ηοτΐ (!(ΐάνεΰΰι μέλιβΰαι, ιοτ 

άρχετε βονχολικας ΜοΓΰαι φίλαι αρχετ άοιβάς. ιοβ καΐ πτώκας βάλλει χα! ^ρ£α ηάντα διώκει. \\ο 

άρχετε βονκολικάς Μοίΰαι φίλαι αρχετ άοιβάς. ιιι 

άρχετε βουκολιτ^άς Μοίΰαι φίλαι αρχετ άοιδας. πθ β ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

λήγετε βουκολιχάς Μοΐό4α ϋτε ληγετ άοιδας, 
1*5 ί' Χώ μίν τ066* εΐηων ανεπανόατο * τον ί ' ^Αφροδίχα 
η^εί άνορ^ωόαι' τά γε.μαν λίνα ηάνχα λελο£πη 
ίχ Μοιραν, χώ ^άφνις Ιβα φάον. Ιχλνόε δίνα ι^ 

τον Μοίόαις φίλον ανδρα^ τον συ Ννμφαι,όι,ν άηεχ9^. 
λήγετε βονκολι^καζ Μοΐϋαι ίτε ληγετ άοιδάς. 130 ΚαΙτν δίδου τάν αϊγατότε ϋκνφος, ως κεν άμίλξας 
6Λε£6ω ταΐς Μοίόαίς, ω χαίρετε πολλάκν ΜοΙύαν , 
χαίρετί^ έγώ ί' νμιν κάΙ ές ύστερον αδιον α6ώ, ι<δ 

ΑΙΠΟΑΟΣ, 
Πλήρες τον μέλιτος το καλόν 0τ6μα Θνρύν γένοιτο, 
πληρές τοι ύχαδόνων, κάί απ ΑΙγίλω Ιύχάδα τρώγοις 
135 αδεϊαν , τέττιγος έηεΐ τνγα φέρτερον άδεις, 

. ηνίδε τοι το δέηας ' 9'άόαι φίλος , ώς καλόν ούδει ' 
*Ω,ράν Λεΐίλν6ϋ•α£ νιν 4λΙ κράναιύι δοκηϋεΤς, ΐ6ο 

ωδ* ί%Ί Κι06α£^α, τν δ* αμελγέ νιν» αΐδϊ χίμαιραι^ 
ου μη όκιρταύεΐτε , μη ο τράγος υμιν αναύτψ Ιιΐ7Π. 11 
Φαρμακεντριαι. 

Π^ μοι ταΐ δάφναι ; φέρε Θέότνλι, πα δΐ τα φίλτρα ; 

6τέψον τάν κελέβαν φοινικέφ οίος άώτω , 

ώς τον έμον βαρύν ευντα φίλον καταδη^ίομαι ανδρα^ 

ος μοι δωδεκατα!:ος αφ ω τάλας ούδϊ ποϋ'είκει , 

ούδ* Ιγνω, πότερον τε^άκαμες η ζοοΐ είμές, 

ουδί %Ί&ρας αραζεν άνάρβιος. ηρά οΐ άλλα 

φχετ Ιχων ο τ "Έρως ταχινάς φρένας α τ ^Αφροδίτα. • ΙΟΥΙ.Ι. Ι. 7 

# 

βαύενμαι ΛονΙ τάν Τιμαγηχοιο «αλαί&νραν 
ανρι,ον, ως ννν (δω χαΐ μέμψομαι οΐά με ποίεί, 

10 ννν δί νιν ίχ %νέων χαταδηόομαί. άλλα Σελάνα ίο 
φαίνε καλόν' χΐν γαρ ηοταενύομαι αύνχε δαίμον^ 
χ^ %%^ονΙα θ' ^Εκάχα^ χάν χαΐ ύχνλαχες χρομέονχι 
έρχομέναν νεχύων ανά χηρέα χαΐ μελαν αίμα. 
χαΐρ Έχάχα δαβηλίρ^ι , χαΐ ές χέλος άμίν 6ηάδει 

15 φάρμαχα χαύχ Ιρδοιύα χερείονα μψ;ύ Χ(, Κίρχης 15 

μψε XV Μηδείας μψ:ε ξαν^άς Περι,μήδαζ. 

Ι. Ινγξ, ελχε χν χήνον έμον χσχΐ δώμα χον άνδρα. 

'Άλφιχά χοι ηραχσν ηνρΐ χάχεχαι, * αλλ* έΛίτίαΰόε 
Θεϋχνλί. δειλαία^ πα χάς φρένας έχΛετίόχαόαι; 
20 ηρά γέ χοι μνβαρά χαΐ χΐν ίηίχαρμα χέχνγμαι, ; 2ο 

πάίίύ* αμα χαΐ λέγε χανχα ,,χά ^έλφιδος ο6χια 

πάό(ίω,^' 
Ινγ% , ελχε χν χηνον έμον ΛοχΙ δώμα χον άνδρα. 

^έλφίς Ιμ άνία6εν ' ίγώ δ* ίιά ^έλφιδν δάφναν 
αΓθω * χωζ αχηα λαχον μεγαν Ιχπνρος α:(ίε , 
2» χηζαΐζίνας αφ^, χουδϊ ϋποδον εϋδομες ανχάς, % 

' ονχω χοι χαΐ ^έλφις ένΐ φλογΐ όάρχ άμα%Ί&νον. 

Ινγί^ ελχε χν χηνον έμον ποχΐ δώμα χον άνδρα. 27 

Ννν %^6ώ χά πίχνρα , χά ί* '^Αρχεμι χαΐ χον άναιδί ιυ 
χινηβαι χ άδάμανχα χαΐ είχί ηερ άβφαλϊζ άλλο. 
30 Θε6χνλί<^ χαΐ χννες αμυν ανά πχόλιν ώρνονχαι. 35 

ά Θ•ε6ς έν χρωδοιϋι * το χαλχέον ώς χάχος αχεί. 
ίνγξ , ελχε χν χηνον έμον ηοχΐ δώμα χον άνδρα. 

*Ηνίδε ϋιγτΙ μ^ν πόνχος^ (ίιγώνχι δ* άήχαι' 
ά δ* έμά ον ύιγ^ όχέρνων Ινχοβϋ'εν άνία^ 
35 άΛΛ' έπΙ χηνω παύα χαχαί%Όμαι^ ος με χάλαιναν 4ο 
άνχΐ γνναιχος Ιϋ'ηχε χαχάν χαΐ άπάρ^ενον είμεν. 
Ινγ%^ ξλχε XV χηνον έμον ΛοχΙ δώμα χον άνδρα. 8 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

'ι^^ τούτον τον κηρον ίγώ ονν δαίμονα τάχω , » 

ως ταχοίθ* ύπ ίραηος 6 Μύνδιος αντίκα ^έλφις. 
40 %άς δινεΐ&' οδε φόμβος 6 χάλκεος ϋ^ ^Αφροδίτας^ 30 

ώρ τΎ(νος δννοίτο ^τοθ' άμ^τέρτ^βι ^ρτ^ύνν. 

Ινγί , ίλχΒ τν τηνον έμον χοτΐ δόμα τον άνδρα. η 

'Ες τρΙς αΛούηένδω χαΐ τρΙς τάδε πότνία φωνώ ' 43 

εΡτε γννά τηνφ Λαραχέχλιται είτε οαά άνηρ, 
« τ066ον Ιχοι λάϋ•ας ^ οϋύόν ηοτοα Θηόέα φαντί « 

ίν ^ί^ λα(ίϋ'ήμεν ένηλοχάμω *Αριάδναζ. 

Ινγ^ , ελχε τν τηνον έμον ηοτΐ δώμα τον άνδρα, 

'ΐτιπομανίς φντόν έύτι παρ ^Αρχάύι,^ τφ δ^ έπΙ ΛΜαι 
χαΐ ηώλοι, μαίνονται αν ωρεα χαΐ ^οαΐ ΐηηον, 
10 ών χαί ^άέλφνν ίδοψί , χαΐ ές τόδε δώμα χεράααι^ 5ο 
μαινομένφ ίχελος λιπαρας ΙχτοΟϋ'ε παλαίστρας. 
Ινγ^^ ελχε τν τηνον έμον ποτΐ δώμα τον άνδρα. 

Τοντ άπο τας χλαίνας το χράόπεδον ωλεύε ^έλφις^ 
Άγω νϋν τίλλονβα χατ αγρίψ έν πνρΐ βάλλω. 
53 αΙαΐ^Ερ(Λς ανιαρές τ£ μεν μέλαν έχ χροος αίμα » 

έμφνς ώς λιμνατις άπαν έχ βδέλλα πέπωχας; 
Ινγ%^ ελχφ τν τηνον έμον ποτΐ δώμα τον άνδρα. 

Σανραν τοι, τρίψαίία χαχον ποτον ανριον οΐύώ. 
Θεότνλί^ ννν δ^ λαβο16α τν τα ϋ•ρόνα τανθ' νπόμαξον 
Ού τάς τηνω φλιας χα%νπερτέρω ας Ετι χαί ννν , βο 

χξά λέγ έπιφ&νξοίόα * „τα ^έλφνδος ο6τνα μάόύω.^^ 
Ινγ^ 5 ελχε τν τηνον έμον ποτΐ δώμα τον άνδρα. 

II. Ννν δη μοννα έοΐ6α π6%'εν τον έρωτα δαχρνόω ; 
έχ τηνω ί' «ρ^ώ, τίς μοι χαχον αγαγε τοντο. 
63 ι^ι/θ' ά τώ^ΐνβούλοίο χαναφόρος αμιν ^Αναζώ β5 

αλόος ίς ^Αρτέμιδος, τα δη τόχα πολλά μίν άλλα έχ &νμφ βέδεμαί^ ο βί μεν λόγον ονδένα ηοιεΐ. βι ΙΒΥΙ.Ι.. Π. 9 

^ηρϊα πομπενεΰκε ΛΒ^ΐίίταδόν^ έν 8% λέαινα. 

φράζδό μεν τον Ιρωϋ'^ 0%'Βν ΐκενο^ ηάτνα Σελάνα. 

Και μ α Θενχαρέδα Θρα6όα τροφός α μαχαρίης ίο 

70 άγχέϋ'νρος ναίοιύα χατεν^ατο χαΐ λίτάνεναε 
ταν πομχάν ^ά<ίαό^αι ' ίγώ δε οΐ α μεγάλοιτος 
ώμάρτενν βύ06οιο χαλον όνροιύα χιτώνα 
αμφι6τενλαμένα , ταν ^νύτίδα ταν Κλεαρίύτας, 

φράξεό μεν τον ίρω^^ ο^εν ΐχετο , ηότνα Σελάνα, 76 

75 ^Ηδη ί' ενύα μέ6αν χατ* ά^^αξ^τοι/, α τα Ανχάνοζ , 
είδον ^άέλφιν ομον τι χαΐ Ενδάμνιηΐίον Ιόντας^ 
τοΓ5 ί ' ην ξαν^οτέρα μίν έλιχρνύοιο γενειάς , 
ύτη^εα δΐ βτέλβοντα πολύ πλέον η τν Σελάνα , 
ως αχο γυμναϋίονο χαλον πόνον άρτι λιπόντων, 80 

90 φράζεό μεν τον ^ρωθ* οϋ•εν ΐχετο ^ πότνα Σελάνα. 

Χώς ίδον^ ώς έμάνην^ ως μοι πνρΐ %'υμος Ιάφϋ•η 
δειλαίας * το δ^ κάλλος έτάχετο , κουτέ τι πομπάς 
τψ/ας έφραβάμαν^ ονδ^ ως πάλιν οίκαδ^ άπην^ον 
Ιγνων ' αλλά μέ τις καπνρά νόβος ενάλλαξε ^ ^ 

85 κείμαν δ^ έν κλιντίιρι δέκ' αματα καΐ δέκα νύκτας, 
φράζεό μεν τον Ιρω^* ο^εν ΐκετο , ποτνα Σελάνα, 

Και μεν χρως μίν ομοΙος έγίνετο πολλάκι ϋ'άψω^ 
Ιρρενν ί ' έκ κεφάλας παύαι τρίχες , αντά δ% λοιπά 
ούτι Ιτ ης καί δέρμα, καΐ ές τίνος ονκ έπέραϋα^ 9ο 
90 η ποίας ίλιπον γραίας δόμον^ άτις έπ^δεν; 

άλλ' ης ονδίν έλαφρόν ' 6 δΐ χρόνος ανντο φενγων. 
φράζεό μεν τον Ιρωϋ'* ο^εν ΐκετο ^ πότνα Σελάνα. 

Χοντω τφ δούλα τον άλα^έα μν%^ον έλεί,α * 
„βΓ αγε Θεβτνλί μοι χαλεπας νόόω ενρέ τι μάχος. •» 
95 πάόαν Ιχει με τάλαιναν ο Μννδιος ' αλλά μολοΜα 
τηρη(ϊον ποτΐ ταν Τιμαγητοιο παλαί(ίτραν ' 10 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

τηνεΐ γαρ φοιτ'^ , ηρ^δΐ δε οΐ άδν χαϋ'ήό^αι.^' 

φράζεό μεν τον Ιρωϋ•* ο^εν ΐχετο, πότνα Σελάνα. 

,,ΚηΛε£ χά νίν ιόντα μά^χ^ζ μόνον ^ α6υχα νενύον^ ιοο 
100 χεϋφ οη Σιμαί^α χυ χαλεΐ^ χάί αφαγέο τφδε^' 
ως έφάμαν ' α 9^ ην^ε χαΐ αγαγε τον λίχαρόχρων 
εΙς έμά δώματα /άέλφιν * έγώ δέ νιν ώ$ ένόηοα 
άρτι ϋ'ύρας νηϊρ ονδον άμείβόμενον ηοδί χουφα*, 
φράζεό μεν τον Ιρωϋ'* οϋ'εν ΐχετο^ πότνα Σελάνα ^ ιο5 

105 Παόα μίν έψύχϋ'ην χιό^^ος Λλέον^ έχ δϊ μετώπω 
[δρώς μεν χοχνδεύχεν ϊ6ον νοτίαι6νν άέρβαις^ 
ονδέ τι φωνάόαι δννάμαν , ονδ* οβ^ον έν νηνφ 
χννξεννται φωνενντα φίλαν ηοτΐ ματέρα τίχνα ' 
αλλ* έπάγην δαγνδι χαλον χρόα ηάντο^εν ϋΰα. ι ίο 

ιιβ φράζεό μεν τον Ιρωϋ•* οϋ-εν ΐχετο , πότνα Σελάνα, 

Και μ έόιδών ωότοργος έπΙ χιόνος όμματα «ά^ας, 
εζετ έπΙ χΛ(ΐ/τή[ρ^ χαΐ έζόμενος φάτο μν%•ον ' 
^,ηρά με Σιμαί^α τ06ον ίφ^αύας , ο66ον ίγά ^ν 
πράν Λοχα τον χαρίεντα τρέχων Ιφ^αύύα Φιλΐνον, ι>β 
1(5 ίς το τεόν χαλέβαύα τόδε ΰτέγος ημί ηαρεΐμεν^' 

φράζεό μεν τον Ιρω%'^ ο%•εν ΐχετο , ηότνα Σελάνα, 

,^Ην%Όν γάρ χεν έγων, ναΙ τον γλνχνν ηνϋΌν "Ερωτα 
η τρίτος η^ τέταρτος έων φίλος αντίχα ννχτός , 
μαλα μϊν ίν χόλποιβι ^ιωννύοιο φνλάύβων , ΐ2ο 

120 χρατί ί' Ιχων λενχαν^ ^Ηραχλέος Ιερον ίρνος^ 
πάντοτε Λορφνρέγ^ύι περί ζωΰτριυ(ίιν ίλιχτάν^' 
φράζεό μεν τον Βρω%'* ο^εν ΐχετο , πότνα Σελάνα, 

^^Καί μ εΐμένχ έδέχεύΟ'ε^ τα ί' τ^ς φίλα-^αΐ γάρ 

ελαφρός 
χαΐ χαλος πάντε66ι μετ' ηφέοιϋι χαλενμαι— ΐ26 

125 ενδόν χ\ είτε μόνον το χαλον ύτόμα τενς έφίληόμ ' 1ϋΥΙ.Ι..ΙΙ. 11 

€ΐ 9* άλλψ μ ώ^βζτΒ χαΐ α ^^α εϋχετο μοχλφ^ 
πάντως χα ηελέχεις χάί λαμπάδες ην&Όν έφ νμέ^' 
φράξεό μτν τον Ιρω^•* οϋ-εν ΐχετο, ηότνα Σελάνα. 

,,Ννν δ} χάριν μίν ΙφανταΚνΛριδι, πράτον οφείλειν, ι» 
130 χαΐ μετά τάν Κνηριν τν με δευτέρα έχ πυρός εΖλευ 
ω γύναι έόχαλέααοα τεον ποτΐ τούτο μέλαθρον 
αΰτως ημίφλεχτον * *Έρως δ* άρα χαΐ ΑιπαραΟ» 
ηολλάχις ^Αφαίΐίτοιο αέλας φλογερώτερον αΐ^ει^^^ 

φράζεό μευ τον ίρωθ' ο^εν ΐχετο^ πότνα Σελάνα^ ι» 

135 ^^Σύν δ^ χαχαΐς μανίαις χαΐ παρϋ'ίνον έχ ^αλάμοιο 
χαΐ νυμφαν έ(ίόβη(ί^ έτι- δέμνια ^ερμά λνποΐύαν 
άνέρος,^' ως ο μ^ν είπεν' έγώ δέ οΐ α ταχυπει^ς 
χειρός έφαψαμένα μαλαχών έχλιν έπΙ λέχτρων' 
χαΐ ταχύ χρως έπΙ χρωτΐ πεπαίνετο^ χαΐ τα πρόύωπα ΐ4ο 

140 ϋ'ερμότερ ης η πρ00^ε^ χαΐ έιΙ^Φυρίόδομες άδύ. 
χως χά τοι μη μαχρά φίλα ϋ'ρυλέοψί Σελάνα , 
έπράχ^η τα μέγιότα, χαΐ ές πό^ον ην^ομες άμφω, 
χούτέ τί τήνος έμίν έπεμέμψάτο μέόφα τό γ έχ%ές^ 
οΰτ έγώ αυ τηνφ, αλλ* ην^έ μοι α τε Φιλίβτας 145 

145 μάτηρ τάς άμας αύλητρίδος α τε Μελικούς 

ύάμερον^ ανίχα πέρ τε ποτ ούρανον Ιτραχον ίπποι 
*Αώ τάν φοδόπαχυν άπ* *£Ιχεανοΐο φέροι^αι ' 
χείπέ μοι αλλά τε πολλά τ^αΐ ως άρα ^έλφνς έραται. 
χείτέ νιν αυτέ γυναιχος Ιχει πό^ος είτε τίίοί ανδρός, ΐ5ο 

150 ούχ Ιφατ άτρεχίς ίδμεν , άτάρ τόαον ' αίΐν έρωτος 
άχράτως έπεχεΐτο χαΐ ές τέλος φχετο φεύγων , 
χαΐ φάτο οΐ ότεφάνοιόι τά δώματα τηνα πυχάβδειν. 
ταύτα μοι α ξείνα μυϋ'ηβατο, έότν δ* άλαλης ' 
η γάρ μοι χάΙ τρΙς χαΐ τετράχις άλλοχ έφοίτη , ιβδ 

155 χαΐ παρ* έμΙν έτί^ει τάν Αωρίδα πολλάχις ολπαν. 
νύν δ% τι δωδεχαταΐος αφ ωτέ νιν ούδ% ποτείδον; 12 ΤΗΕ00Η1ΤΙ ι^ρ^ ονκ αλλό τι τερπνόν ίχει ,' άμών δΐ λελαϋται ; 

νυν μάν τοίς φίλτροις χαταδηόομαι ' αΐ δ^ Ιτι χαί με 

λνΛΒΐ^ ταν ^Αΐδαο ηνλαν νάΙ Μοίρας ίρά^εΐ. ιοο 

ιββ τοζά οΐ έν χίβτοί κακά φάρμακα φαμί φνλάβύειν ^ 

^Αύύυρίω δέόποινα παρά ^είνοιο μα^Όΐύα. 

αλλά τν μϊν χαίροιΰα Λοτ^ ώκεανον τρέπε παίλως, 

πότνί * έγώ ί ' οΐόώ τον έμον πόνον ωύπερ νπέόταν. 

χαίρε Σελαναία λιπαροχροε , χαίρετε καλλοι ΐ65 

185 άϋτέρες, ενκάλοιο κατ* αντνγα Νυκτός οπαδοί. ιύ^η. ιπ. 

Κώμος. 

Κωμάόδω ποτϊ τάν ^Αμαρνλλίδα , ταΐ δέ μοι αίγες 
βόϋκονται κατ* ορος^ καΐ 6 Τίτνρος αντάς έλαύνει. 
Τίτνρ* έμίν το καλόν πεφίλημένε^ βόοκε τάς αίγας, 
καΐ ποτΙ τάν κράναν αγε Τίτνρε , καΐ τον ίνόρχαν , 
3 τον Αίβνκον κνάκωνα φνλάβύεο , μη τν κορυψι^. 5 

^ Χ^^ρί^^^* Άμαρνλλί^ τί μ* ονκέτιτούτο κατ αντρον 
παρκνπτονύα καλείς τον έρωτνλον ; ηρά με μι6εϊς ; 
ηρά γέ τοι 6νμ6ς καταφαίνομαι έγγύ%'εν είμεν ; β 

Τον ύτέφανον τΐλαί με καΐ αντίκα λεπτά ποτρεϊς , 2ΐ 

10 τόν τοι έγών ^ΑμαρνλλΙ φίλα κίύ^οιο φνλάόύω 22 

άμπλέξας καλνκεόύι καΐ ενόδμοκίι ύελίνοις. 23 

"ίίμοι έγών^ τί πάϋ'ω; α δνόύοος^ ονχ ύπακονεις; μ 
ηνίδε τοι δέκα μαλα φέρω. τηνώΟ'ε κα^εΐλον , ίο 

ω μ* έκέλεν καϋ'ελεΐν τν ' καΐ ανριον αλλά τον οΐύά. 

ννμφα, %άί προγένειος; αηάγξμύ^αί με πο^ϋεΐς. • ΙϋΥΙ.1.. III. 13 

15 Θα6αι μάν ^υμαλγες έμον αχός, αϋϋ'ε γενοίμαν 
α βομβενύα μέλν60α χαΐ ές τεον αντρον Ιχοίμαν 
τον κνύύον διαδνς χαΐ χαν Λχέριν , α χν Λνχά(ίδει. 

Ννν ίγνων χον'Έραηα' βαρύς ϋ'εός' ηρα λεαίνας ΐ5 
μαζον έ^νιλαζε^ δρνμά χίνιν Ιχραφε μάχηρ^ 
Μ ος με καχαόμνχων χαΐ ίς ο6χιον αχρις Ιάηχεν, 

Λ χ6 χαλον Λο^ορώύα , χ6 παν λίΛος * ω χυάνοφρν 
Νύμφα, ηρ60Λχν%αί με χσν αΐπόλον^ ως χν φι,λη6ω> 
ίύχν χαΐ έν χενεοΐόι φιλημαόιν αδέα χέρψνς. 2ο 

Ταν βαίχαν αποδνς εΙς χνμαχα χηνω αλενμαί , 2* 

κ ωηερ χώς ϋιίννως ύχοΛίάζεχαν*ΌλΛνς 6 γρνηενς* 
χαϊχα μηηο^άνω — χό γε μάν χεον άδν χέχνχχαι. 

*Έγνων ΐίράν^ οχα μοί μεμναμ^νφ^ εΐ φιλέεις με, 

ονδ^ χ6 χηλεφίλον ποχεμάξαχο χ6 πλαχάγημα , 

αλλ* ανχως ομαλά ΛοχΙ ηάχεος έ^εμαράνϋ'η * 30 

30 Εΐηε χάΐ α Γραίω χαλαζία χούχινόμανχις , 

α ήραν Λθΐολογεν0α ηαρανβάχνς , ωνεχ* έγω μέν 
χΐν όλος Ιγχενμαι , χν δέ μεν λόγον ονδύνα ποίτί. 

Η μάν χον λενχάν διδνμαχόχον αίγα φνλάόόω , 
χάν με χαΐ α Μέρμνωνος έρΦαχΙς α μελανόχρως 3β 
33 αίχεϊ, χαΐ δωόώ οΓ, έπεί χν μοι ίνδια^ρνπχτι, 

'Άλλεχαι οφθαλμός μεν 6 δεξιός ' ηρά γ* Ιδηόώ 
ανχάν ; αβενμαι ίτοτΐ χάν ηίχνν ωί' αΛθχλι.ν^εΙς, 
χα6 χ* Ιμ* Ι6ως ηοχίδοι, έπεί ονχ αδαμανχίνα ίαχίν. 

^Ιππομενης οχα δη χάν παρ^ένον η^ελε γαμαν , 4ο 

Λ μαλ* ένΐ χερόΐν ελών δρόμον αννεν' α ί' ^Αχαλάνχα 
ώς (δεν, ώς ίμάνη, ώς εις βαΘνν αλαχ ίρωχα. 

Τάν αγελαν χω μάνχις αΐί "Ο^ρνος αγε Μελάμηονς 
ές Πύλον' α δ^ Βίανχος ίν αγχοΐντιβιν ίχλίν^, 
μάχηρ α χαρίε<ί6α ηερίφρονος ^Αλφεύφοίης. ^* Η ΤΗΕΟΟΗΓΓΙ 

45 Τάν δΐ καλάν Κνϋ'έρΒίαν έν ωρεό^ μήλα νομδύίον 
ουχ οντώς ο^Αδωνις έπΙ πλέον αγαγε λνΜας^ 
ω0τ ονδ^ φϋ'ίμενάν νιν αχερ μαζοίο τί&ητι ; 

Ζαλωχος μίν έμίν 6 τον αχροπον νπνον Ιανων 
^Ενδνμίων^ ζαλώ δ^ φίλα γνναι 'Ιαόίωνα, η 

βο 0^ τοβόήν ίκνρψίεν^ οό' ον ΛΒν^εΙύ^ε βέβαλοι. 

^Αλγέω τάν κεφαλόν , τίν δ* ον μέλει* ούκέτ αείδω ,' 
χειΰεϋμαι δϊ ηε6ών^ χαΐ τοί λύκοι ωδέ μ* έδονται, 
ώζ μέλι τοι γλνκν τοϋτο κατά βρόχ^οιο γένοιτο. Μ7ΐ1. ΙΥ. 

Νομείς Βάττος και Κορνόων. 

ΒΑ ΤΤΟΣ. 
ΕΙηέ μοι ω Κορύδων^ τίνος αΐ βόες; ηρα Φιλίόνδα; 

ΚΟΡΤΑΩ.Ν. 
Ουκ αλλ' Αίγωνος ' βόόκειν δέ μοι αντάς Ιδωκεν, 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Η πφ ψε κρνβδαν τά πο%'^ εοηερα πάϋας αμέλγεις; 

ΚΟΡΤ^ίΙΝ. 
Άλλ* 6 γέρων νφίψι τά μοΰχία κημί φνλάόόει. 

ΒΑΤΤΟΣ. 

Αντος ί' ές τίν* άφαντος 6 βονκόλος ωχετο χωράν; β 

ΚΟΡΤ^ΟΝ. 

Ουκ ακονΰας ; άγων νιν έπ Άλφεον ωχετο Μίλων. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
ΚαΙ Ίίόκα τήνος Ιλαιον έπ 6φ^αλμοΐ6ιν οπώηει ; ΙΌΥΙΙ. IV. 15 

κορτ^αΝ. 

Φαντί ννν^Ηραχλψ βίην καΐ κάρτος έρίίίδειν, 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Κη(ΐ Ιφα^^ ^ μάτηρ Πολνϋενκεος βΐμεν αμείνω. 

ΚΟΡΤ^ΛΝ. 
VI Κφχετ Ιχων 0καηάναν τε καΐ είκαχν χουχό^ε μήλα. ιο 

ΒΑΤΤΟΣ. 
ΠείόΜ χα Μίλων καΐ χώζ λνκοξ ανχίκα λνύΰήν. 

ΚΟΡΤ^ίΙΝ. 
ΤαΙ δαμάλαί ί' αύχον μνκώμεναι αίδε ποϋ'εννχί. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
^ειλαϊαι δ^ ανχαν , χον βουκόλον ώζ κακόν ενρσν. 

ΚΟΡΤ^ίΙΝ. 
^Η μάν δειλαΐαί γε , καΐ ονκέχι. λώνχι νέμεό^αν. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
15 Τηνας μεν δη χοι χάζ πόρχίοζ ανχά λέλείΛχαι ιβ 

χωβχια. μη βράκας όιχίζεχαι ω<ίΛερ 6 χίχχιξ-, 

ΚΟΡΤ^ΛΝ. 
Ον /άαν^ αλλ* οκα μέν νιν έπ Αίόάροιο νομενω 
καΐ μαλακώ χόρχοιο καλάν κώμυ&α δίδωμν , 
αλλοκα δ\ βκαίρει χ6 βαϋ^όκων άμφΐ Αάχνμνον. 

ΒΑΤΤΟΣ. 

20 ΑεΛΧοζ μάν χώ χανρος 6 πνρρίχος. αΐ^ε λάχοιεν *» 
χοΐ χώ ΑαμΛριάδα χοΐ δαμόχαν , οκκα %•νωνχι, 
χ^ "Ηρο^^ χοιόνδε' κακογρά^μων γαρ 6 δαμος. 

ΚΟΡΤ^Ω,Ν. 

ΚαΙ μαν ές όχομάλιμνον έλαννεχαι, Ις χε χα Φν0κω , 
καΐ Λοτϊ χον Ναναι^ον^ οΛεΙ καλά ηάνχα φνονχι, 
25 αίγίηνρος καΐ κνυζα καΐ ευώδης μελίχεια. '^ 16 ΤΗΕΟΟΒΙΤΙ 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Φεν ψΒν β«6Βΰνζαί χαΐ ταΐ βόες ω χάλαν Αζγ&ν 
είς^Αίδαν, οτια τίοί τύ χαχας ηρά06αο νίχας^ 
χα 6ν^ιγ^ ενρώτί Λαλύνεταί, αν Λοκ έηά^α, 

ΚΟΡΤ/ΙίΙΝ. 

Ον τηνα γ\ ου Ννμφας, έπεί ΛοτΙ Πΐόαν αφέρχων 
50 δώρον έμίν νιν ίλειηεν * έγώ δέ τις εΙμΙ μ^Α^χτα^ , 3ο 
χεν μίν χα Γλαύκας άγκρσύομαι , εν δ^ τα Πνρρω 
ανλέω. α τε Κρότωνα καλεί ΛΟλις α τε Ζάκνν%Ός 
καΙ χ6 ηοχαφσν το Αακίνιον, εΪΛερ 6 ηνκτας 
Αϊγων ογδςίκοντα μόνος κατεδαίύατο μαξας, 
35 τηνεΐ καΐ τον ταΰρον απ ωρεος αγε ηιά^ας ^ 

τας οΛλας κηδωκ* Άμαρνλλίδί^ ταΐ δ^ γυναίκες 
μακρόν ανάϋ6αν , %ώ βουκόλος έ^εγέλαόόεν, 

ΒΑΤΤΟΣ. 
^εΐ χαρίεόό^ ^ΑμαρυλλΙ^ μόνας 6έ%'εν ούδ% ^ανοίύας 
λαόεύμεόϋ'* ' θ(ίον αίγες έμΙν φίλαι^ ο6<5ον άη^6βης. 
40 αίαΐ τώ όκληρώ μάλα δαίμονος , ος με λελόγχει. ^ 

ΚΟΡΤ^αΝ. 
®αρόεΙν χρη φίλεΒάττε' τάχ* αυριονίούετ* αμεινον. 
έλΐίίδες έν ζωοΐΰνν, ανέλπιστοι δ% θανόντες. 
%ώ Ζευς αλλοκα μ\ν πέλει αΙ%'ριος^ αλλοκα δ* νει. 

ΒΑΤΤΟΣ. 

Θαρϋέω. βάλλε κάτω%ε χα μούχία ' χας γαρ ίλαίας 

46 χον %'αλλόν χρωγοντι χα δύ<ί<ίοα. 45 

ΚΟΡΤ^Ω,Ν. 

Σίτϋ•* 6 Αέπαργος^ 
(Τ^τθ' α Κύμαινα ποτΐ τον λόφον. ουκ έόακούεις ; 
εΐξώ ναΙ τον Πάνα κακόν τέλος αύτίκα δωαών^ 
εΐ μη απει τουτώ^εν. Ιδ^ αυ πάλιν αδε πο^έρπει. 
πεϊ Ο'ην μοι φοικόν χό λαγωβόλον^ ως χυ παχάξω ; 10ΥΙ.Ι-. IV. 17 

ΒΑΤΤΟΣ. Μ θάβαί μ' ω Κορνδων ποτ τω ^ιό$ ' α γαρ ίηαν^α βο 
αρμοί μ* ωδ* επάταί* νηο το βφυρον, ως δ% βα^εΖαι 
τάτρακτνλλ^άες έντί, καχώς α ηόρτις ολοιτο' 
δΙς τανταν έτνηην χαομώμενος, ηρά ε λεύό^εΐζ ; 

ΝάΙ ναί^ χοίς οννχεβϋιν Ιχω τί νι,ν * αδε καΐ αυτά. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
95 ^Οόβίχον ί6τΙ το τνμμα καΐ άλίκον άνδρα δαμάζει. 05 

ΚΟΡΤ^ίΙΝ. 
ΕΙξ ορός οκχ ίρη^^ς , μη ανάλνηος Ιρχεο Βάχτε * 
έν γαρ ορει ^άμνοί τε χαΐ α6ηάλα9Όΐ χομέονχαι, 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Είη* αγε μ ω Κορύδων^ το γερόντιον ηρ^ Ιτι, μύλλει 
τηναν ταν κνάνοφρνν έρωτίδα^ ταζ ιιοκ έκνίόΟ'η ; 

ΚΟΡΤ^ΛΝ. 
βο ^Ακμάν γ* ω δείλαιε ' Λρο/κν γε μεν αντος έΐίεν^ών οο 
καΐ ηοτΐ τα μάκτρα κατελάμβανον αμος ένηργει. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Εν γ' Ονϋ'ρωχε φιλοΐφα. το τοί γένος η Σατυρίόκοίζ 
ίγγν^εν η Πάνεβύί κακοκνάμοαίιν ορίΰδενς. Μ7υ. Υ. 
Βονκολιαύται Κομάτας και Αάκων. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Αίγες έμαί^ τήνον τον ηοιμενα τόνδε Σιβύρτα 
φεύγετε τον Αάκωνα ' τό μεν νάκος έχ%'\ς Ικλεψεν. 
Βυσοίι. ακ. 2 18 ΤΗΕ00ΚΙΤ1 

ΑΑΚίΙΝ. 
Ουκ ίζο τάς χράνας 6ΐχτ άμνίδες; ονκ έόορητ^ 
τον μεν ταν σύριγγα πρόαν ηλέ^αντα Κομάναν^ 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
5 Τάν ΛοΙαν σύριγγα ; τν γάρ Λοχα δώλε Σφνρτα β 
έκτάόα σύριγγα ; τι δ* ονκέτι 6νν Κορνδωνι 
αρχΒΪ τοι χαλάμας ανλον ποΛπνΟδεν Ιχοντι ; 

ΑΑΚαΝ. 
Τάν μοι Ιδωχε Ανχων ωλενϋ'ερε. τίν δ^ το ποίον 
Αάχων άγχλίφας τίοχ Ιβαν νοίκος; είπΐ Κομίίχα' 
^^ ονδ^ γάρ Ενμάρ^ τφ δεόπότψ ης χι ίνεύδειν. *® 

ΚΟΜΑΤΑΣ, 
Το Κροκνλος μοι Ιδωκε, το ηοιχίλφ^^ ανίχ 19^(ίε 
ταξς Ννμφανς τάν αίγα * τν δ* ω καχϊ καΐ τοχ έτάχεν 
βαβκαίνων^ καΐ ννν με τά λοίό^ια γνμνον Ι^ηκας, 

ΑΑΚίΙΝ. 
Ον μαντον τον Πάνα τογ αχΛίον^ ον τέ γ ε Αάχων 
15 τάν βαίταν άπίδνο' 6 Καλαί^ιδος , ηχατάτηνας ΐ5 
τάς πέτρας ωνϋ'ρωπε μανείς εΙς Κρα%Ίν άλοΐμαν, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Ον μάν ονδ* αντάς τάς λιμνάδας ωγα^ϊ Ννμφας , 
αϊτέ μοι ιλαοί τ ε χαΐ ενμενέες τελέϋ•οιεν , 
ον τεν τάν ύνριγγα λα&ών Ικλεψα Κομάτας. 

ΑΑΚΩ,Ν. 

20 Αί τοι Λΐύτενβαιμι^ τά Αάφνιδος άλγε* άροίμαν. 3ο 

άλλ^ ων αίκα λγίς Ιριφον ^έμεν^ ίότι μ^ν ουδέν 
Ιερόν ^ αλλ* άγε τοι διαείύομαι ^ εατέχ* απείη'ος. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 

Τς ποτ Άΰ•αναίαν ίριν ηρκίεν. ηνίδε κείται 
ωριφος ' αλλ* αγε καΐ τν τον ενβοτον άμνον ορίίίδε. ΙΒΥίί. V. 19 

ΑΑΚίίΝ. 
35 Κάί Λως ω κίναιδε τάδ* ΐΜίται έξ ίύω άμίιι; 95 

τίς τρίχας άνζ* έρία^ν έηοκίξατο ; τίς ά^ ηαρενόας 
αίγοζ ΛρατοτόκοίΟ κακάν κννα δηλετ* αμ4λγειν\ 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Ο0ης νικαύεϊν τον πλατίον ως %ν ηεηοί^εις^ 
<Τφαξ βομβέων τέχχιγος εναντίον, άλλα γαρ ούτι 
30 *ξ£ριφος Ιόοηαλης τοι, ίδ* 6 τράγος οντος ίρίύδει μ 

ΑΑΚίίΝ. 
Μη όπενδ* ' ον γάρ τον πνρΐ ^άληεαι. αδιον α0^ 
τενδ* νηο τάν κότινον καΐ ταλ0εα ταντα καϋ'ί^ας. 
-φνχρον νδωρ τοντεϊ καταλείβεται ' ωδε ηεψύκεν 
ηοία χα ύτιβάς αδε , καΐ ακρίδες ωδε λαλενντι, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
<5 ^Αλλ* οντι ύπενδω ' μέγα δ^ αχ^ομαι^ εΐ τν με τολμγις 35 
ομμαύΐτ τοίΐς 6ρ%Όΐ0ι ηοτιβλέηεν^ ον ηοκ* έόντα 
παΐδ^ Ιτ έγών έδίδαύκον. ίδ* α χάρις εΙς τί πο^ερηεν. 
^ρέφαι κα λνκιδεΐς^ ^ρέ'φαι κυνάς, ως Ι φάγίοντι. 

ΑΑΚίίΝ. 
ΚαΙ Λοκ έγών παρά τενς τι μα^ών καλόν η καΐ 

άκουϋας 
^ μέμναμ^; ω φϋΌνερον τν καΐ αηρειάς άνδρίον αντως. ^ 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 

^Ανίκ έηνγιζόν τν^ τν δ* αλγεες' αΐ δ% χίμαιραι 
αίδε τίατεβλαχώντο, καΐ 6 τράγος οντάς έτρνηη. 

ΑΑΚίίΝ. 
Μη βάϋΊον τηνω Λνγίύματος νβε ταφείης. 
αλλά γάρ Βρφ\ ωδ* ερΛε, καΐ νοτατα βονκολιαξη. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 

«6 Ονχ έρφω τηνείΙ' τοντεΙ δρνες ^ ωδεκνΛειρος, « 

2* 20 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

ωδί καλόν βομβενντι ΛοτΙ 0μάνΒ00ι μέλιύΰαν' 
Ινϋ'* νδατος ψνχρώ χραναι ίνο * ταΐ δ' ί»\ ί/νίφα 
ο(/νί^Βς λαλαγεΰντί* καΐ α 0κιά σύδΐν ομοία 
τ^ ηα(^ τίν' βάλλει 6\ χαΐ α ηίζυς νφό&Β καίνίύς. 

ΑΑΚίίΝ. 
Βο ^Ημαν άφνακϋας τ β κάΙ εϋρνα ΧΒΧδε Λαχαιοείς, βο 

α[κ* Ιν&^ξ^ νπνω μαλακαίτΒρα' ταΐ δ^ χραγείαι 
ταΐ χαρά τίν ο(ίδσντι κακωτερον η τν περ οαδείς. 
ύταβώ δ^ κρατήρα μέγαν λενκοΐο γάλακτος 
ταΐς Ννμφαις^ ύταβώ δ\ καΐ άδέος άλλον έλαΐω. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
55 ΑΙ δέ γε κα τν μόλους ^ απαλαν ητέριν ωδε πατηβείς 55 
καΐ γλάχαη/' άν^ενόαν ' νηεαύείται δϊ χιμαιραν 
δέρματα ταν ηαρά τΙν μαλακώτερα τετράκΐζ αρνεαν. 
0τα0ώ δ^ οκτώ μ\ν γανλώζ τφ Πανί γάλακτος, 
6κτώ δΐ ύκαφίδας μέλιτος ΐίλέα κηρ^ έχοί^ας, 

ΑΑΚΩ,Ν. 
βο Αντόϋ'ε μοι Λοτέριϋδε καΐ αντό^ε βονκολιάξεν ' βο 

ταν 0αντώ ηατέων Ιχε τάς δρνας. αλλά τΙς αμέ, 
τΙς κρινεΙ; α^θ' ΙνϋΌΐ Λοθ' ό βονκόλος ωδ* 6 Αν- 

κωΛας, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Ονδϊν έγώ τηνω ηοτιδενομαι ' άλλα τον άνδρα, 
αΐ λ'^ς, τον δρντόμον βω0τρη0ομες, ος τάς έρείκας 
65 τηνας τάς Λαρά τΙν ξνλοχίζεται ' Ιΰτι δ^ Μορβων. 65 

ΑΑΚαΝ. 
Βωύτρέωμες, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 

Τυ κάλει νιν. 

ΑΑΚΛΝ. 

*Ιω ζένε μικκον άκουβον ίΒΥΙ.1. Υ. 21 

τείδ^ έν^ών' αμ\ζ γαρ έρίύδομεζ^ ούτίζ άρείων 
βουκολίαύϋά^ ^^τι^ τύ δ* ω φίλε μήτ* έμΐ Μορίων 
έν χάριη κρίντ^ς , μ/ητ' ων τνγα τοντον ονά^ι^ς. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
70 ΝαΙ ηοτΐ ταν Ννμφαν Μόρβων φίλε μήτε Κομάτ^ το 
το ηλέον εν^νντίζ^ μητ ων χύγα τφδε χαρί^τΐ» 
αδε χοι α ποίμνα χώ Θουρίω έοτΐ Σιβνρχα, 
Ενμάρα δ\ χάς αίγας ορ^ς φίλε χώ Σνβαρίχα. 

ΑΑΚΛΝ. 
Μη XV χίζ ηραόχη ηοχ χω ^ι6ξ , αΐχε Σιβνρχα 
75 αΐχ* ίμόν ίύχι χάχίΰχε χ6 ποίμνιον; ως λάλος έ60ί. 75 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Βίνχιβ^^ ονχος , έγώ μίν αλαλία %άνχ αγορενω 
κονδίν κανχώμαι ' χν γε μαν φιλοκίρχομος έόύί. 

ΑΑΚΩ,Ν. 

Εΐα λέγ\ εί χι λέγεις^ χαΐ χον ξίνον εν πάλιν αν^ις 
ξώνχ* αφες* ω Παιάν, η όχωμνλος ηύ^α Κομάχα. 

(Βονχολιαύμός). 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 

80 ΤαΙ Μοΐ0αί με φ^Λ^νιητ^ ηολν πλέον η χον άοιδόν 8ο 
^άφνιν' έγω δ^ ανχαΐς χιμάρως δνο πράν πο% 

Ι^νόα. 

ΑΑΚΛΝ. 

ΚαΙ γαρ Ιμ* ο^Απόλλων φιλέει μέγα^ χαΐ καλόν ανχφ 
κριον έγώ β00χω. χα δ^ Κάρνεα καΙ δη έφέρπεί. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Πλάν δνο χάς Λο^π:^^ διδνμαχόχος αίγας αμέλγω^ 
β6 καί μ α παϊς Μο^ορώαα ,,ταλαι;" λέγει ^^ανχος αμέλ- 

γεις'^ ; «β 22 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

ΑΑΚΆΝ. 
Φευ φεν Αάχων τοι ταλάρως ύχείσν ε^ηατι. «ληροί 
τυρά χαΐ τον αναβον έν αν%Β0ι παΐάα μολύνει, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Βάλλει, χαΐ μάλοι6ι τον αΐηόλον α Κλεαρίόζα 
τάς αίγας ηαρελάντα χαΐ αδν τι ποηηνλιάξει, 

ΑΑΚΛΝ. 
Μ Κημ^ γαρ 6 ΚρατΙδας τον ποιμένα λείος νηαντων 9ο 
ίκμαίνεΐ' λιπαρά δΐ τίαρ αυχένα 6εί€τ 19'ειρα. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
'^ΑΛ' ον 6νμβλψ* έίίτΐ χννόϋβατος ουδ* άνεμώνα 
παρ ρόδα, των ανδτιρα' τα δ* αίμαύιαίβι πεφύχει. 

ΑΑΚΛΝ: 

Ονδϊ γαρ ονδ* άχύλοις ομομαλίδες' αϊ μ^ν Ιχοντι 

95 λειτον άηο ηρίνοιο λεπνριον, αϊ δΐ μελιχραί, 95 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Κηγώ μ^ν δωύώ τα ηαρ^ένφ αντίκα φάόβαν 
έχ τας αρχενϋ'ω χα^ελών ' τηνεϊ γαρ έφίύδει. 

ΑΑΚΛΝ. 
*Αλλ' έγώ ές χλαΐναν μαλαχον ηόχον, οηηόχα ηε^ώ 
τάν οίν τάν πέλλαε/, Κρατίδα δωρηόομεα αυτός. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
100 Σίττ* άπο τας χοτίνω ταΐ μαχάδες ' ωδε νέμεύϋ'ε, ιοο 
ως το χάχαντες τούτο γεώλοφον αϊ τε μνρΐχαι. 

ΑΑΚΆΝ. 
Ονχ αηο τας δρυός ούτος 6 Κώναρος α τε Κιναί^α ; 
τουτεΐ βο6κη0ε10^ε ποτ* αντολάς , ως ο Φάλαρος. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 

"Εβτι δέ μον γαυλος χυπαρίύβινος , ίατι δ^ χρατηρ, 

106 Ιργον Πρα^ιτέλευς • τα παιδί δΐ ταύτα φυλάύβω. Ηβ ΙϋΥΙ.1-. ν. 23 

ΑΑΚαΝ. 
Χάμίν έ^Χί χνων φιλοΛοίμνίος , ος λνχος αγχΒΐ^ 
ον τω ηαίδΐ δίίωμι χά ^ηρ£α ηάνχα δίώκΒίν. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
^^Ακρίίεζ, αϊ τον φραγμον υΛερπαϋήχε τον ίμσν^ 
μη μ€ν λωβαόεΐ^ϋΈ τάς άμη^λος; έντϊ γαρ αβαι,. 

ΑΑΚΩ,Ν. 
110 ΤοΙ τέττίγες ορψε, τον αίπόλον ώς ερεθίζω * ηο 

ουτώςχνμίς ^ην έρε%Ίζετε χώζ χαλαμενχάζ. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Μιόεω χάζ δαύνκερχος άλώτεεχας, αϊ χά Μίχωνος 
αΐεΐ φοίχώβαί τα π:θ'9'' εβΛερα φαγίζονχι. 

ΑΑΚίΙΝ. 
ΚαΙ γαρ έγων μιαέω χώς χανΰ'άρος, όΐ χά Φιλώνία 
115 βνχα χαχαχρΰίγοντες νπανέμιοι φορεονχαι. πκ 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
^Η ον μ4μνα(ϊ% δκ' έγώ χυ χαχηλα0α, χαΐ χν όεΰαρώς 
ευ ησχεχίγχλίζευ χαΐ χάς δρνος είχεο χήνας; 

ΑΑΚΛΝ. 

Τονχο μεν ον μέμναμ^ ' οχα μάν Λοχα^ χείδέχυ δηΰας 
Εύμάρας ίχάϋ-αρε, καλώς μάλα χονχό γ* ϊ0αμΛ, 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
120 "Ήδη χις Μόρβων ηιχραίνεχαι ' ί^ ού;|(1 ηαραίβϋ'εν ; ΐ20 
όχίλλας ίων γραίας άπο βάμαχος αύχίκα τίλλειν. 

ΑΑΚίΙΝ. 
Κηγών μάν χνίζω Μόρβων τινά \ χαΐ τύ δ\ λενββεις. 
έν^ών τάν χυχλάμινον ορνύβέ νυν εις τον ^Αλεντα. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
^Ιμέρα αν%•^ νδατοςφείτω γάλα^ χαΐ τν δ^ Κρά^ί 
135 οϋνω Λορφνροις^ τά δέτοι ΰία χαρηον ένείχαι. ι» 24 ΤΗΕΟΟΗΙΤΙ 

ΑΑΚΛΝ. 
^Ρδίχω χω Σύβαρης άμίν μελί, ηαΐ το ηοτ ορ9Ί(ον 
α ηαΐς αϊ/θ** νδίχτος τα κάλη^δι χηρία βάψα^. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
ΤαΙ μ\ν ίμάί χντί60ν τε χαΐ αίγιλον αίγεζ Ιίοντι^ 
χαΐ 6%Ινον ηατέοντι χαΐ έν χομάροι6ν χίχννται, 

ΑΑΚΩ,Ν. 

130 ΤαΐΟί 9* έμαίς 6ίδ0βι πάρεύτι μ\ν α μελίτεια ι» 

φίρβεύΟ'αι, πολλος δΐ χαΐ ώς φόδα χί6^ς ίΛαν^εϊ. 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Ονχ ίραμ* *Αλχ{ηπας^ οτι με ήραν ούχ έφίληοε 
των ωτων χαϋ'ελο10^, οχα οΐ τάν φάύοαν Ιδωχα. 

ΑΑΚΛΝ. 
Άλλ* έγώ Ενμηδενς ίραμαι μέγα ' χαΐ γαρ οχ* αντω 
135 τάν αύριγγ* ωρεξα^ χαλάν τΐ με χάρτ ίφίληόεν. ΐ35 

ΜΟΡΣΛΝ. 
Ου ϋ'εμ^τον Αάχων Λοτ άηδόνα χίΦίας ίρίοδει,ν^ 
ονδ' ΙποΛας χι;κι;οι<Τι * τν δ* ω τάλαν έ60ΐ ψίλεχϋι^ς, 
Λαν0α0ϋ•€α χέλομαι τον ποιμένα, τίν δΐ Κομάτα 
δωρεΐται Μόρϋων ταν αμνίδα' χαΐ τν δ\ %'ν0αζ 
ΜΟ ταΐζ Νύμφαις Μόρύωνί τίαλον χρέας αντίχα Λέμψον, ιιο 

ΚΟΜΑΤΑΣ. 
Πεμφώ ναΙ τον Πάνα. ψρψάύϋεο Λαβα τραγίαχων 
νυν άγέλα' χηγών γαρ ίδ* ως μέγα τούτο χα%α%ώ 
χατ τω Αάχωνοζ τω ηοιμένος^ ωδ* οπόχ' ηδη 
ανυύάμαν τάν άμνόν * ές ώρανον υμιν άλεϋμαί. 
145 αίγες έμαΐ ^αρβείτε χερούτιδες ' αύρων νμέ ΐ4β 

ηάύας έγώ λουύώ Συβαρίτιδος ένδοξε λ£μνας. 
ούτος 6 λευχίτας ο χορνητίλος^ είτιν* οχευβείς ΙΒΥίΙ. VI. 25 

τϋν αίγών^ φλαβόω τν, ηρίν η γέ με χαλλιερήΰαν 
ΤίίΤς Ννμφαΐζ τάν άμνόν. ο δ' αν πάλιν, άλλα γε- 

νοίμαν , 
ΐΒο - αΐ μη τν φλάβϋαψί^ Μελάν^ιος ανχΐ Κομύτα. ιβο Μ;». ΥΙ. 
ΒονκολιαύταΙ /ίάφνις καϊ /ίαμοίτας. 

^αμοίτας χώ ^άφνις 6 /βονκοΛο^ είς ?να χώρον 
τάν αγέλαν π6% "Αρατε όννάγαγον' ης ί* δ μίν αυτών 
πυρρός ^ ο δ' ημιγένειος' έπΙ χράναν δέτιν αμφω 
έζόμενοί ^ίρεος μέ0ω αματι τοιάδ αείδον. 
5 πράτος δ^ αρξατο ^άφνις, έπεί καΐ αράτος έρίύδεν. 5 

(^όφνιδος φδη.) 
α Βάλλει τοι Πολύφαΐΰε το ποίμνιον α Γαλάτεια 
μάλοιύιν, δνοέρωτα τον αΐπόλον άνδρα χαλενόα' 

^ Καί τν νιν ον ποϋ'όρη0^α τάλαν τάλαν, άλλα ηά%^6αι 
άδέα αυρίόδων, πάλιν αδ^ ϊδε τάν κννα βάλλει, 
10 α το( τάν οίων έπεται 0κοπ6ς ' α δ% βανβδει ιο 

εις αλα δερκομένα , ταδέ νιν καλά κύματα φαίνει 
αβνχα παφλάζοντα Ιπ αΙγιαλοΖο ϋ'έοκϊαν, 

α Φράζεο μη τάς παιδος έπΙ κνάμηβιν 6ρον0ΐ] 
έξ αλός έρχομένας^ κατά δ^ χρόα καλόν άμύ^ΐ]. 

15 β' ^Ιί δ^ καΐ αύτόϋ'ε το^ δια^ρύπτεται , ώ^ άπ^ άκανθας « 
ταΐ καπυραΐ χαΐται^ το καλόν ^^ρος άνίκα φρυγει' 
καΐ φεύγει φιλέοντα καΐ ου φιλέοντα διώκει, 
και τον άπο γραμμας κινεί λί^ον * η γάρ ίρωτι 
πολλάκις ω Πολύφαμε τά μη καλά καλά πέφανται. 26 ΤΗΕ00Η1ΤΙ 

20 Τω δ' έπΙ ^αμ,οίταζ άνεβάλλεζο κάΙ τάδ* αειδεν. » 

(^αμοίχον φδη.) 
γ Είδον ναΙ τον Πάνα , το ηοίμννον ανίτί Ι βάλλε ^ 
κοντι λάθ', οίί, τον ίμον τον ενα γλνκνν^ φ Λτοθο- 

ρώμι 
ίς τέλοζ^ αντάρ 6 μάντις 6 Τήλεμος Ιχ^ρ* αγορεύων 
έχ^ρά φεροιτο Λοτ οίχον^ όπως τεχέεούι φυλά06οι. 

35 / *^4λλά χαΐ αύτος έγώ χνίζων πάλιν ου ποϋ'όρημι^ 2» 

άλλ^ αλλαν τινά φαμί γνναΙ% Ιχεν' α δ* αΐοι0α 
ζαλοί μ* ω Παιάν χαΐ τάκεται, ίκ δ^ ^αλάΰύας 
οΐότρεί παπταίνοιΟα ποτ αντρά τ ε καΐ ποτΐ ηοίμνας. 

δί Σίξα δ* νλακτεΐν νιν καΐ τα κννί' καΐ γαρ οκ* ηρών 
30 αντας^ έκννζείτο ποτ Ιύχία ρύγχος Ιχοιύα. αο 

γ' Ταντα δ^ ΐβως έβορώύα ποεΰντά με πολλάκι πέμψει 
αγγελον, αύτάρ έγώ κλαόω ^νρας , εβτέ κ* 6μ060γι 
αυτά μοι βτορεοείν καλά δέμρ^ια τάβδ* έπΙ νάύω. 
καΐ γάρ ^ην ονί' εΐδοζ Εχω κακόν ^ ως με λέγοντι. 

35 / ^Ηγάρ πραν ές πόντον έ04δραχον^ ης δΐ γαλανά^ 36 
καΐ καλά μίν τά γένεια^ καλά δέ μεν α μία κώρα, 
ως πάρ* έμίν κέκριται , κατεφαίνετο , των δέ τ οδόν- 
των 
λενκοτέραν ανγάν Παρίας νπέφαινε λίΰΌΐο, 

δί ^ίΐς μη βαακαν^'ώ δέ^ τρΙς εΙς έμον έπτυϋα κόλπον' 
40 ταντα γάρ α γραία με ΚοτνταρΙς έ^εδίδα^ε. 40 Τούύ* εΙπών τον ^άφνιν ο ^αμοίτας έφίληβε^ α2 

χω μίν τω 0νρίγγ\ ο δϊ τω καλόν ανλον έδωκεν. 
ανλει ^αμοίτας^ ανρίΰδε δ^ Αάφνις 6 βοντας' α πραν αμάντεΰΰι παρ* ^Ιπποτίωνι ποτανλει. 41 ΙϋΥΙΙ.. νπ. 27 « ώρχενντ* έν μαΐίίχά ταΐ ΛΟ{/τι^ς αντίκα ποία. 45 

νίχη μάν ονί' άλλος 9 άνηύΰατοι δ* έγένοντο. ΙιΙΐΙΙ ΥΠ. 

Θ α Χ ν ύ ι α. 

Ης χρόνος ανίχ εγώ χβ χάΐ Ενκριτος εις τον "Άλεντα 
εϊρηομες έχ Λολίος^ αύν χαΐ τρίτος αμίν* Αμύντας, 
τα ^ηοΐ γαρ Ιτενχε Καλύβια χαΐ Φραΰίίαμος 
χΑντιγένης, δυο τέχνα Αυχώρεος, εϊτί ηερ 60^λόν 

5 λαών, τώ δ* Ιτ άνωθεν άπο Κλντίας τ ε χαΐ αντω 5 
Χάλχωνος , Βουριναν ος έχ ηοδος αννβε χράναν 
ευ γ^ ένερειβόμενος ηέτρα γάνν * ταΐ δ^ παρ* αντάν 
αίγειροι πτελέαι τε ίνύχιον αλΰος ϋφαινον, 
χλωροΐύιν 9Τ£τάΛθ£<;^ χατηρεφέες χομόαπίαι. 

10 χονπω ταν μεύάταν οδον ανυμες, ουδί το βάμα ίο 

αμίν το Βραοίλα άνεφαίνετο , χαίτιν οδίταν 
έύϋ'λον 0νν Μοί6αΐ0ι Κνδωνιχον ενρομες άνδρα, 
οννομα μ%ν Ανχίδαν , ης δ* αΐπόλος, ούδέχίτίςμιν 
ηγνοίηβεν Ιδών, έπεί αίπόλω Ιξοχ* έφχει. 

(5 έχ μϊν γαρ λαϋίοιο δαβντριχος είχε τράγοιο ΐ5 

χναχον δέρμ* ωμοιΟι νέας ταμίύοιο ποτόύδον, 
άμφΐ δέ οΓ οτη^ε06ι γέρων έβφίγγετο πέπλος 
ζωβτηρι πλαχερω , φοιχάν δ* ίχεν άγριελαίω 
δε^ιτερα χορνναν. χαί μ' άτρέμας είπε ύεβαρώς 

20 ομματι μειδιόωντι , γέλως δέ οΐ είχετο χείλενς ' 20 

,,Σιμιχίδα , πα δη τν μεύαμέριον πόδας ελχεις , 
ανίχα δη χάΙ ύανρος έν αΙμα6ιαΐ0ι χαϋ'ενδει, 
ονδ* έπιτνμβίδιαι χορνδαλλίδες ηλαίνοντι; 28 ΤΗΕΟΟΚίτΐ 

η μετά 6αΐτ αχλητο$ ίπείγεαι ; η τ^νος αύζάν 

25 Χανον Ιηι ^ροίϋκεις; ως τοί ποοΐ ννοόομίνοιο » 

ηΜα λίϋΌς πταίοιύα Λοτ άρβνλίάεΜιν άείδεί.^^ 
τον δ* έγώ ίμείφ%^ν' ,^Ανκίδα φίλε^ φαντί τυ 

Λαντεξ 
Ιμμεν 0νρίχτάν μίγ* νΛείροχον Ιν τε νομεϋύιν 
Ιν τ άμψηρε606. το δη μάλα ϋ'νμον Ιαίνει 

30 αμέτερον' καίτοι κατ έμον νόον Ι0οφαρίζειν 30 

ίληομαι. α δ^ οδοζ αδε ^αλνβίάς ' η γαρ εταίροι 
ανέρεζ ενπέπλφ ^αμάτερι δαίτα τελενντι 
ολβω άηαρχόμενοι' μάλα γάρ 0φι6ι ηίονι μέτρφ 
α δαίμαη/ ενκριϋΌν άνεχλήρωόεν άλωάν. 

38 αλλ* αγε δη — ξρνά γάρ οδός , ξννά δ^ καΐ άώς — 3β 
βονκολιαύδωμεύ^α' τάχ ^ωτερος άλλον οναβεϊ, 
καΐ γάρ έγων Μοιύαν καΐίνρον βτόμα, κημ^ λέγοντι 
ηάντες αοιδον αρΐ0τον ' έγω δέ τις ον ταχνΛειϋ'ής, 
ου Α αν ' ου γάρ πω κατ έμον νόον οντε τον έ^ϋ'λόν 

^ Σικελίδαν νίκημι τον έκ Σάμω ονδε Φιλψάν 40 

άείδων , βάτραχος δ^ ποτ* ακρίδας ως τις έρίβδω^^ 
ως έφάμαν έχίταδες' 6 δ* αίηόλος άδν γελάβύας 
,,ται/ το^^^ ίψα ^^κορύναν δωρνττομαι^ οννεκεν έύόΐ 
ηαν ίπ αλα^εία ηεηλαβμίνον έκ Αιός Ιρνος, 

«5 ως μοι καΐ τέκτων μέγ* άπέχ^εται , ο0τις έρευντ} ^ 
Ϊ0ον ορενς κορυφα τελέ^αι δόμον ενρνμέδοντος^ 
καΐ Μονύαν ορνιχες^ οβοι ΛοτΙ Χΐον αοιδόν 
άντία κοχκνζοντες έτώ^ια μοχ^ίζοντι. 
αλλ* αγε βουκολικάς ταχέως άρχωμε%•* άοιδας, 

5• Σιμιχίδα' κηγώ μέν, ορη φίλος, εϊτοι άρέύκει δο 

τού%'* οτι ήραν έν ορει το μελνδριον έ^ετίόναΰα,'^ 

(Ανκίδον ωδή.) 
ά ^Εβύεται *Αγεάνακτι καλός ηλόος εΙς Μυτιλάναν^ ΙΟΥΙ.Ι.. νΐί. 29 

χωταν έφ* έόηερίοίς έρίφοίς νότος υγρά 9ιωχΐ3 
κύματα, χίΐρίων οτ' ίπ ώκεανφ ηόδας £0χει, 
85 α^κεν τον ΑνκΙδαν οητωμενον έ^ ^Αφροδίτας ββ 

φυύηταί ' %•ερμ6ς γαρ ίρως αντά με καταί^εί. 

ά χαλκνόνες βτορεΰεΰντι τα κύματα τάν τ ε ^άλαόβαν 
τόι/ τ ε νότοι/ τόν τ* ενρον, ος Ιβχατα φνκία κινεί ' 
αλκυόνες , γλανκαίς Νηρηί0ί ταΐ τα μάλιύτα 
60 ορνίθων ίφίλη^εν^ ο6αις τέτίερ έξ αλός άγρα. βο 

ωριά τίάντα γένοιτο, καΐ εν^λοος ορμον ΐκοιτο. 62 

β' Κηγώ τ^νο κατ* αμαρ ανήτινον η ^ο^Ο€ΐ/τα 
η καΐ λευκοΐων Οτέφανον περί κρατί φυλάύόων 
τον Πτελεατικον οίνον άπο κρατηρος άφυξώ 65 

65 παρ ΛνρΙ κεκλιμένος, κύαμον δέ η^ έν ηνρΐ φρνί^εΐ, 

β' Χα 0τιβάς έύβεΐται ηεΛυκαύμένα ε6τ έτΛ ηάχνν 
κννξα τ' αΟφοδέλφ τ ε Λολνγνάμπτφ τ ε ύελίνφ, 
καΐ πίομαι μαλακώς μεμναμένος Άγεάνακτος 
ανταΐς έν κυλίκεββι καΐ ές τρύγα χείλος έρείδων. η 

70 γ' Ανληύενντι δέ μοι δύο ποιμένες, εΙς μίν *Αχαρνεύς, 
είς δ^ Ανκωηίτας ' 6 δΐ Τίτνρος έγγύ&εν αβεΐ, 
ως ;Γθχα τας ^ενέας ηράόοατο ^άφνις ο βούτας , 
χως ορός αμφ* ^^τοι/^Γτο, καΐ ώς δρύες αντον έ^ρη- 

νευν, 
^Ιμέρα αΐτε φνοντ* παρ' οχϋ^τ^όιν ποταμοΐο, η 

75 ευτε χιών ως τις κατετάκετο μακρόν νφ ΑΪμον 
η 'ΆΟ'ω ί ^Ροδόπαν ^ ΚαύκαΟον έοχατόωντα, 

δ' *Αι0εΙ δ* ως ποκ ^^£χτο τον αΐπόλον ευρέα λάρναί^ 
ξωον έόντά κακ^ύιν αταβ^αλίτιύιν ανακτος, 
ως τέ νιν αί ύιμαΐ λειμωνο%'ε φέρβον Ιοΐύαι βο ^Αγεάνακη πλόον διξημίνω ές Μιχνλαναν βι 30 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

βο χέδ^ον }ς α^Βίαν μαλακοϊζ αν^εύΰν μελι06αι^ 

ουνεχά οΐ γλνκν Μοΐ0α καχά 0τόματος χέε νέκταρ, 

γ Ω, μακάριου Κοματα^ τν ^ν τάδε τερηνά πεησν^ς, 
κάΙ τν κατεκλφα^ηξ ές λάρνακα, καΐ τν μελίόΰάν 
κηρία φερβόμενος Ιτος ωριον έ^επόναύας. 
6& αϋϋ'* ίΐί έμεν ξωοίς έναρί^μως ώφελες εΐμεν, 
ως τοι ίγών ένόμενον άι/' ωρεα τάς καλάς αίγας 
φωνας εΐβαΐων, τν 6* νΛο δρνόΐν η νηο Λενκαις 
άδν μελιβδόμενος κατεκέκλίύο %^εΙε Κοματα. Χω μίν τόΰβ^ είτζών αΛεπανΰατο ' τον δ^ μετ αντις 9ο 
90 κηγώντο!:* έφάμαν' ,,Ανκίδα φίλε , πολλά μίν άλλα 
Ννμφαι κημϊ δίδαξαν αν* ωρεα βονκολέοντα 
έΰϋ'λά, τα τίον καΐ Ζηνος έηΐ ^ρόνον αγαγε φάμα' 
αλλά τόγ* εκ πάντων μέγ* νπείροχον, φ τν γεραίρειν 
άρ^ενμ^' αλλ* νπάκονβον, έπεί φίλος ίπλεο Μοίύανς'^ » 

(Σίμνχίδον φδη.) 
95 α ΣιμιχΙδα μΙν^Εραηες εηέπταρον ' η γάρ 6 δείλός 
τόόβον έρω Μνρτονς, οΰον είαρος αίγες έραντι. 
ο^ρατος δ' 6 τα ηάντα φιλαίτατος άνέρι τηνω 
ηαιδος νηο βπλάγχνοίόιν ίχει πο^ον. οϊδεν*Άριύτις, 
έό^λος άνηρ , μέγ* αριΰτος ον ονδέ κεν αντος άείδειν ιοο 
100 Φοίβος βνν φορμιγγι παρά τριπόδεύβι μεγαίροι, 
ως έκ παιδος'Άρατος νη οΰτέον αί^ετ Ιρωτι. 

β' Τον μον Πάν , Μαλίας έρατον πέδον ούτε λέλογχας, 
ακλητον κ^^νοίο φίλας ές χείρας έρείΟαις, 
είτε Φιλΐνος αρ έύτίν 6 μαλΟ'ακος εΙτέ τις άλλος. ΐ05 
105 κεΙ μ%ν ταντ ίρδοις ω Πάν φίλε, μη τί τν παίδες 
Αρκαδικοί όκίλλαιΰιν νηο πλενράς τε καΐ ώμως 
τανίκα μαοτίύδοιεν, οτε κρύα τντ^ά παρείη ' 10ΥΙ.Ι.. VII. 31 

§ί ΕΙ ^' αλλωζ νενβαΐζ , κατά μ%ν χρόα ηάντ ονυχεϋβι 
δαχνόμενος χνάόαίο τίαΐ έν χνίδαιόι χα^'δνδοις^ ι ίο 

110 Βίης ^' Ήδωνών μίν έν ωρεόί χείματι μέ^ύφ 

"Εβρον ηαρ πσταμον ΧΒχραμμένον ίγγνϋ'εν αρκτω^ 
έν δΐ ϋ•έρ€ί ηνμάτοΐΛίι Λαρ* ΑΙ^ιοΛεοα νομενοις 
ηέτρα υηο Βλεμνων^ ο^εν ονχ/τ^ Νείλος ορατός. 

α ^Τμ^ς ί* ^Τ^Ιδος χαΐ ΒνβλΙδος αδν Κιτίόντες ιΐ5 

Π5 νάμα καί ΟΙχενντα^ %αν%'ας ^δος αίΛν ^νώνας^ 
ω μάλοιβιν "Ερωτες έρεν^ομένοιοιν ομοΐοί, 
βάλλετε μοι τόξοίβι τον [μερόεντα ΦιλΙνον, 
βάλλετ\ έπεί τον ξείνον 6 ^ι;<ίμορο^ ουκ ελεεί μεν. 
χαΐ δη μάν απίοιο Λετίαίτερος , αΐ δ\ γυναίκες ΐ20 

120 ^^αίαΐ^^ φαντί ^^Φιλΐνε , το τον καλόν ανϋΌς αηορρεί.'^ 

γ Μηκέτι τοι φρονρέωμες έπΙ προ^^νροιβνν'Άρατε^ 
μηδϊ τίοδας τρίβωμες' 6 ί' ορϋ'ρως άλλον αλέκτωρ 
κοκκύζων νάρκτ]0ίν άνίαρτ^όί δίδοίη^ 
εϊς δ' άηο τάύδε φέριβτε μολών αγχουτο τίαλαέύτρας. 1 25 
135 αμίν δ' άανχία τε μέλοι γραία τε παρείη^ 

ατις έΛίφϋνζοκία τα μη καλά νούφιν έρύκοι. Τ066* έφάμαν * ο δέ μοι το λαγωβόλον^ αδν γελάββας 

ώς πάρος, έκ Μοιβάν ^εινηνον ώπαόεν είμεν. 

χώ μίν αΛοκλίνας έη αριστερά ταν έπΙ Πνξας 130 

130 είρφ* οδόν^ ανταρ έγώ τε καί Ενκρι,τος ές Φραύιδάμω 

βτραφϋ'έντες χώ κάλος ^Αμννχνχος Ιν τε βαϋ'είαις 

αδείας οχοίνοίο χαμεννίύιν έκλίν%^μες 

ίν τε νεοτμάτοιΟί γεγα%•ότες ο1ναρέΐ]0ί. 

ΛολλαΙ δ^ άμΙν νχερ^ε' κατά κράτος δονέοντο \^ 

115 αίγειροι Λτελέαι τε ' το δ' έγγν^εν Ιερον νδωρ 

Ννμφάν ^ξ άντροίο κατειβόμενον κελάρνξε. 

τοί δε ηότΐ ΰκιαραίς 6ροδαμνΐ6ιν αί^αλίωνεβ 32 ΤΗΕΟϋΚΙΤΙ 

τέζζίγες λαλαγεϋντες Ιχον πόνον* α ί' ολολυγϋίν 
τηλό^εν έν πνχιν^ΰι βάτων τρύζεΰχεν αχάν^αι^. 140 

140 αειδον κ6(^6οΐίΐαΙακαν%Ίδε^^ Ιβτενε τρνγών^ 
ηωτώνχο ξονΌ'αΙ ηερί ηίδαχας άμφΐ μέλιύύαν. 
ηάντ^ ωβδεν ^4ρεοξ μάλα πίονος^ ωύδε δ' 6«ωρας. 
οχναι [ύν χάρ ποΰόί^ περΧ πλευρ^ύι, 6ϊ μάλα 
δαψιλεω^ αμίν έχνλίνδετο ' τοί ί ' έκεχνντο ΐ45 

145 ορηαχες βραβίλοίβν καταβρί^οννες Ιραξε ' 

τετράενες δ^ ηί^οτν απελύετο κράτος αλειφαρ. 
Ννμφαι ΚαβταλΙδεξ Παρνάύύιον αίχος 1%οι6αι^ 
ηρά γέ πα τοιόνδε Φόλω κατά λάΐνον άνχρον 
κρατήρ* Ήρακλψ γέρων έΰτάαατο ΧεΙρων ; ΐ50 

150 Ύ^ρά γέ ηα τ^ι/ον τον ποιμένα τον ποτ Άνάπφ^ 
τον κρατερον Πολύφαμον , ο^ ωρεύί νααξ Ιβαλλε, 
τοΐον νέκταρ έπειθε κατ ανλία ποΰύΐ χορεϋβαι^ 
οίον δη τόκα πώμα διεκρανάύατε Ννμφαι 
βωμφ πάρ ^άματρος άλωάδος; ας έπΙ ύωρώ ^^δ 

155 αυτις έγώ πάξαιμι μέγα πτνον^ α δΐ γελάΰΰαι 
δράγματα καΐ μάκωνας έν άμφοτέρτ^αιν Ιχοιοα, ΐιΐιΐι. νιπ.* 

ΒονκολιαύταΙ /ίάφνις και Μενάλκας. 

^άφνιδι τφ χαρίεντι <ίννι/ντ£το βουκολέοντι 

μάλα νέμων^ ως φαντί^ κατ* ωρεα μακρά Μενάλκας. 

αμφω τωγ" ηατην πνρροτρίχω^ αμφω άνάβω^ 

αμφω βνρίύδεν δεδαημένω, αμφω άείδεν. 

^τρατο^ ί' ων ποτΐ ^άφνιν Ιδών αγόρευε Μενάλκας ' 5 

,^μνκητάν έπίουρε βοών ^άφνι , λ^ς μοι άεΐβαι ; ΙΟΥί.1. νίΠ. 33 

φαμί τν νι,καβεΐν^ ο06ον %'έλω^ αύζος άείδων^^ 
τον 9* αρα χώ ^^άφνίζ τοι,φδ* άμείβενο μύ^ω ' 
^^ηοψήν ^ΙροΛοχων οίων ύνριγχτά Μ^νάλκα, 
10 ονΛοτε νΐ7ία6Βΐς μ\ ούά' βϊ χι πά%Όΐζ χνγ* αείδων^^ 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
Χρφίδεις ων έ<ίιδεΙν ; χ(^ύ^δΗς τοατα^εΐναί αε^λον ; 

^ΑΦΝΙΣ. 
Χρ^ΰδω τοντ ίόιδεΐν^ Χ9ΧΙ^^^ χαχα^εϊναι αε&λον. 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
ΚαΧ τίνα ^ΰενμε0^\ οχί$ άμίν αρχως εΙ!η; 

^ΑΦΝΙΣ. 
Μόβχον ίγώ %'ηόω ' χύ δε ^1$ ίβομάχορα άμνόν. 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
15 Ού ^βώ Λοκα άμνόν , έπεί χαλετεος 6 Λαχηρ μεν ^ 
χα μάχηρ^ χα δϊ μαλα Λοϋ'' ευάερα πάνχ' αρι^μεννχί. 

^ΑΦΝΙΣ. 
άλλα χί μαν %•ηΰεΐς ; χ£ δ^ τν πλέον εξεΐ 6 νικών; 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
Σνριγγ' αν έηόηύα καλάν έγώ έννεάφωνον, 
λενκον κηρον ίχοιβαν , Ιΰον κάχω , Ιόσν άνωθεν * 
Μ χανχαν κα &είην , χα δ^ χω παχρος ον καχα^0ώ. » 

ΑΑΦΝ1Σ. 
Η μάν χοί κηγώ ϋνριγγ^ ϊχω έννεάφύπ/σν^ 
λενκον κηρσν ίχοί0αν ^ ίόονχάτω^ ΐΰον ανωϋ'εν. 
Λρωαν νιν 6νν4ΐία%^ ' ίχι καΐ χον δάκχνλον άλγώ 
χονχον , έΛεΙ κάλαμος ε δία0χί60•εΙς δίέχμαξεν. 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
ν *Αλλά χίς αμ} κρίνει; χίς έπάκοος Ιααεχαι αμέων\ ^ 
Βυοοχ«. οκ. 3 84 ΤΗΕΟΟΚΙΉ 

^ΑΦΝΙΣ. 

Τηνόν ηως ένταν&α τσν αΐπόλον ψ/ καλ^αωμ$ς^ 
ω ?τοτΙ ταΐς έρίφοις 6 χνων 6 φαλαρος νλαχχεΐ. 

ΧοΙμΙν παίδες ανααν, 6 ^ αίΛολοςηνϋ•* έπαχον^αι. % 
πρ&νος ί' ων αειδε λαχών ίνκτά Μενάλχας^ 3ο 

30 είτα ί' άμοφαίαν νχελάμβανε ζΐάφνις αοιδάν 
βονχολίχάν' οντω δΐ Μενάλχας αρ^ατο ηρατοζ, 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
*Άγχεα χαΐ χσταμοί, ^εΐ^ον γένος , αϊ τι Μενάλχας 

Ληηοχ 6 όνριγχτάς ΛροόφιλΙς αόα μέλος, 
βόύχοιτ^ έχ ψνχας τάς αμνάδας' ην δε ηοχ ίν%ι^ ^6 
3β ^άάψνις Ιχων δαμάλας , μηδέν Ιλασβον Ιχοι, 

^ΑΦΝΙΣ. 
Κραναι χαΐ βοτάναι , γλνχερον φυτόν, αΐηερ ομοΐον 

μουόίξω ^άφνις ταΐόιν άηδονίύι, 
τοντο χ6 βονχόλνον ηιαίνετε * χην τι Μενάλχας 

τείδ^ αγάγγ], χαίρων αφ%Όνα πάντα νέμοι. ^β 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 

40 "Εν^* οΐς 5 ^ν#•' αίγες δνδυματόχοί , Ιν&α μέλίόόαι ^ 

όμάνεα χληρονόιν , χαΐ δρύες ν'ψίχεραι, ^ 

Ινϋ•* 6 χαλος Μίλων βαίνει ποβίν ' αΐ ί' αν άφερατι, ^^ 

χώ Λοψην ξηρός χην6%•ι χαΐ βοτάναν. ^ 

^ΑΦΝΙΣ. 
Πάντα Ιαρ, πάντα δ^ νομοί , παντφ δ^ γάλαχτος ^ι 
« ον^ατα ΰίΐδώόνν, χαΐ τα νέα τρέφεται , 42 

Ιν•9'α χαλά Ναίς έχινίόόεται ' αΐ ί ' αν άφέρηη, 43 

χώ τάς βώς βόόχων χαΐ βόες ανότεραι. 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
^Λ τράγε , ταν λενχαν αιγών άνερ, ω βά%Ός υλας 

Χοί μ\ν ηαιδες αείδον^ ο ί' αΐηόλος η&ελε %^1/νειν. Μ ΪΏΎΙΙ. νίΠ. 35 μνρίσν , ω ϋιμαΐ δ^ντ έφ* νδωρ Ιριφοι * βο 

6θ ίν τψ/φ γαρ τήνος ' ^θ' ,,ώ καλί^^ καΐ λέγΒ ^^Μίλων, 
6 Πρωτεύς φώκας χαΐ ϋ'εος ων Ινεμε.^^ 

^ΑΦΝΙΣ. 4( # ι^ί * * ]|( ^ Μ 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 
Μη μοι γάν Πέλοποζ^ μη μον ΚροΙβεια τάλαντα 

εϊη Ιχειν^ μηδ^ ηρόοϋ'ε ^έειν ανέμίον' 
αλλ* νπο τ^ ηέχρα χαδ* ξύομαι άγκάς Ιχων τυ^ 05 

σύννομα μάλ' ίόορών τάν Σικελάν χ* ές αλα. 

^ΑΦΝΙΣ. 
60 ^ένδρεΰν μ\ν χεψών φοβερον κακόν, υδαύι, 6* ανχ" 

μός, 

ορνιόιν δ* νϋηλαγξ , άγροτέρονς δΐ λίνα, 
άνδρΐ δδ ηαρ^ενικαζ αχαλάζ χόϋΌς. ω πάτερ ω Ζευ^ 
ον μόνος ηράό^ην ' καΐ τν γνναικοφίλας. «ο 

Ταύτα μ^ν ων δι αμοιβαίων οΐ παίδες αειόαν* 
βο ταν πνμαχαν δ* φδάν ούτως έπαρχε Μενάλκας. 

ΜΕΝΑ ΑΚ ΑΣ. 
Φείδευ τάν βτερίφων, φείδεν λύκε τάντοκάδων μεν, 
μηδ' αδΙκει μ% οτι μικκος έών τίολλαΐόιν ομαρτέω. 

β Αάμηονρε κνον, οντω βα^νς ΰπνος Ιχεν τν ; « 

ου χρη κοψαόϋ'αι βα%'έως ύνν ΛαιδΙ νέμοντα. 

^ ΤαΙ ί' οίες, μηδ* νμ\ς όκνεΐϋ'* άπαλάς κορέβαβ^αι 
ποίας* οντι καμεΖ6&\ οκκα πάλιν αδε φύηται. 

Σίττα νέμεα%'ε νέμεΰϋ'ε, τα δ* ου%'ατα πληόατε πάύαι, 
ως το μίν ωρνες Ιχωντι,το δ* ές ταλάρως άπο^ώμαι. ιο 

3* 8β ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

^^Βντερος αν ^άάφνίζ λιγυρώς άνεβάλλεχ* αεϋεν ' 

^ΑΦΝΙΣ. 
78 Κημ έχ τώ αντρω αννοφρνς κόρα έχ9Ίζ Ιδοΐόα 

χας δαμάλας παρελαντα χαλον καλόν εΐμεν ίφαΰχεν * 

Ον μάν ονϋ λόγον έκρί^ι/ιν αηο τον ηικρον αντα^ 
άλλα κάτω βλίψας ταν αμεχέραν οδον είρπον. 75 

^Αδεΐ^ α φωνά χάς ηόρχίος^ αδύ χ6 πνεύμα ' 76 

^ άδν δ^ χα ϋ^ίρεοζ Λαρ* νδωρ φίον αΐ^ριοχοίχείν. η 

Τα δρνϊ χαΐ βάλανοι τίόΰμος , χα μαλίδι μαλα^ 

χα βοϊ δ* α μόΰχος , χω βουχόλφ αΐ βόες ανχαί. βη 

*2$29 οίηαΐδες αει,βαν^ 6 ί' αΐηόλος ωδ* άγόρενεν' 
^^αδύ χι χ6 αχόμα χοι καΐ έφίμερος ω ^άάφνι φωνά. 
Μ κρέύόον μεληομένω χεν αχονεμεν ^ μέλι λείχειν, 
λάζεο χάς ΰύριγγος * ένίχαβας γαρ άείδων. 
αΐ δί χι λ^ς με χαΐ ανχον αμ αΐηολέονχα διδάξαι^ ^ 
. χήναν χαν μιχνλαν δωΰώ χα δίδαχχρά το^ αϊγα^ 
αχις ύπϊρ χεφαλας αΐεΐ χον αμολγέα ηληροί}^ 

90 'ι^^ μεν ο ηαΐζ έχάρη χαΐ ανάλαχο καΐ ηλαχάγηοε 

νιχάοας^ ουχω χ' έπΙ μαχέρι νεβροξ αλοιχο, 
ώς δ^ καχεΟμνχ&η καΐ άνεχράπεχο φρένα λνηα »ι 

ωτερος^ ονχω χα νύμφα δμα^εΐύ^ άκάχοιχο. 
κηχ χούχω ηραχοζ χαρά ηοιμέόι /ίάφνις ίγενχο^ 

Μ καΐ Ννμφαν αχρηβος ίων ίχι Ναΐδα γαμεν. ίδν α χη μοαχος γαρνεται^ αδύ δε χα βως. π ΙΒΥΙί.. ]Χ. 37 

ΒονκολιαύταΙ ^άφνις χαΐ Μενάλκας. 

Βουχολιάξεο ^άφνι, χύ δ^ ωδάς αρχεο πρατος^ 
φδάς αρχεο /ίάφνι^ ίίνναψά6^ω δΐ Μενάλκας, 
μόαχως βονΰΐν υφέντες^ ν%ίί ύτείραιβι δϊ ταυρως. 
χόΐ μ}ν άμφ βόόκοιντο καΐ ίν φυλοι0ί ηλανωντο 
β μνΐδίν άτψαγελενντες * έμίν δ^ τύ βονχολιάξευ 5 

Ικ ηο^εν^ άλλοτε δ* ανχις ντίοκρίνοιχο Μενάλκας. 

^ΑΦΝΙΣ. 
*Αδν μεν α μόΰχος γαρνεται, άδν δ^ χά βώς, 
άδύ δΐ χά όνρ^γζ , χω /ίονκόλο^ άδν δΐ κηγων, 
ίύχι δε μοι %αρ ΰδωρ ψνχρον όχνβάς, ίν δ\ νέναβται 
10 λενκαν έκ δάμαλ&ν καλά δερμαχα, χάς μοί άπάΰας ίο 
λΐψ κόμαροι/ χρωγοίόας άπο Οκοτίίάς έχίναξε. 
χω δΐ ϋ'^ρενς φρνγονχος έγώ χόόόον μελεδαίνω, 
οόίϊον έρων χι παχρος μύϋ'ων καΐ μαχρος άκονει. 

Ονχώς ^άφνις απύεν έμίν^ ονχώς δΙ Μενάλχας. 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ. 

15 Αϋχνα μάχερ έμά , κηγώ καλόν ανχρον ένοιχεω ΐ5 

κοίλαις έν χέχρτ^όιν ' Εχω δέ χοι , ο(5(5^ έν ονείρφ 
φαίνονχαι , ΐίολλάζ μίν οϊζ , πολλάς δΐ χιμαίρας^ 
ω μοι προς κεφάλα καΐ προς τίοαΐ κώεα κεϊχαι. 
ίν πνρΐ δε δρνΐνφ χόρια ζέει, έν ηυρί δ* αναι 

ΤΛ φαγοί χειμαίνονχος' Εχω δέ τθ4 ονί' δ<Τον α^ραν '» 

χείμαχος η νωδος καρύων άμνλοιο Λαρόνχος. 

Τοις μ^ν έπεϋλαχάγηύα καΐ αύχίκα δώρον Ιδωκα. 
^άφι/6^^ μίνκορνναν, χάν μοι Λαχρος Ιχραφεν άγρός^ 
ανχοφνη^ χάν δ* ονδ* αν ίβως μωμάβαχο χέκχωι-^ 
ν χήνφ δΐ ΰχρόμβω καλόν οΰχρακον^ ω κρέας αύχός >3 38 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ ηέντε χαμών χέντ ουαιν ' ο δ' έγκαγχάΰατο κόχλω. ΒονκολνκαΙ ΜοΙΰαι μάλα χαίρετε , φαίνετε δ* φδάζ^ 
,χάς Ίίοκ έγώ κείνοι^Οί χαρών αει6α νομενόι, 

10 μηκέτ έηΐ γλώΰΰας άκρας ολοφνγγόνα φνβω. )ο 

τέττνΐ^ μ%ν χεττίγι φίλος ^ μνρμαχν δΐ μνρμαξ^ 
ΐρακες δ* ίραξιν , έμίν δ* α μοϊ6α κάί φδά. 
τας μον χας είη χλείος δόμος, ούτε γαρ ύπνος 
οντ Ιαρ έ^αηίνας γλνκερώτερον ^ οντε μεΐίαΰαις 

» αν%'εα ' τόόΰον έμίν Μοΐύαι, φίλαν. ως μίν ορητε ^ 
γαϋ'εΰΰιν^ τώς δ* οντι ηοτφ δαληύατο Κίρκη. ΙάγΙΙ. Χ. 
^Εργατίναι η Θεριαταί. 

ΜΙΛίΙΝ. 
Έργατίνα βουκαϋε , τί νυν φζυρϊ πεπόν^είς ; 
ϋΰτ' ων ογμον αγειν ορθοί/ δύνα, ώς το χρίν αγες^ 
οΰϋ'* αμα λΰ^οτομεΐς τφ ηλατίον , αΛΛ' άπολείχγι 
ωύπερ οΐς Λθίμνας\ ας τον ηάδα κάκτος Ετυψε. 
Λοΐός τις δείλαιε καΐ έκ μέβω αματος έοΰχι^ 
ος νυν αρχομένω τας αύλακος ουκ αηοτρώγεις ; 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Μίλων οψαματα^ πέτρας άχόκομμ* ατεράμνω^ 
ονδαμά τοί ΰννέβα Λο%'έβαι τίνα των άχεόντων ; 

ΜΙΑΛΝ. 

Ονδαμά. τίς δ% ηό^ος των §κτο^εν έργάτα ανδρί\ ΙΟΥίΙ.. χ. 39 

Β^ίΤΤΟΣ. 
Μ Ονίαμά νυν ΰυνββα το^ άγρυπνηόα^ δι* Ιρωτα; ίο 

ΜΙ^ίΩ,Ν. 
Μηδέ γδ αυμβαίη ' χαλεχον χορ£ω χύνα γενααι. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
*Αλλ* έγώ ω Μίλων Ιραμαι βχεδον ίνδεκαταΐος. 

ΜΙΑΛΝ. 

Έχ πίϋ'ω αντλείς δήλον ' έγώ δ* έχω ονδ* αλις όζος. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Τοίγάρζον προ %νράν μοι άπο αηορω αύχαλα πάντα. 

ΜΙΑΛΝ. 
15 Τίς δέ XV ταν παίδων λυμαίνεται ; ιβ 

ΒΑΤΤΟΣ. 

^Α Πολνβωτα^ 
α πράν αμάντεοαι παρ* ^Ιπποτίωνι ποτανλει. 

ΜΙΑΩ.Ν. 
Ενρε ϋ'εος τον άλιτρόν' έχεις , πάλαι ων έπε^^μεις, 
μάντίς το^ ταν νύχτα χροΐζεται α χαλαμαία. 

ΒΑΤΤΟΣ. 
Μωκα0%'αί μ* αρχτι τύ; τυφλός δ* ούχ αντος 6 

Πλούτος ^ 
^ άλλα χαΐ ωφρόντι0τος*Έρως. μη δη μέγα μν^εν. ^ 

ΜΙΑίΙΝ. 

Ου μέγα μυ&εϋμαι ' τύ μόνον χατάβαλλε το λαον , 
χαί τι χόρας φιλιχον μέλος αμβάλευ. αδιον οντώς 
έργαζτΐ' χαΐ μάν προτερόν ποχα μονβιχός ηύ^α. 

ΒΑΤΤΟΣ. 

{'Ω,ιδη.) 
Μώ^αι Πιερίδες, βυναείύατε ταν φαδινάν μοι 
» παΐδ* ' ων γάρ χ αψηϋΒ'ε Β'εαί^ τιαλά πάντα ποεΐτε, » 40 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

βομβνκα χαρίεύοα^ Σύραν χαλεοντί τυ πάντες^ 
Ι^χνάν αλωκανύτον, ίγώ δΐ μόνος μελίχλωρον. 

ΚαΙ το ΐον μέλαν έΐίχΐ ηαΐ α γραηχα νάκιν^ος^ 
άλ Ι' εμηας έν τοϊς ότεφάνοις τά πράτα λέγονται. 

30 ^Α α?ξ ταν κντιόον^ 6 λύκος τάν αίγα δίωκε ι, » 

α γερανός τωροτρον^ έγώ δ^ έηΐ χΐν μεμάνημαι. 

Αΐ%'έ μοί τις , ο66α Κροΐύόν Λοκα φαντί πεηού^αι^ 
χρνύεοι αμφότεροι κ άνεκείμε^α τ^*Αφροδίτο:^ 

Τώς αύλώς μίν ίχοιόα καΐ η φόδον η μάλον τν, 
35 ^χνμ^^ δ^ έγώ καΐ ο^α^νάς έχ* αμφοτέροιβιν άμνκλϋίς, 3» 

Βομβνκα χαρίε0β% οΐ μ^ν πόδες αύτράγαλοί τενς 
α φωνά δε τρνχνος * τον μαν τρόπον ονκ Ιχω ειπείν. 

ΜΙΑΛΝ. 
Η καλάς άμΐ ποών έλελά^ βοϋκος αοιδάς. 
ως ευ ταν Ιδέαν τάς αρμονίας έμέτρηΰεν. 
*^ ωμοί τώ πώγωνος, ον άλΜως άνέφνΰα. ^ 

%'άααι δτι καΐ ταΰτα τά τώ ^είω Αιτνέρϋα. 

('Ω,ιβη.) 
^άματερ πολύκαρπε πολύόταχν , τούτο το λαον 
ενεργόν τ εϋη καΐ κάρπψον οττι μάλιύτα. 

Σψίγγετ αμαλλοδέται τά δραγματα^ μη παριών τις 
45 «Γι^οι* ,^ύύκινοι άνδρες ^ άπώλετο χοντος 6 μιύ^ός.^^ ^ 

^Ες βορέην άνεμον τάς κόρϋΊΧ>ς α τομά νμιν 
η ζέφνρον βλεπέτω * πιαινεται ο βτάχνς ούτως. 

Σΐτον άλοιώντας φεύγειν το μεύαμβρινόν ύπνων ' 
έκ καλάμας αχυρον τελέϋ'ει τημόόδε μάλιΟτα. 

Βο "Αρχείϊΰ'αι δ* άμώντας έγειρομένω κορνδαλλώ, 9ο 

και ληγειρ ενδοντος^ έλιννΰαι δ^ το καύμα. ΙϋΥΙί. XI. 41 Βνκτος 6 τώ βατράχω παίδες βίος' ου μελεδαίνε^ 
τον το Λΐείν έγχενντα ' ηάρε^τι γαρ αφ^ονον αντώ. 

Κάλλιον ωΛψελητά φιλάργυρε τον φαχον εψειν ' 
μηίίΐτάμτις ταν χείρα χαταΛρΙων το χύμννον. » Ταύτα χρη μοχ^εύντας έν αλίφ άνδρας άείδειν, 
τον δΐ τεον βουχαϊε ηρέηει λυμηρον Ιρωτα 
μυ^ίοδεν τ^ ματρί χατ ευναν ορ^ρευοίΰα. κ ν χ λ ω ψ. 

Ουδϊν Λοτ τον Ιρωτα πεφύχει φάρμαχον αΚλο 
Νιχία ούτ Ιγχριύτον^ ίμίν δοχεί, ούδ^ έπίπαοτον^ 
η ταΐ Πίερίδες ' χοϋφον δ^ τι τούτο χαΐ αδύ 
γίνετ έπ* αν^ρώτρως^ ευρεΐν ί' ου φάδνόν έύτί. 

% γινώύχειν δ^ οΐμαί τυ καλώς Ιατρον έόντα $ 

χαΐ ταΐς έννεα δη χεφίλημενον Ιζοχα Μοίΰαις. 
ούτω γών φάΐΰτα δι,αγ* ο Κύχλωψ ο παρ* αμίν^ 
ωρχαΐος Πολύφαμος, οχ* ηρατο τάς Γαλατείας^ 
άρτι γενειάύδων ηερί το βτόμα τώς χροτάφως τε. 

10 ^ρατο δ* ου μάλοις ουδ^ φόδφ ούδ^ χικ^ι/ι^ο^^, ιο 

αλλ* ορ^αξς μανίαι^^ αγεϊτο δ% πάντα πάρεργα. 
^οΛΛακ^ ταΐ οίες ποτΐ τωύλίον αύταΙ άπήν^ον 
χλωράς ίχ βοτάνας ' ο δ^ ταν Γαλάτειαν άείδων 
αύτεΐ έπ* αϊόνος χατετάχετο φυταοίΰΰας 

ΐΒ έξ άούς^ ίχ%ι6τον έχων ύποχάρδιον Ιλχος. ι» 

Κνπριδος ΐχ μεγάλας το οι ητνατι ηαίε βίλεανον. ιβ 42 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

άλλα το φάρμακον ενρε , κα^εζόμενος δ* έηΐ «ίτρας η 
νψηλάς έζ χόντον ορών αειδε τοιαύτα, 

(Ω,ιδη.) 
α ^ λενκα Γαλάτεια ^ τίτον φιλέοντ αποβάλλτι 

μόβχω γανροτέρα , βφηλωτ^ρα ομφακος ώμάς, 2ΐ 

20 φοιτ'^ς δ* αν%'^ οντώς^ οκκα γλνκνς νηνος ίχ^ με^ 
οϋχτι ί' εν^νς 1οΐ0\ οκκα γλυκύς νχνος ανχι με^ 
φεύγεις δ' ωβπερ ονς Λολιον λύκον άΰ'ρηΟαύα ; 

α' Ήρά0ΰ•ην μίν Ιγωγα τεούς κόρα , άνίκα πρατον κ 

ην^ες ίμα 6νν ματρί ^έλοιύ^ νακΙν%Ίνα φύλλα 
* ^| ορεοζ δρέψαύ^αι , έγώ ί ' οίον αγεμόνενον, 

Λαύύα0^αι ί' έόιδών τν καΐ ίϋίίτ^ροι/ ονί' ήτ^ Λα ννν 
έκ τηνω δύναμαι ' τίν ί ' ου μέλει , ου μα ^ι ουδέν, 

β> Γινώόκω χαρίεβύα κόρα, τίνος ωνεκα φεύγεις ' >ο 

ωνεκά μο^ λααία μίν οφρύς έπΙ παντί μετώηφ 
10 ^ξ ατός τέταται ποτΐ θοτβροι/ ώς μία μακρά, 

εις ί' οφθαλμός ύπεΰτι , πλατεία δ^ φΙς έηΐ χείλει. 

β' '^λλ' ούτος τοίοίτος έών βοτά χίλια βόακω, 

κηκ τούτων το κροίτ^στον άμελγόμενος γάλα Λίνω * » 
τυρός ί' ου λί^'Λβ^ μ' οίτ' έν ^έρει ουτ έν όηώρα, 
35 ου ;|(£^μώνο^ άκρω ' ταρΰοΐ ί ' ύπεραχ^έες αΐεί, 

β) Συρίύδεν ί' ώ^ ούτις έπίύταμαι ωδε Κυκλώπων, 
τΙν το φίλον μελίμαλον άμα κι^/χαι^τοι/ άείδων 
ηολλάκι νυκτός άωρί. τράφω δέ τοι ένδεκα νεβρώς 4ο 
ηάόας μανοφόρως καΐ ακύμνως τέΰοαρας άρκτων, 

« β' *Αλλ* άφίκευ τύ Λο%'* άμέ, καΐ ε^εΐς ούδΐν Ιλααβον, 
τάν γλαυκάν δ\ ϋ'άλαούαν Μα ηοτΐ χέρΰον όρε%%'εϊν, 
αδιον έν τώντρο) παρ^ έμίν τάν νύκτα διαβείς. 44 

τίς κα τωνδε ϋ'άλαβόαν εκών καΙ κύμαϋ•* ελοιτο ; 49 

λευκότερα τνακτάς ηοτιδεΐν, ατΰαλοοτίρα αρνός, 90 ΙΒΥ1.Ι.. XI. 43 

ξί *ΕντΙ δάφναι τηνεν, έντί φαδιναί χνχάρι,οοοί^ «ι 

*5 ίύτι μέΚαζ Χί6<ίός, Ιύτ* άμπελος ά γλνκύχαρπος, 
Ιόη ψνχρον ΰδωρ^ το μον ά πολυδένδρεος Αίτνα 
λεύκας έκ χιόνος Λοτον άμβρόόων ηροΐψι. ^ 

β' ΑΙ δέ τον αντος έγών δοκέω λαύιώτερος είμεν^ βο 

έντΙ δρνος ξύλα μον καΐ νπο οηοδώ ακάματου ηνρ ' 
50 καιόμενος ί' νπο τενς καΐ τάν ψνχάν άνεχοίμαν 
καΐ τον εν' οφ^αλμόν , τω μοι γλνκερωτερον ουδέν. 

β> 'ΪΙμοί , δτ' ουκ Ιτεκέν μ' ά μάτηρ βράγχι ίχοντα^ 
ώς κατέδνν ηοτΐ τίν καΐ τάν χέρα τενς έφιληβα^ μ 

αΐ μη το βτόμ Ιλης^ Ιφερον δέ του ^ κρίνα λευκά 
Μ η μάκων* απαλάν έρυΟ'ρά πλαταγώνί* Ιχοιύαν. 

(ί ^Αλλα τα μ\ν %'έρεος^ τα δϊ γίνεται έν χενμώνι. ββ 

νυν μαν ω κόριον , νυν αυ το γα νείν μαοεΰμαι^ βο 

εϋ τίς κα ούν ναΐ πλέων ξένος ωί ' άφίκηται, 
ώς είδώ τι, λο^' άδύ κατοικεΐν τον βυΘ'ον υμίν, 

60 β' ^Εξέν%Όΐς Γαλάτεια καΐ έξεν^οΐόα Λίί'θΌίο 

ωΟηερ έγων νυν ωδε κα^Ί^μενος οΓκαί' άπεν^εΐν. 
ηοιμαίνειν δ* έ^έλοις ΰύν έμίν αμα καΐ γάλ* άμέλγειν 65 
καΙ τυρον παξαι τάμιαον ^(>&μ£Γαν ένεΐαα. 

γ' ^Α μάτηρ αδικεί με μόνα, καΐ μέμφομαι αύτα' 
«> ούδ^ν πηποχ όλως ηοτΐ τΙν φίλον είπεν υπέρ μευ, 
και ταΰτ αμαρ έη αμαρ ορωύά με λεατύνοντα. 
φαβώ τάν κεφαλάν καΐ τώς πόδας άμφοτέρως μεν η 
αφνζειν, ώς άνια^^, έπεί κηγών άνιώμαι. 

γ Λ Κνκλωψ Κνκλωψ, πα τάς φρένας έκπεπότα6αι\ 
70 αΓχ' έν^ών ταλάρως τε πλέκοις καΐ &αλλ6ν άμάύας 
ταΐς αρνεύοι φέροις, τάχα κα πολν μάλλον ^χο^ς νων. ωβτ ουκ αν τοι ταντα φίρειν αμα ηάντ Ιβυνά^ην. 
44 ΤΗΕ00Κ1ΤΙ τάν χαρεοΐϋαν αμελγε. τι τον φενγοντα όίώκεις; ^^ 
ενρηΰεϋς Γαλότείαν ί0ως καΐ καλλέον* αλλαν. 

9' Πολλοί ΰνμηαίοδέν με τωραι τάν νύκτα κέλονται^ 
75 κιχλίξοντν δΐ παύαν^ έχείκ* ανταΐς έχακον^ω, 
δηλον οχ ίν τφ γα κηγών τΙς φαίνομαι, είμεν. Ουχω τον Πολνφαμος έποΐμαινεν τον Ιρωτα » 

μουόίΟδων, φαον ίέ διάγ^ η ει χρνΰον Ιδωκεν. ΐά^η. XII. 

Ά ΐ τ η ς. 

α "Ηλν^ες ω φίλε κονρε ; τρίτΐ] ανν ννκτΐ καΐ ηοί 
ηλν^ες ; οί ί^ πο^ενντες έν ηματι γηράΰκονΟίν. 

(ί "Οοβον Ιαρ χεψωνος^ ο0ον μήλον βραβίλοιο 
ηδίον^ οΰΰον οϊς Οφετέρης λαύιωτέρη άρνός^ 
» οόΰον ηαρ^εννκη ηροφέρει τριγάμοιο γυναικός^ 5 

ούβον ίλαφροτίρη μ00χον νεβρός ^ οόΰον άηδων 
βνμηάντων λίγύφωνοζ άοίδοτάνη χετεηνών, 
τόόόον Ιμ* εΰφρηνας ύν φανείζ^ οκιερην δ* νηο 

φηγόν 
ηελίον φρνγοντος οδοιπόρος Ιδραμεν ως τις. 

10 βί Ε1%'* ομαλοί ηνενύεναν έπ αμψοτέρονΰννΈροατες ίο 
νώϊν^ έπεόαομένοις δΐ γενοέμε^α ηαόιν άονδψ 
^^δίω δη χννε τάδε μετά χροτέρονύι γενίϋ^ην 
φώ^\ ο μ^ν ΐαπνιλος^ φαίη % ο^μνκλαΐάζων^ 
τον δ* έτερον πάλιν ως κεν 6 Θεβύαλος είηοι αΐτηγ. ΙϋΥΙ.1.. XII. 45 

»* άλληίονς ί' ίφίληόαν Ϊ0φ ζνγώ. ηρα τότ* Ιύύαν ι* 
χρνΰεωί τίάλιν άνδρες, οτ* άντεφίληβ^ 6 φ^λι^θ-εί^." 

/ Ει γαρ τοντο ηάτερ Κρονίδη πέλοι , εΐ γαρ άγήρφ 
α%'άνατοι , γενεάς δ\ διηκούΐτι^ιν Ιΐίειχα 
άγγείλειεν έμο£ τις άνέ^οδον εΙς * Αχέροντα ' 
^ 5,17 ^ί ^^ φιλότης καΐ του χαρίεντος άΐτεω ** 

ηάοι δίά Οτόματος , μετά δ^ ψϋ'έοιόι μάλιύτα.^' - 

γ Άλλ^ ητοί τούτων μ^ν νηέρτεροι Ουρανίων ες 

Ιίίΰον^' ως έ%'έλουύιν ' έγώ δέ ΰε τον χαλον αΐνέων 
φεύδεα ^ινος ΰτΰερ^εν αραιής ουκ άναφύΰω. 
25 ην γαρ χαί τι δάχτ^ς , το μϊν άβλαβες ευ^ύς ί^χας, ^ 
διίίλάύιον δ* ωνη6ας , Ιχων δ* έηίμετρον άτίηλ^Όν, 

δ' ΝιΰαΤοι Μεγαρηες άρΐ0τεύοντες έρετμοΐς, 
όλβιοι οίχείοιτε , τον *Αττιχον ως Λερίαλλα 
ξεΐνον έτιμηααό^ε ^ιοχλέα τον φιλόπαιδα. 

90 β' ΑΙεί οΐ περί τύμβον αολλέες εϊαρι πρώτω ^ 

χοΰροι έριδμαίνουύι φιλήματος αχρα φερεύ^αι. 
ος δέ χε προ(ίμά^τι γλυχερώτερα χείλεΰι χείλη, 
βρι^όμενος 0τεφάνοι6ιν εην ές μητέρ' άπηλΰ'εν, 

ε' "Όλβιος , ο<^τι$ παιαΐ φιλήματα χείνα δίαιτα, 
35 τιπγι τον χαροΛον Γανυμήδεα πάλλ^ έηιβώτα» » 

Αυδίγι ΐύον Ιχειν ηέτρτ^ ΰτόμα, χρυΟον οποίγι 
ηεύ%Όνται , μη φαύλος ίτήτυμον , άργυραμοιβοί. 46 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ Μ)11. ΧΙΠ. "V λ α ς. 

Ονχ αμίν τόν'Έρωτα μόνοις Ιτεχ\ ώς έδοκΒχψΒς^ 
Νίχία, φτννι τούτο %'Βων ηοχα τέχνον ίγεντο' 
ονχ άμΙν τα καλά πράτοις χαλά φαίνεται είμεν^ 
οΐ^νατοί ταλόμεόϋ'α, το δ* αν^ιον ονχ έαορώμες* 

5 άλλα χαΐ ο^μφιτρνωνος 6 χαλχεοχάρδιος νΐός^ • 

δ$ τον λΐν νηέμείνε τον αγριον , ηρίχτο ηαιδός^ 
τον χαρίεντοζΤΤλα , τον τάν ηλοχαμίδα φορενντος^ 
χαί νιν ηάντ έδίδα^ε Λατηρ ώόεΐ φίλον νΐέα^ 
ο6(5α μα^ών α^^α'θ'ο^ χαΐ άοίδιμοζ αύτό^ Ιγεντο ' 

10 χωρίς δ* ονδέηοχ* ης^ οντ^ εΐ μέϋον αμαρ οροντο^ ίο 
οντ αρ' 0% α λενχίΛΛος άνατρύχοι ές ^άιοξ^Αωζ^ 
ονδ* οηοχ ορτάλιχοί μιννροί ποτΐ χοίτον ορωεν, 
ύειόαμένας ητερά ματρος 1% αΐ^αλόεντι ηετανρψ^ 
ώς αντφ κατά ^νμον ο ηαΐς πεχοναμενος είη, 

15 αντον ί' εν εΐχων ές άλα^ιη^ον ανδρ^ άχοβαίη, ΐ5 

άλλ* οτε το χρύαειον ^;γΛ£ι μετά χώας 'Ιηύων 
ΑΙύονίδαζ^ ο[ δ* αντφ άρίύτήες ΰννέηοντο 
παόάν εκ πολίων ηρολελεγμένοι , ων όφελος Τ£, 
ΐκετο χω ταλαεργος άνηρ ές άφνειον *Ιωλχόν, 

29 ^Αλκμήνης νΙος Μιδεάτιδος ηρωίνης, μ 

ϋνν δ* αντφ κατέβαινεν'^Τλας ενανδρον ές *Αργω. 2ΐ 
αμος δ* άντελλοντι Πελειάδες , έύχατιαΐ δέ « 

αρνα νέον βόΰκοντί, τετραμμένον εϋαρος ηδη, 
ταμος ναντιλίας μνμνάϋχετο 9'εΓο^ αωτος 

25 ηρώων , χοίλαν δΐ χα&ιδρνϋ'έντες ές Άργω αχίς χυανεάν ονχ ηψατο ύυνδρομάδων νανς, 72 

άλλα δίεξάϊξε, βα^ν δ^ εΐΰέδραμε Φαΰιν, 23 

αίετος ως μίγα λαΓτμα, άφ' ου τότε χοιράδες ίσταν. 24 ΙϋΥΙΙ. XIII. 47 

^ΕλλάοΛοντον ΐχοντο νότω τρίτον αμαρ άίντι, 
είόω δ* ορμον Ιϋ'βντο Προποντίάος^ Ιν&α ΚίΜνάν » 
αϋλαχας εν^ννίηηι, βόες τρίβοντες άρότρω. 
έχβάντες ί' ίηΐ ^Ίνα πάτα ζυγά δαξτα ηίνοντο 

Μ δειεΧννην^ ΛολλοΙ 6\ μίαν ϋτορέβαντο χαμενναν. 
λειμών γαρ 6φιν ίχειτο^ μέγα βτίβάδεββιν ονειαρ^ 
Ινϋ•εν /Ιοιήτομοι; οξύ βαϋ"νν τ έτάμοντο χύπειρον. » 
χφχεϋ'^'^Τλας 6 ξαν^οξ ΰδωρ έπιδόρηίον οίαών 
αντφ '&' ^Ηραχλήν χαΐ αύτεμφεΐ Τελαμώνί, 

35 οι μίαν άμφ* ^ταροι αΐεΐ δαίννντο τράπεξαν^ 
χάλχεον αγγος ίχων. τάχα δ^ χράναν ένόηύεν 
ημενφ ίν χαίρφ ' χερΙ δ^ Θ'ρνα πολλά πεφνχη, 4ο 

χνάνεόν τ ε χελιδόνων χλωρόν τ' αδίαντον 
χαΐ %'άλλοντα ύέλινα χαΐ είληενης αγρωοτ^ς. 

40 νδατί ί' έν μέόϋω Ννμφαι χορον άρτίζοντο^ 
Ήύμφαι άχοίμητοί , δειναί ^εάΐ άγροιώταις^ 
Εννείχα χαΐ ΜαλΙς ίαρ ΰ'* ορόωΰα Ννχεια. *& 

ήτοι ο κονρο^ έπεΖχε Λοτώ Λολυχανδέα χρωΰϋόν 
βάψαί έχείγόμενος , ταΐ δ' έν χερΙ ηαύαι ίφνααν ' 

4δ Λααάων γαρ Ιρως αηαλάς φρένας έξεϋόβηύεν 
^Αργείφ έπί παιδί, χατήρίπε δ^ ές μέλαν νδωρ 
αθρόος ^ ώς οτε πυρόος απ ουρανού ηριπεν άύτηρ 50 
αθρόος έν πόντω , νανταις δε τίς είπεν εταίρους 
^,χουφότερ^ ω παίδες ποίεΐ(ί%'* οΛλα' πλενατιχος ου- 

ρος.^' 

βο Ννμφαι, μ%ν 6φετέροις έπΙ γονναύί κονρον εχοιϋαι 
δαχρνόεντ αγανοΐϋι παρέψηχον μελέεααιν. 
Άμφιτρνωνίάδας δ^ ταραϋβόμενος περί παιδί ββ 

ωχετο , ΜαιωτιΰτΙ λαβών ενχαμπέα τόξα 
χαΐ ^όπαλον , τό οί αίΐν έχάνδανε δεξίτερη χείρ, 

» τρΙς μΙν'^Τλαν αϋϋεν ^ οΰον βα%'ύς ηρνγ ε λαιμός ' 
τρΙς ί* αρ' 6 παις νπάχονβεν^ αραιά #' ΐχετο φωνά 48 ΤΗΕΟΟΚΙΉ 

ίξ ύδατος^ Λαρεών δ^ μάλα Οχεδον είδεχο χόρρω, « 
ως δ* οΐίότ ηϋγίνεως ά^ίόπροϋ^ι λίς ίΰαχού^ας 
νεβρον φϋ•εγζαμένας τις έν ούρεαιν , ώμοφάγος λΙΙς 

βο ίξ εννάς ΙοπενΟεν έτοιμοχάταν έπΙ δαΐτα, 
*Ηραχλέης τοιούτος έν άτρίπτονόίν άχάν^αις 
ηαΐδα Λ0%'ών δεδόνητο, πολύν δ' έπελάμβανε χώρον. β• 
ύχέτλιοί οΐ φιλέοντες, αλώμενος 000* έμόγιρεν 
οΰρεα καΐ δρυμούς ^ τα δ* ^Ιήβονος νβχερα «άντ ης, 

ββ νανς μαν αρμεν* Μχοιβα μεχαρύία αηερ Ιόντων^ 
Ιότία δ* ημί^εοί μεΟοννκηον εότε χα^εί^ργον 
^Ηραχλήα μένοντες, ο δ* ο: ηόδες αγον έχώρει το 

μαινόμενος ' χαλεπός γαρ Ιΰω ^εος ήπαρ αμνΰύεν. 
οντω μίν χάλλιβτος'^Τλας μαχάρων άμι^ρείται * 

^ ^Ηραχλέα δ^ ήρωες έχερτόμεον λιπονανταν^ 
οννεχεν ηρώηύε τριαχοντάξυγον ^Αργώ^ 
πεζά ί' εΙς Κόλχους τε χαΐ αξενον ΐχετο Φαϋιν, « ΐιΐ5α. χιγ. 

κ ν ν ία χα ς ί ρ ω ς ηθνώνιχος. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
Χαίρ^ιν πολλά τον άνδρα Θνώνιχον. 

ΘΤίΙΝΙΧΟΣ. 

"Αλλα τοιαύτα 
ΑΙύχίνα. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
^Λς χρόνιος. 

ΘΤΩ.ΝΙΧΟΣ. 
Χθόνιος ; τ£ δε ί!οι το μέλημα ; ΙΒΥΙΙ.. XIV. 49 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
Πράόόομ€$ ονχ ώς λφύχα θνώννχΒ, 

ΘΤΛΝΙΧΟΣ. 

χώ μνόταζ πολύς οιη^ο^ , αμ' αύαλεοι. δΐ κίχίννοί. 
5 τοίοντος πρώαν χΐζ αφίκεχο Πνϋ'αγορίκτας, β 

ωχρός κάννηόάητος * ^Α^ναϊος ί ' ίφατ* είμεν, 
ί^ρατο μάν καΐ χήνος , έμίν άοκεί, οτίχω άλενρω. 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ. 
Παίβδεις &γά%•^ Ιχων ' έμ^ δ* α %αρΙε<$βα Κννίόκα 
νβρίόδεί' λαόώ δ^ μανείς ποκα^ ^ρϊΐί ανά μίόύον- 

ΘΤΛΝΙΧΟΣ. 
10 τοίουχος μ^ν άεΐ χν φίλ* ΑΙόχίνα , αβνχα 6%ύς^ ^^ 

ηάνχ' έϋ'έλων καχ* ακανρον' όμως δ' εΪΛον^ χί χ6 

καινόν; 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ, 
ο^ίργεϊος κηγών καΐ ο Θεβ<$αΐ6ς Ιηποδιώκτας 
Απις καΐ Κλεύνίκος έπίνομες 6 ύχραχιώχας 
έν χώρω παρ' έμίν. δυο μ\ν καχέκοφα νεούβως 

15 ϋ'ηλάξονχά χε χοζρον^ άνωζα δΐ βίβλννον ανχοίς ιβ 

ευώδη χεχόρων έχέων. ύχεδον ως άπο λανώ 
βουβός χις κοχλίας έξαίρέϋ•η. ης πότος αδύς. 
ηδη δΐ προνόνχος, Ιδοξ,^ έπιχεΙ<$9•αι ακραχον 
ωχινος η^ελ* ξκα<$χος ' Ιδεί μόνον ωχινος ειπείν. 

20 αμ^ς μίν φωνεϋνχες έπίνομες^ ως έδέδοκχο' 20 

α ί' ουδ%ν παρεόνχος έμεΰ. χΐν ίχειν με δοκεΐς νών; 
,,ονφ-θ-β^Ιί}; λύκος είδί (ί;^^ Ιπαιξέχις. ,,ώ^ (Τοφό^" 

είπε, 
κηφαπχ^' εύμαρέως κεν απ αύχας καΐ λύχνον οαΙ^ας. 
Ι6χί Αύκος , Αύκος έαχί^ Αάβα χώ γείχονος υΙός, 

25 εύμάκης απαλός , πτοΛΛοΓ^ δοκέων καλός είμεν. «^ 

Βυοοι^. α». 4 50 ΊΉΕΟΟΗΙΤΙ 

τούτω τον κλνμενον χαζετάχετο τήνον Ιρωτα. 
χαμίν τούτο δν άτο^ Ιγεντό λο%'\ α6νχ^ ούτως * 
ου μαν έξηταζα μάταν εΙς άνδρα γενειων. 
ι^διι δ* ων ηό^ιος τοί τέ<$βαρες έν βά^εί ημεζ^ 

» χω Λαρισαίος τον εον λνκον ίδεν α« ίρχϋς^ 3> 

θεύόαλίχόν τί μέλιΟμα^ χακαΐ φρίνες' α δ^ Κννίϋχα 
ίκλαεν έ^απίνας ϋ•αλερωτερον η παρά ματρί 
ηαρ^ένος επαίτης χόληω έπί&υμηβΜα. 
τάμος έγών^ τον ίύ^ς τν θνώνιχε^ πυξ έτά χόρρας 

^ ηλΜα, χαλλαν αν%•νζ. ανειρνόβαόα δ^ ΛέηΚως 35 

^ξ ω άπωχετο ϋ'αόβον, 99^μον κακόν ^ ου τον αρέ6χω ' 
αλλός τοί γλυκίων νηοκόληιος ' άλλον Ιοί!9α 
%'άληε φίλον. τηνώ τεά δάκρυύί μαλα ζέοντι^^ 
μάβτακα 9οΐ6α τίκνοιόιν υΛωροφίοιαι χελίδων 

40 αψορρον ταχινά ηίτεται βίον άλλον αγείρει,ν' 4» 

ωκντέρα μαλακοί^ ατιο δίφρακος Ιδραμε τηνα 
εύϋυ δι άμφι^ύρω καΐ δικλίδος, φ Λοδες αγον. 
αΙνός ^Η(ν λέγεται το βεβάκει τανρος αν* ΰλαν. 
εϊκατν' ταϊ δ' οκτώ^ ταϊ δ* εννέα ^ ταΐ δ\ δέκ* αλλαι^ 

^ όάμερον ίνδεχάτα ' ηοτιδεϊ δύο , κα\ δύο μήνας, 45 
έ^ ω απ* άλλάλων, ούδ* εΐ Θρακι6τΙ κέκαρμαι, 
οίδα ' Λύκος νυν πάντα , Αύκφ κα\ νυκτός άνφκται ' 
άμ^ς δ^ ούτε λόγω τίνος α^ιοι οτϋτ' αριθμητοί, 
δύβτηνοί Μεγαρήες ατιμοτάτχ^ ένΐ μοίργι. 

'^ κεΙ μίν αηο6τέρ%αιμι , τα πάντα κεν εΙς δέον εραοι. 5ο 
νυν δΐ πό&εν; μΰς, φαντί θυώνιχε, γεύμε^απίό- 

6ας. 
χ&τι το φάρμακόν έβτιν άμηχανέοντος Ιρωτος, 
ουκ οΐδα. τίλαν Σΐμος 6 τάς ύποχάλκω έρα6%'είς 
έκπλεύβας ύγιης πάλιν ην^"*, έμός αλικιοίτας. 

66 βαύεϋμαικηγων διαπόντιος, οντεκάκιότος ^ 

ούτε πραχος ϋ0ως, ομαλός δέ τις άαπιδίϋίτας. ΙΒΥΙΙ. XV. 61 

ΘΤΩ,ΝΙΧΟΣ. 

'ΪΙφελε μαν χωρείν κατά νών τεόν , ων έΛεϋνμπς 
Αΐ6%1να. βΙ ί' ονχώς αρα τοι δοκεϋ ωύτ* αΛοδαμεΐν, 
μίό^Όδσνας Πτολεμαίος έλεν^ίρφ οίος αριόχος^ 99 

69 ευγνώμων, φιλόμουσος ^ έρωηχός, εις άκρον αδύς, βι 
είδώς τον φιλέοντα, τον ου φι,λέοντ^ Ιτν μάλλον, 
πολλοίς ηολλα διδούς, αΐτεύμενος ουκ ανανεύων 
οία χρη βα6ιλέα ' αΐτεϊν δ^ δεϊ ουκ έηΐ ηαντί 
Αΐβχίνα, ωβτ εϊ τοί κατά δε^ιον ωμον αρέϋκει βδ 

^ λωηος άκρον Λεροναόϋ-αι, 1% άμφοτίροίς δ^ βεβακως 
τολμαόεΐς ίπιόντα μένειν ^ραύύν αόπιδιώταν, 
α τάχος εΙς ΑΙ^γϋτί'έον, αηο κροτάφων ηελόμεβ^α 
ηάντες γηραλέον , καΐ έηιβχερω ές γένυν ίρηει, 
λευκαΐνων ο χρ&νος * ποίεϊν τι δει, ας γόνυ χλωρόν. ^ Ιιΐ7ΐΙ. Χ?. 
Σνρακονύιαι η ^Αδ ωνιάζονύ αι. 

ΓΟΡΓίΙ. 
^ι/^οιγ Πραζινόα; 

ΠΡΑβΙΝΟΑ. 

Γοργοί φίλα, ως χρόνφ. £ι/ΐο&. 
ϋ'αΰμ* οτ6 καΐ νυν ηνϋ•ες. ορη δίφρον Εύνόα. αύτεϊ, 
Ιμβαλε καΐ Λοτίκρανον. 

ΓΟΡΓίΙ. 

"Εχει κάλλιστα. Α. ταλλα 4' ανηρ ηοιός τις; θ. Ιλεχ>^ίρφ οίος αριΰτος, %ί» 

4* 62 ΊΉΕΟΟΚΙΉ 

ΠΡΑΒΙΝΟΑ. 

ΚαΘ'ίζδν, 

ΓΟΡΓίΙ. 

Ί$2 χίζ άλδμάνω ψνχάζ ' μόλις υμιν έ^ίώϋτι 
β Πραζννόα, Λολλώ μ^ν οχλω^ ΐίολλων δϊ χΒ^ρίππων * 5 
ηανχ^ κρηΛΐδες , χαντψ χλαμνδηφόροι άνδρες ' 
α δ* οδός ατρυτος ' τν δΙ μαόόοτέρω Ιμ αηφκΒίς, 

ΠΡΑΒΙΝΟΑ. 
Ταΰθ** 6 ηάροξ^ τήνος ίη Ι0χατα γάς Ιλαβ* έν%'ών 
είλεόν^ ονχ οΐχ'ψίιν^ οΛως μ/η γείτονες ωμές 
10 ίίλλάλαις^ ποτ Ιριν, φϋΌνερον χαηόν , αί^ 6μοΐ:ος, ιο 

ΓΟΡΓίΙ. 
Μη λίγε τον τεον άνδρα φίλα Αίνατνα τοιαύτα 
τώ μικχώ παρεόντος' ορηγυναι^ ώς πο^ΌργΙ τυ. 
Χάρβεϊ Ζωηνρίων^ γλνκερον τέηος' ον λέγει αΛψύν, 

ΠΡΑ!Β!ΙΝ0Α. 
Α1βϋ•άνεται το βρέφος, ναΙ ταν ηότνιαν, κάλος 

απφνς.^ 
15 κέίΐφος μαν τηνος τά χρόαν -^λέγομες δ% ηρόαν ϋΊ^ν ΐ5 
βάντα νίτρον καΐ φνκος άηο βκανας αγοράύδειν^ 
ην^ε φέρων άλας αμιν, άνηρ τριόκαιδεκάπηχυς. 

ΓΟΡΓΟ,, 

Χ&μος ταύτα Ιχει, φϋ'όρος αργνρίω^ Αιοκλείδας' 

έπταδράχμως κννάδας , γραιαν άποτίλματα ηηραν, 

» πέντε τίόκως ίλαβ* έχ^ές, άπαν φνπον, Ιργον έ% 2ο 

• αΛΛ' Ι^ι τώμπέχονον καΐ ταν περονατρίδα λάξευ. 
βαμες τω βαβιλήος ές άφνειώ Πτολεμαίω 
^αβόμεναι τον^Αδωνιν' ακούω χρημοί καλόν τι 
κο0με1ν ταν βαύίλκίύαν. ΙϋΥΙΙ.. XV. 53 

ΠΡΑ^ΙΝΟΑ. 

Έν 6λβ{(ύ ολβία χόντα. 
95 ηνία* ίγών. ΒΪΛαις κεν ίδοϊ6α τν τφ μη Ιδοντι, 95 

ΓΟΡΓϋ. 
^^πειν ωρα χ' είη. 

ΠΡΑΣΙΝΟ Α. 
Άεργοΐς αΐ^ν έο^ά. 

Εννοα ^ αίρΒ το βαμα καΐ ές μέόον ανίόδρυΛτε 
θ/^. τίάλ^ν αΐ γαλέαν μαλακός χρ^ζοντί κα^εύδειν. 
Ηΐνεΰ δη^ φίρε ϋ'ά^όον νδωρ. ύδατος Λράζερον δει, 
30 α Φ^ ομαμα φέρει, δος όμως, όμη δη ΐίο% , απληότε, 3ο 
ίγχει ύδωρ. δνύτανε , τΐ μεν το χιτώνιον αρδεις ; 
7ίανε% οχ* οία 9'εοϋς έδόπει^ τοιαύτα νένιμμαι. 
α χΛαξ τας μεγάλας ηεΐ λάρνακος ; ωδε φέρ* αντάν. 

ΓΟΡΓίΙ. 
Πρα^ννόα , μάλα τον το καταΛτυχϊς έμηερόναμα 
36 τ&ντο ηρέπει' λέγε μοι^ ηόαβω κατέβα τον αφ* ίότώ; ^ 

ΠΡΑβΙΝΟΑ. 
Μη μνάΰης Γοργοί ' πλέον άργυρίω καϋ'αρώ μνάν 
η δυο ' τοις δ* Ιργοις καΐ τάν φνχάν προτέϋ'εικα. 

ΓΟΡΤα. 
*Αλλά κατά γνώμαν αηέβα τον τούτο. 

ΠΡΑΐίΙΝΟΑ. 

Κάλ* εΐηας. 
τάμπέχονον φέρε μοί καΐ τάν %χ>λίαν κατά κόόμον 
40 άμφίϋ'ες. ουκ α^ω τν τέκνον, μορμώ δάκνει' ίππος ^ 40 
δάκρυ ^ ο06α ϋ-έλεις^ χωλον δ' ου δεΐτυ γενέβ%'αι. 
ίρπωμες. Φρυγία , τον μικκον παΐβδε λαβοΐόα^ 
τάν κύν Ιόω κάλεόον, τάν αύλείαν άπόκλαζον.^ 
ω 9εοί^ ο06ος όχλος, πως καί ποκα τούτο περαβαι 54 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

45 χρη το καχσν ; μύρμαχΒς άνάρι^μοι καΐ αμετροί. 45 

ηοΐα %οι ω Πτολεμαίε ηεηοίψαν χαλά Ιργα, 
ί^ ω έν α^ι^ν<Η$ 6 τεχων ' ονίείς χακ0ε4^γός 
9αλεΙταν τον Ιόντα Λαρέρπων ΑΙγνΛτι6τΙ^ 
οΙα ΛρΙν εξαπατάς χεχροτημίνοί άνδρες Ιπαίβδον, 

50 άλλάλοις ομαλοί ^ χαχά Λαίγνια ηάντ ές άρείω. 5ο 

αδίβτα Γοργοζ^ τί γενώμε^α ; τοί χολεμιβταί 
ΪΛΛΟί τω βαίΐίλήοζ. ανερ φίλε^ μη με Λατηόγις. 
6ρ%Ός ανέύτα 6 Λνρρός' Ι^δ* ώς άγριος, χννο^αρϋής 
Εννοα ^ ον φενζ'^; δίαχρηβείταί τον άγοντα. 

55 ώνα^Ηγν μεγάλως ^ οτι μοι το βρέφος μένει Ιν9θί. β5 

ΓΟΡΓΩ.. 

Θάρύει Πραξινόα ' χα\ δη γεγενημε^* 0Λί4ί9•εν^ 
τοΙ δ^ Ιβαν εΙς χωράν. 

ΠΡΑ3ΙΝ0Α. 

Καυτά ΰνναγείρομαν ηδη. 
ΪΛΛον χαΐ τον ψυχρον οφιν τα μάλιβτα δεδοίχω 
έχΛαιδός. όπενδωμες' όχλος πολνς αμίν έηιρρ^ί. 

ΓΟΡΓίΙ. 

60 '£ξ ανλας ω ματερ ; 

ΓΡΑΤΣ. 
'Εγών ω τέχνα. 

ΓΟΡΓΩ.. 

Παρεν9•εϊν βο 

ενμαρές ; 

ΓΡΑΤΣ. 
^Ες Τροίαν ηειρωμενον ην^ον *Αχαιοί^ 
χάλλι6ταν ΛαΙδων ' ηείρύ^ 9'ην Λαντα ζελεΖται. 

ΓΟΡΓΛ. 
Χρηόμώς α ηρε^βΰτις ά;τω;|^£το ϋ'ε^πίξ/αόα. Π)ΥΙ.Ι.. XV. 55 

ΠΡΑϋΐΝΟΑ. 
Πάντα γχη^αΐκες (ίίαντι , καΙ ώς Ζεύζ ηγάγε^'* "Ηξμιν. 

ΓΟΡΓίί. 

^ θαβαν Πρα%νν6α ^ ΛερΙ τάς ϋιίρας οϋβοζ όμιλος β^ 

ϋ'δύΛίοίος. 

ΠΡΑ3ΙΝ0Α, 

Γοργοί:, δος τον χέρα μον * λάβε χαΐ τύ 
Εννοα Εντνχίάος' Λοτεχ αντα, μη τι Λλανα9^ς. 
Λα6αν αμ* Βΐόίνϋ'ωμβς ' άηρίξ ίχεν Εννοα αμάν, 
οίμοι ίειλαία ^ δίχα μεν το ^ΈρΙβτριον ηδη 

79 Ιϋχνύται Γοργοί. Λοτ τω ^ιός , εΙ! τι γένοιο το 
ευδαίμων ων^ρωπε, φνλάβύεο τωμηέχονόν μεν. 

8ΕΝΟΣ, 
Ουκ 1% ίμίν μεν, όμως δΐ φνλάΙ^ομαι. 

ΠΡΑβΙΝΟΑ. 

'Όχλος αϋηρίως 
ω9'εννϋ'' ω^ΐίερ ΰες. 

3ΕΝ0Σ. 

Θάρόει γύναι ' έν καλφ είμες. 

ΠΡΑ&ΙΝΟΑ. 
ΚεΙς ώρας κηπειτα φίλ* ανδρών έν καλφ είης 
Τ9 αμ^ περιϋτελλων» χρηβτώ κοίκτίρμονος ανδρός. ι% 

φλίβεται Εννοα αμιν ' αγ* ω δειλά τν βιάζευ. 
κάλλιύτ* ' ίνδοι ηαβαι , 6 τάν ννον είχ αΛοκλάζας. 

ΓΟΡΓα. 
Πραξινόα, χόταγ' ωδε. τά ποικίλα ηρατον α%'ρη<$ον, 
λετίτά καΐ ώς χαρίεντα ' %'εών ηερονάμαχα φαόεζς. 

ΠΡΑβΙΝΟΑ. 

80 Πότνι ^Α^αναία' ηοϊαί 0φ* έηόναίίαν Βρι%Όΐ, βο ^ 5β ΤΗΕ00Κ1Τ] 

Λοΐοί ζφογράφοι τακρίβία γράμματ Ιγραψαν, 
ως Ιτνμ* ί^χάκανχν^ καΙ ώς Ιτνμ^ ένδι,νΒνντν^ 
Ιμψνχ\ ουχ έννφαντά. όοφόν τοι χί^ημ* ων^ρωχος. 
αύτος δ' ώς ΰ-αητος Ιλ αργνρέας χατάκειταί 
» χλιβμώ ^ Λρατσν [ονλον άαο χρστάφων καταβάλλων , ^ 
6 τριφίλψος "Αδων^ ος χην Άχίρονζί φιλείταν, 

έτερος 3ΕΝ0Σ. 
ΙΙορύ6α6%'* ω δν0τανοι , άνάννζα χωτίλλοι^αν 
τρυγόνες έχ νοΜαν χβ ηλατει,άόδοιόαι οΛανχα. 

ΠΡΑ&ΙΝΟΑ. 

Μα , Λοϋ-εν ων^'ρωηος ; χι δ^ χίν , βΙ χωτίλαι εΐμές ; 

90 ηαβάμενος ηοχίχαϋόΒ. Σνραχσβίαίς έταχάόίίΒίς, 9ο 

ώς Βίδ^ς χαΐ χσνχο ' ΚορΙν^ίαι Βΐμ\ς άνωθεν, 
ώ χάΐ 6 Βελλεροφών ' ΠελοΛονναίίιότΙ λαλενμες' 
δωρίϋδεν δ* ίξεΰχι δοχώ χοΐς Αωριέεόοι. 
μη φνη Μελιχώδες^ ος άμών χαρχερος εΐη^ 

95 πλαν ενός. ονχ αλέγω. μη μοι χενεαν άηομάξ^^ις. κ 

ΓΟΡΓίΙ, 
Σίγα Πρα^ινόα ' μέλλει χον ^Αδωννν αείδειν 
α χας ^Αργείας %νγάχηρ Λόλύνδρις αοιδός^ 
αχίς χαΐ Λέρνχιν χον Ιάλεμον αρίβχενβε. 
φ^'εγ^εϊχαί χι ύάφ* οίδα χαλόν' διαϋ'ρνπχεχαι ηδη, 

ΓΤΝΗ ΑΟΙΑΟΣ. 

100 α' ^έ6Λοιν\ α Γολγως χε χαΐ ^Ιδάλνον ίφίληοας^ ιοο 

αίΛεινόν χ^'Έφ)χ αν Χρνϋώ Λα1ζοι0* Άφροδίχα* 
οΙόν χοι χον "Αδωνιν αη αενάω *Αχέρονχος 
μηνΐ δυωδεχάτω μαλαχαΐ πόδας αγαγον ίΐραι, 
βάρδίβχαι μαχάρων ίίραι φίλαι , αλλά Λο%'ειναΙ 

105 Ιρχονχαι 7ίάνχε60ι βροχοΐς αΐεί χι φορενύαι. ιοβ 

α' Κνηρι Αιωναία^ χν μίν α^ανάχαν απο ϋναχάς^ ΙϋΥΙΙ.. XV. 57 

ων^'ρωΛων ώς μνϋΌς , έχοίηόας Βερενίχαν, 
άμβροόίαν ές ότήϋνς αΐίοβχάΐ^αϋα γυναίχός' 
τίν ά^ χα^ίζομ^να^ ηολυώννμΒ χαΐ ΛολνναΒ^ 
110 α Βερενίχεία %'νγάτηρ ^ΕλένΎΐ είχυϊα ι ίο 

^Αρ6ιν6α ηάντεβύι χαλοΐζ ίχιτάλλει "Αδωνιν, 

β' Παρ μέν οί ωριά χείταν^ ούα άρνος αχρα φέρονται^ 
ηαρ δ* απαλοί χαποί Λεφυλαγμένον έν ταλαρίύχοις 
αργνρεοις, Σνρίω δΐ μύρω χρνβει αλάβαστρα, 
ιιβ είδατα ί' οββα γνναϊχες έπΙ ηΚα^άνω Λονέονται^ ιΐ5 
ανϋ'εα μίόγοίόαι λενχω παντοία μαλενρφ^ 
Ο06ά τ άπο γλυχερώ μέλιτος τά τ* έν νγρφ έλαίφ^ 
ηάντ αύτω ηετεεινα χαΐ ερπετά τείδε πάρεύτι, 

γ ΧλωραΧ δ% 6χιάδεξ μαλαχφ βρίϋΌντες άνηϋ'ρ 
ΐΜ 9έ9μαν%^* οΐ δ^ έτι χρροι ύπερπωτώνταιΈρωτεξ^ ΐ20 
οίον άηδονιδήες άεξομενάν έτά δένδρει 
πωτώνται πτερύγων ;Τ£6ρωμ£ΐ/ο& όζον απ* οζω, 

β^ ^Α έβενος^ ω χρνόός, ω έχ λενκώ έλέφαντος 
αίετοί οίνοχόον Κρονίδοί ^ά παϊδα φέροντες, 
125 πορφνρεοι δΙ τάπητες ανω μαλαχώτεροι υπνω. 125 

α ΜιλατΙς έρεί %ά τάν 27αμώΐίΐ/ χαταβόύχων ' 
,,Ιότρωται χλίνα τω^Αδώνιδι τω χαλφ αμά.'^ 
τάν μάν Κνπρις Ιχεί, τάν δ' 6 φοδόπαχνς '^Αδωνις, ι» 
ον χεντεί το φίλημ\ Ιτι οί περί χείλεα πυρρά. ιτ^ο 

130 δ' Νυν μάν Κνπρις έχοιόα τον αντας χαιρετώ άνδρα ' 
άώ^εν δ* αμές νιν άμα δρό(ίφ ά^ρόαι έξω 
οΐϋενμες ποτΐ χνματ έπ* άϊόνι πτνοντα, 
λνϋαόαι δ^ χόμαν χαΐ έπΙ ύφνρά χόλπον άνεΐόαι 
6τη9•ε6ι φαινομένοις λιγνράς άρξώμεϋ'* άοιδας ' ^^ 

135 / ,^Ερπεις ω φίλ' ^Αδωνι χαΐ έν^άδε χεΙς * Αχέροντα 

ο%τω%αιδΒχέτης η ίννεατιαίδεχ^ ο γαμβρός 129 Λ8 ΤΗΕΟΟΚΓΓΙ 

ημιϋ'ίων^ ω^φανχί^ μονύζατος, οντ ^Αγαμ,έμνων 
τοϋτ ΐΛα9'% ούτ Αίας 6 μίγας βαρνμάνίος ηρως^ 
ουϋ'* "^Εχτωρ ^Ετίάβας 6 γ^ραίτερος είκατι Λαίδων^ 

ί* Ου Πατροκλης, ον Πυρρός απο Τροίας πάλιν ένΟ'ών^ ιιο 
140 οι;<9'' οΐ Ιτι ηρότερον ΑαΛί^αι καΐ ^άενχαλίωνες^ 
συ Πελοπηνάδαί τε καΐ "Αργεος άκρα Πελα^γώ. 
ϊλα^ί νυν φ/Λ' "^Αδωνν^ καΐ ές νέωτ εύ^μή^αις. 
καΐ νυν ηνϋ'ες'^Αδωνι, καΐ οκχ' άφίκη , φίλος εΟίεΖς•^^ 

ΓΟΡΓΟ,. 
Πραζινόα , τΐ χρήμα αοφώτερον α ϋ'ηλεια. ΐ45 

145 ολβία ο60α Ιβαχι , ηανολβία ως γλυκυφωνεΐ. 
ωρα όμως κείς οίκον, άνάριότος Αιοκλείδας. 
χωνηρ ο^ος αηαν^ ηειναντι 9\ μηϋ Λοτίν^τ^ς. 
χαΐρ* ω^Αδων αγαπψέ' καΐ ίς χαίροντας άφίχευ. Μ^η. ινι. 

αριτες ή ιερών. ΑΙεΙ τούτο Αιος κουραις μέλει ^ αΐϊν αοιδοϊς^ 
υμνεϊν άϋ-ανάτους , ύμνεϊν αγαθών κλία ανδρών* 
Μοϋύαι μίν ^εαΐ έντί^ ^εούς 9•εαΙ άείδοντι' 
αμμες δ^ βροτοί οίδε^ βροτους βροτοί άείδωμεν. 

Β τις γαρ των οποίοι γλαυκάν ναίονύιν υπ ι^ώ, • 

ημετέρας Χάρντας ηετάβας ύαοδέζεται οϋκφ 
άβΛαόίως^ ούδ* αυ^Ίς άδωρητους αΛοχέμψει; 
αϊ δΐ ρκυξόμεννα γυμνοίς ηοάΐν οίκαδ* Γα<Τ4, 
τίολλά με τω^ά^οιβαι , οτ άλιϋ•ίαν οδον ηνϋΌν^ 

10 οκνηραΐ δ^ πάλιν κενεάς έν πυ^μίνι χηλού ίο ΙΟΥΙ.Ι.. Χνΐ. 59 

ψυχΟΟίζ έν γονάτ€64ίι κάρη μίμνσντί βαλοΖόαί^ 
ίν%^ αΐΒί6φΐ6ί,ν ^δραι, έ^ψβ απρηκτοι ϊκωνται. 
χίς των νυν τοιό^δε ; τ£ς εν είπσννα φιλήόει ; 
συχ οίδ^' συ γαρ Ιτ^ άνδρες Ιη ίργμαΰι,ν ως ηάρος 

έόϋ'λοΐς 

15 αΐνεζβϋ'αι όηενδοντι , νενίχηνται δ* ύηο κερδέων. ιβ 
ηας δ* νπο κόλπφ χείρας ίχων πό0•εν οΐόεται ά&ρεΐ 
αργνρον, σνδί κεν Ιον άποτρίψας χινί δοίη^ 
αλλ* εύ%^ς μν^είται ' ^^αηαηέρω η γόνν κνάμα ' 
αντψ μοί χι γένοιτο ' ^εοΐ τιμώ^ιν αοιδούς. 

30 τΙς δέ κεν άλλου ακονόαι ; αλις τίάντεόόιν "^Ομηρος. 3ο 
ούτος αοιδών λφότος, ος έξ έμεν οζόεται ονδέν^^ 

/άαιμάνιοι^ τΐ δ% κέρδος 6 μυρίος ΙνδοϋΊ χρνόός 
κείμενος ; ούχ αδε ηλούτου φρονέουόιν οναβις, 
αλλά το μ^ν ψνχψ^ το δέ πού τινι δούναι αοίκων^ 

25 πολλούς δ* ευ Ιρξαι ηηων^ πολλούς δϊ καΐ άλλων % 
άνϋ'ρώπων, αίεΐ δΐ ϋ'εοίς ίπιβώμια ^έζειν^ 
μηδΐ ξεινοδόκον κακσν Ιμμεναι, άλλα τραπέζτι 
μειλί^αντ* άηοπέμψαι , έπην έ%•έλωνχι νέε6^αι^ 
Μουόάων δ^ μάλιστα τίέιν Ιερούς ύποφητας, 

30 οφρα καΐ είν *Αΐδαο κεκρυμμενος έόϋ'λος άκσύόιις^ » 
μηδ* άκλεης μύρηαι έπΙ ψυχρού *Αχίροντος^ 
ώΰεί τις μακέλα τετυλωμένος ίνδο9•ι χείρας 
άχην εκ πατέρων πενίψβ ακτήμονα κλαίων, 
πολλοί έν *Αντι6χοιο δόμοις τλοΧ ανακτος *Αλευα 

35 ά^μαλιην ίμμηνον έμετρηΟαντο πενέϋχαι ' ^ 

πολλοί δ^ Σκοπάδχιύιν έλαννόμενοι ποτΐ όακούς 
μ06χοι όύν κεραί^ιν έμνκηοανχο βόεΜι, 
μυρία δ* άμ πεδίον Κραννώνιον ένδιάαίίκσν 
ιτο^μ^ι/6$ έκκριτα μήλα φιλο^είνοιύι Κρεώνδαις' 

40 άλί* ον Οψιν των ίιδος ^ έπεί γλυκύν έξετιέναχίαν ^ 
9νμον ές &νρεΧαν Οχεδίαν 0τυγνοΐο γέροντος, 60 ΤΗΕΟΟΚΙΉ 

αμναΰτοι ύϊ τα Λολλά χαΐ ολβία τηνα λιηόνζΒ^ 
δειλοίς έν νεχνεοόί μάκρους αΙωνας ίχΒίντο^ 
βΙ μίι δεινός αοιδός 6 Κηιος αΐόλα φωνείν 

45 βάρβιτον Ις χολνχορδον έν άνδράβι ϋ^κ* ονομαστούς α 
οΛλοτέροις, τιμάς δΐ καΐ ώκέες Ιλλαχον Ζπποι^ 
οι 6φι6ιν έ% Ιερών 0τεφανηφόροι ηλϋ•ον αγώνων. 
τΙς ί' αν άριοτήας Αυκίων Λοτέ^ τίς κομάοντας 
Πριαμίδας η ^ήλυν απο χροιης Κνκνον Ιγνω^ 

Μ ει μη φνλοΛίδας ηροτέρων ύμνησαν αοιδοί \ 50 

ουδ^ 'Οδυσεύς εκατόν τε καΐ ε^τίοόι μήνας άλα%•είς 
πάντας ίη αν^ρώηονς^ ^Αΐδαν τ εΙς ίόχατον έλ^ών 
ζωός^ καΐ βΛηλυγγα φυγών οΛοοΓο ΚύκλωΛος^ 
δηναιον κλέος ίσχεν^ έόιγά^ δ* αν ύφορβός 

85 Εύμαιος, καΐ βου^Ι Φιλοίτιος άμφ' αγελαίαις 55 

έργον έχων, αυτός τε περίόπλαγχνος Λαέρτης, 
εΐ μη όφεας ωναύαν 'Ιάονος ανδρός άοιδαί, 

Έκ Μοιύαν αγαθόν κλέος έρχεται άν^ρωαοιόι, 
χρήματα δΐ ζίόοντες άμαλδύνου0ι 9'ανόντων. 

60 άΛΛ' Ιβος γαρ 6 μόχΰ-ος έη ^^όνι κύματα μετρείν, 6• 
ο<τσ' άνεμος χέρβον δϊ μετά γλαύκας αλός ώ^εϊ, 
η υδατι νίζειν ϋΌλεράν διαειδέν πλίνϋΌν, 
καΐ φιλοκερδείς! βεβλαμμένον άνδρα ηαρέλκειν ' 
χαιρετώ οΟτις τοίος, άνηρι^μος δέ οί εΐη 

05 άργυρος, αίεΐ δ^ ηλεόνων έχοι ίμερος αύ^όν, 66 

αύταρ έγώ τιμήν τε καΐ αν%'ρώηων φιλότητα 
ηολλών ημιόνων τε καΐ ΪΛΛων χρόΰϋ'εν ελοίμαν. 
δίζημαι δ\ οτινι Ονατων κεχαριόμένος έν^ω 
όύν Μοί<$αις ' χαλεηαΐ γαρ οδοί τελέ^υβιν άοιδόξς 

70 κουράοίν αηάνευ9•ε ^ιος μέγα βουλεύοντος. ^ 

ουΊίω μήνας άγων έκαμ* ουρανός ουδ^ ένιαυτους 
πολλοί κινηόουόιν έτι τροχόν άρματος ΐητίοι" 
έόβεται ούτος ανήρ, ος έμεΰ κεχρηόετ' αοιδού, ΙΒΥΙ.Ι., XVI. 61 

φίζας η ^Αχνλενζ οββσν μίγαζ η βαρνς Αϋαζ 

75 ίν ΛΒδίφ Σιμόεντοζ^ ο^ί Φ^γος ηρίσν'Ίλσν. 75 

ηδη ννν Φοίνικες νπ ηελίφ δύνονχν 
οίχευντες Αιβνης αχρον όφυρον έρρίγαντι. 
ηδη βαότάζσυϋι Σνρακόϋιοί μέύα δονρα 
άχ9•6μ€νοί <5ακέΒ0βι βραχίονας ΙχΒΐνοιβιν' 

80 έν δ^ ανχοίς ^Ιέρων Λροτεροις ίβοξ ηρωεόβί βο 

ζωνννταί, ΐτί^ει^ι δΙ χόρυν 0χνάον(ίιν Ιϋ'Βίραι. 
αΐ γαρ Ζεν κνδιβτε Λατερ χαΐ Λότνι *Α^άνα 
κονρη ϋ•\ η βύν ματρί ηολνκληρων *Εφνραίων 
είληχας μέγα αβτν Λαρ* νδαβί Ανύψελείας, 

85 έχΘ'ρούς έκ νάύοι,ο κακά Λεμφειεν ανάγκα β5 

Σαρδοννον κατά κνμα, φίλων μόρον άγγίίΐοντας 
τέκνοις ηδ' άλόχοι0ιν, άριϋ•μψ:ονς αηο πολλών 
αβτεα δ\ ηροτέρονύι πάλιν ναίοιτο πολίταις^ 
δυ6μενέων ο<Τα χεΐρβς έλωβηβαντο κατάκρας' 

90 αγρούς δ* ^ρτ^άζο^ι/το τεϋ'αλότας ' αΐ δ* άνάρι^μοι 90 
μήλων %»Α^€ί(}£^ βοτάνα διαπιαν^'εϊύαι 
αμ πεδίον βληχωντο , βόες δ^ άγελαδον ές ανλιν 
έρχόμεναι ΰκνιφαΐον έπιβπενδοιεν οδίταν ' 
νειοί δ^ έκπονέοιντο ποτΐ ύπόρον^ άνίκα τέχτι% 

99 ποιμένας ένδίους πεφνλαγμένος νψ6%•ι δένδρων 93 
αχεί έν άκρεμόνεύύιν' άράχνια δ* εις οπλ* άράχναι 
λεπτά δια6τή6αιντο, βοάς ί' έτι μηδ^ ονομ* είη' 
νψηλον δ* ^Ιέρωνι κλέος φορέοιεν άοιδαί 

καΐ πόντου Σκνϋ•ικοζο πέραν καΐ οϋΊ πλατύ τείχος 

100 άβφάλτω δηβα^α Σεμίραμις έμβαόίλενεν. - ιοο 
εΙς μίν έγώ , πολλούς δ^ ^^ός φιλέοντι καΐ άλλους 
^γατέρες^ τοις πα6ι ^^Λο^ Σικελην^Αρέ^ου6αν 
υμνείν , 6ύν λαοϊ6ι καΐ αίχμψάν ^Ιέρωνα, 

ω Έτεόκλειοι Χάριτες ^εαί^ ω Μινυειον 
Ϊ06 *Ορ%ομενον φιλέοιύαι άπεχ^όμενόν ποτέ Θηβαις^ *« 62 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

ακλητος μϊν ίγωγε μίνοιμί κεν, ές ϋ καλούντων 
ϋ'αρβηόας Μοΐ6αι^ι ούν αμεχέ^χιόιν Ιοίμαν, 
καλλέ{ψω ά* ούδ^ ϋμμε ' τί γαρ Χαρίτων άγαηητόν 
άν^ρωηοίς αηάνεν^^εν ; αεϊ Χαρίτε60ιν αμ είην. ΙΛ^α. Χ¥1Ι. 

*Εγκωμιον εις ΠτοΧεμ,αΙον, 

^Εκ ^ώς άρχωμε^ϋ'α καΐ ές άία λήγετε Μοϊόαι, 
αθανάτων τον αριύτον 'έχην αδωμεν άοιδαίς' 
ανδρών δ* αν Πτολεμαίος ένΐ χρωτοιόν λεγεό^ω 
καΐ ηνματος καΐ μέύόοζ' δ γαρ προφερέότερος αν^ 

δρών. 

5 ήρωες , τοί πρόό^εν αφ* ημίϋ•ίων έγένοντο^ κ 

ρέ^αντες καλά ίργα όοφών έκνρηόαν αοιδών* 
αντάρ έγώ Πτολεμαΐον έηαΐτάμενος καλά ειπείν 
νμνήβαιμ^' νμνοΰ δ^ καΐ αθανάτων γέρας αυτών, 
'Ίδαν Ις Λολνδενδρον άνηρ νλατόμος έλ^ών 

10 παΛταίνει^ παρεόντος αδην ^ ηό^εν άρχεται, ίργον, ίο 
τι %ρώτον καταλέγω ; έπεί πάρα μνρία εΐηείν^ 
οΐβν %'εοΐ τον αριβτον έτ£μη6αν βαβιληων. 
Έκ πατέρων οίος μίν Ιην τελέύαι μέγα Ιργον 
Ααγείδας Πτολεμαίος^ οτε φρεϋΐν ίγκατά^οιτο 

*δ ^ βονλάν, αν ουκ άλλος άνηρ οϊός τε νοη6αι,. ι& 

τήνον καΐ μακάρεΰβν πατήρ ομότιμοι; ^%^κεν 
ά^ανάτοις^ καί οΐ χρύοεος θρόνος έν ^ώς οίκφ 
δέδμψαι. ' παρά ά' αύτον ^^ίλέξανδρος φίλα είδώς 
ίδριάει^ Πέραγ^^ι, βαρύς ϋ'εος αίολομίτρονς. 

V) άντία δ^ *Ηρακλήος έδρα κενταυροφόνοιο 2σ ΙϋΥΙ.1.. XVII. 63 

ΐδρνται ύτερεοίο ΧΒτυγμένα /ξ αδάμαντος ' 
ξν^α 6υν αλλοΰόιν Φαλέας Ιχει Ουρανίδΐ^αι, 
χαίρων νΐωνών Λεριώύι^ον νΙωνοΚίι,ν^ 
οττΐ 6φεων Κρσνίδης μελέων έξείλεζο γηρας^ 

95 αθάνατοι, δΐ καλευντα^ εοΐ νέποδες γεγαώτες, 2» 

αμφω γαρ χρόγσνός 6φιν 6 τίαρτερος^Ηραχλείδας, 
αμφότεροι δ^ αρι^μεννταν ές ίύχατον ^Ηραχλήα. 
τω καΐ έπεί δαίτηϋ'εν ΙΙοί χεκορημίνος ηδη 
νέχχαροζ ενόδμοιο φίλας ές δώμ' άλόχοιο, 

30 τφ μ^ν τοξοι/ Ιδωχεν υπωλένιόν τε φαρέτρην^ 3ο 

τω δ^ 6νδάρειον ύχνταλον χεχαραγμενον οξοίς. 
οι δ* εΙς άμβρόόίον %'άλαμον λευχούφνρον '^Ηβας 
ο%λα χαΐ αύτον αγονύι γενειηταν ^ώς νίόν, 
οία δ^ έν πιννταΐύι περΜλειτά Βερενίχα 

35 ίηρετίε %7ΐλντέρτ^β\ όφελος μέγα γειναμένοιΰι, 35 

τα μίν Κνηρον Ιχον<5α αιώνας πότνία χονρα 
χόλπον ^ς ενώδη φαδινας εϋεμάξατο χείρας, 
τώ οΰτύώ Τίνα φαντί αδεϊν τόύον ανδρΐ γυναικών^ 
οΰύόν περ Πτολεμαίος εην έφίληόεν αχοιτνν, 

40 η μαν αντεφιλεΖτο Λολν ηλέον' ωδέ χε ηαι0ί 4ο 

ϋ'αρόήόας ύφετέροιϋιν έπιτρέποι οίχον άπαντα^ 
οίΤ^τότβ χεν φιλέων βαΐντι λέχος ϊς φιλεονόης. 
άστοργου δΐ γυναικός έπ άλλοτρίφ νόος αΐεί^ 
^ΎΐΙδίΛΐ δ\ ^οι^α6% τέκνα ά' ου Λοτεοικότα τίατρί. 

4(> κάλλεν αριύτενονύα ϋ'εάων ηάτν^ ^Αφροδίτα^ 46 

βοΐ τι^ι/α μεμέλψο * ύέ^εν ά' ένεκεν Βερενίκα 
ενειδης ^Αχέροντα ΐίολύύτονον ουκ έαέραόεν, 
αλλά μιν άρπάξα^α , πάροι^^ έπΙ νάα κατελϋ'εΐΐτ 
κυανέαν καΐ <ΤτΊ;;/ι/οι/ άεΐ πορ^μηα καμόντων^ 

80 4ς ναον κατέθι^κας , ίάς ί ' αΛεδάύύαο τιμάς. ^ 

ηααιν δ^ ηαιος ηδε βροτοίς μαλακούς μίν Ιρωτας 
προόπνείει^ κονφας δ^ διδοΐ Λο^έοντι μερίμνας. 64 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

Άργεία κνάνοφρν , 6ν λαοφόνον ^^ο^ι^ί^α 
μιόγομένα Τυδψ τ^χες , Καλνδιάνων ανδ(^^ 

ββ ίλλα θετις βα^κολπος άχοντιΰτάν Άχίλήα οκ 

^ίίακίάψ Πηλψ, 6^ ά' αίχμψά Πτολεμαίε 
αίχμητφ ΠχολεμαΙφ άρίξηλος Βερενίκη, 
καΐ 6ε Κόως άτίταλλε βρέφος νεογιλλον έόντα, 
ί εξάμηνα χαρά μαχρός, οτε ηρώταν ίάες άώ. 

βο Ινϋ'α γαρ ΕΙλείϋ^ιαν έβώΰαχο λνΰίζωνον . βα 

^Αντιγόνας ^γάτηρ βεβοίρημένα ώάίνεϋόιν' 
η δέοΐ ενμενέοιύα ηαρίΰτατο^ κάδ δ^ αρα πάντων 
νωδννίην κατέχευε μελών ' ο δΐ ηαχρί ίοι,κώζ 
ηαΐς άγαχηχος Ιγενχο. Κόως δ* ολόλνξεν Ιδοϊ6α^ 

ββ φαδϊ κα^αητομένα βρέφεος χείρε<ί<ίι φίλτι^ιν * ββ 

^^Ολβιε κούρε γένοιο^ χίουζ δέ με χόύόον^ οϋον Λερ 
^αλον 4χίμη0εν κνανάμηνκα Φοίβος Απόλλων ' 
ίν δϊ μια χίμ^ί ΤρίοΛον καχϋ^εΐο κολώναν, 
[Ι^ον ^ωρι4ε66ί νέμων γέρας έγγνς έοΰύιν^] 

το Ιϋον καΐ ^Βψαιαν ανα% έφίληϋεν *Αηόλλων.'' το 

']$2ς αρα να^ος Ιειηεν' ο δ* νφό&εν Βκλαγε φων^ 
ές χρϊς νηο νεφέων μέγας αίεχος αϋόως όρνις. 
Ζηνός πον χόδε <ίαμα. ^ιΧ ΚρονΙωνν μέλονχι 
αΐδοΐοί βαόι,ληες' ο δ^ ί^οχος^ ον κε φιλη^Ί} 

75 γεννόμενον χα ηρωτα * ηολνς δέ οΐ όλβος οπηδεί:^ 75 
Λολλας δϊ κραχέει γαίας , πολλας δΐ ^αλά66ας. 
μνρίαι, απειροί χε καΐ ΐΟνεα μνρία φωχών 
ληΐον άλδήόκουύιν οφελλόμεναι ^ώς ομβρφ ' 
αλλ* ονχις χ06α φύει ούα χ^αμαλά Αϊγνπχος^ 

βο Νείλος αναβλύζων δνεράν οχε βώλακα %'ρύηχει. βο 

ονδέ χις αΰχεα χόύ^α βροχών Ιχει Ιργα δαένχων. 
χρεΐς μέν οί πολίων εκαχονχάδες ένδέδμηνχαι, 
χρείς ^ αρα χιλιάδες χρΐ66αΖς έιά μνριάδεαβι, 
δοιαΐ δε χριάδες, μεχά δέ 6φΐ0ιν έννεάδες χρεϋς' ΙΒΥΙ,Ι. XVII. 65 

85 τάν χάντων ΠτολεμΰΟύς άγηνωρ έμβαόιίενίί. 85 

χαΐ μην Φοίνικας άποτέμνεταν '^ίρραβίείς Τ€ 
χαΐ Σνρίοίζ Αιβύας χβ χελιανάν τ Αί^νοΛηων. 
ΠαμφυλοίαΙ τε ΧΜί καΐ αΙχμψοΛς ΚΛί%ε66ι 
ύαμαίνει^ Ανκίοις τε φιλοηχοΚέμοΐΑίΙ τε Καρ6ί, 

90 καΐνάϋοις Κνχλάδεΰόνν^ έηεί ο[ ναες αριύταα, 9ο 

ΛΌντον έταΛλϋίοντί , ^άλαόόα δΐ ηα6α χαΐ αία 
χαΐ ποταμοί χελάδοντες ανάα^ονται Πτολεμαίφ. 
πολλοί δ* ίππηες , πολλοί δ^ μίν ααανδιύται 
χαλχφ μαρμαίρονη, απαγμένοι αμφαγέρονται, 

96 ολβφ μ^ πάντάς χε χαταβρί%Όί βα^ιληος* 95 

τ060ον έπ^ αμαρ ίχαΰτον ές άφνεον ίρχεται οΐχσν 
πάντοϋ'ε. λαοί δ^ Ιργα περιΰτέλλονοιν εχηλοι, 
ου γάρ τΐζ δηίων πολνχητεα ΝεΙλον υπερβάς 
πεζός ίν αλλοτρίαιΰ^ βοαν έύτάΰατο χωμαις^ 

100 ουδί τις αιγιαλού δϊ %•οας έ^άλατο ναός ιοο 

^ωρηχ^είς έπΙ βουύΐν άνάρϋιος ΑΙγυπτίχιΰι ' 
τοΐος άνηρ πλαχέεύ^ιν ένίδρυχαι πεδίοιύι 
Ι^αν^οχόμας ΠχολεμαΙος, ' ίπιβχάμενος δόρυ πάλλειν. 
φ Ιχι πάγχυ μέλει παχρώια πάνχα φυλάϋόειν 

105 οΓ άγα&φ βαύιλψ, χα δ^ χχεατίζεχαι αύχός. ΐ05 

ον μαν αχρείος γε δόμφ Ινι 9τώ>ι/^ χρυΰός 
μυρμάχων αχ ε πλουχος αεΙ κέχυχαι μογεόνχων ' 
άλλα πολύν μ^ν Ιχονχι %'εων έρικυδέες οίχοι^ 
αΙ\ν άπαρχομένοιο ύύν αλλοιόιν γεράεΰόι, 

^10 ^οΛΛόι/ ί' Ιφ%'ίμοι6ι δεδώρψαι βαόιλεΰΰι, πο 

πολλον δΐ πχολίεΰϋι , πολύν δ* άγα^οΐόιν ίχαίροις. 
ούδϊ ^^ωιηίίίον χις άνηρ ίερούς κατ* αγώνας 
ϊχεχ* έπιύχάμενος λιγυράν άναμέλψαι άοιδάν^ 
φ ου δίχηίναν αιητάξίον ώπαΰε χεχνας, 

Π5 Μουύάων δ^ ύποφηχαι άείδορχι ΠχολεμαΙον ιι^ 

άνχ* ευεργε6ίης. χΐ δϊ χάΛΑ^ον άνδρΐ χεν εΐη 
Βποοίι. ακ. 5 66 ΤΗΕ00Η1Ή 

οΐβίφ η χΧίος ίόϋΊσν έν άν4^ρωχοίόιν άρίό^αι; 
χοντο χαΐ ^Ατρείίαιόι μένα ' τα ϋ μνρία τήνα, 

100 ο66α μίγαν Πρΐ4χμοίο δόμον χχεάα66αν ίλόντες ΐ2ο 

αορι, γ^χδχρνηται^ ο&βν πάλιν ουχίτι νσ^ος. 
μουνος οίε 7ί(^ίρων χε καΐ ων Ιχι 4^ερμά χσνίη 
όχειβομένα χα^νΛερϋ'ε ποδών έχμά^ύεχαι Ιχνη, 
μαχρί φίλα: χαΐ παχρί ϋ^ώύεας εϊΰατο ναούς ' 

125 ίν 9* ανχονς χρν^φ περιχαλλέαςηδ^ έλίψίχνχι ι» 

ΐδρνχαι ηάνχε^βίν έπιχ^ονίοιάιν αρωγούς, 
πολλά α τααν^^ένχα βοών ογε μηρία χαίει 
μη6ΐ περιπλομένοίδιν έρεν9•ομίνων ίπΐ βωμών, 
αντός χ* Ιφ^ίμα τ' αλοχος, χάς ονχίς άρείων 

190 ννμφίον ίν μεγάροιύι γυνά περιβάλλεχ* αγο6τφ, ^^ 

ίχ ^μον 0χέργοί6α χαΰίγνητόν χε πόύιν χε. 
ωδε χαΐ ά^ανάχων Ιερος γάμος ϋ^εχελίό^, 
ους χέχεχο χρείοϋϋα^Ρέα βαόιληας ^Ολύμπου ' 
αγνον δ^ 6χ6ρνν0ιν Ιανειν ΖηνΙ χαΙ'^Ηρι^ 

'^ χ^Γρα^ φοιβη^αύα μύροις Ιχι παρθένος ^Ιρις. ΐ35 

χαίρε ανα% Πχολεμαϊε' 6έ^εν δ* έγώ Ιύα χαΐ άλλων 
μνάαομαι ημιθέων, δοχέω δ* Ιπος ουχ άπόβλψίον 
φ^'ίγ^ομαι ίΰόομένοις' αρεχήν γέ μεν έχ ^ίος αίχεω. Μ^υ. χνιπ. 

*Ε λ ένη ς ^Επιϋ'αλάμιος. 

^Εν ποχ^ άρα Σπάρτα ζανϋύχριχί παρ Μενελάφ 
παρϋ•ενιχαΙ %'άλλονχα χόμαις νάχινϋ•ον Ιχοι^αι 
πρ06ϋ•εν ένγράπχω ϋ'αλάμω χορον έΰχά^ανχο, 
δώδεχα χαΐ πράται ^οΛίΟ^, μίγα χρήμα Ααχαιναν ΙΒΥΙΕ. ΧνΠΙ. 07 

5 ανίχα Τυνίοίρίίαν χά^ιν αγετο χάν ίγαχατάν 5 

μνα^6ν^€ίς ^Ελέναν 6 νεώτερος ^Ατρέοζ νΙών. 
αείδον δ^ αρα πα^αι £ς Ά/ μίλο$ έγκροτ^οιβία 
ηο66ί Λερ είΧιχτοίς, νχο 9* ίαχε ίώμ^ νμείβοίίφ. 

(Τμέναιος.) 
α Ονζω δη τίρωιξ^ κατέδρα^εζ ω φίλε ^€ίμβρ^; 
10 ηρά τις έ^Λ λίαν βαρνγωνατος, ηρα φίλνχνος' ίο 

ηρα ηολνν ην Ιπινες, οτ εις εννάν χατεβάλλεν. 
ενδειν μαν 0πενδοντα χα^' ωραν αντον ^χρ^^ν τν, 
ηαϊδα δ^ έαν <ίνν ηαιαΐ φιλοβχόργφ ηαρα ματρί 
ηαίόδενν ές βαΟνν ορ^ρον, έχεΙ χαΐ Ινας χαΐ έ$ αώ 
15 χεΙς Ιτος έ^ Ιτεος Μενέλα τεά α ννος αδε. ΐ5 

β' *Όλβι,ε γάμβρ\ αγαθός τις έηέχτα ϋπερχομένφ τον 
έςΣηάρ^αν^ αηερ'ωλλον αριΰτέες, ώς άνυύαιο. 
μουνος έν ημι^έοις Κρονίδαν ^ία Λεν^ερον έΙ^εΐς. 

α Ζανός τον ϋ'νγότηρ ύηο τον μίαν ΐχετο χλαίναν, 
*> οϊα^Αχαιίδα νυν γαίαν ηατεϊ ονδ\ μ^ αλλα' * 

^ μέγα χά τι τέχοιτ\ εί ματέρι τίχτοι ομοΐον. 
αμμες δ^ αίΛαύαι όυνομάλιχες, αϊς δρόμος (οντός 
χριΰαμέναις άνδριότΐ ηαρ* Ευροίταο λοετρφ, 
τετράκις ε^ηχοντα χόραι , ϋτ^λυς νεολαία, 
25 τάν ον /ίαν τις άμωμος, έ^εί χ* ^Ελένα παρι0ω%^. 2» 

γ ^Αώς ανχέλλοιύα καλόν διέφανε τίροβωΐίον, 
πότνια ννκτΐ ΰελάνα, ίαρ χειμώνος ανέντος* 
ωδε καΐ α %ρν6έα Έλένα διαφαίνετ έν άμίν. 
πιείρα μέγα λ^ον άνέδραμε κόΰμος άρονρα 
30 η κάηω χνηάριύϋος η αρμαχι Θε66αλΙς ϊηΛος' μ 

ωδε κάί α ροδόχρως Έλένα Αακεδαίμονι κόόμος. 

γ Οντέ τις έκ χαλάρω πανίϋδεται έργα τοιαύτα, 

οϋτ έηϊ δαιδαλέω Λνκινώτερον αχριον Ιόχφ 

5* β8 ΤΗΕΟΟΗΙΤΙ 

κερχϋι ^υμηλέΐ^μάα μακρών Ηϋφ ίκ κελεάνχων* 
Μ ου μαν σνϋ κράκαν τις ίπίόχατϋα ωίε κρσίηΰαι » 

"Αρτεμίν αεϋοιβα καί ευρεόίεργσν *Α^ναν, 
ως ^ΕΙέρα^ τας Λαντες ί% ομμΜνν Ιμεροι ένεί. 

/ ^Λ καλά ω χαορίε^βα κόρα, τν μεν οΐκίης ηδη, 

αμμες 9^ ίς Λρόμον ηρι καΐ 

^ καΙ λειμώνια φύλλα « 

ίρφονμες &χεφάνως ίρεψουμεναι ά9ν ηνέονζαζ, 
ΐΐολλα τεους ^Ελίνα μεμναμέναι ώς γαλα^ναί 
αρνες γειναμένας ο^ μαβτον Λο9'έοι6αι. 

γ' ΠράταΙ τοι ϋτίφανον λωτώ χαμαΐ αυ%ομένοιο 
45 ηλϋίαόαι ΰκιεραν καταϋ^όομες ές πλατάνιβτον, ^ 

πράχαι 9* αργυρέας ^ξ ολ'ηι9ος ύγρον αλειφαρ 
λαξνμεν€α> ^χαξενμες νπο 6κιεράν ηλατάννβχον* 
γράμμξχχα 9* έν φλοιω γεγράφεχαι, ώβ; ηαριων χις 
άννείμχι* 9ωροις χι ύέβου μ\ Έλένας φνχον 

εΙμΙ. 

Μ V Χαίροις ω ννμφα, χαίροις ενηέν^^ερε γαμβρέ, βο 

Λαχώ μ^ν 9οίη , Ααχώ κουροχρόφος νμμιν 
ενχεκνίαν, ΚνΛρις 9έ, ^εα Κνπρις Ιύον ΙραύΟ'αι 
άλλάλων, Ζεύς9έ, Κρονί9ας Ζευς ΖφΰΊΧον ολβον 
ώς ^ εύηαχρι9αν εΙς εύηαχρί9ας τζάλιν 4ν&εΙν. 

55 9^ Ευ9εχ' ές άλλάλων ϋχέρνον φνλόχαχα χνεονχες ^ 

καΐ ΛΟ%ον, Ιγρεόϋ'αο 91 προς άώ μηχιλά^τιαϋ'ε. 
νεύμε^α καμμες έςορϋ'ρον, έηείκα πραχος (^οιΐός 
έΐί ευνας κελα9ήό'υ άναρχων εϋχριχα 9Βΐράν. 
Τμην ω ^Τμίναιε, γάμφ Ιπι χφ9ε χαρείης. ΙΒΥΙ.Ι.. XIX. 09 

ΙιΙΐΙΙΧΙΧ. (ΧΧΙΥΛ* 

^Ηρακλίύκος. 

^Ηραχλία δεχάμηνον έόντα τ6% α ΜιδεαΌβ 
^Αλχμήνα χαϊ νυχχΐ νεωτερον *Ιφίχλήα, 
αμφότερους Ιούβαύα χαΐ έμπληύΰοία γάλαχτος, 
χαλχΒίαν χατέ^τρίεν ίς άάχίδα^ τάν Πτερελάου 

5 ^Αμφιτρνίχ»ν χαλον οΛλον αΛε^χυλενόε Λδόόντος. β 
ατετομένα δ^ γννά 'χεφαλάς μν&ήβατο ηαίδων ' 
,^ενδετ' ίμά βρίφβα γλυχερον χαΐ έγ4ρ0ιμον υηνον^ 
ευδετ* ίμα φνχά, δν άδελφεω^ ενόοα τέχνα' 
ολβι^οί εύνάξοί0^ε χαϊ οΐβισι άώ ίδοιχε,^' 

10 ω^ φαμένα δίναμε 00χος μέγα ' τους δ* Ιλαβ* νπνος. ίο 
αμος δ^ ότρέφεταί μεβοννχτίσν ές δν6ιν αρχτος 
^Λρίωνα χάχ αύτάν, ο δ* αμφαίνει μέγαν ωμον^ 
τοίμος αρ* αΐνα ηέλωρα δύω ηολνμηχανος 'Ήρη 
χνανέοίζ φρίόόονταξ νπο ^Λείραιύι δράχονταζ 

15 ωρβεν έηΐ ηλαχνν ονδον ^ οϋΊ&να^μά κοίλα ^ράα^ν ι» 
οϋχον , αΛει^ληόΜα φαγεϊν βρέφος Ήραχληα. 
τώ δ' β^ειλη^έντες ίχΐ χ%ί)νΙ γαστέρας αμφω 
αίμοβόρως έχύλιον' αχ οφθαλμών δ\ χαχόι/ ηνρ 
ερχόμενους λάμηε^χε , βαρύν δ' έ^έχτυον Ιόν. 

30 αλΚ* οτε δη παίδων λιχμωμενοί έγγνϋ•εν ηνΰχη/^ » 

χαϊ τάν* £ρ' έξέγροντο, ^ώς νοέοντος αηαντα^ 
* Αλκμάνας φίλα τέκνα ^ φάος δ* ανά οίκον έτύχϋ^, 
ψίοι ογ εν%ΐ}ς αν6εν^ οΛως χαχα ϋτ/ρί ανεγνω 
κοίλου υχΐρ αάχεος καΐ αναιδέας είδεν οδόντεις^ 

25 *Ιφικλέης , ουλαν δΐ πο6ΐν διελάκτιβε χλαΐναν^ » 

φευγέμεν ορμαίνων* ο δ* ενάντιος εϊχετο χερόίν 
^Ηρακλέης^ αμφω δΐ βαρεί ένεδήύατο δε^μφ, 
δραξάμενος φάρυγος, τόϋϊ φάρμακα λυγρα κέκρυκτΰΛ 70 ΊΉΕΟΟΚΙΉ 

ονλύμ4νοις 6φΐΒ66ι,ν ^ α χαΐ ^ΒοΙέχΙ^αίροννι. 

30 τώ Φ' αυτέ 6Λ6ί(η]6ιν έλιαϋέ^^ψ^ «ερί ηαϊ9<χ, 9• 

οφίγονον γαΐαϋψίόν ^ νχο χροφφ αΐϊν αίαχρυν' 
αφ α τίάλιν ϋίίλνον, ίχεί μογέοιεν άχάν^ας^ 
δεσμού αναγχαίον πειρώμενοι Ιχλνόιν ευρείν. 
^Αλχμηνα 9' έόάχονύε βοάς χάΐ έηίχραγε η^άτα* 

Μ ^^αν6τα%'* ^Αμφιχξ^νων* έμϊ γαρ ϋος (6χει 6χνη(^' » 
ανότα^ μη9^ ηό9ε06ιν ίοξς ύπο όάνϋαλα ϋ'είης. 
σύχάίει,ς, Λαίδων 6 νεώτερος ο0ϋσν άντεί; 
η ου νοίεις , οτι νυχτος άωρί «ου ^ οΐ δέ τε τοίχοι 
Λάντες ίριφραδέες χάβρας απερ ηρί^γενείας ; 

40 Ιϋτί χ{ μοί, χατά δώμα νεώτερον^ ίότι φίλ* ανδρών .^^ 4ο 
'!ί2^ φά%^*. ο δ' έξ εύνας άλόχφ χατέβαινε «ί&ηβας' 
δαιδάλεον δ^ ωρμαύε μετά Ι^ίφος ^ ο οΐ υχερ^εν 
χλίντηρος χεδρίνω ηερϊ «α66άλφ αΐϊν αωρτο. 
ήτοι ογ* ωριγνατο νεοχλώατου τελαμώνος^ 

46 χουφ£ξων ίτέρε/, χολεόν , μεγαλώνυμον Ιργον. 45 

άμφιλαφης δ* αρα «α6τάς ίνεΛληό^ Λαλιν ορφνας * 
δμώας δη τάτ* αϋόεν ϋπνον βαρύν έχφυύώντας ' 
^^οίύ^ε Λυρ δτ^ ^α66ον αη έόχαρεώνος ελόντες, 
δμώες έμοί, Στιβαρούς δ^ 9νράν αναχόψαχ οχίιας}^ 

(ΟβδίιηΙ οοιηρίυτα.) 

ϋ ,^ανΰτατε δμώες ταλαόίφρονες. αυτός 'αϋτεν.'' 5ο 

^Ηρα γυνά Φοίνιχίβα μύλαις 1«ι χοίτον Ιχοιΰα. 
οι δ* αίψα ηρογένοντο λύχνοις αμα δαιομένοιύι 5ΐ 

δμώες " ένεΛληοϋ'η δ^ δόμος όΛευδοντος έχάότου. 
ήτοι αρ' ώς εϋδοντ* έηιτΙτ%Ίον ^Ηραχλήα 

κ ^ρε δύω χείρε66ΐν αηρί^ αηαλα10ιν Ιχοντα, 

6υμΛληγδην Ιάχηΰαν ' ο δ* ές «ατέρ* ^Αμφιτρύωνα » 
ερτίετα δειχανάα^χεν ^ έΐίάλλετο δ* ύφό^ι χαίρων ΙΒΥΙ.Ι. ΧΪΧ. 71 

ηωφοίίύρα^ γελάΰας δΐ χάρος χαχε^ηκε τίοδοί^ν 
ηΰετρος ίον ^ανάτφ κεκαρωμίνα δεινά Λ^λωρα. 

60 *^4λκμηνα ιιΛν ίηειτα Λ(ηΙ όφέτερον βάλε κόλησν 

^ηρσν νηαΐ δείονζ άκρά%λ<Η»ν *Ιφιχληα * β» 

^Αμψίχρνων δϊ τον άλλον νη άμνείαν ϋ'ίτο χλαΧναν 
ϋαΐδα^ %άλιν δ' ές λέκχρον ίων έμνάΰατο τίοίτον. 
όρνιθες τρίτον άρτι τον Ι^χατον ορ^ρον άενδον' 

66 Τειρεόίαν τόκα μάντιν άλα^^α Λάντα λέγοντα 

*Αλκμηνα καλέ^αύα τέρας οίοτέλεζε νεοχμόν^ « 

καΐνίν νχοκρίνεύ^'αν, οπ(ος τελέεύ^αι Ιμελλεν^ 
ηνωγει. ^φηδ* εΙ τι %'εοΐ νοέοντι, χονηρόν^ 
αΐδόμενος 6ν με κρύπτε * καΐ ως ουκ Ι^τιν άλύξαι 

70 άν^ρωπονς^ οτι Μοίρα κατά κλωότηρος επείγει. 

άλλ* Εύηρείδα, μάλα τι φρονέοντα διδά6κω;^' το 

Τά60* Ιλεγεν βα6ίλεια' ο δ^ άνταμείβετο τοίοις' 
^^ϋ'άραει άριύτοτάκειαγυναι^ Περϋηΐον αίμα. η 

9'άρύει ' μελλόντων δϊ το λώϊον έν φρεύΐ ϋ'έόϋ'αι. 

75 ναΙ γάρ έμον γλυκύ φέγγος άποιχόμενον πάλαι ο^- 

ύων^ 73 

πολλαΐ ^Αχαιιάδων μαλακον περί γουνατι νήμα 
χειρί κατατρίψοντι άκρέύπερον άείδοιύαι 75 

*Αλκμηναν ονομαϋτί^ ύέβας δ* Ι6χι ^Αργείαιύι. 
το1!ος άνηρ οδε μέλλει ές ούρανόν άϋτρα φέροντα 

βο άμβαίνειν τεος υΐός^ άπο ύτέρνων πλατύς Ύίρως^ 
ου καΐ %^ρία πάντα καΐ άνέρες ηύΰονες £ΛΑο^. 
δώδεκα οι τελέοαντι πεπρωμένον έν ^ιος οΐκήν βο 

μόχ&ους, ^ητά δΐ πάντα πυρά Τραχίνιος εζεΐ' 
γαμβρός δ* αθανάτων κεκλήύεται, οϊτάδ' έπώρυαν 

^ κνώδαλα φωλεύοντα βρέφος διαδηλη0α6^αι. 
[Ιόται δη τοΰτ* αμαρ^ όπηνίκα νεβρόν έν εύν^ 
καρχαρόδων όίνεβ^αι Ιδών λύκος ουκ έ^εληύει.] » 
αλλά γύναι πυρ μέν τοι υπό αποδώ ευτυκον έϋτω^ 72 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

χάγχανα δ^ ά^ηαλά^ω |<;Λ' ίνοιμάΐίατ η τίαλιούφω 

90 η βάζω η ίνέμ,φ δβάονημένσν ανον αχερίον ' 
ηαϊΒ 6ϊ τώΐ^ άγρίγ^όιν ύηΐ ύ%1ζτ^6ι, ίράχσνη 
νυχτί μέβί^^ σχα παίδα χανήν τεον η^δλον αυτοί. «ο 
ηρι δϊ ύνίλϋ^αιόα τίόνιν «νρος άμφιχόλϋ^ν τις 
^ίψάτω εν μάλα Λ&6αν νη%ρ Λοταμοϊο φ^ον<^α 

95 ι^ωγάδας ίς ηίτρας ναερονρίσν, αφ δΐ νεέό^ω 
αότρετίζος * χα^ϋίρφ δΐ τίνρώόαχε δώμα Ο'εείφ 
πρατον, Ιηειτα δ' αλεό^ί μεμιγμένον^ ώς νενόμιόχϋα, » 
ϋ'αλλφ έτΰίρραΐνειν έότεμμενφ άβλαβες νδωρ ' 
ΖηνΙ δ^ έιαρρϋξ,αι ηα^περζέρφ αρύενα χοΐρον^ 

100 δνϋμενέων αίεΐ χίχ^νηέρτεροι, ώζ χελέϋΌΐτε.^^ 

Φα, χαΐ έρωηόας έλεφάντινον φχετο δίφρον 
Τειρε^Ιοζ πολλοΙ!6ι βα^νς «ερ έών ένιαντοΐς. ^^ 

^ΙΙραχλέης δ^ ύτίο ματρί νέον φντον ως έν άλω^ 
ετρέφετ ^Αργείον χεχλημίνος ^Αμφι,τρνωνος. 

105 γράμματα μίν τον ΛοΖδα γίρων Αίνος έ^εδίδαΙ^εν, 
νΙος *ΑΛΟλλ<ονος μελεδοίνενς άγρυπνος ηρ&ς^ 
τόξον ί* έντανυόαι χαΐ έηίοχοηον είναι 6ΐ<ίτόν '* 

Ενρντος έχ Λατίρων μεγάλαις αφνειος αρονραις, 
αντάρ αοιδον ί%ψίε χαϊ αμφω χείρας Ιηλαΰύε 

110 Λυ^ίνα έν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας ΕυμολΛος. 

ο66α ί' άπο 6χελέα»ν έδροότρόφοι ^Αργό&εν άνδρες 
άλλάλονς ύφάλλοντι ηαλαί6μα6ι,ν , ο06ά τε χύχται, ι ίο 
δεινοί έν [μάντ^α^ιν, α τ εΙς γαϊαν ΛροΛεοόντες 
ηάμμαχοι έΐ^εύροντο ηαλαίύματα όύμφορα τέχνα^ 

115 3ταντ' Ιμαθ' ^Ερμείαο διδαβχομενος ηαρα Λοιδί 
Αυτολύχφ Φανοτψ , τον ούδ* αν τηλόϋ'ε λεύϋβων 
^αρόαλέως τις Ιμεινεν άε^λεύοντ* έν άγωνι * ΐ'> 

τοΐον έΛΐόχύνιον βλοΰυρφ έηέχειτο ηρούωηφ. 
ΐχΛονς δ^ έζελάόα^αι ύφ* αρμαχι^ χαϊ ηερί νυβ6αν 

120 άΰφαλέως χάμπτοντα τροχω ύύριγγα φυλάΐ^αι^ 10Υ1.Ι.. XX. (ΧΧΠ.) 73 

^Αμφιτ^^ύων ον ηαΐδα φίλα φρονέων έδίδα^εν 

αυτός ^ έηεΐ μάλα ηολλά ϋνων 4ζ ηρατ* αγώνων ΐ20 

"Αργεί Ιι/ Ι^ηοβότφ κειμήλια, καί οί άαγεΐς 

91φρο\, έφ* ων επέβαινε, ΙΛ^ψ διίλνύαν Ιμάντας. 

Μ ίσνρατι 9^ ηροβοΧάίω ντί άύχίδι νώτον Ιχοντα 
ανδρός ορέζαό^αι %ιφ4ων τ άνέχεύ^αι άμυχμόν, 
κο0μή(ίαί τε φάλαγγα λόχον τ* άναμετ(^6α0^αν ΐ25 

δυύμενέων έηιόντα καΙ ΐΛ%ι^ε60ΐ κελενόαι 
"Ακτωρ *ΐΛΛα6ίδας δέδαεν, φυγάςΆργεος έν^ων, 

130 οηηόκα κλαρον άπαντα καΐ οΐνόπεδον μέγα Τνδενς 
ναΐε παρ *Αδρη<ίτοιο λαβών ζππήλατον *Άργος. 
"Ακτορι δ^ ουτις ομοΙος έν ημι&έοις πολεμιστής ΐ30 

άλλος Ιην πρΙν γήρας άποτρ^αι νεότητα. 
Λδε μ^ν ^Ηρακλήα φίλα παιδεύ^ατο μάτηρ. 

135 εννά δ* ης τφ παιδί τετνγμένα άγχόϋτ πατρός 
δέρμα λεόντειον μάλα οΐ κεχαριύμένον αύτφ, 
δεϊπνον δ% κρέα τ οπτά καΐ έν κανέφ μέγας άρτος ι» 
Αωρικός * άΰφαλέως κε φυτοόκάφσν άνδρα κορέ00αι. 
αντάρ έπ* αματι τυννόν ανεν πυρός αίνυτο δόρπον. 

.38 εΐματα 6* ουκ αβκητά μέβας υπ%ρ Ιννυτο κνάμας. 

(ΒβδίιηΙ Γ6Η<][ΐι&.) ΗτΒ. XX. (XXII.)* 
^ιόύκονροι, 

^Τμνέομεν Αηδας τε καΐ αίγιόχου Αιός υΐω, 
Κάΰτορα καΐ φο/ίβροι/ Πολνδεύκεα πν^ έρε^'ίζειν 
χεξρας έπιξεύ^αντα μέαας βαρέε60ιν Ιμα6ιν. 
ύμνέομεν καΐ δΙς καΐ το τρίτον αρβενα τέκνα 74 ΤΗΕ00Κ1ΤΙ 

5 χονρης θδύτιάδος^ Ααχ6ϋ(αμονίονς ίν^ άδελφεσύς^ 5 
άνϋ'ρώπων ύαηήρας έχΐ ξυρσΰ ηδη ίάντων, 
ΐηηων θ** αίματόειηα ταρα00ομίν(ον χα^* ομιλον^ 
νηών ϋ'*^ ία δνρονχα χατ σνρανον η ανιόντα 
α0τρα βιαζόμεναι χαλεηοίς {γχ1>ρ6αν άηταις, 

ι• οι δί 6φεων χατά ηρνμναν άείραντες μέγα χνμα, ίο 
ηΐ χαΐ έχ ηροίρη^εν^ η οΛηχι ^μ6$ ίχάΰτον, 
ές χοίλην Ιρριψαν^ άνέρρη^αν δ* αρα τοίχους 
αμφότερους* χρέμαχξα δ% 6νν Ιύτίφ άρμενα Ίίάντα 
είχχι άπσχλα^^ίντα ' πολύς δ* έζ ουρανού ομβροζ 

15 νυχτος έφερτίουόης ' ηαταγεϊ δ^ ευρεία ^άλα06α, ΐ5 
χοχτομένη ηνοιαίς τε χάί αρρηχτοιόν χαλάζαίς. 
αλλ* Ιμηης υμεϊς γ ε χαΐ έχ βυϋΌυ ελχετε νηας 
αυτοϊΰιν ναύτ^οιν οΙ^μένοις ^ανέεό^αι* 
αίφα δ* άποληγοντ* άνεμοι ^ λίΛαρη δΐ γαλήνη 

Μ άμ πέλαγος ' νεφέλαι δϊ διέδραμον αλλυδις αλλαι' » 
έχ δ* αρχχοί τ έφάνηϋαν, ον&ν τ ανά μέΜον άμαυρή 
φάτνη (ίημαίνουόα τα προς πλόον ευδία πάντα, 
ω αμφω 9νητοΐ6ι βοηϋόοί , ώ φ£λθί αμφω^ 
[ππηες χί^αρι^ταί^ άεΰ'λητήρες αοιδοί ' 

35 Κάύτορος η πρώτου Πολυδεύχεος αρξομ* άείδειν; μ 
αμφότερους ύμνέων Πολυδεύχεα πρώτον άείδω. 

^ϊ/* μίν αρα προφνγοΰ^α πέτρας εΙς ^ ^χτνιουόας 
*Αργώ χαΐ νιφόεντος άταρτηρον ύτόμα Πόντου^ 
Βέβρυχας εϊς άφίχανε ϋ'εών φίλα τέχνα φέρουσα. 

90 Ιν^α μιης πολλοί χατά χλίμαχος αμφοτέρων έξ 3ο 

τοίχων άνδρες Ιβαινον ^Ιηϋονίης άπο νηός, 
έκβάντες δ* έπΙ ^Ινα βα^ν χαΐ ύπηνεμον άχτην 
εύνάς τ έβτόρνυντο πυρεία τε χερύΐν ένώμων. 
Κάότωρ δ' αίολόπωλος ο τ οίνωπος Πολυδεύχης 

ν αμφω έρημάζεϋχον άποπλαγχΰ'έντες εταίρων, μ 

παντοίην έν ορει ^ηεύμενοι αγριον υλην. ΙΌΥΙΛ.. XX. (XXII.) 75 

€νρον 6* άέναον χρήνην ύτίο λιόόάδι ΐ€έν(^ 
ν9αχι τίΒχΙνι^ϊαν άκηράτφ ' αί ί* νηένερ^Βν 
λάΧλαι κρν0ζάλλφ ηδ' άργνρφ ίνδάλλοντο 

40 ίχ βν%χΛ ' νψηλαΐ δΐ ηΒφνκεβαν άγχό^ι τιενκαι 40 
λενκα£ τε ηλώνανοί χβ καΐ άχρόκομοι χυηάριόβοι^ 
αν%'Βά τ Βνωδη , λαϋίαις φίλα Ιργα μελίό^αις, 
ούϋ* Ιαρος λήγοντος έΛίβρνει αν λειμώνας. 
Ιν^α δ' άνηρ νηέροηλος ένημενος ένδιάα6χε^ 

45 δεινός ΙδεΙν^ ^κληρ'ζαι τε%'λα6μένος συαζα ηνγμαΐς' 45 
6τΎΐ%'εα δ^ έϋφίΐίρωτΌ Λελώρια χαΐ ηλατν νωτσν 
ααρχί όιδηρείΐ] 6φνρηλατος οία χολσ6ϋός. 
έν δΐ μύες ύχερεοϊϋί βραχίο^ιν αχρσν νη ωμον 
Μύταβαν ψηε ηέτροι ολοοίτροχοί , ον^τε χυλίνδων 

80 χείμαρρους Λοταμος μεγάλαις περιέξεύε δίναις ' ^ 

ανταρ νη%ρ ναίτοιο χαΐ ανχένος ^ηωρείτο 
αχρων δέρμα λέοντος άφημμένον έχ ηοδε<όνων. 
τον Λρότερος ηρούέειηεν άε^λοφόρος Πολνδενχης. 

ΠΟΑΤ/ίΕΤΚΗΣ. 
χαίρε %εΙν% οτις έύϋί. τίνες βροτοί^ ων οδε χώρος \ 

ΑΜΤΚΟΣ. 
55 χαίρω χώς, οτε τ* άνδρας ορώ, τους μη ηρίν οχωΛα\ 55 

ΠΟΑΤ^ΕΤΚΗΣ. 
^άρύει, μητ* αΐώίοι;^ μήτ' έζ άδίχων φά^ι λενϋϋειν. 

ΑΜΤΚΟΣ. 
^αρ0έω, χονχ έχ ϋεν με διδάβχεύ^αι, τόδ* Ιοιχεν. 

ΠΟΑΤΑΕΤΚΗΣ. 
άγριος εΐ Λρος ηάντα ηαλίγχοτος, η υΛερόχτης ; 

ΑΜΤΚΟΣ. 
τοιόόδ* οίον οράς * της ΰής γέ μεν ονχ επιβαίνω. 7β ΤΗΕ00Β1Ή 

ΠΟΑΤ^ΕΤΚΗΣ. 
00 ΙΙ^οις^ ηαΐ ζ^νίων κε τυχών ηάλιν οϋχαί* ίχάνοις. ^ 

ΑΜΤΚΟΣ. 

μψδ 0ν μδ Ι^δίνίζε^ τά τ* έ^ έμεν ονχ έν §τοίμω. 

ΠΟ^Τ^ΕΤΚΗΣ. 
δαιμόνι*^ ου9^ αν τούδε ηιείν ύδατος ύνγε δο£ης; 

ΑΜΤΚΟΣ. 
γνά^εαι^ εϋ 6εν δίψος άνειμένα χείλεα τέρόει. 

ΠΟΛΤ^ΕΤΚΗΣ. 
άργυρος η τίς 6 μι6%'ός^ έρείς^ φ χέν βε πί^οιμεν; 

ΑΜΤΚΟΣ. 
ββ εΙς ίνΐ χείρας αείρον έναντίος ανδρΐ καταύτάς. ^ 

ΠΟΑΤ^ΕΤΚΗΣ. 
πυγμάχος^ ^ καΙ ηούοΐ ϋ'ένων 6κ4λος, αμμοιτα δ* 

ορ^ά; 

ΑΜΤΚΟΣ. 
ΛυΙί δίΜτεινάμενος 6φετ^ρης μη φείδεο τέχνης. 

ΠΟΑΤ^ΕΤΚΗΣ. 
τίς γάρ^ οτ^ο χείρας καΐ ίμούς ϋυνερείύω Ιμάντας \ 

ΑΜΤΚΟΣ. 
εγγύς οράς * ου γύνννς έών κεκληΰε^* 6 ΐίύκτης. 

ΠΟΑΤ^ΕΤΚΗΣ. 
70 η χαΐ αε^λον ίτοΐμον^ έφ' φ δηρι,όόμε^* αμφω; ?* 

ΑΜΤΚΟΣ. 
ύος μ^ν έγω^ βύ δ* έμος κεκληόεαι^ αϋκε κρατήσω. 

ΠΟΑΤ^ΕΤΚΗΣ. 
ορνίθων φοννικολόφων τοιοίδε κυδοιμοί. 

ΑΜΤΚΟΣ. 
εϊτ ουν 6ρνΙ%'ε06ιν έοικότες είτε λεου^κ ΙϋΥΙ-Ι.. XX. (XXII.) 77 

γε^νόμε^^^ ου % αλλφ γε μαχε06αίμε6^* έχ άέ^λφ. 

19 ^Η^^ "Αμνκος^ χαϊ χόχίον εΐάν μΛτκη<ί€£Ζ0 χοίλην. η 

οι α 9Όως ^ννάγερϋ'εν νΛο όκιεράς πλατανί&νους 
χόχίον φνΰηΰ'έντος άεΐ Β^βρνχεζ χομΟ€9ν%ες. 
ύς 9* αΰτως ηρωαξ ιών έχαλίόΰίκτο ηάνχαζ 
ΜαγνηΜηζ αΛο νηος υπε^ριοχος έν δαΐ Κάατωρ. 

80 οϊ ί' έ%εΙ ονν 6Λείρτιβιν έχαρτννανχο βοείαις βο 

χείρας χαΐ ΛερΙ γνία μαχρά 6φ* εΐλ^ξμν Ιμάντας, 
έ$ μέ60ον ϋνναγον φόνον άλλήλοαίν Λνέοντας. 
Ιν4^α ηολνς αφιάν μόχϋΌς έτίειγομίνοι,^^ν ίζν%%^, 
οχΛΟΤερος χαζά νώτα λάβοι φάος ^βΛώ)^ο' 

» 19ρίχ^ μύγα δ* άνδρα χαρηλυ&ες ω Πολνδευχες, 85 

βάλλετο δ* αχχίνε66ιν ατίαν ^Αμνχοιο Λρ06ω%ον. 
αύταρ ογ* έν ϋ^μφ χεχολωμύνος ΐετο ηροοΰω, 
%ερ6ΐ τιτνβχόμενος. τον δ^ αχρον τύψε γίνειον 
Τυνδαρίδης έτίΐόντος' ορίν^ δϊ ηλέον η πρίν, 

90 0νν δ^ μάχην ίτάραξε, πολνς δ^ ένέχειχο νενευκως 90 
^^ γαξαν. Βέβρνχες δ* έπαντεον^ οι δ^ Μρω^εν 
ήρωες χρατερον Πολνδενχεα ^αρόύνεί^χον, 
δειδιάνες μη πως μνν έηιβρίϋας δαμάϋειε 
χύρφ Ινι 6τεινφ Ίϊτνά έναλίγχίος άνηρ. 

99 {^τοί ογ^ Ιν^α χαΐ Ά^^α ηαριύτάμενος /ίνος νίός 95 

αμφοτέρ^βίν αμν60εν άμοίβαδίς , Ιόχε^ε δ* ορμής 
ηαϊδα Ποόειδάωνος νπερφίαλόν Λερ Οντα. 
Ιότη δϊ Λλιγ/αΖς μεϋ^ων, έχ δ^ ίΛτυ6εν αίμα 
φοίνιον ' οι δ* αμα ηάντες άριΰτηες χελάδηόαν, 
190 ξος ΐ9ον εΧχεα λνγρά περί 6τόμα τε γνα^μονς τε * ιοο 
όμματα δ* οίδηόαντος αηεύτεΐναηο Λρο6ώ%ου. 
τον μ\ν αναξ έτάρα00εν ^οκτ^α χερύΐ Λροδειχνύς 
Λάντοϋ•εν* άΑλ' οτε δη μιν αμηχανέοντ^ ένόηύε, 
μέ66ης φ^νος νχερβ'ε ^βατ' οφρύος ηλα^ε χνγμ^η, 
105 ηάν δ^ ατίέύνρε μύτωηον ές οοτέον. αντάρ ο πληγείς ιοβ 78 ΤΗΕΌΟΚΙΉ 

ντΐτιος ίν φύΐλοιόί τ^^λόάιν έξετϋίρνύ&η. 
Ιν^α μάχη 9ρψ€ύχ Λάλι,ν γένεζ^ 6ρ&ω^ίντο£ * 
αλλήλους Λ* ολεπον ^τερΒΟξς ^€ίνοντδς ζμ&ίιν. 
αλλ* ο μίν ίς &εή^ς τε χαΐ ίξνν χείρας ένώμα 

110 ανχένα τ αρχηο^ ΒΒβρύαων' ο 6* α«^χ^<^ί ηλί^γαϊς ιι• 
χαν όυνίφνρε «ρόόωπσν άνίχψος Πολνίενκης. 
βάρκες ί* φ μϊν Ιδρώτι 0υνίζανον^ έχ μεγάλου ϋ 
αίφ* ολίγος γίνετ* ανδρός ' ο 9' αΐεΐ μάϋ6ονα γυΐα 
αητομένου φορ4ε€%ε πόνου χροι^ δί τ άμείνω. 

119 ηώς γαρ δη ^ως υΚ^ς άδηφάγον άνδρα χιι^είλεν; ι» 
εΐη^ %'εά^ όύ γαρ οΐό^α' έγώ δ* Ιτ^^ροι^ ύποφητης 
φ^ίγΐίομαι^ οσσ' έ^ίλεις 6ύ, καΐ οηηως τοί φίλον 

"Ήτοι ογε φίξαί τι λιλαωμενος μέγα ίργον 
αχαι,^ μ\ν 0ηαιήν Πολυδευχεος Ιλλαβε χεΖρα^ 

190 δοχμος άπο «ροβολής χλιν^-είς, ^έργ^ δ* έηνβαίνων ι^ 
δεζίχερης ηνεγκεν έηΐ λαγόνας πλατύ γυϊον. 
[χαί χε τυχών ίβλαψεν^Αμυχλαίατν βααιληα'] 
αλλ* ογ* υπε^ανέδυ , χε^φαλην ύτιβαργ} δ* αμα χειρί 
πλη^εν υπό 6χαίόν χρόταφον χαΐ ίπέμπεβεν ωμφ ' 

195 ίχ δ* έχύ%^ μίλαν αίμα %'οάς χροτάφοιο χανόντος' ιν 
αλλ^ι δ^ ότόμα χό'ψε , πυχνοί δ* άράβηβαν οδόντες * 
αίεΐ δ* ο^υτέρφ πιτύλφ δηλεϊτο πρόοωπον, 
μέχρι 0υνηλοίηύε παρήια. πας δ* έπΙ γαίΐ) 
χείτ* αλλοφρονέων^ χαΐ ανέβχε^ε νεϊχος άπαυδων 

130 άμφοτέρας αμα χείρας ^ έπεί θανάτου σχεδόν ηεν. ΐ9ο 
τον μ^ αρα χρατέων περ άτάύϋ'αλον ούδΐν Ιρεξας, 
ω πύχτη Πολύδευχες ' όμοΜε δέ τοι μέγαν ορχον, 
ον πατέρ* έχ πόντοιο Πούειδάωνα χιχλήύχων^ 
μήποτ* έτι ξείνοΐ6ΐν έχων άνιηρος Ι6εαθαι. 

ι^Α ΚαΙ όύ μ^ν υμνηβαΐ μοι αναξ. α^ δ^ Κάότορ αείΰω^ ΐ3» 

Τννδαρίδη ταχύπωλε δορυύόόε χαλχεοΟ'ώρηξ. Π)ΥΙΧ. XX. (XXII.) 79 

Τώ μ^ν άναρΛαζαντε δύω φερίτην ^ώς νΐω 
δοιάς Αενκίηποιο χόρας' δι^αώ δ^ αρα τοίγε 
έ66νμένως έδίωκσν άδελφεώ νΓ Άφαρηος^ 

14» γαμβρώ μελλογάμω , Ανγκεν^ «αΐ 6 χαριζερος "Ιδας. ΐ40 
άΧλ' οτε τνμβσν Ζχανσν άΛοφ^ιμΐίνον Άφαρηος^ 
έχ δίφρων αρα βάρτες ί% άλλήλοιϋιν ορον0αν^ 
Ιγχεόι %αϊ χοίλθί0ί βαρυνόμενοι αακίε00ι. 
Αυγχενς δ* αν μετέείΛεν νιάχ χόρν^ος μέγ* άνόας ' 

ΐ4β ^αίμσνιοι^ '^^ί μάχηζ ίμείρετε; ηως δ^ έηΐ νύμφαΐζ ΐ46 

άλλοτρίαις χαλεκοί^ γνμναί δ' έν χερύΐ μάχαιραι ; 
ίΐμΧν τοι ΑενχίΛΛΟζ ίάς 1δνω0ε ^νγατραζ 
ταόδε Λολν Λροτίροις, 'ημίν γάμος σντος έν ορχω' 
νμείς δ* ού χατα χόΰμον έπ* άλλοτρίοιαι λίχεΰΰί 

«10 βουάΐ χαΐ ημνσνοι0ι χάΐ αλλοι0ί χχεάχε66νν ιβο 

άνδρα ηαρετρέφα6%'ε^ γάμσν δ^ έχλέπτετε δωροις. 
η μην Λολλάχι^ νμμι,ν ένώπι^σν άμφστίροι0ιν 
αντοζ έγώ τάδ' ίείΛα χαΐ ου Λολνμν^ος έών χερ * 
,,ονχ σντω φίλοι, άνδρες άρί6τηε00ΐν Ιοιχε 

ιβ5 μνη0τενειν άλόχονς, αϊς ννμφίοί ηδη έτοιμοι, ' ικ 
Λολλη τοί Σπάρτη , Λολλη δ* ίηηηλαχος Ηλις, 
Άρχαδίη τ ενμηλος ^Αχαιών τε πτολίε^ρα^ 
ΜεΜηνη τε χαΙ^Αργος απααά τε Σι0νφ1ς άχτη' 
Ινϋ'α χόραί τοχέε06ιν νηο 0φετέροίΐίν τρέφονται 

ΐθο μνρίαι ούτε φνης έπιδενέες ούτε νόοίο, ιβο 

τάων ενμαρ^ς νμμιν οηνίειν ας χ έ^έλητε ' 
ως άγαϋΌΐς χολέες βούλοιντό χε πεν^εροί είναι * 
νμεις δ^ έν πάντεύόι διάχριτοι ηρωεϋϋι^ 
χαϊ Λατέρες χαΐ ανω%•εν αΐίαν χατρώιον αίμα. 

ι« αλλά φίλοι τούτον μίν έά^ατε ηρος τέλος έλ%'εΐν ΐ6ΐ 

άμμι γάμον ' όφφν δ' άλλον έηιφραζώμε^α πάντες.^' 
α&χον τοιάδε Λολλά, τα δ* εΙς νγρον φχετο χνμα 
ηνοιη Ιχουό* ανέμοιο^ %'^9^ ^^ ούχ εϋΛετο μύ%Όΐς. 80 ΤΗΕΟΟΚΙΏ 

0φώ γαρ άχηλητω κάΙ άχηνί^ς. άλλ^ Ιχί χαΐ νυν 

1Τ0 ΛΒί^Β69'^' αμφω δ^ αμμ^ν ανεψιά έχ ^τβ^ιτ^ο^ έϋχάν. ιη 
βΙ ΐ' νμΧν χραδίη χόλ^μον αο^εΐ, αίματα δΐ χρη 
νΒϋχοβ άναρρηζανζαζ ομοίιον Ιγχεα λοϋόαί^ 
"Ιδας μ€ν χαΐ ομ€ίψος έός , χραζΒρος Πολνδίνχη}^^ 
χδίρας έρωη0ον6ι^ν άπεχ^ομίνης ύομίνης, 

175 νώί δ% έγώΚάοχωρχΒ^ δι.αχρινώμ6'9'' αρηί ιτ» 

οΛλοτέρω γεγαώζΒ. γονενϋν δ^ μη ΛοΧν Λέν&ος 
ημετέροιαι λίηωμεν, αλις νέχνς έξ ένος οίχον 
εις ' άχάρ ω ΑΧο^ ηάντας ένφρανέονβιν εταίρον^ 
ννμφίοί αντί νεχρών^ νμεναιωύον^ι ^^ χσνροζ 

180 χάόδ*' οΚίγφ χοι Ιοιχε χαχώ μέγα νείχοζ αναι,ρείν, ιβο 
Είχε 9 χα δ^ ούχ αρ Ιμελλε &ε6ς μεχαμώνια ϋ'ή- 

όειν, 
χώ μίν γαρ ΛοχΙ γαϊαν απ ωμών χενχε Ι&ενχο^ 
ω γενε^ ηροφέρεϋχον ' δ ί ' ές μέ^ον ηΧν&ε^ Ανγχενς^ 
0είων χϋίρχερον Ιγχος νπ άαΛίδος ανχνγα πρώχήν ' 

1^ ως δ* αυχως αχρας έχίνάί^αχο δονραχος άχμάς ι» 

'Κάύχωρ ' άμφοτέροις δΐ λόφων έπένευσν Ι^πραι,. 
ίγχε0ί μ^ν Λρώιι^χα χιχν0χ6μενοι ηόνον είχον 
αλλήλων^ εϋ χου Χί χροος γυμνω^^ν Ιδοίεν. 
άλλ^ ηχοί χα μίν αχρα χάρος χινα δηληύαΟϋ'αί 

190 δονρ* έάγη , ύαχέε^όίν Ινι δει.νοζ0ί ηαγένχα, ΐ9ο 

χώ δ^ αορ έχ χολεοΐο έρυΜαμένω φόνον αυτις 
χενχον ίΐί άλληλθί0ι,' μάχης ί' ου γίνεχ^ ερωη. 
χολλά μίν ίς όάχος ευρύ χαΐ Ιχχόχομον χρνφάλείαν 
Κάόχωρ , χολλά ί ' Ινυ^εν ακριβής ομμα(ίί Αυγχενς 

195 χοϊο αάχος , φοίνιχα δ* ο0σν λόφον ΐχεχ* άχωχη. ΐ95 
χον μίν αχρην έχόλουύεν έχΐ βχαιον γόνν χείρα 
φάύγανον οξύ φέρονχος νχεζαναβάς χοδί Κάβχωρ 
αχαίφ' ο δϊ χληγείς ^φος Ιχβαλεν^ αΐφα δ^ φενγειν 
ωρμη^ χοτΐ ΰημα χαχρός, χο^ί χαρχερος "Ιδας Ιϋχΐ.1.. XX. (XXIII.) 81 

2ου χεχλψενος ^τιεϋτο [ΐάχην έμωύλίον ανδρών. ιοο 

άλλα μεταΐ^ας πλατύ φάογανον ωϋε διαπφό 
Τυνδαρίδηζ λαγόνος τβ χαΐ ομφαλού ' Ιγκατα δ* δί6ω 
χαλχος αφαρ δνέχενεν * δ δ^ ίς ατόμά χ^Γτο νενενκως 
Αυγχενς^ χάδ δ* αρα οί βλεφάρων βαρνς Ιδραμεν 

ντίνος, 

*Μ» ον μαν ουδ\ τον άλλον ίφ* εβτίι^ είδε τίατρφγι οο» 

παίδων Ααοχόωβϋα φίλον γάμον έχτελέσαντα. 
η γαρ ογε ότήλιρ/ Άφαρηίον έΐ^ανέχου^αν 
τύμβου αναρρη^αζ ταχέως Μεβύήνίος *Ίδας 
μέλλε χααγνψοιο βαλείν 0φετέροιο φονηα * 

210 άλλα Ζευς έπάμυνε , χερών δέ οΐ Βχβαλε τνχτήν 3ΐο 
μάρμαρον, αύτον δ\ φλογέω 6ννέφλεζε χεραννφί 
όντως Τννδαρίδαις πολεμιζέμεν ούχ έν έλαφρφ 
αντοϊς τε χρατέον0ι χαί έκ χρατέοντος Ιφν6αν, 

Χαίρετε Αήδας τέκνα, χαΐ ημετέρους κλέος ϋμνονς 

215 έ0^λον άεΐ πέμποιτε, φίλον δέτε πάντες αοιδοί 2ΐ5 

Τυνδαρίδαις ^Ελέντ] τε καΐ άλλοις ηρώε^όιν, 
"ΙλίΛν οι διέπεροαν άρηγοντες Μενελάφ. 
ύμίν κνδος ανακτες έμψίατο Χίος αοιδός, 
νμνηύας Πριάμοιο πόλιν καΐ νηας ^Αχαιών 

230 *Ιλιάδας τε μάχας *Αχιληά τε πνργον άντής ' ^» 

νμΧν αν καΐ έγώ λιγεών μειλίγματα Μονύέων, 
οΤ ανταΐ παρέχον0ι καΙ ως έμος οίχος υπάρχει, 
τοία φέρω. γεράων δ\ 9εοΐς κάλλιατον άοιδαί. Βίτοοίι. σκ. 82 ΤΗΒΟΟλΙΤΙ 

Ι4;1ίΙΪΙ (XXVI.)* 
Α ή ρ Λ % η Β ά % χ Λ ι. 10 'ϋμ• ΛΑύτο90α ^ μαλοαάί(ΐΜνος Άγαν» 

τρ^ίς 9•ιά(ίως ίβ ορός τρ€ίς αγαγον ανταΐ έίΜΜ. 

%ΰΛ (άν «(ΜφϋμΈΡία λα0ίας δξ^νσς αγφίΜ φύλλα 

κιόόσν %€ ζίπη^^Λ χάΐ άΰφόΟ€λον τον νη\ρ γας 

έν χΛ9•αρψ λημάνι %άμον ίυοκαίδεκα βωμούς^ % 

τώς χρΒίβ τι Σδμέλ^ ^ χώς ίννία τφ ^ιονναφ, 

Ιερα δ* έκ ηίατας ΧΒΛοναμένΛ χ^ρόΐν έλοΐόαι 

ΒΌψάμως κατ^^ντο ν^οδρέΛχων έηΐ β&ιμάν^ 

(96 αίία0χ\ ύς ίκνχος έ^υμάρπ ^ίόννΰος, 

ΠερΟ>^ δ' 4ίλφάτον Λίτρας ίαο χάνχ έ&εωρει^ ι• 

οχΐνσρ Ις άρχαίαν καταδνς^ έπιχώρων Ιρνος. 

Αντονάα πράτα νιν άνίχραγε δεινον Ιδοϊβα^ 

όύν δ* ίτάραΐίε ΛοΛν {ΐανΜδεος οργιά Βάκχου^ 

ί^απίνας ίηΜΪΟα^ να δ* ονχ ορέοντι βίβι^λοι. 

15 μαίνετομίν&' αντα^ μαίνοντο δ^ αρ' εν&ν χαΐ αλλαν. ιβ 
Πεν^ίύς μίν 4ρ^νγεν πεφοβί^μένος , αϊ δ^ έδ(ωκον^ 
Λεχλως έπ ζακίτηρος ές Ιγνναν έρύόαι,οαί^ 
Πεν&ενς μίν τόδ' Ιειηε ' ,^τίνος κεχρη^^ε γυναίκες ;^' 
Αυτονόα ^^τόδ^'^ ΙείΛε ^^τάχα γνείόη πρΙν άκονόαι.^' 

90 χα μ^ν ταν κεφαλάν μνκη6ατο Λαιδος ελοΐύα^ 2ο 

οβαόν χερ τοκάδος τελεϋ•εί μυκημα λέαινας ' 
'ΐνώ δ' έ^ίρρη^ε 6νν ώμοπλάτα μέγαν ωμον 
λάξ έηΐ γαϋχέρα βα0α , καΐ Αντονόας φν^μος ωΰτός ' 
αΐ δ' αλλαι τα ηερι06α κρεανομέονχρ γυναίκες. 

% ίς Θήβας δ^ αφίκοντο Λεφυρμίναι αΐματι Λαϋαν^ 3β 
ε^ ορεος πίν&ημα καΐ ου Πεν^ήα φέρουβαι. 
ουκ αλίγω ' μηδ* άλλος άπεχ%Όμένω Αιονύοω ' 
φροντίζοι , μηδ* εΐ χαλεπωτερα τώνδε μογι^όαι. ΙΒΎΙΙ. XXII. (XXVIII.) 83 

Β^η δ* ίΗγ$ν$της η καΐ λέχτρω έπιβαίνϋί ' 
90 Μντος ύ^ ίναψέοψΛ χαΐ εναγέδόόιναδοψι. 
έκ ^άνος αίγιόχω τιμαν ίχε^ αίετος οντος. 
Βυόεβ^ϋορ ΛΛί9$β4ι, ζά λωΐα^ δνόϋ^βίίον 9* ου. 

25 χαίρσι 4' ^€ΐί^ Σ>ψίλ« χαΐ άίίίψεαΐ αντάς 
ΚαδμΒϊαι χ^¥Μί£ μ&μίΙιιμίν4α ^ωίνίο^ 
αϊ τόδ» 40γον ίρεί^αν 6ρίνανζο£ ^ΐύννόον 
συχ ίηιμΛψ9π»ν. μτιιδάς χα ξ^^ών Μ^ίαΐΛο. Μβ. XII. (ΪΪΤ1Ε) 
^Η Χ α % ά % η. 

ΓΧανκας ω φιλίρι^' άλακάτα δώρον ^Α^ανάας 
γυναιξιν^ νόος οίκωφ^λίΐίς αΐόιν έπάβολος, 
^άρ6€ΐύ* αμμιν νμάρτ^ Λολίν 2$ Ν^ίΚεω άγλάαν^ 
οΛΛυν Κνηριδί^ ίρβν χαλάμφ χλώρον νηοαΦοΑφ. 

9 χνΙδΒ γαρ πΐόον ενάνεμον αέίημε^α τ^αρ ^£ο£^ 5 

οΛπως Ι^έννον Ιμον τ4ρ>ψομ ίδων χαντιφίλτιό^ έω^ 
Νιχίαν, Χαρίτων Ιμεροφωνων Ιερον ψύχον^ 
χαΐ 6Ϊ χαν έλ4φανχος Λολυμόχ^ω γεγενημέναν 
δωρσν Ν^νάας εις άλόχω χέρραζ οηά^^ομεν^ 

10 βύν χφ τώΧλα μϊν ίργ* έχχελέοενς ανδρείοι^ πέπΧοις^ ιο 

ΛοΧΧα δ' οΙα γν^^ιχες ίρορέοίύ^ υδάτινα βράχη. 

δΙς γαρ μάχερες αρνων μαΧάκοις ίν βοχάνα^ τίόχο^ς 

χέζαινχ* ανχοένει,^ Θενγ4νιδός γ* ίννεχ^ ϋπίφυρω' 

ονχως άνυόίεργος^ φνΧέει δ^ ο66α 6€ίόφρονες. 

15 ου γαρ είς άχίδρας συδ* ές άέργω χεν έβοΧΧομαν ιβ 

β* 84 ΤΗΕΟΟΚΓΓΙ 

οΛαβΰαί 6€ δόμοις άμμετέρας Ι66αν άην χ^άνος. 
καΐ γαρ τοι Λύτρις^ αν δξ ^Ε^φύρας κχίαβέ 3Τοτ' ^Αρ- 

νάόω Τριναχρίας μύδλσν, ανδρών δσχίμων Λόλιν. 
' ννν μαν οίπον 1χθί0* ανερος, ας Λολλ* έδάη όόφα 

20 αν^ρωΛοιβι νόΰοις φάρμακα λνγραι^ άηαλαλχίμ^ν, » 
οΐχήίίεις κατά Μίλλατσν έράνναν χεδ* *Ιαάνων,, 
ώς εναλάκατος Θευγενις ίν δαμότίόνν χίΐη, 
καί οΐ μνα^τιν αει χώ φιλαοίδω ααρέχης Ι^ω. 
κηνο γάρ ης έρεί τωηος Ιδων 6^' η μεγάλα χάρις 

39 δώρφ βύν ολίγψ ' ηάνχα δ\ τίματα τα ηάρ φίλων, ^ 10 II α ι ύ ι κ ά. 

Οίνος ω φίλε Λαΐ λέγεται καΐ αλάΟ'εα' 

καμμε χρη με^νοντας αλα%'έας Ιμμεναι. 

κηγώ μ^ τα φρένων έρέω κέατ* έν μνχφ, 

ονχ ολας φιλέειν μ' έ9•ίλει6%'* αηο καρδίας^ 

γινώΰκω ' το γάρ αμιαν τάς ζοΐας Ιχω 5 

ζά τάν αάν Ιδέαν , το 4^ λοίΛον άηώλετο, 

χωταν μ\ν 6ν %'έλης^ μακάρεΜιν ίύαν αγω 

αμέραν' οκα δ* ονκ ί^έλεις τν, μάλ^ έν όκότω. 

πώς ταΰ%'* άρμενα , τον φιλέοντ ανίαις δίδων ; 

άλλ' ε^ μοί τι ηί^οιο νέος προγενεότέρφ, ιο 

τω κε λωιον αντος Ιχων Ιμ έΐίαινέύαις. 

ποίηΰαι καλιάν μίαν είν ένΐ δενδρίω, 

οηΐίχι μηδ\ν άπί^εται αγριον ορπετον. 

ννν δ^ τώδε μ\ν αματος άλλον Ιχεις κλάδον^ ΙΒΥΙ.Ι.. XXIII. (XXIX.) 8δ 

Μ άλλον 9* ανρισν, έξ Μρω δ* έτερον μάλα. ΐ5 

χαΐ μ4ν όΒυτο καλόν τις.Ιδών φ4%Ός αΐνέ^αν^ 
τφ ά' Βυ^ς Λλέον η τρίφτης έγένεν φίλος, 
%6ν Λραχον 9ϊ φιλ$υνχα χρίταιον έϋψΜΟ. 
ανδρών των νπϊρ ανορέαν δοχ^Βΐς ηνέειν. 

20 φίλη δ% αςχεζόης, τον νμοιον §%Βΐν αεί. τλ 

αΐ γαρ ωδε Λοης, άγαϋος μ^ν άχου0εαι 
έ^ α0χων ' 6 δέ τοί χ* "Ερος ου χαλεπώς Ιχο$, 
0$ ανδρών φρένας εύμαρέως νποδάμναται, 
χημε μαλ^αχον έ^ έπόηόε όιδαρίω. 

35 άλλα πΐρ άπάλω όχύματός 0ε ηεδέρχομαι, » 

ομνάύϋψβ, οτν πίρρναιν η0&α νεώτερος, 
χωτι γηραλέοι ηέλομες ΛρΙν αΛοητύόαί 
χάΐ ^ν00οί, νεότατα δ* Ιχειν Λαλίνόγρετον 
ουχ Ιύτί ' ητέρνγας γαρ έχωμαδίανς φορεί, 

90 χαμμες βαρδύτεροί τα Λοτημενα ϋυλλαβεϊν. 90 

ταϋχα %ρη νοέοντα ηέλειν Λοτνμοίτερον, 
χαί μον τωραμένφ Ουνεραν άδόλως βέ%'εν, 
οΛως, ανίχα ταν γέννν άνδρείαν Ιχεις, 
αλλάλοίύί ηελώμε%•^ * Αχίλλειοι φίλοι. 

35 αΐ δ% ταύτα φέρειν ανέμοΐΑίιν ίηιτρόηεις, » 

έν ^μφ δϊ λέγεις ,,τί με δαιμόνι ίννοχλεΐς^^ι 
νυν μ^ χηπΐ τα χρύόεα μαλ* ίνεχεν οί^εν 
βαίην χαΐ φνλαχον νεχνων Λεδα Κέρβερον, 
τόχα ί* ον.δ\ χαλενντος έπ ανλεΐαις ^ραις 

^ Λρομόλοιμί χε Λανϋόμενος χαλετίώ ηό^ω. ι• ΤΗΕΟΟΒΙΤΙ ΕΡΙΟΚΑΜΜΑΤΑ. 1.(1•) 
Τα φόία τα δροαόενζα χαΐ α καταΛυκνος εκείνα 

ίρπνίλος χεΧταί ταίζ ^Ελικωνίάϋί^ 
χαΐ 91 μελάμφνλλοι ίάφναί τίν Πν^ΐΒ Παιάν, 

^Βΐφΐ£ ύίά 7ί4τρα τούτο νοι αγλάΧόΒ. 
βωμον ^ ίίίμαΙίΒζ χε^ος τράγος οντος 6 μ^λος^ 

τ8ρμίν%Όν τρωγαπ/ Ιόχμτον άχρ$μόνα. 

Π. (νπ.) 

^Ηλ^ε καΐ ίς Μίλψον 6 τσν Παίήονος υζός, . 

Ιητήρι. νόόων άνδρΐ ϋυνοιύόμενος 
Νίχίψ^ ος μιν Ιη ημαρ άεΐ ^νέεόύιν Ικνεϋται^ 

καΐ τοδ* αη ευώδους γΐύψατ άγαλμα χίδρον^ 
*ΗετίωΡί χάριν γλαφυρός χερος άκρον ύποότάς 

μια^ύν ' ο δ* εΙς Ιργον ηαβαν άφηκε τίχνην. 

τα. (Χ.) 

*ΤμΙν τοντο ϋ'εαΐ κεχαρί^μίνορ ίννέα ηάΰαίς 
χωγαλμα Ιίενοκλής 9ψ^ το μαρμύρίνορ, 

μουόικό^' ουχ ίτερως τις ίρεί. ύοφί^ι #' έηΐ τηδε 
αΐνον ίχωρ Μονόέων ουκ ύχίλαν&άνεται, 

IV. (ΧΠ.) 

^μομίλης 6 χορηγός ^ 6 τον τρίποδ* ω ^ίάνυύε 
Λαρ 0ΐ τον ηξ^0τον ^εών μακάραη^ άναϋ'είς^ 

μέτριος ην έν χα0ι^ χορά δ* έκτήόατο νίκην 
ανδρών^ καΐ το καλόν καΐ το %ρούηκον ορών. ΤΗΕΟΟΗΓΠ ΒΡΙβΚ. Ι— ΥΙΠ. 87 

V. (ΧΙΠ.) 

*Η Κνπφις σν πάνδημος. ίλά^κΒΟ την ϋ'$ον Μΐηύν 
ονρανίην^ αγνής αν9•εμα Χρνύογόνας 

οίκφ Ιν ^Αμφνχλέονς^ φ καΐ τέκνα %αΙ βίον $1χδ 
ζυνσν. άεΙ 9έ 6φιν λώιον εΙς ίτας ην 

έκ όέ^6ν άρχομενοις ω χότννα ' κηδόμενοι γάρ 
αθανάτων αντοί ΛλεΙον 1χον0ι β(^οί. 

VI. (XX.) 

Τον του Ζανος ο9* νμνν νΐον ωνηρ 
τον λεοντομάχαν, τον 6ζνχΒΐ(^α, 
Λο&τος τών Ιτ* ανω^Β μονύοχοιών 
Πεύίανδξ^ ^υνεγραψεν ο9κ Καμίρον^ 
χ£6θο%}ς ίζεπόν^ο^Βν είχ* άέ^Ιους. 
τούτον 9' {κύτσν 6 δαμος, ώς ύάφ* Βίδ^, 
Ι6τα€^ ίν^άδί χάλκεον χοηβας 
πολλοίς μηόΐν οπίό&'β κηνιαντοΐς. 

VII. (XVI.) 

Θα6αι τον ανδριάντα τούτον ω Ι^ιένε 
ϋαονδα, καΐ λέγ^ ίχην ίς οίκον Ιν^τις' 

^^Ανακρέοντος εΐκάν είδον ίν Τίφ 

τών ηρ06^* είτν ηεριούον φδοηονου}^ 

προα^εΙς δ^ χ&τι τοΙς νίοίόιν αδετο^ 
έρείς ατρεκέως όλον τον άνδρα. 

νπι. (χνπ.) 

"^Α τε φωνα Α ώριος χωνηρ ο τάν κωμφδίαν 

εύρων ^Επίχαρμος, 
ά Βάκχε χάλκεόν ννν αντ αλα^ινον 

τίν ωδ* ανέ^Ημιαν^ 
τοί Σνρακόόβαις ένίδρννται αελωριότψ π^λει^ 

ων ίνδρί χολίτοί 88 , ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

όϋφ^ον παρείχες ρημάτων μ£μναμ4νοί 

τελείν έκίχει,ρα. 
πολλά γαρ πσν χάν ζόαν τοΙς π&όι,ν είπε χρηόίμα. 
^0 μεγάλα χάρι^ αχηόν. χο 

IX. (XXI.) 

Ό μονόοποώς έν^άδ^ 'Ιππώνα^ κείται. 
κεΙ μίν πονηρός , μη προόέρχευ τ φ τύμβφ ' 
εΐ 8^ έόόΐ χρηγνός τε καΐ παρά χρηϋτών^ 
^•αρόέων χαϋ'ίζευ^ κην ^έλτ^ζ άπόβριΐίον. 

ΟιιΙ)ία β* δρητία. 

Χ. (Π.) 
^άφνις ο λενκόχρως^ ο καλά όνριγγι μελίύδων 

βουκολικούς νμνονς ^ αν^ετο Πανί τάδε^ 
τονςτρητους δόνακας, τολαγωβόλον, όξύνακοντα^ 

νεβρίδα^ τάν πήραν ^ α ποκ έμαλοφόρει. 

XI. (III.) 

Εΰδεις φυλλοότράτν πέδφ ^άάφνν 0ώμα κεκμακός 
άμπαύων' ότάλικες δ* άρχιπαγεξς αν ορη. 

άγρεύει δέ τυ Πάν καΐ 6 τον κροκόεντα Πρίηπος 
κι0αον έφ* Ιμερτφ κρατί κα^απτόμενος^ 
5 άντρου Ιόω ατείχοντες ομόρροϋΌΐ, άλλα τν φενγε^ 5 
φεύγε με^εΙς ύπνου κώμα κα\ άγρεμόνας. 

XII. (VI.) 

Α δείλαιε τύ Θυρ0ι, τί το πλέον ^ εΐ καταταΙ^είς 

δάκρυΟι διγληνους ωπας οδυρόμενος ; 
οίχεται α χίμαρος, το καλόν τέκος^ οίχετ ές "Αιδαν ' 
τραχύς γάρ χαλαΐς άμφεπία^ε λύκος. 
5 αΐ δΐ κυνες κλαγγ^ντι' τί το πλέον ^ άνίκατψβος κ 
οότιον ούδ^ τέφρα λείπεται οίχομέναις; ΕΡ10Κ. IX— XVII. 89 

XIII. (V.) 

Α'^ς ΛοτΙ ταν Νυμφαν 9ίδνμοί$ αύλοΐύιν ά€Ϊ6αί. 

α9ν τί μοι ; κηγώ πακτίδ* άειράμενος 
άρξενμαίτι, κρέχΒΐν^ ο 9ϊ βονκόλος αμμιγα ^ελί^εζ 

^άφνις^ κηροδένφ Λνεύματι μελΛομενος. 
έγγνς δί ότάντες λαόίας δξ^ος άντρου 0Λΐ69'εν β 

Π5να τον αίγιβάταν ορφανίόωμες ΰπνον, 

XIV. (ΧΧΠ.) 

''Αλλος 6 Χίος' ίγώ δ^ Θεόκρίτος , ος τάδ* Ιγραψα, 
εις άπο των πολλών είμΙ Σνρακοοίων^ 

υΐοξ Πρ(χξαγόραο περικλειτης τε Φιλίνης ' 
Μουόαν δ' ο^είην ουτνν έφελκυύάμην, 

XV. 

^Α0τοϊζ κάΙ ξείνοι0ιν ϊϋον νέμει ηδε τράπεζα ' 
%•ύζ άνελον ψηφον προς λόγον ερχόμενης, 
αλλός τις πρόφα0νν λεγέτω ' τα δ* οϋ^εΐα Κανκος 
* χρήματα καΐ νυκτός βουλομενοις αριθμεί. 

XVI. 

^Αρχαΐί έν τοϋ^ίπόλλωνος τάν^ματα ταϋτα 
υπήρχεν ' ή βά^ις δί τοϊς μίν εΙ!κο(ίι, 
τοις δ* ίπτά^ τοϊς δ\ πέντε ^ τοΙς δ\ δώδεκα, 

τοις δ^ διηκο6ίοί0ί νεώτερη ηδ^ ένιαυτοΐς ' 

τούαόόδε γάρ μιν έζέβη μετρούμενος 5 

* ♦ * * 

XVII. (IV.) 

Τηναντάν λαύραν τ^ ^* αίδρύες αΐπόλε κάμψας 

όύκννον ευρηοεις άρζιγλυφίς ^όανον, 
τρί^κελίς αύτόφλοιον ανοναχον, &λλ« φάλητι 

πανδογόνφ δυνατόν Κύπριδος Ιργα τελεΐν. 90 ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ 

Β ύακος δ* ενίίρος η€ρι.δίδρομ€ν^ άένασν δέ 5 

δάφναις ηκΐ μύ^οίοι ηαΐ Βυοϋα χυΛ€ίρί0^φ*. 

αμχελος ^ «ώχ^Μ^οΙ ίΑ λ^γνφΰίόγγίΗαιν οΜδαΙς 
10 ΜΟ&0υφοι άχΒυύιν «ΜΜίΛάτ^βνΛβΕ (ίέΐψ >^ 

Ι^συ^αΙ δ* αδονίδ^^ μιννρίϋμ9ί0ιν αντ»%Βνύι 

μέληου^αί ότόμαύιν τον μεΐίγαρυν οΛα. 
ίζβο δη τηνεζ καΐ τω χαρίεντί Πριηχφ 

ενχε* άποΰτέρξαί τονς ^άφννδός με «όθον^, 
ι• χενϋνς έΛίρρέξειν χίμαρον καλόν, ην ^ αρ^ νενόΐ]^ ΐ5 

τονδε τνχων έ^έΚω χριβ^ά %νη χελίβαι* 
^α^ω γαρ δαμαλαν, λόαισν τράγίίν^ &ρνα τσν ΐοχω 

όακίταν. άΐοι δ* εύμενέωζ 6 ^εός. 

XVIII. (XV.) 

Γνώαομαι , εΐ η νέμεις «γα^οΐζ πλέον^ η καΐ 6 δειλός 

έκ όέ^εν άΰαντως ΐόον οδοιχόρ* Ιχει. 
^^χαιρέτω ούτος 6 τύμβος^^ έρεΐς ^,έπεί Εύρνμέδοντος 

κείται της Ιερής κονφος νζΐρ κεφαλής.^' 

XIX. (XIV.) 

Νηχιον ν&ν ίλειηες^ έν αλικίψ δϊ καΐ αυτός 
* Εύρνμεδον τύμβου τούδε %ανών Ιτυχες. 
ύοΐ μίν έδρα ϋ•ε{οΐ0ΐ μετ άνδράϋι * τον δΐ πολίται 
τιμαβεϋντι , ηατρος μνώμενοι ώς άγα^Όυ. 

XX. (νιπ.) 

Ι3!εΐνε^ Συρακ06ΐΛς τοι άνηρ τόδ* έφίεται ^Όρ&ων* 
χειμερίας με^^ων μηδαμα νυχτος Ιοις. 

καΐ γαρ έγώ τοιούτον ίχον ηόρον^ αντί δ\ ηολλας 
πατρίδος ο%νείαν κεϊμαι έφεύόάμενος^ ΕΡΙΟΚ. XVIII— XXV. 91 

XXI. (XI.) 

Ενό^^νεοζ το μνήμα ' φν0ιγνωμων 6 αοφ^^ντ^^ 
ίδΐ,νος ίη οφ^αλμσΰ καΐ το νάημα μα^ΒΪν. 

ευ μιν ίΟαεψαν ΒταΙΙροί έπΙ ^είνης Ι^ένον οντα^ 
χωυμνο^έζι^ έν %οΐζ άαιμονίίύς φίλος ω^. • 
^' Μντων^ ων ίπίοίχεν §χ$ιν τε^Βώ9'\ ούοφι,^χης 
χαίπερ αχι^κνς ίων εΙ% αρα κηδεμόνας. 

XXII. 

*Η Ίίαϊς φ%ετ άωρος έν ίβδόμφ ηδ* ένίαννφ 

εΙς Άίδην ΛολλοΙ^ς ηλίχίης πρότερη, 
δειλαΐη^ ηο^έονβα τον είκοβάμηνον άδελφόν^ 

νηπιον άβτόργου γενόάμενον θανάτου. 
* αίαΐ ίλεινά πα^ον^α Περι^οτέρη^ ως έν ετοίμφ 

αν^ρώηοις δαίμων %'ηκε τα λυγρότατα. 

XXIII. (χνπι.) 

*0 μιχχος τόδ* Ιτεν^ε τα Θραΐόαΰ^ 
Μηδεως το μναμ* έπΙ τα οδφ χηΛέγραψε Κλείτας. 

έ^εΐ τάν χάριν άδύν άντΙ τηνων^ 
ων τον χονρον Ι^ρεψ^' ίτν μάν, οτι χρη^ίμ^ χαλείταί. 

XXIV. (XIX.) 

^Αρχίλοχον χαΐ βτα%Ί χαΐ είύιδε τον πάλαι ποίψάν 
τον των Ιάμβων , ον το μυρίον χλέος 
δνηλ&ε χηπΐ νύχτα χαΐ προς άώ. 
ηρά νιν αΐ Μουβαν χαΐ 6 ^άλίος ηγάπευν ^Απολλων^ 
5 ως εμμελής τ έγένετο χηπιδϋίνος 

Ιπεά τε ποιείν προς λνραν τ* αείδειν. 

XXV. 

Ανδηϋαις το γράμμα, τί βαμά τε χαΐ τίς υπ* αυτφ. 
Γλαύχης εΙμΙ τάφος της ονομαζόμενης. 92 ΤΗΕ00Κ1ΤΙ ΕΡΙβΚ. XXVI. 

XXVI. (IX.) 

*Άν9ρωχ€, ζωήςπερι^φείδεο^ μηδΐ Λαρ* ωρψ^ 
ναυτϋος ί09•ι' χαΐ ως ου Λολνς άνδρΐ βίος, 

βΒίλαΐβ ΚλΒονιχΒ^ 0ν δ* εΙς Ινπαρην Θάαον έΜεΙν 
'^ΛΒίγεν κοίλης Ιμηορος έκ Σνρίης, 

ίμκορος ω ΚλΒοννκΒ' δνόιν δ^ νηο ΠλΒίάδος (κνζ'ην β 
ίίοντοΛορών αντη Πλειάδι ^νγκατέδνς. ΤΗΕΟΟΚΙΤΙ ΡΚΑΟΜΕΝΤυΜ. Έκ της Βερενίκης. 

Καϊ χις άνηρ αίχείχαι έπαγροϋννην τβ χαΐ ολβον, 
έ^ €ίλ6ς ω ζωή , ζά δΐ δίχτυα χείνφ άροτρα, 
0φάζων άχρόνυχος ταύτΐβ &εω [ερον 1%!&υν, 
ον λδΰχον χαλέονύιν ^ ο γαρ φνερώτατος άλλων, 
χαί χε λίνα ύτήβαι,το χαΐ έξερνόαιτο %αλώί6η^ζ 
Ιμηλεα. ΒΙ0ΝΙ8 ΚΕΙίαΧΠΑΕ. Ι. 
'ΕΛίτάφιος *Α ά ω ν ι ά ο ς. 

Αίαζ* ω τον ^Αϋωνιν ' αΛάλετο χαλος ^Αίίονίς^ 
ωλετο κάλος ^Α9ωνι^ ' έηαιάζονόιν "Ερωτες. 

Μψ^έτι ^τορφνφ^Μ^ ένΐ φάρεόι Κύηρι χά&ευίε * 
Ιγρεο 4ειΛΜία χυανόύτολε χαΐ χλϋηάγηόον 
5 ότή^'εαχαΐλίγε χάόιν αΛωλ€ΐ!θ καλος'^Αβων^ς.^ 
αίαζ^ ω τον Ζ^ίωνιν * έΐΐαιάζονόιν "Έρωτες. 

Κείται κάλος "Αίωνις έν ωρεόι μηρον οίόντί, 
λενχον μηρον οίόντι τνηείς^ καΐ Κνηριν άνι^ 
λεητον άχοφύχων' το 9έ οΐ μέλαν εϊβεχαι αίμα 
10 χιονέας κατά όοίρκός, νπ οφρύ^ι 9* όμματα ναρκ^^ ιο 
καΐ το (69ον φεύγει τώ χείλεος ' άμφΐ ϋ τηνφ 
^άόχει καΐ το φίλημα^ το μηχοτε Κύχρις άνοίόει. ι^ 
αίαξ^ ω τον "Αίωνιν ' ίχαίάζον^ιν Έρωτες. ι^ 

"Αγριον αγριον ίλκος Ιχει κατά μηρον ^Αίωνις' 
15 μείζον 9* α Κν%'έρ'^α φέρει ποτικάρίιον έλκος, 
κείνον μ%ν ηεριηολλα φίλοι κννες ώρνονται 
τίαΐ Ννμφαι κλαίουόιν ^Ορειάίες' α 9^ *Αφρο9ίτα 
λνίίαμίνα ΐίλοκαμίίας ανά δρυμως άλάληται 3ο 

Λεν%'αλέα νηηα^τος α^άνϋαλος^ αΐ δ% βάτοι νιν 
Μ έρχομίναν κείρον6ΐ καΐ Ιερον αίμα ίρέηονται' 

Κνηριδι μ^ν το φίΐαμα χα} ου ξϋίοντος άρέϋΜΐ, ιζ 

αλλ^ ουκ οίδεν "Αδοινις ^ ο μιν θν«<ίχοντ' ΙφΙΧαϋεν. Η ΒΙ0ΝΙ8 ΚΕΠΟΟ. Ι. 95 

άμφΐ ϋμιν μϋίαν ^ίμα παρ^ ομφαλον {ΐίωρ^ϊται^ 35 
(ίνη9'4α δ* έ% χ^ρων φοινύίά^χοί , οΐ 9* νπο μαξοί 
2» χίά^^^οι το χάροΦεν ^Αϋύννδ^ ΛΟ^ύροντ^α. 

4ίίαΧ Χ'ίν Κν% έριζαν ίααίάζον0ιν'^ωχΒζ. 

%Χ^0Γ£ χον ΗαΧον &νδρα^ &ννωλε0Βν Ιερσν είδοζ. 
Κνχρίδι μϊν Ηαλον εϊδος , οχ ε ξωεβχεν **Αδωνΐζ • 30 
χάχ^νε ί* « μορφα ΰύν ^Αδύιηδι. χ αν Κύΐίριν 

αίαί 

30 ώρεα ηάνχα λέγονχν^ χάΐαίδρυεζ αΙαΙ^Αδωνιν' 
χαΐ ΛοχαμοΙ χλαίου6ι χα Λέν&εα χας ^Αφροδίχας^ 
κάΙ ηαγαΐ χον "Αδωνιν έν »ρε6ΐ δαχρνονχι ' 34 

πάνχας ανά χναμως , ανά ηαν νάκος οίχχρά αηδών 36 
αΐάζει νέον οίχον άπώλεχο χαλος^Αδωνίξ, 37 

35 Κύηριδος αΐνον ίρωχα χ*ζ ονχ §χλαν0εν αρ 

αΙαΙ\ 39 

ως Ιδεν^ ώς 4νόη0^ν ^Αδωνιδος α^χεχον ελχος^ ^ 

ώζ αδ$ φοίνιον αίμα μαραινομένψ ηερί μηρά, 
ηάχεας άμπεχάύαύα χιννρεχο * ^^εΐνον "Αδωνι, 
δνβποχμε μεΖνον ^Αδωνι , ηαννύχαχον ως 0ε χιχείω^ 

40 ως 0ε ΛερνΛχύ^ω χα\ χείλεα χείλε0ι μίξω. 

Ιγρεο χνχϋ'ον ^Αδωνν^ χο δ^ αν πνμαχόν με φίλη0ον^ 45 
χο00ονχόν με φΰίη0ον, ο0ον ξώει χο φίλημα^ 
αχρίς απο 'ψνχας ίς έμον 0χ6μα χεις έμον ήπαρ 
πνεύμα χεον ρεύ0τι^ χο δε0εν γλνχν φίλχρον άμέλξω^ 

45 ίχ δΐ πιω χον Ιρωχα , φίλημα δϊ χονχο φυλάγω 

ως σ' ανχον χον^Αδωνιν^ έπεί 0ν με δν0μορε φεύγεις^ «ο αν^εα ^' Ι| βδυνας ίρν&ραίνεταΐ' α δε Κν^ρη 36 Άχω δ^ ανηβόαΰεν^ αΛωλεχο κάλος "Αδωνίς, 38 96 ΒΙΟΝΙδ 

φεύγεις μαχρον "Αίωνι , χαΐ ΙρχΒΜ εις ^Αχέροντα 
χάρ 6τυγνσν βΜιληΛ καΐ αγρισν ' ά ϋ τάλαινα 
ζώω καΐ ^'Βος έμμΐ χαΐ ον ίνναμαί 6β ίίώκΒίν. 

80 λάμβανε Περόεφονα τον έμσν ηύβνν. ίόύΐ γαρ αυτά 
ηολλον έμευ κρέ66ίον^ το 9\ παν καλόν έςόϊχαχαρρεϊ, μ 
έμμΐ 8* έγω ηάναΛΟΤμο^^ Ιχω ί* άχόρεϋτον ανίαν<^ 
χαΐ κλαίω τον'Άδωνιν , ο μοι^ %'άνε^ χαΐ ^είίόβημαι. 
^νάαχεις ω τρίπόϋ-ητε , ΐ€0^ος 94 μο^ ώς σναρ Ιπτη. 

β5 χήρα δ^ α Κν^έρτια^ χενοί δ* ανά δώματ "Ερωτες. 

ίίοΐ δ' αμα χεβτος ολωλε. τί γαρ τολμαρϊ χνναγείς ; ^ 
χαλος ίων τί τοόοντον έμηναο Θ^ρΙ Λαλαίειν ;^' 
ωδ* ολοφνρατο Κνπρις' ίπαιάζονόιν "Ερωτες - 

αίαΐ ταν Κν^έρχίαν ^ άπώλετο χαλος^Α- 

δωνις. β» •ο ΑΙ^αζ^ ω τον"Αδωνιν^ άπωλετο τζαλοςΖ^δωνίς. βτ 

Μηχέτ ένΐ δρνμοΐα τον ανέρα μνρεο Κυπρί, 
ουκ αγα^ά 6τιβάς ί^τνν Άδώνιδι , φνλλάξ έρημα * 
λέχτρον Ιχοι Κν%'έρτια το 6ον τόδε νεκρός 'Άδωνις, χα 
καΐ νέχυς ων καλός έ6τι^ κάλος νέκνς οϊα καϋ'ενδων. 

ββ κάτ^εό ννν μαλαχοϊς ένΐ φάρεύιν εν ένιανεν, 

τοΙς μετά οεν ανά νύκτα τον Ιερον νηνον έμίχ^ΐ]^ 
παγχρύ^φ χλιντήρι ' Λο^'εΙ καΐ ^τνγνόν ^Αδωνιν. 
βάλλε δέ νιν 6τεφάνοι6ι κα\ ανϋ'εΟί ' πάντα ϋύν αντφ^ 75 
ώ^ ττ^νος τέ%ι;αχε χαΐ ανϋ'εα ταντ ίμαράν^. 

70 ραϊνε δέ μιν Συρίοκίιν άλείφαβί , ^αΐνε μνροίΰιν. 
ολλνβϋ'ω μύρα πάντα ^ το όον μύρον ωλε^^ "Αδωνις, 
αϊαζ ω τον "Αδωνιν ' έπαιάζον^ίν "Έρωτες, δάκρυα δ^ α Παφίη το<^<ί' έκχάπ^ οΰΰον "Αδϋανίς ^ 

οίμΛί χέεί* τά δε πάντα ποτΐ χϋΌνΙ γίνεται &ν^. ββ 

αϊμχί ^όδον τΙ%τει^ τά δ\ δάκρυα τάν άνεμώναν, 66 ΚΕΠΟΟ. Ι— ΠΙ. 9Τ 

ΚέϋλιΧΜ αβρός "Αδωνις έν εΖμαόι χορφνρίοίύιν' 
άμφΐ δί μιν κλαίοντες άναύτενάχύν^ιν "Ερνηες μ 

ιβ κδΐράμενοί χαίτας έφ* Άάωνιίι' χω μίν όΐ^τως^ 
δς δ* έηΐ τό^ον Ιβαιν*; ος δ* έπτέρνιαδε φαρέτραν^ 
χω μϊν ίλν6Β π^ιλλσν ^Αδώνιδος^ οΓ ^^ λέβψ* Ις 
τίρωύβοΜιν φορέοιβιν ϋδωρ^ ο δϊ μηρόν ίαένη^ 
ος δ* οηι&εν ητερύγεβ^ιν άναψύχει τσν^Αδωνίν. • 

80 αΓαζ' ω τον "Αδωνίν ' έπ(αάζον6ίν 'Έρωτες. 

(ϋβββΐ αη& 8ΐΓορ1ι&•) 

αίαΐ τάν Κν^έρι^αν έηαιάξον^ΐΛβ "Ερωτες. 

"Εββε^ε λαμηάδα παβαν έηΐ φλιαΐς ^Τμέναυος^ 
τίάί ύτέφος έ^εκέδα^^ε γαμήλιον' ουχέτι δ* ^Τμην^ 
^0[)ιην ονκέτ* αειδεν εον μέλος ^ αλλ* έπαείδει 
β& αίαΐ χαΐ τον^Αδωνιν ίτν πλέον η ^Τμέναων. 9α 

α[ χάριτες κλαίοντι τον υΐέα τώ Κιννραο^ 
ωλετο καλός^Αδωνις έν άλλάλαιβι λέγοιβαι. 
αΙαΙ δ* οξι) λέγοντι πολύ πΐέον η Παίωνα 
χαΐ ΜοΙβαί τον^Αδωνιν^ άνακλείοιχίί δ* "Αδοίνιν^ 
90 χαί μιν έπαεΙδου6ΐν * 6 δέ 6φι6ίν ονχ έπαχονεί. μ 

ον μάν ονχ έ^έλει, Κώρα δέ μιν ονχ άπολνεί, 

Αηγε γόων Κν^έρτ^α το όάμερον^ (βχεο χομμων' 
δει βε πάλιν χλανόαι^ πάλιν εΙς έτος άλλο δαχρΰ^οί. II. (XI.) 

Έχ %'αμινας φαϋ'άμιγγος^ όπως λόγος, αΐββοίοας 
χα λί^Ός ές φωχμον χοιλαίνεται. 

III. (IX.) 
Ον καλόν ω φίλε πάντα λογον ποτΐ τέχτονα φο^τ^ι/, 
^ι^^' έπΙ πάντ* αλλω χρέος Ι^χέμεν' άλλάκαϊαντός 
τεχνάΰ^αι σύριγγα ' πέλει δέ τοι ενμαρ^ς ^ργον, 

ΒΙ700Ι.. αΕ. 7 ΒΙ0ΝΙ8 

IV. (ΧΙΠ.) 

Μηϋ ϋΛ^ις μ' ίγέ^αότον , έΛΒΪ %ω Φοίβος αΒϋη 
μυβ^^ ίλών. %ψα 9ί τα η^^γματη ΐίρέ<ί<ίθίΐΛ ηοιΛ• 

V. (V-) 
Ονη οΐ9\ ονί* έΛέοιη^ν α μη μοΛομΒζ ΛονίΒό^αν. 

ΥΙ. (V»•) 

ΕΙ μΒν χαλά ηέλΒΐ τα μΒλνδρία^ καΐ τάίε μοννα 
χΰβος ^μοί ^ηβοντι , τα μοι πάρος ωηαΰε Μοϊύα. 
εΐ 9^ ούχ αδέα τφ5τα^ τι μοι χοτΐ πλείονα μοχ^εΐν ; 

νΠ. (V-) 

ΕΙ μϊν γαρ βνότω διπλόον χρόνον αμμυν Ιδωκεν 
η Κρονίδας η Μοίρα ηολυτροηος^ ωβτ αννευ^'αι 
τον μ\ν ές εύφροόύναν χαΐ χάρματα^ τον δ^ ένΐ 

ην τάχα μο%%'η0αντι πο%^ ύστερον έο^λά δέ%ε6%•αί, 
δ εΐ δ\ %'εοί χατένεν^αν ίνα χρόνον ές βίον έλ^'είν 5 
άνϋ'ρωΛΟίς , οίαΐ τόνδε βραχύν χαΐ μείονα ηάντων^ 
οπηόβα τοί δειλοί χαματωδεες Ιργα πονενμες^ 
ψυχάν δ* άχρι τίνος ^οτΐ χέρδεα χαί χοτΐ τέχνας 
βάλλομες , Ιμείροντες άεΐ ηολύ πλείονος ολβω ; 
ι• λα^όμε^* η αρα πάντες , οτ^ ^νατοί γενόμεό^α^ ίο 

χώς βραχύν ίχ Μοίρας λάχομες χρόνον. 

VIII. (IV.) 

ΤαΙ Μοΐ6αι τον "Ερωτα τον άγριον ον φοβέονται 
ηχ %νμω φιλέοντι χαΐ έχ ποδός αντφ έπονται, 
χην μίν αρα ψνχάν τις Ιχων άνίραότον άείδ^η^ 
τηνον νπεχφενγοντι χαΐ ονχ έ%'έλοντι διδάύχειν' 
• ην δ\ νόον τις ^Ερωτι δονενμενος άδύ μελί^δγ^^ β 

ές τήνον μάλα παβαι Ιπειγόμεναι προρέοντι. ΚΕΠΟΟ. IV— χ. Μ 

μάξμνς έγών , οτι μν^ος ο9^ Ιπλετο ηάύιν αλα^ηζ. 
ψβ μϊν γαρ βροτον άλλον η αθανάτων τινά μίλχω^ 
βαμβαίνει μ^ν γλύόΰα καΐ ώς Λαρος ίίυκίτ* άδϋ&,' 
10 ιρ; 9^ αντ ίς τονΐΒρ<χηα χάΐ ές Ανκίίαν τι μελύ^ίω, ίο 
χαΐ τόκα μοι %αίρσι0α δίά ότόματος φ^€ΐ ανία. 1Χ• (ΠΙ.) 

*Α μεγάλα μοι Κυπρις 1%•* νηνύοντι χαρίότα^ 
νηηίαχορ τον "Ερωτα χαλάς ίκ χειρός αγοιόα 
ές χ^ονα νεν^τάζοντα , τόύον 9έ μοι Ιφραβε μν^ον * 
^^μέληειν μοι φίλε βοντα λαβών τον'Έρωτα δίδα^κε,^^ 

Β ών λίγε ' χα μίν άπηλϋ•εν , έγώ δ* οαα βουκολία^δον^ 5 
νηαιος ώς έ%'έλοντα μαϋ'είν τον "Εραηα δίδαΰκον, 
ώς εύρε πλαγίανλον 6 Πάν, ώς ανλον ^Α%'άνα, 
ώς χέλνν ^Ερμάων, κί^αριν ώς αννό* *Α%6λλων. 
ταντά μιν έξεδίδαόκον' ο δ* ουκ έμπάζετο μνϋ-ων, 

10 αλλά μοι αντος αειδεν ίρωτνλα, και μ έδίδαόκε >« 
^ατων α%'ανάτων τε η6%'ως καΐ ματέρος Ιργα. 
κηγών έκλαϋ'όμαν μίν ο0ων τον'Έρΰοτ^ έδίδαόκον, 
ο66α δ* *Έρως μ* έδίδαξεν έρωτνλα χάντ έδιδάχ%^. 

Χ. (ΧλΠ.) 

^Εαπερε, τας έρατας χρνύεον φάος*Αφρογενείας, 
ΐΞίίπερε κνανέας Ιερον φίλε νυκτός άγαλμα, 
τ060ον άφανρότερος μήνας, ο<Τοι/ Ιζοχος α6τρων, 
%€^ρε φίλος, καί μοι ηοτΐ ποιμένα κώμον αγοντι 
Β ,άντί 0ελαναίας τν δίδον φάος, ωνεκα τήνα β 

βάμερον αρχόμενα τάχιον δνεν. ουκ έτΛ φωράν 
Ιρχομαι, ουδ* ίνα νυκτός οδοΐΛορέοντα λοχάβω' 

άλλ^ έράω ' καλόν δέ τ ίραΜαμενφ 6υναρέβ%'αι* 

' 7* 100 ΒΙ0ΝΙ8 

XI. (νπι.) 

"ΟλβίΟί οί φιλέΌνχΒζ , έπηγ ί!6σν άντεράιοντΜ• 
όλβιος ην ΘηΟΒνς τω ΠείρΦόω ηϋίρεόντος^ 
δι χαΐ ίμΒίλίχτοιο καχηλν%'Βν εΙς ^Αίδαο. 
όλβιος ην χαλεποΐύιν έν ά^είνοι^ιν ^Ο^έϋτας, 
% ωνεχά οί ^ννάς Πνλάδας άλητο χελεύϋ'ως. β 

ην μάχαρ ΑΙαχίδας ίτάρω ζίόοντος ^Αχιλλεύς ' 
όλβιος ην ^νάΰκαη/ , οζι ΐμερον αΐνον αμννεν. 

ΧΠ. (II.) 

^Ιξευζάς ϊτι χώρος έν αλ<ίεν άενδράεντι 
ορνεα Χηρεύων τον νπόπτερον εΐάεν "Ερωτα 
εοδόμενον πν^οιο ηοτΐ χλάϋον' ως 9^ ένόηόε^ 
χαίρων ωνεχα δη μέγα φαίνετο ορνεον αύτω^ 

5 τως χαλάμως αμα πάντας έπ* άλλάλοκίι 6ννάπτων 5 
τ^ χαΐ τα τον "Έρωτα μετάλμενον άμφεδόχενε. 
χω ηαΐς άΰχαλάων , οχα οΓ τέλος ονδϊν απάντη^ 
τώς χαλάμως φίψας ποτ άροτρέα πρέαβνν ΐχανεν, 
ος νιν τανδε τέχναν έδιδάξατο , χαΐ λέγεν αντφ^ 

10 χαί οί δεΐξεν "Ερωτα οίαϋ'ήμενον. αντάρ 6 πρέΰβυς ιο 
/[&£&^(άοι/ χίνη^ε χάρη χαΐ άμείβετο παΐδα ' 
^,φείδεο τάς ^ηρας^ μηδ^ ές τόδ^ ^τ' ορνεον ίρχεν, 
φεύγε μαχράν» χαχόν έΰτι το %'ηρίον» όλβιος έό^η• 
εΐ^όχε μη μιν ελης ' ην δ* άνέρος ές μέτρον Ιλ9ΐ]ς^ 

15 οντος 6 νυν φεύγων χαΐ άηάλμενος αυτός αφ* αυτώ μ 
έλ%'ών έζαπίνας χεφαλαν εηι 0ε1ο χα^ι^εϊ^' ΧΠΙ. (χνπ.) 

"Αμερε Κυπρογένεια^ -ίί/^ο& τέχος η\ %'αλά6όας^ 
τίπτε τ00ον %^ατοΐβι χαί άϋ'ανάτοιβι χαλέιίτεις ; 
τυτϋ'ον Ιφαν ' τί νυ τό(ί6θΊ' άπήχ^εο χαΐ τίν αντα^ ΗΕΧΙΟΟ. XI— XVII. 101 

ταλίχον ώζ ηάνχε^βι καχον τον "Εραηα ΧΒχέβ^αι^ 
αγριον αύτοξ^ον^ 1^9φ^ '^^όον σνδδν ομοΐον; 
έζ τί α νιν ητανον χαΐ εχαβόλον ωχΜας ημεν, 
ώς μη χιχρον έσντΟί δνναίμε^α τηνον άλνξαι ; 

XIV. (XIV.) 

Μορφά ϋ'ηλντίργίίίι ηέλει καλόν, άνερι ά' άλκά* 

XV. (XII.) 

Ανχάρ έγών βα^εΰμαν έμαν οίον εζ χο κάχανχες 
χηνο ηοχϊ ψάμα^όν χε καΐ ηΐόνα ψιϋ^ρίίίδων, 
λιΜομενος Γαλάχειαν απηνέα * χάς δϊ γλυκείας 
έλΰίίδας νόχαχίω μέχρί γήραος ουκ αΛολείψώ. 

XVI. (VII.) ναν' ^Αμψα^Ια χον ΦοΙβον ελεν χόύον άλγος Ιχονχα. 
δίζεχο φάρμακα τίάνχα, 0οφάν δ* έχεμαίεχο χέχ 
χρϊεν ί' αμβρούίΰ^ καΐ νέκχαρι, Χρ^^'^ απα6αν 
ώχειλάν * μοιραία ί ' αναλΟ'έα χραύμαχα πάνχα* 

ΧνΠ. (VI.) 
ΚΑΕΟΑΑΜΟΣ. 

Εϊαρος ω Μύριων η χείμαχος η φϋ^νοΛωρω 

η ϋ'έρεος χίχοί άδν; χί δΐ ηλέον ενχεαι έλ^εΐν; 

η ^ίρος, ανίκα ηάνχα χελείεχαι ο06α μογενμες ; 

η γλυκερον φϋΊ^νοΛωρον, οχ* άνδράόί λψος ελαφρά; 

η καΐ χεϊμα δνβεργον ; έηεΐ καΙ χείμαχι ;γοΑΑο^ 

9'αληόμενοί %'έλγονχαί αεργία χε καΐ οκνφ, 

η χον καλσόν Ιαρ ηλέον εναδεν ; είΛ^, χΐ χοι φρην 

αίρείται ; λαλέειν γαρ έπέχραηεν α βχολα αμμιν. 

ΜΤΡΣΆΝ. 
Κρίνειν ούκ έπέοικε %'εψα Ιργα βρσνοΐ6ΐ' 1•2 ΒΙ0ΝΙ8 ΗΕΠΟΟ. ΧΧίΠ— XIX. 

10 τίάννα γαρ Ιερά ταντα καΐ άϋα ' όεύ ίΐ εχαχι ο 

ί^Βρέω Κλίόβαμε, τό μοι πίί^εν αδΐ4η^ αΙλ<ον. 
ουκ ί&έΧω ^έρος ημεν, έπεί τάχα μ* αλιος οητ^. 
σνκ έ^'ίλω φϋΊνόηωρσν, έχδΐ νούίρ* ωριά τίχνει, 
συλον χεζμα φέρσν νιφετον χρνμωζ τε ίροβείψαι, 

Η εΐίΐρ έμΛ τριηό^ι^τον ολφ λυκάβαντι ηαρείη^ » 

άν{χα μήτε χρνος μη^•* αλιος αμμε βαρύνει, 
εΐαρι ιμάντα χνεί, χάντ' εϋαρος αίεα βλ4χι6χε1^ 
%α νυΐ^ αν%'ρωηοι0ιν ΐ6α καΐ ομοίιος αοίς. 

ΧνΠΙ. (Χ.) 

Μοίβας "Ερως χαΚΐοί^ Μοΐ^αι τον "Ερωτα φέροιεν, 

μολχαν ταΐ Μοϊ6αΙ μοι αεί ηο^έοντι, ί^ίοΓβι^, 

ταν γλνχεραν μοληάν^ τά$ φάρμαχον αδων ονϋν. 

XIX. 

Πάντα ϋ'εώ γ* έϋ'ίλσντος έναί^ιμα^ πάντα βρσκΌίϋίν 
έχ ματζάρων (άΐύτα χοΧ ονχ ατέλε<9τα γέροντο. Μ080ΗΙ ΕΕΜαυΤΑΕ. Ι. 

9 / Ε V ρ ω ίΤ η. 

Εν^ώ%ι^ χοχ€ ΚνΛρις έηΐ γλνχύν ψίεν σνείρορ^ 
νυκτός οτβ χρίταχον λάχος ΐύχαχαι^ έγγν^ί 9* η(^ς^ 
νηνος οχΒ γλνχίων μέλιχος βλεφάροΐίίι,ν έφίζων 
λυύιμδλης χ$δά€^ μαλακό καχά φά$α δΒβμφ^ 

5 ΒυχΒ καΐ άχρεκίων ηοιμαίνεχαι, Ι^ος ονείρων. β 

χημος νΛ(οροφ{οί4ίνν ένΐ κνώβ^ονύα δόμοΐ6ΐ, 
Φοίνικος ϋνγάχηρ ίχι Λαρ^ενος Ενρώπενα 
ωίααχ' ηπείρους δοιάς ΛερΙ είο μάχεό^'αι^ 
^Αβίδα τ' ανχιηέρψ^ χε' φνην δ* Ιχον οία γυναίκες. 

10 των δ^ η μ^ν ^είνης μορψην £χεν^ η δ* αρ* έφκει ίο 
ένδαπί^^ καΐ μάλλον έής ηεριίβχεχο κούρης^ 
φάόκεν δ* ώς μιν ξχικχε καΐ ώς άχίχηλί μιν αύχη. 
η δ^ εχίρη κραχερ^^ι βίωομενη Λαλάμ^ιβίν 
είρυεν ουκ άέκουβαν ^ έπεί φάχο μόρόιμον εΐο 

νί έκ ^ιος αίγιοχου γέρας ίμμεναι Εύρώπείαν. ι> 

η δ^ άτίο μΙν όχρωχών λεχέων %'6ρε δειμαΐνουύα^ 
παλλόμενη κραδίην ' χ6 γαρ ώς ΰπαρ είδεν ονειρον. 
εζομένη δ* έπΙ δηρον άκην ίχεν^ αμφοχέρας δέ 
εΐαέχί ηεπχαμίνοίύιν έν ομμαόιν είχε γυναίκας. 

20 οψΐ δ^ δειμαλέην άνενείκαχο παρϋ'ένος αύδην ' η 

^,Τϊς μοι χοίάδε φά<ίμαχ^ επουρανίων προίηλ^'^ 
ποΜ με όχρωχών λεχέων υπέρ έν ^αλάμοιόιν 
ηδύ μάλα κνοϋΰουΰαν άνεπχοίηόαν ονειροι^ 104 ΜΟδΟΗΙ 

τίς (^ ην η ί^ίνη, χην Βίβώον υπνύονόα; 

κ ωζ μ Ιλαβε κραάίην κείνης ηόΰΌς, ως με χαΐ αύτη % 
α6ηα0ΐως νηέδΒΗΧο χαΐ ώς 0φετίρην Ιδε ηαΖδα. 
αλλά μοί Βίς αγαθόν μάκαρες κρηνε^ιν ονειρον.^^ 

*)Άς Βΐηον6* άνόρουύΒ^ φίλας ά* ίττ-βάίζε^'* εταίρας 
ηλικας οΐέτεας ^μηρεας ευπατερείας, 

30 τ^^Μ/ άεΐ 6ννά^ρεν^ δτ' ίς χορσν ίντυναιτο^ • 3ο 
η οτε φαιίρννοντο χρόα προχο^όΐν ανανρων^ 
η οβτάτ' ίκ λειμόνος ένχνοα λείρι άμέργοι. 
αϊ α οΐ αίφα φάαν^'εν' Ιχον Α' ίν χερόΐν ίκάύτη 
άν^οάόκοντάλαρσν* ηοτΐ βΐ λειμώνας έβαινον 

» άγχιάλονς , οϋΊ τ' αίϊν ομιλαίσν ηγερέ^οντο » 

τερΛομεναι φοάίη τε φυτ} καΐ κύματος ηχ^. 
αντη ί\ χρναεον τάλαρον φέρεν Ενρώηει,α^ 
ϋηψσν μάλα &'ανμα, μέγαν πσνον ^ΗφαίΦίοιο^ 
ον Αφντι Λορε ίάρσν^ στ' ές λέχος ^Εννοόιγαίσυ 

40 ηιεν * η δ^ πόρεν ηερικαλλέϊ Τηλεφαάίίϋΐ], ^ 

ητέ οΐ αϊματος Ιόκεν * άννμφω 6* Εύρωχείη 
μηνηρ Τηλεφάα66α χερικλντον ωηαϋε 9άρον. 
έν τψ δαίδαλα ηολλα τετενχατο μ^ρμαίρσντα, 
έν μίν Ιην χρν6οΙο τετνγμένη 7να%1^ '/αί, 

45 εΐιβέτι χόρτις ίονϋα , φυην ί* ονκ είχε γνναίην. 45 

φοιταλίη δ^ χόδε66ΐν έφ* αλμυρά βαίνε κέλευΟΌ^ 
νηχομέν^ Ικέλη * κνάνον δ^ έτέχυκτο ^άλαΰ6α. 
δοιον δ* ίαταβαν νψσν ίπ οφρύος αίγιαλοϊο 
φώτες άολληδην^ Οηενντο δ^ ηοντοχόρον βονν. 

00 έν δ* ην Ζευς Κρονίδης έηαφώμενος ηρέμα χερ0ί μ> 
Λορτιος ^Ιναχίης, την δ* εηταπόρφ παρά Νείλφ 
έκ βοος ενκεράοιο πάλιν μετάμειβε γνναϊκα, 
άργνρεο^ μ^ Ιην Νείλου φόος, η δ* αρα χόρτις 
χαλκείη , χρνβοΰ δϊ τετνγμένος αντος Ιην Ζευς. 

β άιιφΐ δΐ δηνηεντος νπο 6τεφάνην ταλάροιο δβ ΚΕΠΟΟ. Ι. 105 

*Ερμε{ης ηόκψο ' πέλας δε οΐ έκχΒχάννύχο 
"Αξ/γος άχοψητοίίίι χεκααμένος οφ^αΐμοΐΰι. 
τοίΌ δ% φοινήεντος αφ* αίματος έ^ανέχελλεν 
ορνίτζ άγαλλόμενος ηχεφίγίχη; Λολναν%'έϊ χ^οί'^^ 

βΐ) τάρ<τ' ος άναΛλω0ας ωβεύχέ χις ώκναλοξ νηνς βο 

χρν^είου χαλάροίο Λερίΰχεπε χείλεα χαρΰοξς. 
χοΐος Ιην χαλαρός χεριχαλλέος Ενρωτίείης. 

Αϊ δ^ έπεί ονν λειμώνας 1$ αν^εμόενχας ΐχανσν, 
άλλη έπ αλλοίοι0ι τότ' αν^εΰί %'νμον έχερπον. 

θ5 χάν η μίν νάρχι,(56ον ένπνοον^ η δ' ύάχι,ν^ον^ 65 

η δ* ϊον^ η δ* ίρπνλλσν αηαίννχο' πολλά δ* ίραξε 
λειμώνων έαρο^ρεφέων %'άλε* Ιίίχε Λεχηλά. 
αϊ δ^ ανχε ξαι/θοΓο χρόχον ϋνόεόύαν Ιβ'ειραν 
δρέπχον έριδμαίνονΰαι " άχάρ μέβ^τι^ιν αναβαα^ 

70 αγλαΐψ^ ηυρί5οΖο φόδσν χε£ρε06ι λίγονόα, το 

οΐά Λερ έν Χαρέχεύϋι διέπρεπεν ^Αφρογένεια. 
ον μην δηρον Ιμελλεν ίΐί αν^ε6ι ^νμον Ιαίνειν^ 
ονδ' αρα ηαρ^ενίην μ^χρην αχρανχον ίρυίίϋ'αι. 
η γαρ δη Κρονίδης ως μιν φρά0α^\ ως έόληχο 

7δ ^μον ανωίύχοι^ιν νποδμηϋ'είς βελέεό6ι ^ 

Κνπριδος , η μοννη δνναχαι χαΐ Ζηνα δαμά^ααι, 
δη γάρ άλενόμενός χε χόλον ζηλημονος ^ρης 
παρϋ'ενιχής τ' έ%'έλων αχαλον νόον έ%αηαχηααι 
χρνφε ^εον χαΐ χρεψε δέμας χαΐ γείνεχο χανρος^ 

80 ονχ οίος ΰχαϋ'μοίς Ινι φέρβεχαι , σνδέ μεν οίος β® 

ωλχα διαχμηγει ίίνρων ενχαμπίς αροχρον^ 
ονδ* οίος ηοίμνης Ιπι βόβχεχαι , ουδέ μεν ο?ο? 
ούχις νηοδμη^είς έρνει πολύφορχον άπηνην. 
χον δη χοί^ χ6 μϊν άλλο δέμας ^ανϋ'όχροον Ιΰχε, 

β5 χνχλος δ* άργύφεος μέόόω μάρμαιρε μετώπφ^ ^ 

ο6ίίε δ^ ντίο γλανο^ε^χε χαΐ ΐμερον αβχράηχεαχεν, - 
Ιΐά τ' ίπ άλληλοι6ι χέρα ανέχελλε χαρηνν 106 ΜΟδΟΗΙ 

αντνγος ημιτόμον κεραής αχΒ κνχλα ΰ^λήνης. 
ηΙν9'€ ί' ές λεψωνα χαΐ ονχ έφόβη^Β φαανϋ'είς 

ψανόαι ί* Ια,8((Ζθϊο βοός , ^ον ί* αμβρστος οδμη 
τηλά9'ί καΐ λημάνος έκαίνυτο λαρον άντμην. 
υτη δ^ Λοδων Λροΐίάροι&εν οψ/ύμονος Ενρωζείηβ, 
χαί οΐ λιχμάζΒόκε δέρίν^ κατί^'δλγε δΐ κούρψ/, 

« η δέ μιν αμφαφοα^κε καΐ ηρέμα χείρεαν άφρόν 95 

πολλσν άπο Στομάτων άχομόργνυτο καΐ κύβε ζανρίίν, 
αντάρ ο μειλίχίον μυκηβατο ' φαΐό χεν ανλού 
Μνγδονίου γλνκύν ηχον ανηηύοντος άκονενν, 
ωκλαόε δΐ προ χοδοζιν^ έδέρκετο ί' Ευρώπειαν 

100 ανχέν* έπίβτρέφας και οΐ χλατν δείκνυε νώτον. ιβο 

η δ^ βα%Λ)ηλοκάμοίβι μεχέννεπε ηαρ^ενικ^ϋί ' 

,,^£1λΘ*' έτάραι φίλ^η καΙ ομηλικες^ οφρ* έπΙ χφδε 
ίζόμεναι τανρφ τερηώμε9'α ' δη γαρ άπάβας 
νώτον υποβχορέβας αναδίδεται οΐά τ ένηης 

105 πρηνς τ' εΐβιδέειν καΐ μείλιχος, ουδέ τι τανροις ιο^ 

αλλοιβι ηροϋέοικε ' νόος δί οΐ ηντε φωτός 
αΐόιμος άμφΐ θ/{7, μοννης δ^ έηιδεύεται ανδης^' 

*2ί2$ φαμένη νίοτοιΰιν έφίζανε μειδιόωύα^ 
αΐ δ* αλλ&ι μέλλεβκον, αφαρ δ* άνεπηλατο ταύρος^ 

110 ην ^ίλεν άρπαγας ' ωχνς ί' έπΙ χόντον Ζκανεν. >»« 

η δ^ μεταβτρεφ^εϊβα φίλας καλίεύκεν εταίρας 
χείρας ορεγννμένη^ ταΐ ί' ουκ έδύναντο κιχάνειν. 
αγάων δ* έπιβάς πρ06όω %'έεν ηντε δελφίς, ιΐ3 

χηλαΐς αβρεκτοϊβιν έπ ευρέα κύματα βαίνων, 

π» η δ% τότ έρχομένοιο γαληνιάαΰκε ϋ'άλαΰβα, 

κητεα δ* άμφίς αταλλε ^ιος προπάροι^'ε ποδοϊιν^ 
γηϋ'όβυνος δ* ύπίρ οίδμα κυβίβτεε βυββό^ε δελφίς, 
Νηρεΐδες δ* ανέδχχίαν ύη%^ αλός, αϊ ί' αρα ηαβαι ι μ 
κη;ιείοις νώτοιβιν έφημεναι έβτιχόωντο, η6 ΕΕΠββ. Ι. 107 

120 καΐ δ' αντος βΛρύάονπος ύπείρ αλύι. ^Εννο6{γ€Λθζ 
κύμα %«τι^νων άλίης ηγείτο κεΧεν^ου 
ϋρυτοκαιίιγνήτφ ' τοί δ^ αμφί μιν ηγερέ^Όντο 
Τρίτωνες^ Μντοιο βαρν^ροοι ανλητήρες^ 
κόχλον6ιν ταναοίς γάμιον μέλος ηΛνοντες. ΐ2ο 

195 η δ' αρ' έφεζομένη Ζην6$ βοέοις έτά νώχοΐζ 

ττ] (ύν Ιχεν ταύρου δολνχον κέρας ^ έν χερΙ δ^ αΛΛι^ 
είρνε πορφνρέην άτολμου ηχνχα , οφρά κε μη μιν 
δενοι έφελκόμενον πολίής άλος ααηετον νδωρ. 
κολπωϋΐίΐ δ* άνέμοιύι Λέπλος βαϋ^ς ΕνρωΛείης. ΐ25 

130 Ιύτίον οϊά τε νηός , έλαφρίζεΟκε δ^ κονρην. 
η ί' οζε δη γαίης αηο ηατρίδος ηεν ανενΟ^εν^ 
φαΐνετο δ* οντ' άκτη τις αλίρρο^ος ουτ' ορός αΐπν^ 
άλλ^ άηρ μεν άνωθεν ^ Ινερ&ε δ^ Λονχος αΛείρων^ 
αμφί ε ηϋίπτηγαβα τόοην ανενείκατο φωνην * '^ο 

135 ,,77^ με φέρε6^* ω τανρε φίλ^ Ιπλεχο; τίώς δΐ κέ- 

λευσα 
άργαλέ^ είλι,ποδεββι δυέρχεαι , ονδ\ ϋ-άλαΟΟαν 
δεψαίνεις; νηνάΐν γαρ έπίδρομός έβχι %'άλααβα 
ώκυάλοις^ χανρου δ' αλίην χρομέονβιν αχαρηόν. 
Λοΐον χοι ηοχον ηδν\ χίς ^| αλός Ιΰΰεχ* ίδωδψψ '^δ 

140 η αρα χις 0•ε6ς έ^βι ' ^εοΐς ί ' έπεοικόχα φέζεις, 
ονθ' αλΰοι δέλφινες έπΙ χ%Όνος ονχέ χι ταύροι 
έν Λονχφ ΰτιχόωόι , <ίν δ^ χϋ'όνα κάΙ καχά ηόνχον 
αχρομος άΐΰΰεις , χηλαΐ δε χο£ εΐύιν έρεχμά. 
η χάχα καΐ γλαυκής ύπίρ ηέρος ύψ00* άερϋ'είς ί^ 

145 εϋκελος αίψηροΐβι Λεχηβεαι οίωνοϊβιν. 

ώ/Χ06 έγώ μέγα δη χι δυ^άμμορος^ η φά χε δώμα 
Λαχρος αηοπρολιποϋβα καΐ εβΛομένη βοΐ χωδε 
Ι^είνην ναυτιλίην έφέ^ω καΐ πλάξομαι οϋη. 
άλλα βύ /Λ06 μεδέων πολιης άλος ^Εννοβίγαιε ι^ 

150 Χλαος άνχηΰειας , ον Ιλτνομαι εΐβοράαό^αι 108 ΜΟδΟΗΙ 

τσνβε κατίϋννοντα ηόρον χροκ^λεν^Όν έμεΖο. 

ονχ ά^ΒεΙ γαρ ταύτα διέρχομαι νγρά χελευϋ'α.^' 
'ΪΙς φάτο' την δ* ωδε προβεφώνεεν ηνχερωςβοϋζ ' 

^^Θάρόει Λαρ^'ενίκη^ μη δείδι^ί ;ται^&οι/ οίδμα. ιη 

155 αυτός τοι Ζευς είμν^ καΐ έγγνϋ'εν εΐ άσκεω μέν 

ταύρος * έΛεΙ δύναμαέ γε φανημεναι, οττι %'έλοιμι. 

6ος δ% πό^ος μ* άνέηκε τσ0ην αία μΒτρηααβ%'αι 

ταύρφ έειδόμενον ' Κρήτη δε ΰε δίδεται ηδη^ 

η μ* ^^ρεί|;ε χαΐ αυτόν , ΟΛί] νυμφηια 0ε1ο 196 

160 Ι66εται ' έξ ίμέ^εν δε κλυτούς ψίτύόεαί υΐας^ 

όΐ ακηητοϋχοί ανακτες έχΐ χϋΌνίοι^ιν Ιΰονται,'^ 
'Ϊ2$ φάχο* καΐ τετ4λε0το τά ηερ φάτο, φαίνετο 

μίν δη 

Κρήτη , Ζευς δ^ ηάλιν βφετέρην άνελάζετο μορφην^ 

λϋαε δέ οΐ μίτρην , καί οί λέχος Ιντυον ^Λραν. ΐθο 

'β* η δΐ χάρος κούρη Ζηνος γένετ αύτίκα νύμφη. II. 
Ερως άραΐίέτης. 

Α Κύηρις τον "Ερωτα τον υΐέα μακρόν έ^ώβτρει * 
ο<Ττ&9 έν\ τριόδοιΰι χλαναίμενον εΙδεν'Έρωτα — 
δραχετίδας έμός έατυν — ό μανύβας γέρας ε^είς 
μίΟϋ'όντοί, το φίλημα το Κύηρίδος' ην ί' αγάγηςνιν^ 
ου γυμνον το φίλημα ^ τΐ δ* ω ^ενε κάΙ πλέον έξεις. 5 
Ιΰτι δ^ 6 παις περίόαμος ' έν είκοόι λΜι μαϋ'ηοη. 
χρώτα μίν ου λευκός^ πυρί δ* εΐκελος' όμματα δ* αυτω δριμύλα και φλογόεντα' κακαΐ φρένες^ άδύ λάλημα* χαΐ Κρανίδι/ τίχε τίκνα χα2 αντίκα γείνετο^ μψηρ* >^ ΚΕΙΙΟΟ. II— III. 109 

ου γάρ ίόον νοεει χάΐ φ^έγγεται * ώ$ μέλ^ φωνά^ 

10 έν δ^ χολά νόος έστΙν άνάμβροζ ' ηΛεροπεντάς, ίο 

σνδϊν άλα^ενα}ν , δόλι^ον βρέφος, άγρια ηαίύδίον. 
εύτίλόχαμον το χάρανον, Μχει δ' Ιταμον το μετωπον. 
μιχκνλα μ^ν τηνω χα χερνδρια , μαχρά δ^ βάλλει, 
βάλλει χεις ^Αχέροντα χαΐ εΙς Άΐδεω βα^ιλτ^α. 

13 γυμνός όλος τό γε βώμα, νόος δε οΐ ευ πεπύχαόται, 15 
χαΐ πτερόεις ώς όρνις έφιπταχαι άλλον έπ αλλφ, 
άνερας ηδΐ γυναίκας , έπΙ βπλάγχνοις δΐ χά%^χαι. 
χόξον Ιχει μάλα βαιόν, ύπίρ χόξω δΙ βέλεμνον, 
χυχ^ον μίν χ6 βίλεμνον, ες αΙ^έρα δ* άχρι φορείχαι. 

90 9ίαΙ χρυβεον χερί,νώχα φαρέχριον, ΙνδοΟΊ δ* έντί 2ο 
χοί πικροί κάλαμοι, χους ττοΛΑαχ^ καμμε χιχρώακει. 
ηάνχα μ\ν άγρια χαϋχα ' πολύ πλέον α δ* άεΐ αύτω 
βαιά λαμπάς έοΐϋα χον ^Αλιον αυχον αναί%'ει. 
ην χις ^λγι χήνον, δηβας αγε μηδ* έλεηΟγ^ς. 

^ κην ποχίδτις κλαίονχα , φυλάαϋεο μη 6ε πλανηόΐ}. 25 
χην γελάδι , χύ νιν έλκε, καΐ ην έ^έλτι 6ε φιλήίίαι, 
φεϋγε ' καχον χο φίλημα , χα χείλεα φάρμακον ένχί. 
ην δ% λέγ^ ,,λάβε χαϋχα , χαρίζομαι οόόά |[Α(Η οπλα^', 
μη χύ ^ίγγις πλάνα δώρα ' χα γάρ πυρί πάνχα βέβαπχαι. 

III. (V.) 

Τάν άλα χάν γλαυκάν οχαν ωνεμος άχρέμα βάλλτ], 
χάν φρένα χάν δειλάν ερεθίζομαι, ούδ* Ιχι μοι γα 
έβχΐ φίλα, ποϋ•ίει δΐ πολύ πλέον α με γαλάτα, 
άλλ' οχαν άχηβγ] πολλος βυ%•οΐ, α δ% θάλααβα 
• κυρχον έπαφρίζγ] , χά δε κύμαχα μακρά μεμύκγι, β 

ές χθόνα παπχαίνω καΐ δένδρεα , χάν ί' άλα φεύγω, 
γα δέ μοι άβπαβχά , χα δάβκιος εύαδεν ύλα, 
ίνθα χάΐ ην πνεύόγι πολύς Ιονεμος , ά πίτυς άδει. 
η κακόν 6 γριπεύς ζωει βίον, φ δόμος ά ναϋς, 1 10 Μ080ΗΙ ΚΕΙ-ΙΟΟ. ΐν~νί 

10 οαΛ πόνος ίϋτΐ ^άλααβα^ χϋϋ ίχ^ν^ς α πλάνος άγρα. ι• 
αύταρ ίμοί γΧνπνς νπνος νπο πλαενάνφ βα^υφνλλφ, 
ταΛ παγάς φίλ* έμοί τίς έγγυ&εν αχον άχονειν, 
α τίρπΒί ψοφίοίόα τον αγριον, ούχΙ ταράόόΒΐ. 

IV. (VI.) 

"Ηραΐίο Παν *Αχώς τας γείτονος^ ηρατο ί' *^χω 
όκιρτατά Σατνρω^ Σάτυρος δ' έπεμηνατο Ανδψ, 
ώς *Α%ώ τον Πάνα, τ06ον Σάτυρος φλέγεν *Α%ώ, 
χαΐ Αύ9α Σατυρίόοων' "Ερως ί' Ι6μυ% ίπαμοιβά. 
5 ο66ον γαρ τήνων τις ίμίϋεε τον φιλέοντα, ^ 

τόόόον ομάς φιλέων τ^χ^αίρετο, πάύχε ί' α ποίει. 
ταύτα λέγω πάόιν τα διδάγματα τοις άνεράοτοις ' 
βτέργετε τώς φιλέοντας, ϊν' ην φιλέκμε φιλη69'ε. 

Υ. (VII.) 

Αλφειός μετά Πΐϋαν ίπην πατά πόντον οδευγ^, 
Ιρχεται εις ^Αρέ^οι^αν άγων κοτινηφόρον ΰδωρ, 
ξδνα φέρων καλά φύλλα καΐ αν^εα κοί κόνιν Ιράν * 
καΐ βα&νς έμβαίνει τοΖς κύμαβι, τάν δ^ ξ^άλαϋύαν 
β νέρΟ'εν ύποτροχάει , κσυ μίγνυται ΰδααιν ΰδωρ, » 

α δ* ουκ οίδε %•άλα66α διερχομένω ποταμοΐο. 
κώρος δειλο^έτας καχομάχανος αΐνά διδάσκων 
καΐ ποταμον δια φίλτρον "Ερως ίδίδαξε κολυμβην. 

VI. (νιπ.) 

Ααμπάδα ϋ-είς καΐ τόζα βοηλάτιν εΐλετο φάβδον 
ονλος'Έρως, πηρην δ* είχε κατωμαδίην, 

χάΐ ζεύξας τιχλαεργον υπο ζυγον αυχένα ταύρων 

Ιϋπειρεν Αηους αυλαχα πυροφόρον, 
' είπε δ* ανω βλέψας αύτφ ^ιί* ,,πϊβον άρούρας, β 

μη 6ε τον Ευρώπης βοΰν υπ* άροτρα βάλω.^^ ΙΝΟΕΚΤΟΚϋΜ ΙΡΥΪΛ^ΤΑ ιά^ίι. ι (Μ•μΜ. ιπ.) 
'ΕΛ^τάφιος Β ί ω ν ο ς, 

ΑίΧινά μοί 6τοναχΒΪΤΒ νάΐίαι καΐ ^ώριον νδωρ^ 
χαΐ ΛοταμοΙ κλαίοιτξ τον ίμερόεντα Βίωνα, 
νΰν φυτά μοι (ίνρξίί^δ^ καΐ &λ(ίεα νυν γοάοιΟ^Β^ 
αν^δα νΰν ΰτνγνοζ^νν αΛοχνδίοιτε κοξ^μβοις. 
5 ννν φόδα φοίνί66Β<ί^ε τα πέν^ψα , ννν άνεμώναι^ « 
ννν νάχνν^ε λάλει τα όά γράμματα χαΐ πλέον αίαϊ 
λάμβανε τοις πετάλονόι ' χαλος τίϋναχε μελιχχάς. 

^Αρχετε ΣιχελνχαΙ τω πίν^εος άρχετε ΜοΙϋαι, 

α *Αδ6νες αί ΛνχινοΖ6ιν οδνρόμεναι ΛοτΙ φνλλοίς, 
10 νάμαβι τοί^ς ΣίχελοΖς άγγείλατε τάς *Αρε%Όίααζ^ ιφ 

οττί Βίων τίϋψαχεν 6 βονκόλος , οττιϋνναντφ ' 
χαΐ το μέλος τί^ναχε χαΐ ώλετο ΑωρΙς άοιδά. 
άρχετε Σιχελιχαί τω πέν^εος άρχετε ΜοΜαι. 

β^ Στρνμόνιοι μνρε^&ε παρ* νδαΰνν αίλίνα χνχνοι, 
15 χαΐ γοεροίς βτομάτεϋόι, μελίοδετε ηέν^ιμον φδάν^ ^^ 
οίαν έν νμετέροις Λοτ^ χηδεόι γηρνς αειδεν. 
είπατε δ^ αν χονραις ΟΙαγρίόιν, είπατε πάβαις 
Βι,ϋτονίαις Ννμφαιϋι,ν ^^άπώλετο Αώριος 'Ορφενς^' 
άρχετε Σιχελιχαί τω πέν^εος άρχετε Μοίΰαι. 

Μ β^ Κείνος 6 ταίς αγέλαα5ιν ίράβμιος ονχέτι μέλπει^ ^ 

ονχέτ ίρημαίτιβιν νπο δρνόΐν ημενος άδει, 
αλλά παρά Πλούτη ι μέλος Αη^αίον άείδει. 112 ΙΝΟΕΚΤΟΚϋΜ 

ωρεα ί ' έότίν άφωνα , κάΙ αΐ βόες αϊ χοτε γανρως 
πλαζόμεναί γοάονχν χαΐ ουκ ϋ^έλοντι ν/μεϋ^αι. 
Β άρχετε Σι,χελι^καΙ τώ ηεν^εος άρχετε Μοΐύαι. « 

/ Σεϊο Βίων Ιχ1αν0ε ταχύν μόρσν αντος^Απόλλων^ 
χαΐ Σάτνροί |[Ατ;ροΐΑτο μελάγχλαινοί τε Πρίηηοι ' 
χαΐ Πάνες ότοναχεϋντι το 6ον τέλος , αΐτε χαθ' νΚαν 
Κρανίδες ώδυραντο, χαΐ νδατα δάχρνα γύιηο. 

^ *Αχώ δ^ έν Λετρτι0ίν οδύρεται, , οττί όιωτί'ζ 30 

χονχέτι μψείτα^ τα σα χείλεα. 6φ δ* ίτί ολί^ρψ 
δένδρεα^χαρτίον ίρίψε, τα δ^ αν^εα ηάντ έμαράν^. 
μάλφν ονχ ίρρευόε χαλον γΐάγος, ον μελί οίμβλων^ 
χάτ^ανε δ* έν χηρφ λνΐίεύμενον ' ονχέτν γαρ δει 

35 τώ μέλιτος τώ 6ώ τε^αχότος αυτό τρνγαϋϋ'αί. » 

άρχετε ΣιχελιχαΙ τώ πένϋ'εος άρχετε Μοΐ6αι. 

γ Ον τ06ον εΙναλίγ^Οι. Ίίαρ ^06ί μνρατο δελφίν, 

ούδ^ τόόον Λοχά χλανϋεν ένΐ αχοηέλοιαιν άητός, 3β 
αλχνονίς ί' ον τοΰϋον έη αϊγε^ιν Ιαχε χ^νξ, « 

40 ον τ00ον οίονόμοιβιν έν αγχεβι παΐδα τον ^Αονς « 

Ιπτάμενος περί βαμα χιννρατο Μέμνονος ορνις^ 
οβϋον άποφϋ-ίμένοίο χατωδνραντο Βίωνος ^ 

αδονίδες πα0αίτε χελιδόνες^ ας ποχ Ιτερπεν, 47 

ας λαλέειν έδίδαόχε , χα^εξόμεναι δ^ έπΙ πρέμνοις 

« αντίον αλλάλαιΰιν έχώχνον ' αΐ ί ' νπεφώνενν 

όρνιθες ' ^^λνπεΐβϋ•* αΐ πεντάδες; άλλα χαΐ ημεΐς^^ βο 
άρχετε Σνχελιχαϊ τώ πένθ'εος άρχετε Μοϊααι. ουδί τόΰον ^ρηνηαεν αν* ωρεα μακρά χελιδαίν^ 39 άρχετε ΣικελίκαΙ τώ πέν&εος άρχετε Μοΐΰαι, 4ΐ 

νδϊ τόΰον γλαυκοΓς Μ κνμααί χηρνλος αδεν. 42 

αρχεχε Σι%ελί%αΙ τώ πέν^εος άρχετε Μοι<ίαι, 4β ΙΒΥΙ,Ι-. Ι. (Μ080Η. III.) 113 

^ Τίς 7αχ$Β όφ 4ίύ^γγι μΒλί^Βταί ω ^ρ^Λό^ητΒ; 

τίς δ* έηϊ όοίς καλάμους ^6η ότόμα ; τίς &ρα0ν£ οΰ- 

τως; 
Μ εΐόετι γαρ ηνείεν χά 6α χείλεα χαϊ το 6ον α^ϋ'μα, 

αχώ ί' έν δονάκε^ϋυ χεας ίη βόύχζχ* αο^ϋζ. 55 

Πανί φίρω χο μ/λιόμα ; χάχ' αν χαΐ ΧΒίνοζ έρεζόαι^ 
χ6 6χόμα δδίμαίνοί^ μη δενχερα 6εΪΌ φέρψαι,. 
αρχεχε Σ^χελνχαΙ χω χίνϋ'εος αρχεχε Μο{0αι. 

55 δ' Κλαίει, χαΐ Γαλάχεια το ϋον χέλος , αν ηοκ* ίχερτΐες 
εξομίναν ηρος ϋείο παρ* ηϊόνεαβι ^αλά66ας. βο 

ον γαρ ί(ίσν ΚνκλωΛΐ μελίόδεο ' χον μίν ίφευγεν 
α οοαλα Γαλάτεια^ 6^ δ' αδισν Ιβλεηεν αλμοζ, 
καΐ νυν λαααμένα χώ κύματος έν ψαμύθΌΚίιν 

βο εζεχ^ έρημαί'ξΐόι , βοάς δί χί όείο νομενει. 

άρχετε Σικελικοί χω ηίνϋ^ος αρχεχε ΜοΙύαι, 65 

ε' Πανχά το^ ω βονχα ϋνγκάχ^ανε δώρα χά Μοιόάν^ 
%αρ^ενικαν έρόενχα φιλημαχα , χείλεα ηαίδων^ 
καΐ οχυγνον ΛερΙ όώμα χεον κλαίονϋιν "Ερωχες. 

α Κνπρις^ φ&Λ^ε^ ά*^ Λολύ πλέον η χ6 φίλημα, 
χ6 Λρώαν χον "Αδωνιν αηο^νάύκονχα φίληβεν. 70 

αρχεχε ΣικελικαΙ χω ηέν^εος αρχεχε Μοΐβαι. 

ε Τονχο χοι ω ηοχαμών λιγνρωχαχε δενχερον άλγος, τι 
7β χοΰχο Μέλη νέον άλγος, αηώλεχο ήραν χοι '^Ομηρος, 
χήνο χο Καλλιόΐίας γλυκερον οχόμα, και βε λέγονχι 
μνραϋϋ'αι καλόν νια ηολνκλανχοΐ(5ι φεέϋ'ροις, 
τίαϋαν δϊ πληόαι φων&ς αλα * ννν πάλιν άλλον 75 

νίέα δακρνεις, καινω ί' έχΐ πένϋ'εν χάκτ^, 
75 αρχεχε Σικελικοί χώ πέν^εος αρχεχε Μοϊααι. 

ζ Αμφόχεροι ηαγαϊς ηεφιλημένοι , ο^ μ^ν Ιχινε 
ΒυσοΕ. οκ. 8 114 ΙΝΟΕϋΤΟΚϋΜ 

ΠαγΜίβος χράνας, ο δ* Ιχεν χόμα %άς *Α^Β^οί6ας. 

χω μ^ν Τυνδαρέοιο χαλάν &ΒΐάΒ &νγαχρα 

χαΐ Θέτιδος μέγαν νϊα χαΐ ^ΑχρεΙδαν Μενέλαον * βο 

80 ΧΒζνος δ^ σν Λολίμσνς, ον δάχξ^α, Πάνα δ* έμελχΒ^ 
καΐ βουτάς έλίγαινε οοαΐ αΒίδίον ίνόμενε^ 
χαΐ ίίυρίγγας Ιτενχε χαΐ αδέα Λορτιν αμίΧγε^ 
καΐ Λαίδων έδίδαόκδ φιλήματα , καΐ τον "Ερωτα 
Ιτρεφεν ίν χόλ«οι6ί τμϊ ζρεε τάν *Αφροδίταν. 85 

85 άρχετε ΣικελιχαΙ τώ ηέν^εος άρχετε ΜοΙβαι. 

ζ Πάάα Βίων δ^ρηνεί 6ε κλντη πόλις , αότεα ηάντα. 
"Αόχρνι ¥'^ γοάει όε χολν πλέον Ήόιόδοίο* 
Πίνδαρον ον Λο^'έοντι τοόον Βοιωτίδες νλαι 
ον τόόον Άλχαίφ περψηνατο Αέόβος ίραννά' 9ο 

Αο ονδϊ τόόον τον άοιδον έμνρατο Τηϊον αότν ' 

ϋΐ πλέον ^Αρχνλόχοιο πο^εϊ Πάρος ' άντΙ δϊ Σαπφούς 
εΐόέτι ίίεν το μέλί^ίμα χνννρεται α Μντιλάνα, 93 % άρχετε Σιχελιχάί τω πέν^εος άρχετε ΜοΙβαι. 

^ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ 

♦ ♦♦ 4ι « ♦ ♦ ♦ 100 έν δ^ Σνραχοαίοκίί θεόχριτος' αύτάρ ίγώ τον 

Ανόονιχάς οδύνας μέλπω μέλος, ον ^ένος φδάς, ιοο πάντες οαοις χαπνρον τελέσει ΰτόμα βωχολίΛΟίταί 94 

Ιχ μοιΰόον αίο πόταον άναχλαίουΰι θανόντος, 
κλαίει Σικελίδας το Σάμου τιλέος• Ιν δϊ Κνδαχίιν 
ο πρΙν μειδιόωντι 6υν ομματι φαιδρός ΙδΙα^αι 
δά%ρυα νυν Αυκίδας χλαίοον χέεΐ' ¥ν τε πολίταις 
ΤριοπΙδαις ποταμω ^ρψ/εΐ τναρ^ "Αλεντι Φιλψας, ΙΒΥΙΙ.. Ι. (Μ080Η. III.) 115 

βουχολιχάς άλλ\ 5ντ€*9ί9άζαο όείο μίΐ^ψάς, 
χλαρσνόμος μ(06ας^ χας ^^ω^^{δο^' ^ μΒ γεραίρων 
αλλοίς μ^ν ηον οΛ/Ιον, ίμοί δ* άχίλΗχες άοίδάν. 
105 άρχετε ΣικελντίάΙ τω ηέν^'Βος άρχετε Μοΐβαι, ιοβ 

ζ ΑΙαϊ ταΐ μαλάχαυ μίν έηαν κατά καησν ολαηηοίΐ, 
ηδΐ τα χλωρά υάλινα τό τ εν^αλίς ονλον ανηϋΌν^ 
νότερον αν ξοίσντί καΐ εΙς Ιτος άλλο φνοντι ' 
αμμες δ^ οΐ μεγάλοί καΐ καρτεροί, οίόοφοί άνδρες^ 

110 ΟΛΛοτε ηρατα %'άνωμεζ^ ανάκοοι έν χ%ΌνΙ κοίλα πο 
ενδομες εν μάλα μακρόν ατέρμονα νηγρετον ντίνον. 
καΐ ^ν μίν ων όιγοί ηεηνκααμένοζ ίΜεαι ίν γα, 
ταΐς Ννμφαιόι δ* Ιδοξεν άεΐ τον βάτραχον ζδειν. 
ηώς δ* έγώ ον φ^ονέοιμι\ το γαρ μέλος ον καλόν 

οίδει. 

πβ άρχετε ΣίκελικαΙ τω 7(έν9'εος άρχετε Μοΐόαι. ιι^ 

• 

α' Φάρμακον ηλΟ'ε Βίων ΐίοτΐ 6ον ϋτόμα φαρμακοευδές, 

πώς τεν τοις χείλεβϋι ηοτέδραμε κονκ έγλνκάν%^ ; 

τις δ% βροτός, το6ϋοντον άνάμερος ως κεράόαι τον 

71 δούναι λαλέοντι το φάρμακον, ον φνγεν φδάν; 

120 άρχετε ΣικελικαΙ τω ηέν^εος άρχετε Μοΐααι. ι^ο 

^Αλλά άίκα κίχε Λαντ^. έγώ δ^ έπΙ ηέν^εϊ τωδε 
δάκρνϋι καΐ τεον οΐτον οδύρομαι, ει δννάμαν δέ, 
ώς'Ορφενς καταβάς ηοτΐ Τάρταρον, ως ηοκ ^Οδνό" 

αενς, 
ώς πάρος ^Αλκείδας, κηγώ τάχ αν ές δόμον ηλϋΌν 

125 Πλοντέος, ώς κέϋ^ ίδουμι, καΐ εΙΠλοντψ μελίόδ^^, να 
ώς αν άκονόαίμαν, τί μελίϋδεαι. άλΐ! Ιτι Κωρα 
Σικελικόν τι Λ^;}/α^ι/£ καΐ άδν τι βονκολιάζεν. 
καΐ κείνα Σικελά, καΐ έν Αίτναίακίιν Ιπαιζεν 
^06ι, κάΙ μέλος ^δε το ^ίίωριον' ονκάγέραϋτος 

130 έϋϋεΐΟ'* α μοληά^ χώς ^Ορφέϊ πρ00ϋ'εν Ιδωκεν ιη 

8* 116 ΙΝΟΕΚταΚϋΜ αδέα φορμίζσνη ηαλίφίυτον ΒΑ(/υίί%Βίαν^ 

καΐ 0^ Βίων ΐίίμψΒί τοΙ$ ωρεόιν, βΙ δί τι χηγων 

6νρί6δίχ>ν δννάμαν^, ηαρα ΠΙοντέϊ η αντος αΗδον, ΗιΟ. Ι. (Τ^Μ€Τ. XX.) 
Βονχολίύοίος. 

Εννείχα μ' έγέλαα($Β ^έλονχά μιν αδν φιληόία^ 
καί μ* έια%Βρτομέθ945α τάδ* ΙννεΛεν' ,^^^' λλ έμείο. 
βονκόλος ων έξΗλει^ με κνόαν τάλαν; ον μεμά^ηχα 
άγροίκως φιλέειν , αλλ* αύτικα χείλεα %'λΐβειν. 

Β μη χνγε μεν κν06ιις το καλόν άτομα μηδ* έν ονείροις. 5 
οία βλεηείς' οπότ* αν λαλίεις, ώ^ α0τικά ηα£0δεν£^ 
ως τρνφερ* αΐκάλλεις^ ώς κωτίλα φηματα φρώίδεις' 
ως μαλακον το γενεών ίχεις^ ώς άδέα χαίταν. 
χείλεά τον νοοεοντι, χέρες δε τοι έντί μέλαιναν, 

10 καΐ κακόν έ^όόδεις. απ* έμεν φύγε, μτ^ με μολννης.^^ ίο 
τονάδε μν^ίζοιβα τρΙς εΙς εον ίητνβε κόλπον, 
καί μ* άπο τάς κεφάλας ηοτϊ τω τνόδε βννεχίς είδε 
χείλεβν μνχϋ'ίζοιόα καΐ ομμαοι λοζά βλεηοιύα, 
καί πολν τψ μορφα ^τί^λύνετο , καί τι 0ε0αρός 

19 τιαΐ ΰοβαρόν μ* έγέλαόβεν, έμοί δ* αφαρ Ιζεβεν αίμα, ΐ5 
τιαΐ χρόα φοινίχ&ην νπο τωλγεος ώς φόδον ερ0α. 
χα μίν ίβα με λιποΐ0α ' φέρω δ* νποκάρδιον οργάν, 
οττί με τον χαρίεντα κακά μωμήόα^* εταίρα, 
ποιμένες, είπατε μοι το κρηγνον' ον κάλος έμμί; 
αρά τις έξαπίνας με ϋ'εος βροτον άλλον Ιτενζε ; 3ο 

καΐ γαρ έμοΙ το πάροι^εν έΛάν%•εβν αδνς ίονλος 
ώς κι60ος ηοτΐ πρεμνον , έμάν δ* έπνκα\εν νπηναν, 
χαΐται ί* οϊα 0ελινα περί κροτάφοιβι κεχνντο, ΙΒΥΙΙ. Π. (ΤΗΕΟΟΚ- XX.) 117 

χαΐ λΒνχον το μέτωτίον έπ 6φ^ν0ί λάμπε μδλαίναις ' 

25 ομμβίχά μοι γλανκάς χκροκίάνι^ πολλον ^Α^άνας^ « 
χαΐ ϋμας αν ηοίΗΧας λιπαρώτερον^ ίχ ότομάνων 9ί 
ίρρεέ μοί φωνά γίνκερίοτέρα η μίλί κηρω, 
αίν δί (ΜΙ το μέλημα ^ κάΙ ην (Ρυριγγι μελΜω^ 
κην αυλφ ίοΡΒω , κιγρδώνακί, κψί χλαγνανλφ. 

30 χαΐ τίοαΰΐι καλόν μΒ κοΛ ωρεα φαντί γυραίίΐΒς, ^ 

καί αάόαί με φίλενντι' τα 9* άϋτικά μ* ούκέφίλτ/^εν^ 
άλλ\ οτ^ /$ονΜ<(Λο$ έμμΐ^ Λορέδραμεν. η ονποτ' 

άκονει^ 
χω κάλος ώς ^ιος νΐοζ έν αγκεόι πόρτων Ιλαυνεν ; 
ουκ ίγνω δ% οτί Κύπρος έπ* άνέρι, μψ^ατο βούτα 

Μ κϋί Φρυγίοις ένόμεν66ν ίν ωρεόί , καν τον "Αδωνι^ν » 
έν δρνμοΐ0ί φίληϋε κάΙ έν δρυμοΐΰίν έκλαυόεν ; 
^Βνδνμίσ»ν δ\τΙςην\ ον βονκόλος; οντε Σελάνα 
βονκολεονταφίληόεν^ απ* Ονλνμπω δΐ μολοΐόα 
λά^ρίον αν ναπος ηλΟ'ε καΐ εΙς ομά τίαιδί κά^ενδε. 

40 καΐ τν 'Ρεα κλαίε^ς τον βονκόλον. ονχΐ δΐ καΐ τύ 40 
ω Κρονίδα δια παΖδα βοτινόμον όρνις έπλάγχ^ς ; 
Εύνείκα δΐ μόνον τον βονκόλον ουκ έφίλη6εν, 
α Κνβελας κρέ66ων κφΛ Κνπριδος ηδΐ Σελάνας. 
μηκετι μηδ* ω Κνπρι τον άδεα μψε κΜ αότν 

^ μητ* έν ορβ^ φ^Λβο^, μοννη δ* ανά νύκτα κα^εύδοι. ^ ΜΐΙΙ ΠΙ. (ΤΙΐΜίτ. XII.) 
Αλιείς. 

*Α πενία ζΐιόφαντε μόνα τάς τέχνας εγείρει^ 
αυτά τω μόχθΌΐο διδάσκαλος ' ούδΐ γάρ ευδειν 
άνδράόιν έργατίναιϋι κακαΐ παρέχοντι μέριμναι. 118 ΙΝΟ£ΚΤΟΚυΜ 

χαν ολίγον νυκτός τις έΛψνϋόηόί , τοννηνον 

» αίφνίδιον ^οξ^βενύι^ν έηιητάμΒναι μΒλΒϋώναι» 5 

*Ι%^&νος σγρεχηηρΒς όμως δυο χ$%ντο γέροντες, 
ότρωβάμενοΰ βρνον ανον νπο πλεχταίς καΐνβίαόί, 
κεκλιμένοι ηοίχφ τψ φνλλίνφ ' έγγν^ι δ* αντοΐν 
κείτο τα τας 4^ηρ€ΐς αθλήματα , τοί καλαϋ'ί07ίθΐ^ 

10 τοΙ κάλαμοι, ταγκιΰτρα, τα ψυκιόεντα δέληζα^ ίο 

ορμίίά κυρτοί τε καΐ έκ βχοίνων λαβύρινθοι, 
μι^ρ^ι/θΌ^ κωχα τ ε γέρων τ έ% έρείβμαόι λέμβος* 
νέρθεν τας κεφάλας φορμος βραχύς, είμα τάπης τε. 
οχηος τοΙς άλιεϋόιν 6 πάς ότόλος, ούτος 6 πλούτος. 

15 ούδος δ* ου κλ'ηθραν είχ, ου κύνα' πάντα περιόΰά, ΐ5 
πάντ* έδόκει τηνοις' α γαρ ηενίά 6φας έτηρει. 
ουδείς δ* έν μέόόψ γείτων πέλεν ' α δ\ παρ αύτάν 
ϋ'λιβομέναν καλύβαν τραφεραν προβέναχε Θάλα6<ία. 
κουπω τον μέϋατον δρόμον ανυεν άρμα Σελάν(ΐς, 

90 τους δ^ αλιείς ήγειρε φίλος πόνος, έκ βλεφάρων δέ ^ο 
ΰπνον απωβάμενοι 6φετέραις φρεόΐν ηρεθον αύδάν. 

ΑΛΙΕΤΣ Α. 
Ψεύδοντ^ ω φίλε πάντες, ούοι τάς νύκτας Ιφαόκον 
τω θ'έρεος μινύθ'ειν , οτε τάματα μακρά φέρει Ζευς. 
ηδη μυρ^ έϋείδον ονείρατα, κουδέπω άως. 
^ μη λαθόμαν , τί το χρήμα χρόνων ταΐ νύκτες έχοντι. 25 

ΑΛΙΕΤΣ Β\ 
"Απφ', αλίως μέμφτι το καλόν θέρος; ου γαρ 6 καιρός 
αυτομάτως παρέβα τον εόν δρόμον * άλλα τον ΰπνον 
α φροντίς κόπτοιϋα μακράν τάν νύκτα ποιεί τοι. 

ΑΛΙΕΤΣ Α'. 
Αρ έμαθες τίρίνειν πόκ ενύπνια ; χρηστά γαρ είδον. 
Μ ου 0ε θέλω τώμω φαντάσματος ημεν αμοιρον. 3ο 

ως καΐ τάν αγραν , τώνείρατα πάντα μερίζευ. ΙΒΥΙΙ. III. (ΤΗΕΟΟΚ. XXI.) 1 19 

ευ γαρ αν είχαζαις κατά τον νόον' οιητο^ αριότοζ 
έόχΐν σνενροχρίταζ ^ 6 δίδάόχαλός έύτι %αρ ω νονς. 
αλλ* ως καΐ βχολά έϋτι-'χί γαρ ηονείν αν Βχον ης 

35 κείμενος έν φνλλοις ποτΐ χνματι, μη(^ χαΰ'ενίων, 35 
άδών ίν ίρυμφ , το Φ^ λνχνισν έν Λρντανείαρ ' 
φαντί γαρ άγρνανίαν ζάδ* ίχενν — 9'έλε δη Λοτε 

νυκτός 
δψιν , Λ^ τοι ίοικε λέγειν , μανυεν εταίρφ. 
δειλινον ως κατέδαρϋΌν, έν είναλίοιβι, ηόνουϋιν 

«ο — ονκ ην μάν Λολύόιτος^ έχεΙ δειχνεΰντες έν ίθ(>9> ^ 
ει μέμνη, τας γαατρος έφειδόμε%'* — είδον έμαυτόν 
έν χέτροί μεμαώχα^ καϋ'εζόμένος δ* έδόκευον 
Ιχ^ύας, έκ καλάμων δ\ χλάνον κατέϋεισν έδωδάν. 
καί τις των τρυφερών ώρβίατο * κάί γαρ έν υηνοις 

49 πα6α τίύων αρκτον μαντεύεται , Ιχϋ^α κηγών. 45 
χω μϊν τώγκίύτρφ Λοτεφύετο^ καϊ φέεν αίμα^ 

τον κάλαμον δ* υπο τω κινήματος αγκύλον είχον * 
τω χέρε τεινομένω ηερικλών νέμον ευρύν αγώνα, 
ηώς μ\ν ίλω μέγαν Ιχ^υν άφαυροτέροιόι ίίιδάροις; 

50 εΐ&' ύτεομιμνάόκων τώ τρωματος ηρέμ* Ινυζα^ 50 
καΐ νύζας έχάλαξα^ καϊ ου φεύγοντ ενέτεινα. 

ηνυϋ* ελών τον αεϋ'λον , άνείλκυόα χρυόεον 1%%^^ 
πάντα γέ τοι χρυοώ χεπυκαόμένον ' είχε δ^ δεΐμα^ 
μητι Ποϋειδάωνι ηέλει ηεφιλημένος Ιχ%ϋς 

55 η τάχα τας γλαύκας χε^μι^Λ^οι^ Αμφιτρίτης. 55 

ηρέμα δ* αυτόν έγων έκ τώγκίότρω άχέλυ^α, 
μη ποτΐ τώ ϋτόματος τώγκίνια χρυόον Ιχοντι. 
καΐ τον μ^ ύηεύβας οκ άνάγαγον ευβηείρατον, 
ωμοβα μηκέτι λοιτεον ύπϊρ πελάγους πόδα ϋ'εζναι, 

Μ άλλα μενεϊν έπΙ γάς καϊ τφ χρνύφ βαόιλεύόειν. οο 

' ταϋτά αε κάξηγειρε^ τύ δ* ω ζένε λοιπόν Ιρειδε 
τάν γνώμαν ' ορχοι^ γαρ έγώ τον έπωμοΰα ταρβώ. ^ Ι ]20 ΙΝΟΕΚΤΟΚυΜ 

ΑΑΙΕΤΣ Έί. ηφΛ ϋνγε τΐ τρ^όΒίς; ονκ ωμοόας' ονδΐ γαρ Ιχ^νν 
χρνόΒον ώς ιδες ευρες, ίϋα δ* ην ψενδεόιν οφί$. 
ει — μη γαρ χνω00€9ν — τν τα χωρία χανχα ματεύε^ς 
"Ολχις των νηνων, ζάτεν τον 0ύρκινον Ιχ^&νν^ 
μη ύν ^άντ^ς λιμω καηΐ χρυύ&ίϋιν σνείροις. ΚηριοκλεΛτης. 

Τον χλετηαν ηότ "Ερωτα τιαχά κένταόε μέλΐόύα 
χηρίον έχ όίμβλων όνλενμενον, άκρα δί χειρών 
δάχτυλα πάν^^ νχένυξεν, ο δ^ αλγεε χαΐ χέρ^ έφύβη 
χαΐ ταν γαν έπάταζε χαΐ αλατο, τψ δ' *Αφροδ(τα 
δεί^ί τ ε ταν οδνναν χαΐ μίμφετο, οττί γ ε τντ^όν 
^ηρίον ίβτΐ μέλΐ06α χαΐ αλίχα τραύματα χοίεί. 
χα μάτηρ γελά6α6α" τ(δ*\ ονχ ί6ος έ66\ μελί6€αις, 
ώς τυτϋ'ον μίν ΐης^ τα δ^ τραύματα αλίχα ηοίεΐς\ Μ^υ. γ. (ΤΜμοτ. ΧΧΠΙ.) 

^Ε ρ α τ η ς. 

*Ανηρ τις πολύφιλτρος απηνέος ηρατ έφάβω 
ταν μορφάν άγαϋ^ώ, τον δ^ τρόπον ονχί^^ ομοίω. 
μί6ει τον φνλίοντα χαΐ ούδ^ ^ αμερον είχε, 
χονχ τ^δει τον'Έρωτα, τίς ην ^εός^ αλίχα τόξα 
χερόΐ κρατεί, πώς πικρά βίλη ποτΐ καΐ ζ/ία βάλλει ' 
πάντα δ} καν μύ^οιϋι καΐ έν προϋόδοιβιν ατειρης. ΙϋΥΙΙ.. IV. ν. (ΤΗΕΟΟΚ. XIX. XXIII.) 121 

ον8ίζι χών «νρϋών χαραμν^ίον^ ονκάμάρυγμα 
χείλεος^ ουκ οοϋων λίηαρον 0έλας^ ον φόδα μάλων^ 
ον λόγος ^ ονχΐ φιλάματ έχονφιζον τον ίρωτα. 

10 οία ί^ ^ρ νλαίος ντίοπτεύη^ί κννάγως^ ίο 

οΰτω^ χάντ^ έηοίει χσζΐ %^ βροτόν' ωριά δ* αντφ 
χείΐεα καΐ κώραι δεινον βλέχος είχον άνάγκας ' 
χΒί δ% χολα το ΛρόόωΛον αμείβέχο^ φεύγε δ^ άποχρώς 
6 τερίν τοί§ φέΰ'εύίν περνκείμενος. άλλα καΐ όντως 

15 ην καλός ' έζ οργάς έρε^ίζετο μάλλον έραϋτάς. ΐ5 

λοίύ^Ίον ούκ ηνεικε τόβαν φλόγα τας Κν%'ερεΙας^ 
αλλ* έλ^ών Ικλαιε ηοτΐ ότυγνοΐοι μελάΰ'ρονς^ 
καΐ κνύε ταν φλιάν , οντω δ* άντείνετο φωνα * 

^"^ Αγριε ηαϊ καϊ 0τνγνέ^ κακας ανά%'ρεμμαλεαΙνας^ 

20 λάϊνε ηαϊ καϊ ίραηος άνάξίε , δώρα τοι ηλϋΌν το 

λοίό^να ταύτα φίρων, τον έμον βρόχον * ονκέτί ηάρ ϋέ 
κώρε ^έλω αντίς λο% , ορώμενος άλλα βαδίζω^ 
Ιν^α τύ μεν κατέκρννας^ οτΐΐ] λόγος ημεν άταρπόν 
ξννάν, το16νν έρώόί το φάρμακον ίν^α το λά^Όν. 

25 άλλα καΐ ην όλον αντό λαβών ηοτΐ χείλος αμ/λξω, ν 
ονδ* όντως αβέ6ίίω τον έμόν πό^ον. άρτι δ^ χαίρει,ν 
τοΧ6ι τεοίς Λροϋ'νρονς έΛίτέλλομαν. οίδα το μέλλον, 
καϊ το φόδον καλόν ίϋτι^ καϊ ο χρόνος αντό μαραίνει ' 
καϊ τό Ιον καλόν έ($τνν έν είαρι , καϊ ταχύ γηρφ ' 29 

30 καΐ. κάλλος καλόν ί0τι τό Λαιδικόν, άλλ* 0^1.^01/ ξ^. 32 

ηΙ^ει καιρός εκείνος, όηανίκα καϊ τν φιλάαεις, 
* άνίκα ταν κραδίαν όητενμενος άλμνρά κλανΰεις. 

άλλα τν ηαΧ καΐ τοντο ζαννβτατον άδν τι φ41^ον * 3Β 
ΟΛαόταν ϋ^ενϋ'ών ηρτημένον έν προθι;ρο^(ί& 

35 τοίόι τεοϊβιν ίδτις τον τλάμονα^ μη με χαρέν^^ις, λενκον το κρίνον Ι&νί, μαραίνεται ανίκα ηίτηει. 30 

α α χιών Χευκά, κϋά τάκεχαι ανίκα ταχχ^. η 
122 ΙΝΟΕΚΤΟΗϋΜ 

αχα^ί δ\ ΐία\ βθ(χχν χΧιχνϋον, έΛΐύΛείόας δ^ το δάκρν 
λνόσν τ£ς ϋχοίνω με χαΐ άμφίΰ'δς ίκ φε^ίων όών 
ΒΪμαχα καΙ Χ(^όν μδ , το ί ' αν ηνματάν με φίλαύον, «ι 
καν νεκρφ χάριζαν τα ύά χείλεα. μη με φοβα^^' 

40 ον ίνναμαί ϋίνε^ν €ε, ίιαλλάζείς με φιλάόας. 
χώμα δί μοι χω60ν τι , τό μεν κψύψει τον Ιρωτα, 
καν Μίτ^ζ^ τόδε μοι τρΙς ίπαίααον' ω φίλε κεΐύαι. 
ην δ\ ^ίλΐ]9, καΐ τοντο' κάλος δε μο^ ωλεΰ•* 

εταίρος. 49 

γράφον καΐ τόδε γράμμα^ το 6οΙς τοίχοιύι χαράΙ^ω' 

45 τοντον ίρως Ικτεινεν, οδοιπόρε^ μη Λα- 

ροδενότίς^ 
άλλα 6τάς τόδε λ^ζον' αηηνέα είχεν εταί- 
ρο ν.^^ 
'ϋδ* είχών λί^ον εϊόεν^ έρειόάμενος δ* έπΙ τόίχω 
αχρις γειόοχόδων^ φοβερον λόχον απτετ* α% αντων, 5ο 
τάν λεπτάν ϋχοινίδα , βρόχον δ* Ιμβαλλε τραχήλφ, 

50 τάν ^δραν δ* έκύλι^εν άτίαΐ ποδός, ηδ' έκρεμάύ^ 
νεκρός, ο δ* αντ &1^ε ^ρας καΐ τον νεκρον είδεν 
ανλας Ι| Ιδίας ηρτημένον, ονί' έλνγίχ^ 
τάν 'φνχόν^ ον κλανβεν εον φόνον, αλλ* ίηΐ νεκρφ 96 
εΖματα πάντ* έμίανεν , έφαβικά βαί^ε δ* ές α^λα 

55 γνμναόίων , καΐ τ'ξίδε φίλων έηέμαίετο λοντρών, 
καΐ ποτΐ τον ^εον ην^ε, τον νβριόε' λαΐίνεας δέ 
ΐπτατ* άττό κρηπϊδος ές νδατα' τφ ί' ^φ' νπερ&εν 
αλατο καΐ τωγαλμα , κακόν δ* Ικτεινεν Ιφαβον * *^ 

νάμα δ* έφοινίχΟη ' ΐίαιδος ί ' ίχενάχετο φωνά ' 

βο ,,χαίρετε τοί φιλέοντες' ο γάρ μνβών έφονεν^. 

ότεργετε ί' οΓ μιόενντες' 6 γάρ ϋ'εος οϊδε δικάξειν.^ ΙΒΥΙ.Ϊ.. V. VI. (ΤΗΕΟΟΚ. ΧΧίΙΙ. ΒΙΟΝ. XV.) 123 

ΙιΙΐΙΙ. ΥΙ. (ΒΐΜ. ΧΥ.) 
Έίίί&αλάμ,ίος ^Αχιλλέως %αϊ ^άηιόαμ^ίας. 

ΜΤΡΣίΙΝ. 

Α^ς νν τί μοι Λυχίδα Σιχελον μέλος αδύ λιγαένείν^ 
ΙμΒρόεν γλνχνύ'νμον ίρωηκόν, οίον 6 Κνκλωψ 
αΒίΟεν Πολνφαμος Ιΐί "ίρνι χα Γαλατεία ; 

ΑΤΚυΑΣ. 
χημοί ανρίβδεν Μνρβων φίλον ' άλλα χί μέλψω ; 

ΜΤΡΣΛΝ. 
5 Σχνρί^ον ον Ανκίδα ζαλωμένος αδες Ιρωχα^ 5 

Λαθρ^α Πηλείδαο φΐλάμαχα, λάβρων εννάν^ 
χώς ηαΐς εΜαχο φάρος ^ όμως δ* έφεύύαχο μορφάν 
χάΐ νόμος έν χύραις Ανχομηδίΰιν ονχ άλεγοί6αις, 
ονδ* ενδείν χαχά παβχόν * Αχιλλέα /ΙψδαμεΙας. 

ΑΤΚΙ^ΑΣ. 

10 '^Αρτναϋε χάν Ελέναν πό%'^ ο βονχόλος^ αγε ί' ές'Ίδαν, ι• 
ΟΙνωνη χαχον άλγος, έχώαατο δ* α Ααχεδαίμων, 
ηάνχα δϊ λαον αγειρεν^Αχαΐχόν , ουδέ χις^Ελλην^ 
ουχε ΜνχΎΐναίων ονχ "Ηλιδος ^Λχε Ααχωνων^ 
μείνεν έον χαχά δώμα^ φέρον δ^ ϋνν αΙνον^Αρηα, 

15 λάνθανε ί ' έν χώραι^ς Ανχομηδίόι μοϋνος ^Αχιλλενς, ιβ 
εϋρία δ* άνϋ'* οκλων έδιδά^χεχο^ καΐ χερΙ λενχα 
Λαρ^ενίχον κόρον είχεν, έφαίνεχο δ* ηνχε χώρα' 
κάΙ γαρ ί<ίον χηναις ^ηλννεχο, καΐ χόόον αν%Ός 
χιονέαις ηόρφνρε ηαρηίαυ , καΐ χό βάδισμα 

20 Λαρ^ενικης έβάδιξε , κόμας δ* έΛνκαξε καλνΛχρ'η, » 
ΰ^μόν ί ' άνέρος είχε , καΐ άνέρος είχεν Ιρωχα, 
έξ άονς δ* έπΙ ννκχα παρίξεχο ΑψδαμεΙα^ 
ΧϋΛ χοχϊ μ^ν χήνας έφίλει χέρα, τΐολλάκί δ* ανχάς 124 ΙΝΟΕΗΤΟΚυΜ 

ύτάμονα καλόν απρε, τά% αδέα δ\ χρόχ' έπ'ηνεί' 
« η6^ί8 δ* σνκ αλλψ όνν ομάλιχί^ ηάιηα δ* 4«οί€ί » 

όηΒνδων χοίνον ές νηνον, ίλε^έ νν χάΐ λσγον αντάν 

αλλαί μ^ν χνώ66ον6ΐ 6νν άλλήλαίόίν αδελφοί^ 

αντάρ έγώ μούνα, μούνα 6ν δ\ ννμφα κα^ενδεις. 

αΐ δυο Λορ^ΒΡίκαΙ όννομάλιχες^ αΐ δύο χαλαί 
30 αμα μόνοι χατά λίχχρα χα^ενδομες ' α δ% Λονηρά » 

ννΐί ίίτψ δολίψ με χαχώς άπο 6εΐο μερίόδει. 

ον γαρ έγώ 6έο Ι4ιυ. VII. (ΤΜθΜΤ. XXVII.) 

*0 α ρ ι α ν ν ζ, 

(0668ΐ Ιηίϋαιη.) 

ΚΟΡΗ. 
Ταν ηίνυταν ^Ελέναν Πάρις ηρχαόε βονχόλος άλλος• 

ΛίΦΝΙΣ. 
μάλλον εχοΐό* ^Ελένα τον /ϊονχόΛοι/ ε6τΙ φιλενοα. 

ΚΟΡΗ. 
μη χανχώ όατυρίόχε ' χενον το φίλαμα λίγονόιν. 

^^ΑΦΝΙΣ. 
Ιΰτι χαΐ έν χενεοΐόι φιλάμαόιν αδέα τέρψις. 

ΚΟΡΗ. 
το ότόμα μεν Λλύνω χαΐ αηοητνω το φίλαμα. 

^ΑΦΝΙΣ. 
Λλννεις χείλεα όείΐο; δίδον ηάλιν οφρα φιλάόω. 

ΚΟΡΗ. 
χαλόν 601 δαμόλας φιλέειν^ ουχ αζνγα χωράν• Π)ΥΙ.Ι..νυ. (ΤΗΕΟΟΚ. XXVII.) 126 

^ΑΦΝΙΣ. 
μΐ} χανχώ ' τάχα γαρ 6 ε παρερχεναί ώς οναρ ηβη. 

ΚΟΡΗ. 
α ύταφνλΐς ύχαφίζ Ι0τ\ σνδ^ φό6ον ανον ολΒίχαι, 

^ΑΦΝΙΣ. 
10 δενρ^ νχο τάς χονίνσνς^ ίνα ύοί τίνα μν^ον έν{^}ω. ίο 

ΚΟΡΗ. 

ουκ έ^ίλω ' καΐ πρίν με παρηΛαφες αδέϊ μύ^φ. 

/ΙΑΦΝΙΣ. 
δενρ* ύηο χάς ηχελέα^^ ΐν* εμάς όνρ^γγος άχσνό'ης. 

ΚΟΡΗ. 
χην όαυχοϋ φρένα χέρη * ο%ν%ροον ουδϊν αρέϋκει. 

^ΑΦΝΙΣ. 
φευ φευ χάς Παφίας χόΐον αζεο κάΙ 6νγε κώρα. 

ΚΟΡΗ. 
15 χαιρέχω α Παφία* μόνον ΐλασς'Άρχεμίς είη. ι& 

^ΑΦΝΙΣ. 
μη λέγε^ μη βάλλί] 0ε καΐ ές λίνον ακριχον Ιν&γις. 

ΚΟΡΗ, 
βαλλίχω ώς έ^έΧει* χάλιν "Αρτεμις αμμιν άρηγει. π 

^ΑΦΝΙΣ. 
ου φεύγεις χον'Έρωχα, χον ου φύγε ηαρ^ένος άλλη. ΐ9 

ΚΟΡΗ. 

φεύγω ναΙ χον Π&να * ϋύ δ\ ξυγον αίίν αείραις. μ 

^ΑΦΝΙΣ. 
90 δειμαίνω^ μη δη 0ε κακωχέρφ ανέρι δ ωό ει. μηπιβάλτις την χεΐ^α, %αΙ εΐΰένι χείλος αμνξω. ιβ ι 126 ΙΝΟΕΚΤΟΚυΜ 

ΚΟΡΗ. χοΐλοί μ* εν μνωαντο^, νόον 9* έμον συτις έχήλΗ. 

^ΑΦΝΙΣ. 

ΒΪς χαϊ έγω ηολλων μνηότηρ τΒος ένϋτίί' Ιχάνω. 

ΚΟΡΗ. 

χαΐ %1 φίλοζ (ί^αιμι ; γάμοι Λλή&ονΟιν ανίας. 

ΛίΦΝΙΣ. 
σνχ οΛννην, ουκ άλγος 1%βι γάμος ^ άλλα χορείην. » 

ΚΟΡΗ. 
» 1/βΙ μάν φαόί γννίχίΜας έονς τρομίειν παραχοίτας. 

Λ4ΦΝΙΣ. 

μάλλον αΒΪ κροτίονόί * ,^χ{να τρομίονοί γυναίκες ;^^ 

ΚΟΡΗ. 
ωδίνειν νρομίω ' χαλεηον βέλος ΕίλειΟνίης. 

^ΑΦΝΙΣ. 

άλλα τείι βαόίλεια μογοδτόκος "Αρτεμίς ίόην. 

ΚΟΡΗ. 
άλλα χεκεϊν τρομέω^ μη καΐ χροα καλόν 6λέ66ω. 98 

^ΑΦΝΙΣ. 
30 ην δ\ χέκτ^ς φίλα τέκνα ^ νέον φάος οψεαι ηβας. 

ΚΟΡΗ. 

καΐ τι μον ίίνον άγεις γάμου αζίον^ ην έτίΐνεύόω ; 

Λ4ΦΝΙΣ. 
ηάόαν χάν αγέλαν , Λάνχ* άλόεα καΐ νομον ε^εις. 

ΚΟΡΗ. 

όμνυε μη μεχά λέκχρα λιπών άέκουύαν απεν^εΐν. 

^ΑΦΝΙΣ. 
ου μ(χυχ6ν χον Πάνα, καΐ ην έ^έλ'υς με διώζαι. » ΙΒΥΙΙ^ νπ. (ΤΗΕΟΟΒ. ΧΧΥΙΙ.) 127 

ΚΟΡΗ. Λ4ΦΝΙΣ. 
τενχω βοι 9•αίάμουδ' χα δΐ δώματα χαλά νομεΰϋι. 

ΚΟΡΗ. 

«ατρί δΐ γηραλ^φ τίνα μάν, τίνα μν&ον ένίψω ; 

^ΑΦΝΙΣ. 
αΙνηΟΒΐ 0έο λίχτρον, έχην έμον οννομ' άχονΟ'^. 

ΚΟΡΗ. 

οννομα βον λέγε τήνο' χαΐ οννομα «ολλά χε τόρνοι. 40 

^ΑΦΝΙΣ. 

40 Αάφνις έγω , Αυχίδας τε «ατηρ, μητηρ δ^ Νομαίη. 

ΚΟΡΗ. 

έζ Βνηγενέων' αΛΛ' ου Β^Βν εΙμΙ χερείων. 

^ΑΦΝΙΣ. 
οΐδ* , άκρα ημίη έ66ί^ πατήρ δέ τοί έότι Μενάλχας. 

(ΒβδοηΙ (ΐα&βάΑοι.) 

ΚΟΡΗ. 

δεΐξον έμοί ε&εν αλύος ολ^. πό^εν Ϊ6ταταν αϋας; 

^ΑΦΝΙΣ. 
δενρ* 16 ε ^ πώς άνϋ'ενΰιν ίμαΐ ραδίναί κυπάρίόσοι. 45 

ΚΟΡΗ. 
45 αίγες έμαΐ βόόχεό^ε^ τα βονκόλω ίργα νοήόω. 

ΑΙΑΦΝΙΣ. 
ταύροι καλά νέμε<ί%'\ έμά Λαρ^'ένφ αλ6εα δεΰ^ω. 

ΚΟΡΗ 
τί φέξεις 6ατνρί<$κε\ τί δ^ Ινδο^εν αψαο μαζών; 128 ΐΝοεκτοκυΜ 

μάλα χίνα ηράταίτα τάδε χνοάϋντα ίι,ίάζω. 

ΚΟΡΠ. 
ναρικώ ναΙ χον Πάνα. χΒψβ ηάλίν Ιζελε χείρα. β* 

^ΑΦΝΙΣ. 
56 ^άρόεί χώρα φίλα, τί μοι Ηρεμες; ώς μάλα δειλά. 

ΚΟΡΗ. 
βάλλεις εις άμάραν με χαΐ εΐματα χαλά μιαίνεις. 

^ΑΦΝΙΣ. 
αλλ* νηο 6ους πίχλονς άηαλον νάχος ηνίδε βάλλω. 

ΚΟΡΗ. 
φευ φευ χαΐ τάν μίχραν αη* 66φνος\ ές χί δ* Ιλνόας; 

^ΑΦΝΙΣ. 
χα Παφί^ ηράχι6χον έγώ χόδε δώρσν οπάζω. » 

ΚΟΡΗ. 

β5 μίμνε χάλαν' χάχα χίς χον έηέρχεχαί ' ηχον άχονω. 

ΛίΦΝΙΣ. 
άλληλανς λαλέουόι χεον γάμον αΐ χνΛάρι6ύοι. 

ΚΟΡΗ. 

άμτΐεχόνην ποίηόας όλον φάχος ' εΙμΙ δΐ γυμνά. 

/ΙΑΦΝΙΣ. 
αλλην άμπεχόνην της ΰης χοι μείζονα δώόω. 

ΚΟΡΗ. 
φ'ης μοι ηάνχα δόμεν' χάχα δ* ΰόχερον ονί' αλα 

δοίης. « 

^ΑΦΝΙΣ. 
Μ αίϋ'* αύχαν δυνάμαν χαΐ χάν έψυχαν έΛΐβάλλειν. 

ΚΟΡΗ. 
*Άρτεμί , μίι νεμέόα όοϊς φήμαόιν ούχεχι Λΐϋχ^. 1 ι ι ΓΟΥΙ.Ι.. νπΐ. ,(Μ080Η. IV.) 129 

/ίΑΦΝΙΣ. 
ρ^ω ηό^ίν'Έραηι χαΐ αντάν βονν ^^ίφφοδίτα. 

ΚΟΡΗ. 

Λα^ένοζ Ινϋ-α βεβηκα^ γννη δ* εις οίτιον αφέρΐίω. 

^ΑΦΝΙΣ. 
άλλα γννη μψηι/ ^ τεχίων τροφοί , σύκέχί κωρα. 
β» ^ΙίΙς οι μ^ν χλοεροΐύ^ν ίαινομβνοί. μελέεύόιν 

άλλήΐοίς ψβ^ριζον. άνν&ίο φώ^Μζ εύνη. 
χη μ^ν άνεγρομενη ΰΐγ* ^6η%ε μαλίκ νομεύείν 
ομμαόι,ν αΐδομενονς, κραδίη δέ οΐ ίνδον ίάν^^ 
ος δ' έηϊ τανρείας άγελας χεκορημένος ενναζ. Ιιΐ7υ.νΐ1Ι. (Μθ8€Μ.1¥.) 
Μ ε γ ά ρ α. 

^^Μητερ έμή^ τίφϋ'^ ωδε φίλον κατά ^'νμον ίάπτεις 
έκπάγλαις άχέουϋα , το πρΙν δί τοί ονχέτ ίρεν^ος 
όωζετ* έηϊ (ε^έεόόι ; τ£ μοι τόϋον ηνίηοαν ; 
ηρ' ο τοι αλγεα ηάύχει, απείριτα φαίδιμος νΙός 

6 ανδρός νη οντιδανοΐο^ λέων ώύείϋ'^ ύτίο νεβρον; & 
ωμοί έγώ^ τί νυ δη με &εοΙ τό^ον ητίμα60αν 
ά^'άνατα ; τί νύ μ ωδε χακ^ γονεες τέκον α^ύγ^ ; 
δναμορος^ ητ^ ίπεί ανδρός άμύμονος ές λεχος ηλ^σν^ 
τοί^ μίν έγώ τίεόκον ί6ον φαεεύϋιν έμοΐόιν 

10 ηδ^ Ιχι νυν ύέβομαΐ τ ε καΐ αίδέομαι κατά ^υμόν ' ίο 
του ί' ουτις γένετ* άλλος άχοτμότερος ξωόντων^ 
ονδΐ τ00ων όφετέρ'ηοιν έγενόατο φροντίόι χηδίων. 
ύχέτλιος^ ος τό^οίβιν^ α οΐ ηόρεν αύτος ^Απόλλων 
ηέ τίνος Κηρών .η Έρίννος αΐνά βελεμνα^ 
Βυοοίι. ακ. 9 130 ΙΝΟΕΗΤΟΚυΜ 

» «αίδας ίονς χαχέΛΒψνε ηαΐ έ% φίλσν εΐλετο ^μον » 
μαινόμ^νοζ ηατά οίχον, ο 9\ ΙμχΧΒος Ιαζε φσνίμο. 
τσνς μϊν ίγώ ίνόχτρΗ^ς έμοΐζ Ιίον οφ^αλμοΐύι 
βαλλόμενους νχο 9Τατρ/, το 9* ουί* οναρ ηλυ&δν 

αλλφ. 
ουδέ 6φίν δυνάμην άδινον χαλέονόιν άρ^|α^ 

90 μψίρ' ίηΡ^ έχεΙ ίγγ^ζ άνί»ΐξτον ΐβαχον ι^£«χ. το 

ώς δ* Οξ^ις δνρψιτα^ ίπΐ (ίφ^4ρθΜίι νεοΜοίς 
ολλυμένοις , ον0ζ' αΐνί^ ίφις Ηι νψϋάχοίμνα^ 
^άμνοις ίν πνηινοζίΗ ίΐαχΒ^^χι' ^ δϊ ιμ/χ α'&λά$ 
ηωτδταί χλάξβνύα μάλα λιγυ αότνια μψ^ηο^ 

•23 ουδ* &ρ* Ιχδΐ τέχνοιϋιν έχίκρχίααι ' η γάρ οΐ αύτ^ 76 
ου6<$ον Ιμεν μέγα τάρβος άμβίλίχτοιο πελωρου ' 
ως έγώ αΙνοτόχΒία φίλον γόνον αΐάζουϋα 
μαινομένοίϋι Λοδεόόι δόμον χάτα ηολλον ίφοίτων. 
ως /' οφελον μετά ηανϋΧν αμα ^ήόχονόα χαΐ αύτη 

30 χείο^αι φαρμαχόεντα δι ήπατος Ιον Ιχονϋα, 3ο "Αρτεμι ^λυτέρΐ]6ι μέγα χρείονόα γυναιξί, 
τω χ* ημέας χλαύύαντε φίλτβ^ Μ χερύΐ τοχηες 
ηολλοίς 6νν χτερέεόβι πνρης έηέβηβαν ομοίης, 
χαί χεν ίνα χρνΰενσν ές οότέα χρωϋοον απάντων 

35 λ&,αντες χατέ^αψαν, ο&ι πρώτον γενόμεό^α. χ 

νυν δ* όΐ μίν θήβην Ιπποτρόφον ένναίονύιν 
*Αονίον πεδίοιο βα^είαν βωλον αροϋντες ' 
αύτάρ έγώ Τίρυνθα χάτα χραναην πόλιν "^Ηρης 
πολλοΐβιν δνΰτηνος Ιάπτομαι αλγεόιν ητορ 

40 αΐ^ν ομώς^' δαχρνων δΐ πάρεότί μοι ονδ* ί ίρωψ 4ο 
αλλά π00ΐν μ^ ορώ πανρον χρόνον 6φ^αλμοΙόιν 
οίχφ Ιι; ημετέρφ ' πολέ<ον γάρ οΐ Ιργον έτοϋμον 
μόχϋ'ων, τους έπΙ γαΐαν άλώμενος ήδ^ 9•άλα0βαν 
μοχ^ίζει πέτρης ογ* Ιχων νόον ηϊ όιδηρον ΙϋΤΙ.1.. νΐίΐ. (Μ080Η. IV.) 131 

ννχτάζ Χ8 χλαί9υ0α χ^ ίχ ^άώζ ι^μ&Ο^* οηόα^α^ 
άλλος μάν οώί ί$^ ΖΑζ^ ένφρψ^ΰίΐ /λ^ Λ€ίρ€ίϋ'Βάς 
χηδεμόνην ' ού γάρ €ίφ» 96^9^ χατά ζ6^ος έέργει* 
χαΐ λίην ΐΛΛΡ%ίς γ€ ΛΒ^ην ΛΦχνωίΒος ^Γ(^θ^(η> 

50 ν»£ον^% ονάί μο£ ί0ϋι η^ρος οντΜ^ά 7λ$ β^ψη^α μ 

οΙα γνν^ Λ€^νάαο9ρο9 άνΰΐψύ^ψι φίλον κ^^ 
νο6φίγ^ δη Πύρφ^^ς ^ννίψκίμου^' η ί^ χαΐ βίύτη 
άμφΐ ^ίόύ&. ύφετί(^ Λλέ^ν αχνν%αι>^Ιφίχλψ9 
6ώ νίΒΐ ' Λάοτοίν γαρ οΙ^νρίίνΛνα %ίχνα 

56 γ€ίνα6ϋ•α( 6ε ^ψ τε οοαΐ ίν4^ %νψά ΙοΛβηκ/^ 55 

^^Λς αρ' Βφη' χλ 64 ο£ ^λεροίνερα δάχρίΡαμ^^Ιΰων 
χύχίχ>ρ ^9 [μεράείΐ/ΐΊΝΛ ο^αζα^ βλεφάρϋπ^ έχεονι^σ^ 
μνηβαμέιηι τέκνων τε χαΐ ωι/ μχνέΐΛειαίχ χοχψον* 
ως δ* αντως^ δαχρνοι^ι^ ααρηια λενν! έδίεα,νεη 

βο Άλχμηνη' βαρύ δ* ηγ^ε χεΑ ύύ &νμον ύτενάχονύα βο 
μν^οιόιν ' ΐβΐΜοαχοβίί φίλψ^ νυϋν ωδε^ με^ψίδα ' 

,,^ολμοφίώ^) ίύαάδ^ν, τ£ νύ το* φρεόΐίν ίμΰ^ει^ τ^Λτο 
πενχαλίμαι^; ηάς &μμ* ί&^εις 6ρο%^ννέμεν αμφω 
χηδε* αλαϋτα λέγ&ϋ^^', τά ά' ον νυν ^ράχα χε- 

χλανχαι. 

65 η ούχ αλις , οϊο^ έχσμεόθιβ^ τσ δενταχον α&ν ^λ ημαρ 66 
γειν(χμένοις, μαία μέν γε φιλαφλη^ης χεχις. εξη^ 
οίίχίς αρφμ/ηβειν ^ ^φ' ημεχέροις άχέεόΰι 
9'αρ6οίη ' χοίηύδ^ ίχυψφίαμεν έχ #βο«^ αί^κ^ς* 
χαΐ δ^ ανχην ορόω 6ε φίλον χίχος άχρύχοιόίν 

70 αλγεόι μοχ^ίζονόωίΑ' έπιγνωμων δ4 χοί εΙμι 70 

άόχαλάαν^ οχ ε δη γε χαϊ ενφροοννης κόρος έόχί, 

και 6ε μάλ* έκηάγλως ολοψνρομαί ηδ* έλεαίρω^ 

οννεκεν ημεχ^ροιο λνγροϋ μεχά δαίμονος Ι6χες^ 

δ<Τθ' ημΐν έφνΛερ^ε κάρης βαρνς αίωρεϊχαι. 

75 Ϊ6χω γαρ Κονρη χε καΐ ενέανος ^ημηχηρ, ^ 

9* 132 ΙΝΟΕΚΤΟΗΙΤΜ 

ας ΧΒ μέγα βλαφ^Βίς τ^ ίχών έηίοφίον 6μ606Λΐ 
δυόμενίων, μη^ν 06 χ^ρΒί^ότερορ φρ€6ΐν ζ^ι 
6τέ(η^Βΐν η Βίηίρ μ<Η νηϊχ νηδνιόφιν ηλ^Βς 
χαί μοι τηλνγέζη Μ 9ύμα6ι ηαρϋ'ίνος ^(ίθα. 

80 ονί* αυτήν γί νν «άμπαρ ΙοίΛα 6β τοΰνό γΒ λή^'Βΐν, βη 
τω μη μ* ί1;ΒίΛχις %ότ έμσν θιέΛο^, ως 0Βυ ακηδέω^ 
μηδ^ βΙ χ' ψβχόμΜ) Νιόβης ηνκννωτΒΐ^α χλαίω. 
ον&^ν γαρ νΒμΒόητον νχ^ρ τέχνσυ γοάαΟ^αι 
μψέρι δνόηα^ίοντος" έηΒΪ δίχα μήνας Ιχαμνσν 

85 ηρίν ηηίρ τ ΙδΒΒίν μιν^ ύφ^ηηαχι ΒίΟω ί%<τυ<$α\ 85 
χαί μΒ ηνλάρταο (ίχΒδσν ηγαγΒν ΑΙδωνησς' 
ωδί έ δυότωίΒΟίΗϊα χαχάς ωδΐνας άνέτλην. 
νυν δί μοί οίχΒταν υΙος ίχ* άΐλονρίης νίον α^λον 
έχτΒΐίων' σύδ^ οίδα δυόάμμορος, Β(τί μιν αυτις 

90 έν^άδΒ νο0τή6αν^* υηοδέ^ομαι , ΒίτΒ χαΐ ουχί. οο 

τίρος δ* ίτι μ* ίπτοίηόΒ δια γλνχύν αίνος ονΒίρος 
υηνον * δΒΐμαίνω δ^ ηαΐίγτιοτον όψιν ίδούόα 
^ηάγλως, μη μοί τι τέκνοις αΛοΰνμιον ίρχτ^- 
Βζύαχο γάρ μο^ Ιχων μαχέλην ΒυΒργέα χΒρ6ί 

ν^ παις έμος άμφοτΒρΏ^ι , βίη'ΗραχληΒίη' 99 

τ^ μΒγάΧην έλάχαινΒ δΒδΒγμένος ώς έπΙ μιΰ^ω 
τάφρον τηΐΒ^άοντος ίη ί6χατι^ τίνος αγρού, 
γυμνός ατβρ χλαίνης τΒ χαί εύμίτροιο χιτώνος. 
αυταρ έτίΒίδη παντός άφίχετο προς τέλος Ιργου 

100 χαρτΒρον οίνοφόροιο πονεύμενος Βρχος άλωής, ιοο 

ήτοι 6 λίότρον ΙμελλΒν έπΙ προύχοντος έρείβας 
ανδηρου χαταδΰναι, α χαΐ πάρος ΒΪματα Ιότο ' 
έξαπίνης δ^ άνίλαμψεν ύπίρ χαπέτοιο βαϋ'είης 
πυρ αμοτον, περί δ* αύτον ά^εόφατος είλεΐτο φΛόξ. 

106 αυταρ ογ^ αΙ\ν οπιό^ε ^οοίς άνεχάξετο ποόύίν, »οδ 

έχφυγεειν μεμαώς ολοον βέλος Ήφαίύτοιο' 
αίεΐ δΐ προπάροι^'εν εοΰ χροος ηΰτε γερρον ΙΒΥΙΙ.. ΪΧ. (ΤΗΕΟΟΚ. XXV.) 133 

νωμα6Η£ν μαχελη^ν * ^^ρΐ ^' ομμαύ^ν Ιν%α καΐ ίν^α 
χοΛχαίνεν^ μ'η 9η μι,ν ίπ^φλέξει δψον ηΰρ. 

110 Ίίφ μίν αο66η6αι λελιημένο^, ως μοι ίνχτο^ ι ίο 

^Ιφικλέης μεγά^μος έ« ονδεΐ χάηχεΰ* ολι,ό^ών 
ΛρΙν έλ^είν^ ονί* ορϋ'ος αναΟτήναι δύνατ' ινντ^^, 
άλλ* ά0τεμφ^ζ Ιχειτο^ γέρων ώβείτ άμενψός^ 
ονχε χαΐ ονχ ί^ελσνχα βιη0αζο γήρας άχερπες 

115 τίαηπεόεειν* χεΐται 8* ογ* έχΐ χθχ>ν6ς Ιμχείον αντως^ ιΐ5 
εΐόσχέ τις χειρός μιν άνειρνό&α παριοντων 
αΐδεό^είς οΛίία τρομερην χολιοΐο γενεών, 
ως έν γ^ λελία&νο όαχεόΛάλος'Ιφιχλείης' 
αντάρ ίγώ χλαίεβχον άμηχανίοντας ορώόα 

ικ Λαΐίας ίμσύς, ί'Ή9^ ^ν ^^ &ηε0ϋυτΌ νήΛνμος νπνος ΐ2ο 
οφθαλμών ^ ηώς ϋ xαραντ^xα φϋίΐνόλις ηλ^ε. 
τοΐα φίλη μοι όνειρα δια φρενας έΛχοίηόαν 
παννυχί'ξΐ ' τα ίΐ πάντα Λρος Ενρνύϋ^α τρεχοιτο 
Ό^χον αφ* ημεχεροιο^ γένοιτο δ% μάντις έχείνφ 

Ι» %νμος έμός^ μηά* άλλο χαρίχ τελίόειε τι δαίμων.^^ ι ν Ι4ιυ. IX. (ΤλΜΟτ. ιιν.) 

^Η ρ αχλη ς Αεοντοφόνος. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

Τον δ* 6 γέρων Λροόέειηε βοών έπίουρος άροτρενς 
ηανόάμενος Ιργοιο^ το οΐ μετά χερόΐν Ιχειτο ' 

,^Εχ τοι ξείνε ηρόφρων μν^ή0ομαι οΰό* έρεείνει^^ 
^Ερμέω άζόμενος δεινην οηιν είνοδίοιο ' 
τον γαρ φαόι μεγιύτον επουρανίων χεχολω0ϋ'αι, 
είχεν οδού ζαχρεΐον άνηνηταίτις οδίτην, 
ποΐμναι μϊν βαόιλήος έντριχες Ανγείαο 134 ΙΝΟΕΒΤΟΚϋΜ 

ου %ί6§Λ βόόΜονζΛΐ ϊαν β00ΐν ορί'^'ίνα %ύθορ' 
αλλ* €&μ4ν ^νψί»ν%Λί ί% 1%^α^ άμψ* ΈίΛΟούντας, 
10 αϊ 9* ίερον ^είοιο χα^α ^όον ^ΑλφίΜίο^ ίο 

αϊ δ* ίχΐ Βουπ^οΜίον ηολνβάτρυος^ «ΐ ^^ ποΛ ωύΒ * 
%ω^ ίΐ 0ψίο£ 6φι ζηνγμίνοι δίύΐν έιαίίΤταις. 
αύτάρ β&νχολύκ6ι χεριπλή^οΜί η$ρ ^Μης 

18 ΜιινίΦναμ μέγατίφ^ζ, έχΒΪ μΛΐίΐρίεα 7^9Λ|V ι• 

λδίμωνβζ ^αλί^χτυ^ν ΜΟ#^<ΝΐΜ είαμ^ναί τ^ 
εΙς αΑ^$, η ξϋ(. βόεϋόί μίρος πβξμα^^ν άί^Μί» 
ανλίζ δε ΟψιύΐΛί ^Β τε^ έπί #£|ι« VΗ^ό9 
φαίνεται ευ μάλα %ίαι ηίξ^ %»ζαμοίο ^^4ο%ηος^ 

30 ίΛείν^ οθ'Α ηλαχάνιΦ€ον έα^ηετανιά χεφναίΗ » 

χλωρή τ' άγξ^ίλαιος^ ^Λκόλλοίΐνο^ νομίξπο 
ζρον αγαλμ* ω ίεΐνε^ χελειοτάείκο ^^οΓο. 
βύ&νς α ι§ταϋ'μοΙ ηερίμήΜεες άγροιωταις 
9^μψι&\ ο? βαύίλψ Λολνν χλΑ ά^άίφατσν αΐβον 

25 φνόμε%'* ένδνΛίως, τρίΛοΙοις όκόρσν ίν νενιΜιν » 
§6%^ οτε βάλλοντες καΐ τετραπόλοίόιν ομοίως, 
ονρονς μην Ιϋχονβι, φνζο0κάφοι οΐ πολνεργοι^ 
ές ληνονς 9* Ιχνεννται^ έχην ϋ'έρος ωριον Ιλ%Ύ^» 
παν γαρ 9η πΜ9ίον χίέ* έηίψρορος Ανγείαο^ 

00 ηνροφόροι χε γναι ^αΐ άλωαΐ 9εν9ρήε6ύαι^ οο 

μέχρι, έη έόχατιάς πολνη£9αχος άχρωρείης^ 
ας ημείς Ιργοιύιν έ7ίοιχ6με%'α πρόπαν ημαρ, 
η 9ίηη οίχήων, οΐόιν βίος Ιχλεχ* έπ άγρον. 
αλλά όύ περ μοί Ινίβηε , χ6 τικ παΐ χίρ9ί9Ρ οΑνφ 

30 Ιβόεταί^ ούτινος ω9ε χεχ/ρημίνος είλήλον^ας^ ^ 

ηέ τι Ανγείην η χαΐ δμωων %ινά κείρον 
9ίζε<α^ όΐ οί βΰο6ιν. έγω 9ε χέ χοι βάφα εϋαίς 
ίηρεχεως εΙηοιμ\ έχεΙ ον όεγε φημι χαχών ^ 
Ιμμεναί ον9^ χαχο16%ν ίοιχάνα φνμεναι αντσν^ ΙϋΥΙ-Ι.. IX. (ΤΗΚΟΟΕ. XXV.) 135 

40 οΐάν τον μέγΰί εΐίος έπιπρεπει. ηρά νυ ηαΐδες 40 

άϋ•ανάτων τοιοΐίε μετά ^νίΐτοΐΟνν ίΜν^^ 

Τϋΰ 6* άηαμειβόμενος 9ίίρόύίφη:^ίόςαΐίαμσςυΙος' 
,^ΝαΙ γερσν Αυγείίιν ί^ελύΐμί χεν άψ]^^ ^Εηείάν 
είαιΰίέϋ^' τύΰ γκρ με καΐ ηΫ^ψεν ίι^ϋτ^ε χρειύ. 

45 εΐ δ* ο μίν &0 ίία^ί& ϋατυ μένει ηαρί ίΛην ποίίτκις 45 
δήμϋυ ^^9^μ^^>ο^, 9ί& β% χρίνουύν ^έμιύτας^ 
δμώώϊ^ δή τι^/α Λρέ^βϋ 0ν μοί φράο&ν '^εμσνεύίϊΛς, 
ούτίζ ίϋ* άγρωτώ^ γέρΐ)ί0^ερος αΙίίυμνψίΐΒί 
φ χε ί:6 μ^ν είτίοήΐί , το δ* ίχ φαμίνοω χνϋΌίμην. 

80 άλλον δ* άλλον Ι&ηχε 9εόί ύΐίΐδενε» φοπων^^ βο 

1ΰ^/ δ^ ο γίρ<ύν Ο^ανης άμείβετο δίος άροτρεν^' 
^}Α9'ανάτων ώ ^εΐνε φρ^ίδ^ τννύ§ ίνϋ'άδ* ίχάνεις, 
ως τον Λαν ο %'ελεΐζ αίψα χρέος έχτετελεόταν, 
ωδε γάρ Αύγείης^ νΙος φίλος ^Ηελίονο^ 

55 οφωιτέρφ ΰύν χαιδΐ, βίΐ] Φνλψ}ς αγανού^ 55 

Χ^νζος δ* είλήλου^εν άλ' αύτεος, ί^μαβι ΛολλοΙς 
χτήανν έποφόμενος, ^ οίνήρί^^μος Ιτί αγρών ' 
ως ηον χέΛ βΜιλενβιν έείδεταν έν φρεύΐν ^6ίν 
αύτοϊς Χηδομένοι^ί ϋαώ^ερος ίμμενύα οίχος. 

βο αλλ* ίομεν μάλα προς μίν ' έγώ δέ τοι ί^γεμονευΰω οο 
ανλιν Ιφ* ημετίρί)ν^ ίνα χεν τέτμοίμεν αναχτα.'^ 

^ς εΐϋίών ηγεΖτο^ 'ύόφ δ* Ιτι πόλλ* έμενοίνα^ 
δέρμα τε Ο^ρος ορών χειροΛλΐίΐϋ"η τε χορύνί^ν, 
οΛΛο^'εν ο ^εϊνος* μεμόνει δε μιν αΙΙν Ιρεό^αν' 

66 αφ δ* οχνω ηοιΛ %εΙλ6ς ελάμβανε μν^ον Ιόντα^ β5 

μη τί οΐ ου χα'έά χέίίρ6φ §Ίέος προΐίνμν^6ϋίΐτο 
όπερχομέί^ον * χαλετύ^ν δ* ίτίρου νόον ϋδμενΜ Ανδρός, 
τους δϊ χύνες χροόιόν^ας αιί&Λρο^εν αΐψ* ένόησαν, 
άμφότερον &δμ{} τε χροο^ δούΐίφ τε χοδοϊιν, 

το Ο'εόηίβίον δ' υλάοντες ίήέδραμον &λλο9'εν άλλος ^ο 
'^μφηρνωνίάδ^Ήήίάχλέν 'έον δ^ γ6(ίοντα . 13β ΙΝΟΕΚΤΟΚϋΜ 

αγριον άάαάζοντο ηει^ίάύίΐινον θ' ετέρω^Βν, 
χους μίν ογε λά$66ιν ίίΛο χιόνος οϋόον αείρων 
φενγίμεν αφ οπίόω δ$ι6ί06Βτο , τρΐ}χι) 9^ φην^ 

75 ηπείλει μάλα χαόιν^ έρηζνόαόχε δ* νλαγμου, 76 

χαίρων ίν φρε0ΐν χ^ν , ο^οννεκεν αί^ν Ιρνντο 
ανλιν Ηον ηαρεόνχος ' Ιχός ί* ογε χοΐον ΙείΛεν ' 

„^ 9τώτο4, οίον χονχο ϋ•εοΙ χοίηόαν αναχχες 
^ρίον άν^ρωχοιόι μετίμμεναι, ως ίχίΛει^ές. 

βο εε οΐ χαΐ φρένες ωδε νοήμονες Ινδο&εν ηόαν, βο 

ζδει δ\ φ χε χρη χαλετίοινίμεν ψ τε καΐ ονχ/, 
ουκ &ν οΙ%^ρων χις έδηριύεν ΛερΙ χψ^^ζ' 
νυν δϊ λίτιν ζάχοχόν χι καΐ άρρηνίς γένεχ* ανχως.^^ 

^Ηφα, χαϋβϋνμένως ηοχΐ χωνλίον Ι^ον Ιόνχες. 

♦ ♦ ♦ 

85 *Ηέλίος μίν ίχειχα ηοτϊ ζοφον ίχραηεν Ζπχονς » 

δείελον ημαρ άγων ' χα δ* έχηλυ^ε Λίονα μήλα 
έχ βοχάνης άνιόνχα μεχ' ανλία χε ύτρίονς χε. 
ανχάρ Ιπεηα βόες μάλα μυρίαι αλλαι έ« αλλαας 
έρχόμεναι φαίνονϋ'* ώόεΐ νέφη νδαχόενχα, 

90 αόόά χ* έν ούρανφ εΐύιν ίλαννόμενα χροχερωύε 9ο 

ίβ νόχοιο βί^ι η^ Θρ7)χ6ς βορεαο ' 
χων μεν χ^ ονχις αριθμός έν ηερι γίνεχ* Ιόνχων^ 
ονδ* αννόις * χόΐία γαρ χε μέγα ηροχερωόε χνλίνδει 
ΐς αι/ή«ον, χα δε τ' άλλα κορνϋόεχαι ανχις έτί άλλοις ' 

95 χ060* αΐεΐ μεχοΛίαϋ'ε βοών έπΙ βονκόλι* ζει. ^ 

πάν δ^ αρ* ένεΛληΰ^τι πεδίον, χαβαι δϊ χελεν^οι 
ληίδος ερχόμενης — όχείνονχο δί χίονες αγροί — 
μνχη^μφ ' όηχοί δΐ βοών φεϊα πληΰ&ηΟαν 
είλιχόδων , οίες δϊ καχ* ανλάς ηύλίξονχο. 

100 Ιν^α μϊν ονχις εχηλος άχειρεόίων αερ έόνχων ιοο 

εΐΰχηχει χαρά βουβίν άνηρ χεχρημένος έργον 
αλλ* ο μίν άμφΐ χόδεόόιν ένχμηχοιόιν Ιμαύι ΙΟΥίΙ. κ. (ΤΗΕΟΟΚ. XXV.) 137 

κωλοΛΒία^ άράρι^κε περκίταδσν, έγγνς άτίέξ^ων* 
άλλος δ* αν νέα τέκνα φίλαις ύηο μηχράόιν Ϊ€ΐ, 

105 Λίνέμεναι λαροίο μεμαότα πάγχυ γάλακτος* ιοβ 

άλλος άμόλγιον βΙ%\ άλλος τρίψε χίονα τυρόν^ 
άλλος έόηγεν Ιόω ταιίροτ;^ δίχα ^λειάων. 
Αυγείης δ' έπΙ ηάντας ίων ^είτο βοαύλονς^ 
ηντινά οί κτεάνων κομι,δην έτζ^εντο νομήες, 

110 6νν δ* νΙός τε βίη τε βαϋνφρονος^Ηρακληος ιιο 

ώμάρτενν βα6ΐλψ διερχομένφ μεγαν ολβον. 
Ιν^α τίαΐ αρρψίτόν περ Ιχων έν 6τι^ϋ•ε6ί ^μόν 
^Αμψίχρυωνιάδης καΐ άρηρότα νωλεμίς αίεί 
έκχάγλως θαύμαζε ϋ'εών τόγε μνρίον εδνον 

115 είόορόων. ον γαρ κεν ίφαϋκέ τις ονδϊ έώλτίει π» 

ανδρός ληίδ* ένος τόΰόιρ/ ίμεν ονδϊ δέκ αλλων^ 
οϊτε Λολνρρηνες χάντων Ι6αν ίκ βαόίλήων. 
^Ηελιος δ^ φ παιδί τόγ* Ιξοχον ωηοΰε δώρον, 
άφνεών μηλοις περί πάντων Ιμμεναι ανδρών^ 

120 και ρά οΐ αντος οφελλε διαμπερέως βοτά πάντα ι^ο 

ές τέλος ' ον μϊν γάρ τις έπηλνϋ'ε νονόος εκείνον 
βονκολίοις^ αΐτ έργα καταφϋ'είρονόι νομήων^ 
αίεΐ δϊ πλέονες κερααΐ βόες^ αΐίν αμείνονς 
έ^ Ιτεος γίνονχο μάλ* εΙς έτος ' η γάρ απαΰαι 

125 ζωοτόκοι τ* η6αν περιώύια ϋ'ηλντόοιοι τε. ι% 

ταίς δϊ τριηκόόιοι ταύροι ύννάμ έότιχόωντο 
κνημαργοίϋ'^ έλικες τε, δίηκόύιοι γέ μεν άλλοι 
φοίνικες ' πάντες δ* έπιβητορες οΐγ* έόαν ηδψ 
άλλοι δ' αν μετά τοϊ6ι δνώδεκα βονκολεοντο 

130 ίεροί ^Ηελίοιο ' χρόην δ' έύαν ηντε κνκνοι ΐ90 

άργηόταί, πάόιν δϊ μετέπρεπον είλιποδεύύιν* 
οϊ καί άτιμαγέλαι βά^κοίη έριϋ^λέα ποίην 
έν νομω, ωδ* έκπαγλον έπΙ όφίΰι γανριόωντες. 
χαί φ* οπότ έκ λαϋίοιο %όοΙ προγενοίατο ΰ^ρες 138 ΙιΧΟΕΕΤΟΚϋΜ 

ΐ3β ίς ΜΒίίον δ^μοΐο βοών ίν^κ^ άγροΐί^ράφν^ Ι35 

πρώτοι τοίγί μάχην δΐ κατά χροος ^^αν οϋμιΙ^ν^ 
δβίνον 4' έβρυχώντΌ φόνσν λ$ΰα€Οψ %€ ι^φο^φίΛω. 
των μέρ η ηροφί^^ύκε φίηφί τε καΧ ^4ν^ν ω 
ηδ* νΧΒφοηΙί^ Φαίδων μύγα , τ6ν ^Λ β(ήηρ€ς 

140 άότίρικίαντίς ΐΡβκον^ 69χ}ύρΒΧ& ποΧΙον ίν ΑίΧοΐζ ΐ4ο 
βονόΐν ίάν λάμΛ$βκ$ν, άρίξηλος δ^ έχέτυκιϊο. 
οζ δη χοι 6κύΙο^ ανσν Ιδών ;ι^ιτρο«οΙθ λ/οντσ^ 
αντφ Ιπειτ* ίίΐεόφονόΒν έϋβκόηφ ΉρΛΧλψ 
%ρίμψα6%^ν ηύύ ΐίλΒυγα κάρη ότυβαρόν αε μίχωησν, 

ι« του μϊν ανα^ ΐ(φο6ιόντος έδράΙί^ενο %Βί0ΐ Λαχεέ^ι ΐ45 

ΰκαιον ίφαρ κέραος, κατά δ* €ίυχ4να νέρ^* ίιά γαίης 
κλά06Β βαφύρ χερ ιόντα ^ πάλιν δε μνν ωόεν 6ηί66ω 
ωμφ έπιβρίσας * 6 δέοΐ περί νεύρα τανυ^^εί^ 
μυών ί^ ύπάτοω βραχίσνος ορΘ^ς άνέατη. 

150 ^ανμαζεν δ* αυτός τε ανα% νΙός τε δαΐφρων ιβο 

Φνλενς ΌΪ τ' έπΙ βονΰΐ κορωνύίι βσυκόλοι άνδρες, 
^Αμφίτρνϋϊνιάδαο βίην νπ^ρξτπλσν Ιδόντες, Τώ 4' εΙς αβτν Ιιπόντε καταυτόϋΊ πίονας αγρούς 
έότιχίτίΐν, Φυλεύς τε βίη ϋ•* Ήρακληείη. 
ιββ λαοφόρου δ^ έηέβψίαν ο^ί πρώχιύτα κελεύ^ον, ιμ 

λεπτην καρπαλέμοιόι τρίβον ποοίν έ^αννΰαντες^ 
η φα δι* άμπελεώνος άπο ότα^μών τετάνν0το 
οντ^ λίην άρίόημος έν ΰλγ] χλωρά ^νοικτ^, 
τ^ μιν αρα προβέειπε ^ι6ς γόνον ύψίιίΤΌΐύ 
ιβο Ανγείω φίλος νΙος ξ^εν μετόπιοϋ'ίν ίόντά^ ΐβο 

ηκα παρακλίνας κεφαλήν κατά δεΙ^ιον ωμσν ' 

^,^εΖνε^ πάλαι τινά πάγχυ όέ^εν πέρι μνϋχτν άκον- 

6ας, 
εΐ 6 εν περ, αφετέφι^όιν ένΐ φρεόΐ βάλλομαι άριν§. ΙΒΥΙ.Ι.. IX. (ΤΗΕΟΟΚ. XXV.) 139 

ηλν^δ γαρ 6τ€ίχων τ$ς ί% ^Αργ$ος ώς μίύο^ άαμής 

165 έν^άί* '^ίχΜος άνηρ ^ΕΙίκης Ιξ άγχιάλοιο^ ΐθβ 

0$ δη χοι, μν^'ΒΪΧΌ χαΐ έν ηλ^όνεϋόιν ^ΕηΒΐύν^ 
οννίΚΒν ^ΑργΒίίον ης ί^εν ηαρεσντος οΧβ66β 
^ηρίον^ αΐνολέοντα^ κοίχον τ4ρ€ίς άγροιωζΜς, 
χοίλην αυλιν Ιχοντα ^ώζ Νβμέσιο ηαρ &ΐ6ος, 

170 ονχ οΐ9* άτρΒχίως η "Αργείς ί| ίεροίσ πο 

αύχό^εν η Ίϊρνν9•α νίμων χόλιν ηε Μνχψηρ^, 
ώς χεΐνός γ* αγόρευε ' γένύς δε μ^ν είναι Ιφααχεν^ 
ει ίτεόν περ έγώ μιμνφϊχομαι, έχΠερ^ηος. 
ίληομαι ονχ έτερον τάδε χλτ^μεναι ΑΙγΜχΙηον 

175 η% 6ε ^ δέρμα δ% ^ρος άριφραδέως αγορεύει ΐ75 

χειρών χαρτερον ίργον^ ο το^ %ερΙ ηίευρα ΦίεΛνατει. 
είΛ σγε νυν μοι χρώτον^ ίνα γνωω χατά ^^μόν, 
ηρως, είτ* έτνμως μανχενομαι είτε χαί ονχ^, 
εΐ 0νγ* έχεΐνος^ ον ημιν άκονόντε6ίίιν §εΐΛεν 

ιβο οϋ| ^Ελίχη^εν^ Αχαιός^ έγώ δε 6ε φράζομαι ορ^ώς, ιβο 
εΐη^ δ* οχως ολοον τόδε ^ηρίον αυτός ίηεφνες^ 
οηηως τ εννδρον Νεμέης είύηΧυ^ε χώρον' 
ου μίν γάρ χε χοβόνδε χατ ^ΑηΙδα χνώδαλον εΰροις 
ΙμεΙρων Ιδέειν ^ έπεί ον μάλα χηλίχα βόύχει, 

*85 αΐχ* αρχχονς χε 0νας χε Ινχων χ* οΛοφαίΓο!/ Ιϋνος. ιββ 
χω χαΐ ϋ•ανμάξε0χον άχονονχες χόχε μνϋΌν' 
οι δε νν χαί ψευδε6^αι οδοιηόρον ανέρ* Ιφανχο 
γλωύόης μαφιδίοιο χαριξόμενον Λ€6ρεον6ιν^^ 
*^ς εΙπών μί06ης έί^ηρείηόε οίελενϋον 

190 Φνλενς, οφρα χιον^ιν αμά 0φΐ6ιν αρχιος ε^η^ ΐ9ο 

χαί φά χε φηίχερον φαμΦίΚίν χΛνΐΜ ^Ηραχλήος^ 
ος μιν ομαρχηβας χοίφ ηρούελέΙ^βηο μν^ω' 

^^ίΐ Ανγψάδη, χ6 μϊν οχχΐ με χράτον ανείρευ^ 
ανχος χαί μάλα φεϊα χαχα 0χά&μψ^ ίνόη0α^ 

1^ αμφΐ δί 0οι χα ίχα0χα λ^ιμζ χε χουδε πείώρου ι^ 140 ΙΝΟΕΗΤΟΗϋΜ 

ν06φ£ν γ' ηο^εν ηλ&ε' χ6 γαρ Λολέων περ έάντων 
'/ίργείων ονδ' εΙς χεν Ιχοί 0άφα μυ^'ψίαύ^ϋα * 
οίον ί' ά^ανάταιν χίν ίί^αομευ ανίράύι Χί^μα 

900 Ιρών μηνύίαντα Φορωνηε06ίν έφεΐναυ, 3οο 

τίάνχα^ γάρ^ Λίόη τι^ έπίκλύζων Λοταμος ύς, 
λΐς αμοτον χεράίζε, μάλιΦία ^^ ΒεμβιναΙον 
οΐ Ι^εν αγχιύτα χλαΒον ατλητα Λο^όντες. 
τον μ\ν ίμοί Λρωζκίτα χελείν ίπέτα^εν αε^λον 

106 Ευρυ0&εύς , κτεϊνα^ δε μ* ίφίετο ^ρύον αΐνόν. 305 

αντάρ έγώ κέρας νγρον ελών κοίλην τε φαρίτρην 
Ιών έμχλείην νεόμην , έτίρτιψι δ^ βάκζρον 
ενΛογΙς αντόφλοιον ίχηρεφά)ς. κοτίνοιο 
Ιμμητρον, το μ^ν αντος νπο ζα^ίφ ^Ελικώνι^ 

210 εύρων ϋνν ηνχίν^ύί,ν σλο6χερ^ς ίόηαΟα φίζαις, 2ΐο 

αντάρ έχεΙ τον χώρον ^ ο&νλίςηεν^ Ζκανον^ 
δη τότε τόΙ^ον ελών ίίτρεπτην έχέλαόύα κοροίν^ι 
νενρείην^ χερΙ δ* Ιον έχέύτσνον εΐϋ'αρ ίβηοα. 
πάνττι δ* 0603 φέρων ολοον τέρας έ^κοχίαζον^ 

215 εϋ μιν έύα^'ρηύανμι χάρος τί με κείνον Ιδέύ^αι. 3ΐ5 

ηματος ην το μεύηγν, καΐ ουδ^ οχη ΐχνια τοΐα 
φραίί^ηναν δννάμην ονδ* ώρνϋ'μοΐο χν%^έ0^αι* 
ουδέ μεν αν^ρώχων Τίς ίην έχΐ βονύΐ καΐ εργοις 
φαινόμενος ϋχορίμονο δι αύλακος^ οντιν* έροίμην' 

220 αλλά κατά βτα^μούς χλωρον δέος είχεν ίκα^τον. τ» 

ου μην χρίν χόδας 66%ον ορός ταννφνλλον ερευνών, 
χρίν Ιδέειν αλκής τε μεταυτίκα χειρηϋ'ήναι. 
ητοι ο μΙν βηραγγα χροδείελος έοτιχεν εΙς ην, 
βεβρωκώς κρειών τε καΐ αίματος, άμφΐ δΐ χαΐτας 

125 αύχμηράς χεχάλακτο φόνφ χαροχόν τε χρούωχον 225 
0τηΡ'εά τε , γλωύβχι δ\ χεριλιχματο γένειον. 
αύτάρ έγώ ^άμνοιΟίν αφαρ 0κιεροΐ6ιν έκρνφ^ην